Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

 • panteio
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ξεκίνησε τη λειτουργία του από το έτος 1963, στα πλαίσια της (τότε) Παντείου Ανωτάτης Σχολής. Από τότε και μέχρι σήμερα προσφέρει στην ελληνική κοινωνία αποφοίτους, οι οποίοι με τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στελέχωσαν και στελεχώνουν τις υπηρεσίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Πράγματι, το Τμήμα, μέσα από τα μαθήματα, τα προγράμματα, τις δράσεις και την ατομική και συλλογική έρευνα των μελών ΔΕΠ, μεταπτυχιακών, διδακτόρων και των λοιπών ερευνητών που εργάστηκαν και εργάζονται σε αυτό, έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης της χώρας μας καθώς και στον ευρύτερο κοινωνικό μετασχηματισμό της από την έναρξη της λειτουργίας του έως σήμερα, για ένα χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα 50 έτη. Είναι το μεγαλύτερο ακαδημαϊκό Τμήμα του Πανεπιστημίου μας ως προς τον αριθμό των φοιτητών του.

   Θεμελιώδης σκοπός του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης είναι η προώθηση των επιστημών οργάνωσης και λειτουργίας της πολιτείας σε όλα τα φάσματα της λειτουργίας της, τόσο δηλαδή της λειτουργίας του δημόσιου τομέα σε στενή έννοια, όσο και η λειτουργία της αποκεντρωμένης διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα, η ερευνητική του δραστηριότητα εκτείνεται στη σπουδή όλων των σύγχρονων θεμάτων και τον εντοπισμό και ανάλυση των προβλημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και των υπηρεσιών της. Επιπλέον στο Τμήμα μας διδάσκονται όλα τα μαθήματα που είναι απαραίτητα για να αποκτήσουν οι φοιτητές τις γνώσεις που θα χρειαστούν στην επαγγελματική τους ζωή είτε αυτή προσανατολιστεί στο δημόσιο τομέα είτε στον ιδιωτικό τομέα της ελληνικής οικονομίας. Πράγματι, το συνολικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) εστιάζεται στην παροχή προς τους φοιτητές μιας ολοκληρωμένης διδασκαλίας μαθημάτων με γνωστικά αντικείμενα από όλα τα πεδία του στενού και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, αλλά και του ιδιωτικού τομέα και στον εφοδιασμό τους με εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους αναδείξουν σε ικανά στελέχη σε ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων του σύγχρονου κράτους και των επιχειρήσεων.

   Στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης έχουν θεσμοθετηθεί τέσσερις τομείς: α) Οικονομίας, β) Δημοσίου Δικαίου, γ) Διοικητικής Επιστήμης και δ) Φορολογίας και Ελεγκτικής. Χορηγεί ενιαίο πτυχίο δύο κατευθύνσεων: α) της Δημόσιας Οικονομικής και β) των Δημοσίων Θεσμών και οι πτυχιούχοι του Τμήματος, ανεξαρτήτως κατευθύνσεως, εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

   Στο Τμήμα λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

   • Νομικού Πολιτισμού: Δημόσιο και Ιδιωτικό Δίκαιο
   • Εθνικής και Ενωσιακής Διοίκησης
   • Οικονομικής Επιστήμης
   • Ελεγκτικής και Φορολογίας
   • Διοικητικής Επιστήμης και Δημόσιου Management
   • Δικαίου, Τεχνολογίας και Οικονομίας
   • Δικαίου Επιχειρήσεων και Διοίκησης

   Οι απόφοιτοι του Τμήματος εκτός από το δικαίωμα εγγραφής τους στο Οικονομικό Επιμελητήριο , μπορούν να εγγραφούν στη Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης , καθώς και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στα άλλα τμήματα επιμόρφωσης για διδακτική επάρκεια που λειτουργούν σε διάφορα πανεπιστήμια της χώρας (επίκειται η έκδοση ΠΔ, σύμφωνα με το οποίο οι απόφοιτοί μας εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ 09 και ΠΕ13), να στελεχώσουν τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση όλων των βαθμών, να στελεχώσουν τις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, να ακολουθήσουν καριέρα στο Διπλωματικό σώμα, να πιστοποιηθούν ως ορκωτοί ελεγκτές, να στελεχώσουν τον τραπεζικό τομέα και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Προς αυτόν το σκοπό προσανατολίζεται και το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης, που λειτουργεί στο Τμήμα μας και που βοηθά τους φοιτητές μας να αποκτήσουν μια πρώτη εμπειρία και επαφή με τους παραπάνω τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

  • Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Η διδασκαλία πραγματοποιείται σε δύο διδακτικά εξάμηνα: το χειμερινό εξάμηνο (ΧΕ) και το εαρινό εξάμηνο (ΕΕ).

   Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει 13 τουλάχιστον πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας και 2 εβδομάδες για εξετάσεις. Η έναρξη και η λήξη του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου καθώς και των εξεταστικών περιόδων καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου.

   Το εξάμηνο αποτελεί βασική χρονική μονάδα οργάνωσης του εκπαιδευτικού έργου του Πανεπιστημίου. Ειδικότερα, αποτελεί (α) χρονική περίοδο ολοκλήρωσης του διδακτικού έργου ενός μαθήματος και (β) χρονική περίοδο για τον καθορισμό του ελαχίστου χρόνου σπουδών.

   Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης για την ολοκλήρωση των σπουδών στο Τμήμα ορίζεται σε οκτώ εξάμηνα πραγματικής φοίτησης από την πρώτη εγγραφή του φοιτητή. Φοιτητές που εγγράφονται σύμφωνα με το νόμο ή με απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) σε άλλο πέραν του 1ου εξαμήνου φοίτησης, μπορούν να αποφοιτήσουν σε λιγότερα εξάμηνα. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν είναι δυνατή η λήψη πτυχίου με πραγματική φοίτηση για περίοδο μικρότερη από τέσσερα εξάμηνα.

   Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το Πρόγραμμα Σπουδών διαμορφώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Με απόφαση της Συνέλευσης τα μαθήματα των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων είναι υποχρεωτικά και κοινά για όλους τους φοιτητές (μαθήματα κορμού).Τα μαθήματα διακρίνονται σε Υποχρεωτικά (ΥΠ), σε Υποχρεωτικά Επιλογής (ΥΕ) και σε Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ).

   Λήψη Πτυχίου

   Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέμεται τίτλος σπουδών όταν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό διδακτικών μονάδων. Ο φοιτητής πρέπει να έχει συμπληρώσει οκτώ τουλάχιστον εξάμηνα φοίτησης από την αρχική του εγγραφή. Σε καμία περίπτωση το πτυχίο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης δεν χορηγείται πριν συμπληρωθούν τέσσερα τουλάχιστον εξάμηνα φοίτησης στο Τμήμα.

   Από το Ε΄ εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μία από τις δύο Κατευθύνσεις Σπουδών, είτε της Δημόσιας Οικονομικής είτε των Δημοσίων Θεσμών . Να σημειωθεί ότι, ανεξαρτήτως της κατεύθυνσης που θα επιλέξουν, οι φοιτητές του Τμήματος αποκτούν ενιαίο πτυχίο (ΦΕΚ 145/8.7.1997)

   Ο φοιτητής πρέπει να έχει εξετασθεί με επιτυχία στα Υποχρεωτικά και Επιλογής μαθήματα και να συγκεντρώσει τις Διδακτικές Μονάδες, που ορίζονται από το Τμήμα.

   Συγκεκριμένα, οι ελάχιστες προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου των φοιτητών που εισήχθησαν από το ακαδ. έτος 2004-05 έως σήμερα είναι οι εξής: 192 Διδακτικές Μονάδες 39 Υποχρεωτικά και 12 Υποχρεωτικά (Προαιρετικά) Επιλογής μαθήματα.

   Πέραν των ανωτέρω προαναφερομένων μαθημάτων ο φοιτητής έχει δικαίωμα στα Ζ΄ και Η΄εξάμηνα να επιλέξει και από ένα επιπλέον υποχρεωτικό επιλογής μάθημα χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου αντίστοιχα, από το σύνολο των υποχρεωτικών επιλογής μαθημάτων, ο βαθμός των οποίων υπολογίζεται στο βαθμό του πτυχίου του.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email