Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Η πρώτη Ανωτάτη Δασολογική Σχολή ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1917  και λειτούργησε εκεί επί 10 χρόνια. Το 1927 μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη για να αποτελέσει μια από τις πρώτες εκπαιδευτικές μονάδες ως Τμήμα της ιδρυθείσας Φυσικομαθηματικής Σχολής του νεοσύστατου Πανεπι­στη­μίου Θεσσαλονίκης.  Το 1937, τα Τμήματα Γεωπονίας και Δασολογίας αποχωρίστηκαν για να αποτελέσουν Τμήματα μιας νέας Σχολής: της Γεωπονικής και Δασο­λο­γικής, ενώ το 1981 το Τμήμα Δασολογίας ονομάστηκε Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος η οποία λειτούργησε ως αυτοτελής Σχολή σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας μας για πρώτη φορά στην ιστορία της Δασολογικής Εκπαίδευσης. Το 1982 η Σχολή ονομάστηκε Τμήμα Δασολογίας και το 1983 ο τίτλος διορθώθηκε σε Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τον ίδιο χρόνο (1983) ιδρύθηκε η Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών με τρία τμήματα: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, και Κτηνιατρικής.

   Η Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών του Α.Π.Θ. καταργήθηκε  το 2004 και  επανηλθε το Τμήμα Δασολογίας & Φ.Π. που υπαγόταν σε αυτήν. Ως ημερομηνία μετονομασίας του Τμήματος Δασολογίας & Φ.Π. σε Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. ορίστηκε η 11-07-2005.

   Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος έχει διαιρεθεί σε πέντε Τομείς

   • Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων
   • Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας – Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων
   • Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων
   • Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων
   • Δασικής Παραγωγής – Προστασίας Δασών – Φυσικού Περιβάλλοντος

   Το Τμήμα περιλαμβάνει 17 Εργαστήρια, 1 Σπουδαστήριο, 1 Σχε­δια­στήριο και 1 Nησίδα Πληροφορικής

   Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, με την εκπαίδευση, την έρευνα, τα συγγράμματα και άλλα δημοσιεύματα, καθώς και τη γενικότερη δραστηριότητα του προσωπικού και των αποφοίτων της, έχει συντελέσει σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής δασολογικής επιστήμης, στη βελτίωση της διαχείρισης και αξιοποίησης των ελληνικών δασών και γενικότερα των φυσικών πόρων και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας.

   Το Τμήμα, για πρακτική εξάσκηση των φοιτητών και για έρευνα διαθέτει δύο Πανεπιστημιακά δάση (Περτουλίου – Πίνδου με έκταση 33.000 στρέμματα και Ταξιάρχη – Χαλκιδικής με έκταση 58.000 στρέμματα περίπου). Η Διοίκηση των Πανεπιστημιακών δασών ασκείται από το Ν.Π.Δ.Δ. με την ονομασία Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών (Τ.Δ.Δ.Π.Δ.).
   Τέλος, στο Τμήμα ανήκουν:

   • ο  Δασοβοτανικός Κήπος, στις εγκαταστάσεις Φοίνικα της Θεσσαλονίκης,
   • το Πειραματικό κέντρο πλατυφύλλων-Πειραματικό κέντρο κωνοφόρων,
   • το Λιβαδοπονικό πειραματικό κέντρο.
  • Απαιτήσεις του προγράμματος, περιγραφή του προγράμματος και κύρια μαθησιακά αποτελέσματα

   Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε μαθήματα (κορμού -υποχρεωτικά και επιλογής), να παρακολουθήσουν την πρακτική άσκηση στα Πανεπιστημιακά Δάση μετά τα εξάμηνα 4ο, 6ο και 8ο, την πρακτική άσκηση στα Δασαρχεία μετά το 8ο εξάμηνο και να εκπονήσουν την πτυχιακή διπλωματική εργασία. Η πτυχιακή διπλωματική εργασία ισοδυναμεί με 20 ECTS και η πρακτική άσκηση με 8 ECTS. Οι έξι κατευθύνσεις είναι: Α. Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων, Β. Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας – Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων, Γ. Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων, Δ. Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων, Ε. Δασικής Παραγωγής και Διαχείρισης και ΣΤ. Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος.

   H εφαρμογή του προγράμματος σπουδών αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, να κατανοούν και να διαχειρίζονται τα χερσαία φυσικά οικοσυστήματα και στη μετάδοση των σύγχρονων γνώσεων της Επιστήμης της Δασολογίας και του Φυσικού Περιβάλλοντος σε τέτοιο βαθμό, ώστε με την απόκτηση του πτυχίου τους οι φοιτητές να είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν τα πολύπλοκα προβλήματα της πράξης και της έρευνας και παράλληλα να συμβάλουν θετικά στην ανάπτυξη της ελληνικής δασοπονίας, με σκοπό την προστασία και ορθολογική χρήση των δασών μας και του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα, προς αειφορική εξυπηρέτηση των πολλαπλών σκοπών της αποστολής τους.

   Σε εφαρμοσμένο επίπεδο, αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που προσδίδουν ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών από τους αποφοίτους του στους τομείς του Φυσικού Περιβάλλοντος περιλαμβανομένων των δασών, δασικών και λιβαδικών εκτάσεων, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας. Οι απόφοιτοι του Τμήματος, ανάλογα και με την κατεύθυνση των σπουδών τους, τα μαθήματα επιλογής και την πτυχιακή εργασία, αποκτούν τις παρακάτω δεξιότητες :

   Κατεύθυνση Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων

   Επιλογή και εφαρμογή τεχνικών αειφορικής συγκομιδής δασικών προϊόντων, ποιοτική αξιολόγηση και αναγνώριση ταυτότητας του ξύλου, καταλληλότητα του κάθε ξύλου για διάφορες χρήσεις, μηχανική και χημική τεχνολογία ξύλου, βιομηχανική παραγωγή προϊόντων ξύλου, ρητίνης, φελλού, δασικής βιομάζας και ενέργειας, συντήρηση και βελτίωση και ποιοτικός έλεγχος προϊόντων ξύλου και επίπλου, σύνταξη μελετών ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανιών-βιοτεχνιών ξύλου και επίπλου και μη ξυλωδών προϊόντων.

   Κατεύθυνση Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας – Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων

   Μελέτες διαχείρισης άγριας πανίδας και ιχθύων, βιοποικιλότητας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ίδρυση εκτροφείων άγριας πανίδας, ιχθυογεννητικών σταθμών και ιχθυοκαλλιεργειών, έλεγχος διακίνησης ειδών άγριας πανίδας και ιχθύων, διοίκηση και διαχείριση χερσαίων και υδάτινων φυσικών οικοσυστημάτων, εκπαίδευση, έρευνα και πραγματογνωμοσύνες που σχετίζονται με την άγρια πανίδα και τους ιχθείς των εσωτερικών υδάτων. Μελέτες διαχείρισης βοσκοτόπων δημοσίων ή ιδιωτικών εκτάσεων. Υπεύθυνοι επιχειρήσεων φυτωρίων για παραγωγή σπόρων και φυτευτικού υλικού λιβαδικών ειδών. οργανισμών ποιοτικού ελέγχου και τυποποίησης σχετικούς με χερσαία φυσικά οικοσυστήματα, μελέτες οικοανάπτυξης και ανάπτυξης αγροτουρισμού δασικών, λιβαδικών εκτάσεων. Δημιουργία και συντήρηση υπαίθριων χώρων αναψυχής (γηπέδων, πάρκων).

   Κατεύθυνση Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων

   Σύνταξη μελετών, κατασκευή και συντήρηση έργων δασικής οδοποιίας (οδικών δικτύων, οδοστρωμάτων, τεχνικών έργων, αναχλόαση πρανών) και μεταφορικών εγκαταστάσεων, σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων, δασικών χαρτών, κτηματολογίου, ειδικών περιβαλλοντικών μελετών έργων σε δάση και δασικές εκτάσεις, βιοκλιματικές δασικές κατασκευές, δασοτεχνική διευθέτηση χειμάρρων, συστήματα και έργα διευθέτησης, φυτοτεχνικές διευθετήσεις και στερέωση εδαφών, υδρολογικός χειρισμός λεκανών απορροής, διαχείριση χιονιού και έργα αντιμετώπισης χιονολισθήσεων, υδρονομικά έργα και προστασία φυσικού περιβάλλοντος.

   Κατεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων

   Οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση δασικών εκμεταλλεύσεων και επενδύσεων. ΄Ερευνα μάρκετινγκ δασικών προϊόντων & προϊόντων μεταποίησης ξύλου. Κοινωνικός και οικονομικός σχεδιασμός στη δασοπονία. Δασική στατιστική ανάλυση, δασικές απογραφές, δασοβιομετρικές μελέτες. Εκτιμήσεις προσαύξησης δένδρων και συστάδων. Διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων, σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων, δασών ξυλοπαραγωγής, αισθητικών, αναψυχής, προστατευτικών, προστατευόμενων περιοχών και δασών πολλαπλών σκοπών με τη βοήθεια της φωτοερμηνείας, φωτογραμμετρίας, GIS, τηλεπισκόπησης και ανάλυσης δορυφορικών εικόνων. Λογιστική και διοικητική υποστήριξη στις δασικές βιομηχανίες και στις δημόσιες υπηρεσίες. Μελέτες αναπτυξιακής πολιτικής και άσκησης δασικής πολιτικής. Επικοινωνιακή πολιτική και δημόσιες σχέσεις σε εταιρίες και δημόσιες επιχειρήσεις. Μελέτη και σχεδιασμός χώρων δασικής αναψυχής, μελέτες ανάπτυξης οικοτουρισμού.. Διερεύνηση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και προγράμματα επιμόρφωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Διοργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων ερμηνείας περιβάλλοντος. Εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, βάσεων δεδομένων, πληροφοριακών συστημάτων, δικτύων υπολογιστών, διαδικτυακών υπηρεσιών κι πολυμέσων στη δασοπονία και βιομηχανία ξύλου»

   Κατεύθυνση Δασικής Παραγωγής και Διαχείρισης

   Εφαρμογή μεθόδων χλωρίδας και βλάστησης με σκοπό την περιγραφή, την ταξινόμηση, την αποκατάσταση, την παρακολούθηση και τη διερεύνηση της δυναμικής χερσαίων οικοσυστημάτων. Παραγωγή γενετικά βελτιωμένου υλικού δασικών ειδών υψηλής οικονομικής, προσαρμοστικής και αισθητικής αξίας. ΄Ιδρυση και λειτουργία φυτωρίων δασικών και καλλωπιστικών ειδών, παραγωγή και εμπορία του πολλαπλασιαστικού τους υλικού. ΄Ιδρυση και διαχείριση βοτανικών κήπων, πάρκων και δεντροστοιχιών, σποροπαραγωγών κήπων, αγροδασικών συστημάτων, επιχειρησιακών φυτειών δασικών ειδών για παραγωγή ξύλου, καρπών, βιομάζας, δευτερογενών δασικών προϊόντων. Ταυτοποίηση και πιστοποίηση δασικού γενετικού υλικού. Διαχείριση και προστασία προστατευόμενων περιοχών και βιοποικιλότητας χερσαίων οικοσυστημάτων και των γενετικών τους πόρων. Σύνταξη μελετών εγκατάστασης και δασοκομικού χειρισμού δασικών οικοσυστημάτων και φυτειών δασοπονικών ειδών. Προστασία δασών από ασθένειες, επιδημίες εντόμων αέρια ρύπανση και κλιματική αλλαγή. Διαχείριση (πρόληψη προκαταστολή, αντιμετώπιση) και Οικολογία Δασικών Πυρκαγιών. Ταξινόμηση εδαφών και δασικών τόπων με σκοπό την ορθολογική χρήση των εδαφικών πόρων, μελέτες ανάλυσης εδαφών, φυτικών ιστών και υδάτων για την εκτίμηση της παραγωγικότητας των δασικών και λιβαδικών εκτάσεων ως και των δασικών φυτωρίων. Σύνταξη οικολογικών μελετών σχετικά με τα δασικά είδη και τις δασικές εκτάσεις, μελετών επιπτώσεων και εκτέλεσης έργων διαμόρφωσης και αποκατάστασης δασικών εκτάσεων και περιβάλλοντος από κάθε είδους άλλα έργα που πραγματοποιούνται σε δάση και δασικές εκτάσεις, εκτέλεση έργων αναδασώσεων, αστικού και περιαστικού πρασίνου και αντιπυρικής προστασίας δασών.

   Επιπλέον των παραπάνω, οι απόφοιτοι του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος έχουν την ικανότητα να αναλύουν και να συνθέτουν τα επιστημονικά δεδομένα και τις πληροφορίες, να παρακολουθούν τις επιστημονικές εξελίξεις και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες τεχνολογίες στη δασοπονία και βιομηχανική αξιοποίηση δασικών προϊόντων, να παράγουν νέες ιδέες και επιστημονικές γνώσεις, να διαχειρίζονται επιστημονικά, ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, να συντάσσουν μελέτες και να εκτελούν έργα δασικής φύσεως, να παίρνουν αποφάσεις με επιστημονική, επαγγελματική και κοινωνική υπευθυνότητα, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται σε ομάδες, διεπιστημονικά και σε διεθνές επίπεδο.

   Επαγγελματικό καθεστώς (αν υπάρχει)

   Δεν υπάρχει.

   Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές

   Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.

   Σύστημα βαθμολογίας και, αν υπάρχει, κλίμακα κατανομής των βαθμών

   Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).

   • Άριστα : 8,50-10,00
   • Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
   • Καλώς: 5,00- 6,49
   • Ανεπιτυχώς: 0,00-4.99

   Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.

   Επίσημη διάρκεια του προγράμματος

   10 εξάμηνα, 300 ECTS.

   Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας φοιτητών) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email