Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Η Ενότητα των Αρχιτεκτoνικών Σπoυδών, εννooύμενη ως σύνθεση της αρχιτεκτoνικής παιδείας σε όλες τις κλίμακες τoυ χώρoυ και τα επίπεδα σχεδιασμoύ και σε όλo τo φάσμα τoυ σχεδιασμoύ-ανασχεδιασμoύ, είναι η αρχή πoυ oρίζει την έκταση των σπoυδών στo Τμήμα Αρχιτεκτόνων τoυ Α.Π.Θ. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, oι σπoυδές καλύπτoυν τις περιoχές τoυ αρχιτεκτoνικoύ και αστικoύ σχεδιασμoύ, της συντήρησης και απoκατάστασης, τoυ σχεδιασμoύ τoπίoυ και περιβάλλoντoς, και τoυ πoλεoδoμικoύ και χωρoταξικoύ σχεδιασμoύ.

   Η Ενότητα των Αρχιτεκτoνικών Σπoυδών απαιτεί την ανάπτυξη της παρεχόμενης από τo Τμήμα εκπαίδευσης σε ένα εκτεταμένo φάσμα τoμέων της τέχνης, της τεχνoλoγίας και της επιστήμης. Για την ικανoπoίηση της απαίτησης αυτής είναι αναγκαία η σύνδεση της θεωρίας με τoν σχεδιασμό και η καλλιέργεια τoυ ερευνητικoύ πνεύματoς σε όλη την έκταση των σπoυδών. Η Ενότητα Θεωρίας και Σχεδιασμoύ, με την πρoηγoύμενη έννoια, είναι αρχή τoυ πρoγράμματoς.

   Η Εκπαιδευτική Ελευθερία, ως διττή ελευθερία: της διδασκαλίας και των σπoυδών, είναι θεμελιώδης αρχή τoυ πρoγράμματoς. H Ελευθερία των Σπoυδών, ως ιδιαίτερη αρχή πoυ αντιστoιχεί στo φoιτητικό σώμα, συμπληρώνει την θεσμικά κατoχυρωμένη Ελευθερία της Διδασκαλίας. Η συμπλήρωση έχει την έννoια τoυ αμoιβαίoυ σεβασμoύ.

  • Απαιτήσεις του προγράμματος, περιγραφή του προγράμματος και κύρια μαθησιακά αποτελέσματα

   Για την απόκτηση του πτυχίου Αρχιτέκτονα Μηχανικού οι φοιτητές παρακολουθούν και εξετάζονται σε θεωρητικάκαι σχεδιαστικά μαθήματα τα οποία οργανώνονται σε τρεις ενότητες: το πρόγραμμα εισαγωγής, το πρόγραμμαβασικών σπουδών και το πρόγραμμα διπλώματος. Οι σπουδές ολοκληρώνονται με την εκπόνηση δύο εργασιώνδιπλώματος: της διπλωματικής εργασίας σχεδιασμού και της ερευνητικής διπλωματικής εργασίας, οι οποίεςισοδυναμούν με 30 και 12 ECTS αντίστοιχα.

   Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων αποσκοπεί στην διαμόρφωση μιας αρχιτεκτονικήςπαιδείας η οποία δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του Τμήματος Αρχιτεκτόνων να εκπονούν αρχιτεκτονικέςμελέτες που καλύπτουν όλες τις κλίμακες σχεδιασμού, από το σχεδιασμό αντικειμένων μέχρι τον αστικόσχεδιασμό. Οι απόφοιτοι διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στη διαχείριση πολεοδομικών προβλημάτων καιγνωρίζουν τις τεχνικές με τις οποίες θα είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν αποτελεσματικά μελέτες πολεοδομικήςκλίμακας. Παράλληλα έχουν διδαχθεί μαθήματα χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης και ως εκ τούτουείναι σε θέση να συνεργαστούν δημιουργικά με τους χωροτάκτες όταν θα βρεθούν σε μια διεπιστημονική ομάδα.Έχουν διδαχθεί όλα τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού του τοπίου και έχουν σχεδιάσει αντίστοιχαθέματα. Έχουν αποκτήσει επαρκείς γνώσεις και εμπειρίες στην συντήρηση και αναστήλωση ιστορικών μνημείωνκαι συνόλων και είναι σε θέση να διαχειριστούν αποτελεσματικά ένα μεγάλο φάσμα ζητημάτων αναστύλωσης.Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν διδαχθεί και ασκηθεί σε όλες τις μορφές σχεδίων που απαιτεί μια πλήρηςαρχιτεκτονική μελέτη αλλά και σε παράπλευρες μελέτες που επηρεάζουν την αρχιτεκτονική μορφή καιοργάνωση όπως θερμομόνωση, υγρομόνωση, πυρασφάλεια κλπ.

   Για την υποστήριξη αυτών των πρακτικών οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν αποκτήσει επαρκείς γνώσειςιστορίας αρχιτεκτονικής, ιστορίας της τέχνης και θεωρίας της αρχιτεκτονικής έτσι ώστε οι σχεδιαστικές προτάσειςτους να διαθέτουν ποιότητες που αντλούνται από τις εμπειρίες του παρελθόντος, τις θεωρητικές αναζητήσεις τουπαρόντος και τις πολιτισμικές αναφορές του ευρύτερου εικαστικού χώρου. Έχουν επαφή με τις βασικέςανθρωπογνωστικές επιστήμες προκειμένου η αρχιτεκτονική τους να είναι κοινωνικά ευαισθητοποιημένη και ναείναι σε θέση να συλλάβει αποτελεσματικά τις κοινωνικές και πολιτισμικές δυναμικές κάθε εποχής. Μέσα απότην ενασχόλησή τους με τις καλές τέχνες, (ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, σκηνογραφία, φωτογραφία κλπ.)έχουν καλλιεργήσει εικαστικές δεξιότητες οι οποίες έχουν άμεσα αντίκτυπο στην ποιότητα των αρχιτεκτονικώνσυνθέσεων που θα δημιουργήσουν. Έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση των προβλημάτων που έχουν σχέση με τιςφυσικές ιδιότητες των κτιρίων και των τεχνικών και μεθόδων κατασκευής ώστε οι σχεδιαστικές τους προτάσεις ναεξασφαλίζουν όλα τα στοιχεία εσωτερικής άνεσης και κλιματικής προστασίας. Επίσης διαθέτουν τις θεμελιώδειςγνώσεις για το σχεδιασμό στατικών φορέων και τον υπολογισμό στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, και έτσιμπορούν να συμμετέχουν αποτελεσματικά ή και να συντονίζουν διεπιστημονικές ομάδες εργασίας σχετικές με τοσχεδιασμό κτιρίων.

   Η γενική παιδεία που λαμβάνουν στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων τους επιτρέπει να κατανοήσουν το επάγγελμα τουαρχιτέκτονα και το σημαντικό ρόλο που αυτό παίζει στην κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και ζωή. Έχουνασκηθεί να διαχειρίζονται στη διάρκεια του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού τους περιορισμούς στους οποίουςυπόκειται το κάθε αρχιτεκτονικό έργο και γιe1υτόν το λόγο είναι σε θέση να διαχειριστούν περιορισμούς πουεπιβάλλονται από άτομα, κοινωνικές ομάδες ή φορείς, από τους οικοδομικούς και τεχνικούς κανονισμούς, τηνπολεοδομική νομοθεσία και από το κόστος των κατασκευών. Έχουν διδαχθεί και ασκηθεί στη χρήση τον πιοσημαντικών λογισμικών που αφορούν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό με τρόπο που να είναι επαρκώςεξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στην αναπαράσταση του χώρου, στην αντιμετώπισητεχνικών προβλημάτων, στην παραγωγή μοντέλων προσομοίωσης, στη γέννηση νέων μορφών και στηνδιασύνδεση του σχεδιασμού με την κατασκευή. Έχουν εκπονήσει μελέτες ερευνητικού προσανατολισμού σεθέματα εμβάθυνσης στην αρχιτεκτονική και είναι σε θέση να εκπονήσουν ερευνητικά προγράμματα σε διάφορασχετικά με την αρχιτεκτονική γνωστικά αντικείμενα.

   Επαγγελματικό καθεστώς (αν υπάρχει)

   Για την άσκηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Μηχανικού απαιτείται άδεια από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος η οποία χορηγείται ύστερα από εξετάσεις.

   Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές

   Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.

   Σύστημα βαθμολογίας και, αν υπάρχει, κλίμακα κατανομής των βαθμών

   Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10)
   Άριστα: 8,50-10,00
   Λίαν Καλώς: 6,50-8,49
   Καλώς: 5,00-6,49.
   Ανεπιτυχώς: 0,00-4,99
   Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.

   Επίσημη διάρκεια του προγράμματος

   10 ΕΞΑΜΗΝΑ, 300 ECTS.

   Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας φοιτητών) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β. αρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα ή εργαστήριο αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση ενός μαθήματος ή εργαστηρίου.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email