Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ήταν το πρώτο ξενόγλωσσο Τμήμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο άρχισε να λειτουργεί το 1951, σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του 1931 για τη λειτουργία Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής.

   Κατά την πρώτη, μεταβατική περίοδο από της ιδρύσεώς του και μέχρι το 1982 το Τμήμα λειτούργησε υπό την διεύθυνση του εκάστοτε Διευθυντή του Βρετανικού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης και υπό την εποπτεία τριμελούς Εποπτικού Συμβουλίου της Φιλοσοφικής Σχολής.

   Με τον μεταρρυθμιστικό νόμο-πλαίσιο για την ανώτατη παιδεία (Νόμος 1268/1982) το καθεστώς αυτό καταργήθηκε και το Τμήμα Αγγλικής, μαζί και με τα άλλα τρία ξενόγλωσσα τμήματα – Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής – απέκτησε ανεξάρτητη και ισότιμη θέση μεταξύ των άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής.

   Η θεσμική αυτή αλλαγή σηματοδότησε αφενός την αρχή μιας νέας ακαδημαϊκής και διοικητικής διάρθρωσης και αφετέρου το έναυσμα για τον εκσυγχρονισμό του προγράμματος σπουδών, μετά την κατάτμηση του αρχικά ενιαίου Τμήματος σε δύο βασικούς τομείς, τον Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και τον Τομέα Αγγλικής και Αμερικανικής Λογοτεχνίας, ο οποίος εν συνεχεία, το 1987, κατατμήθηκε περαιτέρω στους Τομείς Αγγλικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού και Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού. Με την κατάτμηση αυτή επαναπροσδιορίστηκαν λεπτομερέστερα τα κεντρικά και επιμέρους αντικείμενα διδασκαλίας και έρευνας του Τμήματος και των Τομέων και αναδιοργανώθηκε το Πρόγραμμα Σπουδών έτσι ώστε να παρέχει ισόρροπη εκπαίδευση των φοιτητ(ρι)ών σε γενικά μαθήματα κορμού του Τμήματος και συγχρόνως την ευχέρεια σχετικής ατομικής εξειδίκευσης σπουδών με την προσφορά σειράς επιλεγομένων μαθημάτων από τους Τομείς, με την προσθήκη και περιορισμένου αριθμού ελεύθερων επιλογών συναφών προς το αντικείμενο του Τμήματος από μαθήματα άλλων Τμημάτων.

   Ο αριθμός των γνωστικών αντικειμένων διευρύνθηκε ακόμα περισσότερο με την ίδρυση ενός νέου τομέα στο πεδίο Μετάφρασης και Διαπολιτισμικών Σπουδών το 2003. Από το 1995 λειτουργούν στο Τμήμα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε εξειδικευμένα αντικείμενα των Τομέων.

   Οι στόχοι του συνολικού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος είναι πολυσχιδείς και αφορούν:

   • Τη δημιουργία νέων επιστημόνων με άριστη και σε βάθος γνώση των βασικών αντικειμένων του Τμήματος (γλώσσας, γλωσσολογίας, λογοτεχνίας, μετάφρασης και πολιτισμού και διδακτικής) με τα απαραίτητα προσόντα για να απορροφηθούν επαγγελματικά στην εκπαίδευση και σε άλλες υψηλόβαθμες θέσεις στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
   • Τη δημιουργία αποφοίτων με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο, κριτική ικανότητα και τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία για έρευνα σε ανώτερα επίπεδα σπουδών
   • Την ανάπτυξη και προώθηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγών σε επίπεδο διδασκόντων και διδασκομένων
   • Την λειτουργία εργαστηρίων για τη συστηματικότερη έρευνα και μελέτη συγκεκριμένων αντικειμένων
   • Τη συμμετοχή σε διατμηματικά και διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών με τριτοβάθμια ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού
   • Την ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας σε διεθνές επίπεδο, την εξωστρέφεια και προσφορά προς την κοινωνία, την διαδραστικότητα με φορείς και ιδρύματα πολιτισμού
   • Την διοργάνωση συνεδρίων και την έκδοση επιστημονικών περιοδικών
   • Την μετάκληση διεθνούς κύρους επιστημόνων για διαλέξεις και σεμινάρια στους φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος
   • Την ενθάρρυνση της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και συγγραφικής εξέλιξης του διδακτικού προσωπικού και γενικά την προώθηση της έρευνας και της βελτίωσης των μεθόδων διδασκαλίας
   • Τη συνεχή υποστήριξη και ανανέωση της ερευνητικής και υλικοτεχνικής υποδομής του Τμήματος

   Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τις παρακάτω επαγγελματικές διεξόδους:

   • Διορισμός σε σχολεία πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
   • Ιδιωτικός τομέας (σχολεία, φροντιστήρια ξένων γλωσσών)
   • Μεταφραστικά γραφεία
   • Εκδοτικές επιχειρήσεις
   • Τράπεζες, πολυεθνικές, εταιρείες με μεταφραστικά τμήματα
   • Διερμηνεία
  • Τίτλος Σπουδών και Απαιτήσεις Εισαγωγής

   Για να εισαχθεί κάποιος/α στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. απαιτείται Απολυτήριο Λυκείου και επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις Εθνικού Επιπέδου, που συμπεριλαμβάνουν εξετάσεις γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Το Τμήμα απονέμει πτυχίο με τίτλο «Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας». Για την απόκτηση του πτυχίου του, οι φοιτητές/τριες του Τμήματος υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε μαθήματα υποχρεωτικά-κορμού, υποχρεωτικά επιλογής και επιλογής τα οποία προσφέρονται από τους τέσσερις τομείς του Τμήματος: Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Αγγλικής Λογοτεχνίας, Αμερικάνικης Λογοτεχνίας, Μετάφρασης και Διαπολιτισμικών Σπουδών.

   Επίσημη Διάρκεια του Προγράμματος Σπουδών

   Η επίσημη διάρκεια του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Αγγλικής είναι 8 εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 240 Πιστωτικές Μονάδες του Ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS). Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

   Στόχοι του Τμήματος και του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

   Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί στη δημιουργία νέων επιστημόνων με άριστη και σε βάθος γνώση των βασικών αντικειμένων του Τμήματος όπως της Αγγλικής γλώσσας, γλωσσολογίας, λογοτεχνίας, μετάφρασης και πολιτισμού καθώς και διδακτικής. Έχει επίσης ως στόχο τη δημιουργία αποφοίτων με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο, κριτική ικανότητα και τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία τόσο για έρευνα σε ανώτερα επίπεδα σπουδών όσο και για επαγγελματική αποκατάσταση στην εκπαίδευση και σε άλλες υψηλόβαθμες θέσεις στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

   Το Τμήμα Αγγλικής έχει επίσης ως στόχο του

   • τη λειτουργία εργαστηρίων για τη συστηματικότερη έρευνα και μελέτη συγκεκριμένων αντικειμένων
   • τη συμμετοχή σε διατμηματικά και διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών με τριτοβάθμια ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού
   • την ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας σε διεθνές επίπεδο,
   • την εξωστρέφεια και προσφορά προς την κοινωνία,
   • τη διαδραστικότητα με φορείς και ιδρύματα πολιτισμού
   • τη διοργάνωση συνεδρίων και την έκδοση επιστημονικών περιοδικών
   • τη μετάκληση διεθνούς κύρους επιστημόνων για διαλέξεις και σεμινάρια στους φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος
   • την ενθάρρυνση της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και συγγραφικής εξέλιξης του διδακτικού προσωπικού και γενικά την προώθηση της έρευνας και της βελτίωσης των μεθόδων διδασκαλίας

   Δεξιότητες και Μαθησιακά Αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών

   Μέσα από το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οι απόφοιτοι του αποκτούν τις παρακάτω δεξιότητες όπως 1) εμβάθυνση στη μελέτη της γλώσσας και της γλωσσολογίας, 2) διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας, 3) μελέτη της αγγλικής και της αμερικανικής λογοτεχνίας και των αγγλόφωνων πολιτισμών και 4) θεωρία και πρακτική της μετάφρασης.

   Οι απόφοιτοι του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, μέσα από τη μελέτη της βασικής γνώσης της επιστήμης τους, αποκτούν επίσης την ικανότητα 1) να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, 2) να αναζητούν, να αναλύουν και να συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες με τη χρήση απαραίτητων τεχνολογιών, 3) να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις, 4) να λαμβάνουν αποφάσεις, 5) να εργάζονται αυτόνομα αλλά και σε ομάδες, 6) να εργάζονται σε διεπιστημονικό περιβάλλον,7) να παράγουν νέες ερευνητικές ιδέες καθώς και 8) να επιδεικνύουν κοινωνική, επαγγελματική και ηθική υπευθυνότητα και ευαισθησία σε θέματα φύλου, διαφορετικότητας και διαπολιτισμικότητας.

   Επαγγελματικές Διέξοδοι Αποφοίτων

   Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, σε μεταφραστικά γραφεία, εκδοτικές επιχειρήσεις, διοικητικές υπηρεσίες καθώς και στο χώρο της διερμηνείας.

   Πρόσβαση σε Μεταπτυχιακές Σπουδές

   Το πτυχίο της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας επιτρέπει στους/στις αποφοίτους του να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής κυρίως στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email