Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

 • panepistimio thessalias
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Τ.Π.Ε. φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών, δηλαδή την προετοιμασία εκπαιδευτικών για την προσχολική εκπαίδευση, βάσει των νέων δεδομένων των επιστημών της αγωγής. Η αποστολή του Π.Τ.Π.Ε., που είναι η διδασκαλία και η έρευνα γύρω από την ευαίσθητη περίοδο της προσχολικής και πρώτης παιδικής ηλικίας κατά την οποία διαμορφώνεται η προσωπικότητα του ανθρώπου, μας υποχρεώνει διδάσκοντες/ουσες και φοιτητές/ριες, να αναζητούμε κάθε στιγμή τις πιο πρόσφορες, δημιουργικές και νεοτερικές μεθόδους που αξιοποιούν τα επιστημονικά δεδομένα, προάγουν τη γνώση και βοηθούν τους/τις αποφοίτους στην παραπέρα εξειδίκευση των ενδιαφερόντων τους.

   Το Τμήμα αποσκοπεί στην κατάρτιση στοχαζόμενων εκπαιδευτικών σχετικά με τη σύγχρονη διδασκαλία και έρευνα στο πλαίσιο νέων περιβαλλόντων μάθησης με την υποστήριξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), στην προώθηση της θεωρίας και της έρευνας που αφορούν στην εκπαίδευση και την αγωγή στην προσχολική και πρώτη παιδική ηλικία, στη σύνδεση της παιδαγωγικής θεωρίας με την εκπαιδευτική πράξη σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και στην κατάρτιση των φοιτητριών και των φοιτητών σε θέματα θεωρίας, έρευνας και διδασκαλίας. Για το λόγο αυτόν εκτός από τις πανεπιστημιακές διαλέξεις, τα σεμινάρια, τα βιωματικά και εργαστηριακά μαθήματα, το Τμήμα εποπτεύει και την Πρακτική Άσκηση σε ποικίλους χώρους, που απασχολούν παιδιά προσχολικής και πρώτης παιδικής ηλικίας. Η Πρακτική Άσκηση διαδραματίζει ένα αναβαθμισμένο ρόλο, ήδη από την προηγούμενη αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών, καθώς διατρέχει ολόκληρο το Πρόγραμμα, συνδέεται κάθετα με τα περισσότερα μαθήματα του προγράμματος και επιχειρεί μια δυναμική σύζευξη της θεωρίας με την έρευνα και τη διδακτική πράξη. Παράλληλα και σε μια δυναμική σχέση με την παραπάνω Πρακτική Άσκηση, λειτουργεί το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (από το 1998 έως σήμερα), το οποίο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκά Προγράμματα (ΕΠΕΑΕΚ Ι, ΙΙ, ΕΣΠΑ), είναι αμειβόμενο και αποσκοπεί στην απόκτηση μιας πρώτης επαγγελματικής εμπειρίας σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες.

   Οι σπουδές είναι τετραετείς και για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 18 υποχρεωτικών μαθημάτων, 2 σεμιναρίων, 20 μαθημάτων επιλογής και 4 μαθημάτων ξένων γλωσσών. Η πτυχιακή εργασία είναι προαιρετική και ισοδυναμεί με 2 μαθήματα επιλογής.

  • Σύμφωνα με τις διατάξεις των: Ν. 1268/82 αρθ. 24, 25, Ν. 2083/92 αρθ. 9, Ν. 2188/94, αρθ. 1§ ισχύουν τα παρακάτω:

   1. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου.

   2. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό).

   3. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία, καθώς και τον απαραίτητο αριθμό εβδομάδων για εξετάσεις. Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου. Η διάρκεια των εξετάσεων είναι: Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και Ιουνίου δύο (2) εβδομάδες, ενώ του Σεπτεμβρίου είναι τρεις (3) εβδομάδες.

   4. Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου αρχίζουν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου και τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου λήγουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται από τη Σύγκλητο. Σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις ο/η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου, ρυθμίζει την έναρξη και τη λήξη των δύο εξαμήνων εκτός των ημερομηνιών αυτών, ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των απαιτούμενων μαθημάτων.

   5. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τα 4/5 του προβλεπόμενου στο Πρόγραμμα για τις εργάσιμες μέρες του αντίστοιχου εξαμήνου, το αντίστοιχο μάθημα θεωρείται ότι δε διδάχθηκε.

   6. Αρμόδια για την κατάρτιση του Προγράμματος Σπουδών είναι η Γ.Σ. του Τμήματος. Το Πρόγραμμα Σπουδών αναθεωρείται κάθε Απρίλιο. Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος συγκροτεί Επιτροπή Προγράμματος από μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος με ετήσια θητεία, η οποία υποβάλλει σχετική εισήγηση, αφού προηγουμένως κωδικοποιήσει τις προτάσεις των μελών ΔΕΠ.

   7. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των μαθημάτων επιλογής και των σεμιναρίων, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, καθώς και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων.

   8. Ο φοιτητής στην αρχή κάθε εξαμήνου υποβάλλει ηλεκτρονικά τη δήλωση προτίμησης στη Γραμματεία του Τμήματος, σε ημερομηνία που ορίζεται εγκαίρως από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και ανακοινώνεται από τη Γραμματεία.

   9. Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα αντιστοιχεί, επίσης, σε έναν αριθμό μονάδων ECTS, όπως φαίνεται 5 Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης 109 στον σχετικό πίνακα στο Παράρτημα. Στο Πρόγραμμα Σπουδών περιέχεται και ο ελάχιστος αριθμός μονάδων ECTS που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου.

   10. Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα, ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να το επαναλάβει το επόμενο ακαδημαϊκό έτος,

   11. Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα επιλογής ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος ή να το επαναλάβει σε επόμενα εξάμηνα ή να το αντικαταστήσει με άλλο μάθημα επιλογής.

   12. Οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν σε κάθε εξάμηνο όσα και όποια από τα προσφερόμενα μαθήματα επιθυμούν. Η παρακολούθηση μαθημάτων στα Α.Ε.Ι. είναι ελεύθερη, εφόσον δεν προβλέπεται ειδική ρύθμιση από το μάθημα.

   13. Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων τα οποία μπορεί να παρακολουθήσει και στα οποία μπορεί να εξεταστεί ένας φοιτητής καθορίζεται ως Ν+3, όπου Ν ο προβλεπόμενος κατά το Πρόγραμμα Σπουδών αριθμός μαθημάτων (υποχρεωτικών και επιλογής) στο αντίστοιχο εξάμηνο και 3 μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων, τα οποία οφείλει ο φοιτητής.

   14. Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων, ενώ κατά την περίοδο του Ιουνίου στα μαθήματα μόνο του εαρινού εξαμήνου. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, πλην των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου, εξετάζονται και τα μαθήματα προηγούμενων εαρινών εξαμήνων για όσους φοιτητές έχουν παρακολουθήσει 8 εξάμηνα Σπουδών, αλλά οφείλουν ακόμη μαθήματα για τη λήψη του πτυχίου τους. Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος υποχρεώνεται να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις ή/και να στηριχθεί σε εργασίες. Οι φοιτητές δεν μπορούν να εξετάζονται σε μαθήματα, τα οποία δεν έχουν δηλώσει στο παρελθόν.

   15. Αν ο φοιτητής αποτύχει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές σε εξετάσεις οποιουδήποτε μαθήματος, η Γ.Σ. του Τμήματος μπορεί, ύστερα από αίτησή του στη Γ.Σ., να ζητήσει τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής Επανεξέτασης, στην οποία συμμετέχει υποχρεωτικά και ο εξεταστής. Η αίτηση επανεξέτασης του γραπτού θα πρέπει να υποβληθεί στη Γραμματεία ένα (1) μήνα πριν από την εξεταστική περίοδο.

   16. Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές και παίρνει πτυχίο, όταν επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ECTS. Ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού του πτυχίου για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ισχύουν: το άρθρο 4 §3 του Ν. 1674/86 και η Υ.Α. Β3/2166/17/6/87, όπως συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε με τη μεταγενέστερη Υ.Α. Β3/ 245/7.11.88).

   17. Μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται ως ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών ενός τμήματος προσαυξανόμενου κατά δύο (2) έτη, δεν χορηγούνται οι προβλεπόμενες πάσης φύσεως παροχές προς τους φοιτητές, όπως ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, υποτροφίες επίδοσης και υποτροφίες και δάνεια ενίσχυσης, δωρεάν σίτιση, στέγαση και παροχή διδακτικών βιβλίων ή άλλων βοηθημάτων, διευκόλυνση για τις μετακινήσεις κ.ά.

   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

   1. Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 18 υποχρεωτικά μαθήματα, που αντιστοιχούν σε 108 ECTS

   2. Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 20 μαθήματα επιλογής, που αντιστοιχούν σε 100 ECTS

   3. Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 1 σεμινάριο, που αντιστοιχεί σε 5 ECTS

   4. Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 1 σεμινάριο, καθώς και συμμετοχή και επιτυχής εξέταση στην Πρακτική Άσκηση, που αντιστοιχούν σε 15 ECTS

   5. Παρακολούθηση 4 υποχρεωτικών εξαμηνιαίων μαθημάτων ξένης γλώσσας που αντιστοιχούν σε 12 ECTS

   Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες για τη λήψη πτυχίου είναι υποχρεωτικό να έχουν συγκεντρώσει 240 μονάδες ECTS.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email