Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

 • Panepistimiop kritis
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης άρχισε να λειτουργεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 1987-1988 με την επωνυμία «Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών». Ιδρύθηκε με τον Ν. 1268/1982, άρθρο 46, παρ. 1 και το Π.Δ. 320/1983, άρθρο 1, παρ. 2. Το 2001 μετονομάστηκε σε Π.Τ.Π.Ε. «χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου» (Π.Δ. 318/2001, άρθρο 1).

   Το 1995 μαζί με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης οργανώθηκαν σε Σχολή με την επωνυμία Σχολή Επιστημών Αγωγής ( Αριθ. Φ.Ε.Κ. 2/1995 αρ. 1/10.1.1995 τ. Α).

   Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης έχει ως αποστολή:

   1. να καλλιεργεί και να προάγει τις Παιδαγωγικές Επιστήμες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
   2. να παρέχει στον πτυχιούχο τα απαραίτητα εφόδια, τα οποία θα του εξασφαλίσουν άρτια κατάρτιση στην επιστημονική και επαγγελματική του σταδιοδρομία.
   3. να συμβάλλει στην εξύψωση του επιπέδου και την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της Παιδαγωγικής.
   4. να συμβάλλει στην αντιμετώπιση και την επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων εν γένει.

   Οι γενικοί στόχοι του Προγράμματος Σπουδών είναι:

   • Nα καλλιεργεί στο φοιτητή την κριτική σκέψη, την αναζήτηση της γνώσης και τη δημοκρατική συμπεριφορά.
   • Nα αναπτύσσει πνεύμα συλλογικής προσπάθειας, διεπιστημονικής συνεργασίας και πολυπολιτισμικής συνύπαρξης.
   • Nα συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη του φοιτητή, ώστε να καλλιεργηθούν αξίες και στρατηγικές, για να προσφέρει ως επαγγελματίας εκπαιδευτικός υψηλής ποιότητας παιδαγωγικό έργο σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.
  • Aπονεμόμενος τίτλος σπουδών

   Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (Π.Τ.Π.Ε.) χορηγεί ένα ενιαίο πτυχίο, το οποίο παρέχει στον κάτοχό1 του τη δυνατότητα να διορίζεται ως εκπαιδευτικός λειτουργός παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ο απόφοιτος του Π.Τ.Π.Ε. έχειτη δυνατότητα να απασχοληθεί επαγγελματικά σε μια μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών και κοινωνικών δομών, όπως ενδεικτικά είναι: τα δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία, τα νηπιαγωγεία ειδικής αγωγής και κέντρα ένταξης ατόμων με ειδικές ανάγκες, οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα νοσοκομεία παίδων, οι παιδικές κατασκηνώσεις, τα μουσεία, τα Ερευνητικά Κέντρα Επιστημών Αγωγής, οι Δήμοι και Νομαρχίες (προγράμματα κατάρτισης ή λαϊκής επιμόρφωσης), τα ξενοδοχεία (τμήματα φύλαξης – απασχόλησης παιδιών), οι εκδοτικοί οίκοι για συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων, οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί για παραγωγή παιδικών εκπομπών, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, τα Ιδρύματα παιδικής πρόνοιας, τα μουσικά και καλλιτεχνικά εργαστήρια, οι υπηρεσίες, οργανισμοί και ιδρύματα εκπαίδευσης, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα προσχολικής αγωγής, τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα Κέντρα Διοίκησης και Εποπτείας της Εκπαίδευσης. Επίσης, το Π.Τ.Π.Ε. δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε πολλά γνωστικά αντικείμενα.

   Προϋποθέσεις απονομής τίτλου σπουδών και κανονισμοί

   Για την απονομή του τίτλου σπουδών απαιτείται ο φοιτητής να συγκεντρώσει 240 ECTS κατανεμημένες σε 52 μαθήματα. Οι κατηγορίες και οι τύποι των μαθημάτων που πρέπει ο φοιτητής να παρακολουθήσει επιτυχώς περιγράφονται αναλυτικά στα χαρακτηριστικά του Προγράμματος Σπουδών. Ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου είναι οκτώ (8).

   Περιγραφή/Χαρακτηριστικά του Προγράμματος Σπουδών

   Στο προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Τ.Π.Ε. τα διδασκόμενα μαθήματα εντάσσονται σε τρεις (3) κατηγορίες και τέσσερις (4) τύπους.

   Οι τρεις κατηγορίες μαθημάτων είναι οι ακόλουθες:

   1. Υποχρεωτικά Κορμού (ΥΚΟ)
   2. Υποχρεωτικά Περιορισμένης Επιλογής (ΥΠΕ)
   3. Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ)

   Τα μαθήματα υποχρεωτικά κορμού αποτελούν μαθήματα, τα οποία ο φοιτητής καλείται να παρακολουθήσει και στα οποία οφείλει να εξεταστεί επιτυχώς προκειμένου να λάβει το πτυχίο του.

   Τα μαθήματα υποχρεωτικά περιορισμένης επιλογής αποτελούν μαθήματα που ανήκουν σε συγκεκριμένες ενότητες μαθημάτων. Ο φοιτητής οφείλει να επιλέξει έναν συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων από κάθε ενότητα, τα οποία καλείται να παρακολουθήσει και στα οποία οφείλει να εξεταστεί επιτυχώς.

   Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής αποτελούν μαθήματα που είτε ανήκουν στις ενότητες μαθημάτων που προσφέρονται από το Π.Τ.Π.Ε. και δεν είναι ενταγμένα στις προηγούμενες δύο κατηγορίες μαθημάτων είτε ανήκουν σε εκείνα που δεν έχουν επιλεχθεί από το φοιτητή ως μαθήματα ΥΠΕ. Ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει ένα συγκεκριμένο αριθμό από τα μαθήματα αυτά, ενώ ένας αριθμός έως 2 των μαθημάτων αυτών μπορεί να προέρχεται από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εννοείται ότι στην κατηγορία αυτή μπορεί να εντάξει ο φοιτητής, τόσο μαθήματα που ανήκουν στην κατηγορία των ΕΕ όσο και μαθήματα από την κατηγορία των ΥΠΕ, τα οποία δεν έχει επιλέξει ως ΥΠΕ. Σκοπός των μαθημάτων ΕΕ είναι να δώσουν τη δυνατότητα στο φοιτητή να επιλέξει ελεύθερα μαθήματα από όλες τις ενότητες μαθημάτων, ώστε, αν επιθυμεί, να στρέψει το ενδιαφέρον του προς μία συγκεκριμένη περιοχή των Επιστημών της Αγωγής.

   Οι τέσσερις τύποι μαθημάτων είναι οι ακόλουθοι:

   1. Παραδόσεις,
   2. Σεμινάρια,
   3. Διδακτικές Ασκήσεις, και
   4. Πτυχιακή Εργασία.

   Οι Παραδόσεις που αποτελούν μαθήματα ΥΚΟ, ένας αριθμός παραδόσεων που αποτελούν μαθήματα ΥΠΕ και μαθήματα ΕΕ, ένας αριθμός Σεμιναρίων, οι Διδακτικές Ασκήσεις και η Πτυχιακή Εργασία, είναι υποχρεωτικά για τη λήψη του πτυχίου.

   Οι Παραδόσεις και τα Σεμινάρια διδάσκονται επί τρεις (3) ώρες κάθε εβδομάδα. Οι Διδακτικές Ασκήσεις μπορούν να καλύπτουν περισσότερες διδακτικές ώρες, κατά την κρίση του διδάσκοντος. Για την πτυχιακή εργασία κάθε φοιτητής πρέπει να επιλέγει διδάσκοντα (από όποια επιστημονική περιοχή τον ενδιαφέρει ή μπορεί να προσφέρει το Π.Τ.Π.Ε.) που θα αναλάβει την εποπτεία και καθοδήγησή του.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email