Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης έχει ως κύρια αποστολή να προωθήσει την εκπαίδευ­ση για όλους, ιδιαίτερα στην πρώτη βαθμίδα, καθώς και την αριστεία στην εκπαίδευση και σε συναφείς τομείς της επαγγελματικής πρακτικής και της έρευνας. Προς αυτή την κατεύθυνση, το έργο που παρέ­χεται από το Τμήμα στοχεύει: α) στην παροχή υψηλής ποιότητας μάθησης και διδασκαλίας, που βασίζε­ται στην έρευνα και συνδέεται με την επαγγελματική πρακτική και β) στην ερευνητική δραστηριοποίηση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σήμερα, το Τμήμα υποστηρίζει περισσότερους από 1.300 προπτυχια­κούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι συνεχίζουν τη σταδιοδρομία τους ως εκπαιδευτικοί ή/και ως ερευνητές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και διεξάγουν σημαντική έρευνα σε ζωτικούς τομείς της εκπαίδευσης.

   Το Τμήμα προσφέρει τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής” και «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στα Μαθηματικά & Φυσικές Επιστήμες».

  • Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα (Υ), κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (ΕΥ), ελεύθερης επιλογής μαθήματα (ΕΕ), ξένης γλώσσας (ΞΓ) και υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση. Όλα τα υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα ισοδυναμούν με 5 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Έως και το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, οι προϋποθέσεις λήψης πτυχίου ήταν η απόκτηση 240 ECTS μέσω της επιτυχούς παρακολούθησης και εξέτασης των φοιτητών σε 52 μαθήματα (32Υ, 12ΕΥ, 4ΞΓ και Πρακτική Άσκηση, η οποία ισοδυναμεί με 3 μαθήματα). H Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται στο Ζ΄ και Η΄ εξάμηνο Σπουδών, ενώ προϋπόθεση για την παρακολούθησή της είναι η επιτυχής ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των φοιτητών στα μαθήματα «Διδακτική Μεθοδολογία Ι – Μικροδιδασκαλίες», «Διδακτική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» και «Διδακτική των Μαθηματικών».

   Σύμφωνα με το Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (σε ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20), προϋπόθεση λήψης πτυχίου από το Π.Τ.Δ.Ε. είναι η συγκέντρωση 240 ECTS, μέσω της επιτυχούς παρακολούθησης και εξέτασης των φοιτητών σε 50 μαθήματα (27Υ, 15ΕΥ, 2ΕΕ, 2ΞΓ και Πρακτική Άσκηση που ισοδυναμεί με 4 μαθήματα). Η Πρακτική Άσκηση, σύμφωνα με το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, θα πραγματοποιείται στα τέσσερα (4) τελευταία εξάμηνα Σπουδών (Ε΄, Στ΄, Ζ΄ και Η΄), ενώ οι προϋποθέσεις για την παρακολούθησή της παραμένουν ίδιες.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email