Παιδαγωγικό Tμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 • panepistimio ditikis makedonias
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Η Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα αποτελείται από τα Παιδαγωγικά Tμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών. Στα Tμήματα δεν έχουν συσταθεί Tομείς. Το Παιδαγωγικό Tμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 544/1989 και άρχισε να λειτουργεί ως παράρτημα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το ακαδημαϊκό έτος 1990-91. Το Παιδαγωγικό Tμήμα Νηπιαγωγών και ταυτόχρονα η Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας ιδρύθηκαν με το Προεδρικό Διάταγμα 99/1993.

   Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) ( www.uowm.gr ) ιδρύθηκε με το Π.Δ. 92/2003 (Φ.83/11-4-2003) και άρχισε τη λειτουργία του το 2003. Τα πρώτα Τμήματα του ΠΔΜ αποτέλεσαν τα τέσσερα Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου που έδρευαν στη Δυτική Μακεδονία, μεταξύ αυτών και τα δύο Τμήματα της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας. Από 1-1-2004 μεταφέρθηκε και το προσωπικό ( μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικό προσωπικό).

   Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 544/1989, το άρθρο 5 του Π.Δ. 99/1993 και στα πλαίσια της αποστολής του Πανεπιστημίου (άρθρο 1 του Ν. 1268/1982) το Τμήμα έχει ως αποστολή:

   • να καλλιεργεί και να προάγει τις Επιστήμες της Αγωγής με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα,
   • να παρέχει στους πτυχιούχους του την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη,
   • να συμβάλλει στην εξύψωση του επιπέδου της εκπαίδευσης και στην κάλυψη των αναγκών σε ζητήματα Παιδαγωγικής,
   • να συμβάλλει στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών εν γένει προβλημάτων, και
   • να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση του λαού.

   Το Τμήμα χορηγεί πτυχίο, το οποίο παρέχει στον κάτοχό του τη δυνατότητα να διορίζεται ως εκπαιδευτικός λειτουργός σε σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης.

  • Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) χορηγεί πτυχίο, το οποίο παρέχει στον κάτοχό του τη δυνατότητα να διορίζεται ως εκπαιδευτικός λειτουργός σε σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης.

   Βεβαίωση Εμβάθυνσης

   Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) χορηγεί επίσης «Βεβαίωση Εμβάθυνσης» σε ένα γνωστικό αντικείμενο στους φοιτητές οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό μάθημα ή ένα μάθημα Ελεύθερης Επιλογής στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και επιπλέον έχουν εκπονήσει με επιτυχία Πτυχιακή Εργασία στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Το γνωστικό αντικείμενο ορίζεται από το γνωστικό αντικείμενο του διδάσκοντα στον οποίο ο φοιτητής έχει επιλέξει μαθήματα σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις. Η «Βεβαίωση Εμβάθυνσης» χορηγείται από τη γραμματεία και φέρει την υπογραφή του προέδρου του Τμήματος.

   Δομή του προγράμματος Σπουδών

   Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας περιλαμβάνει εξαμηνιαία μαθήματα, πρακτική άσκηση στο Πρότυπο Πειραματικό και τα συνεργαζόμενα δημοτικά σχολεία και προαιρετική πτυχιακή εργασία. Το πρόγραμμα είναι κατά τέτοιον τρόπο διαμορφωμένο, ώστε για τη λήψη του πτυχίου να απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών. Σε κάθε εξαμηνιαίο μάθημα αντιστοιχεί ένας αριθμός ο οποίος εκφράζει τις «Πιστωτικές Μονάδες» (Credits) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Κατοχύρωσης Μονάδων Ακαδημαϊκών Μαθημάτων – European Credit Transfer System (E.C.T.S.), που δείχνουν τον φόρτο εργασίας των φοιτητών. Μία μονάδα φόρτου εργασίας (E.C.T.S.) αντιστοιχεί σε 25 έως 30 περίπου ώρες εργασίας στο αντικείμενο του μαθήματος. Για κάθε εξάμηνο ο συνολικός φόρτος εργασίας των φοιτητών υπολογίζεται στις 30 μονάδες Ε.C.T.S. Για τη λήψη του πτυχίου απαιτούνται διακόσιες σαράντα μονάδες E.C.T.S. (8 εξάμηνα Χ 30 = 240 E.C.T.S.).

   Κατηγορίες μαθημάτων

   Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε οκτώ εξάμηνα με φόρτο εργασίας κάθε εξαμήνου για τον φοιτητή 30 ECTS και συνολικό φόρτο για τη λήψη του πτυχίου 240 ECTS (8 x 30 = 240 ECTS). Τα μαθήματα με κριτήριο την υποχρεωτικότητά τους χαρακτηρίζονται σε Υποχρεωτικά (Υ), Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά (ΥΕ) και Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ). Στο σύνολο των μαθημάτων, το υποχρεωτικό πρόγραμμα σπουδών για όλους τους φοιτητές αντιστοιχεί στο 56% του φόρτου εργασίας τους και τα επιλέξιμα μαθήματα στο 44% του συνολικού φόρτου εργασίας τους (βλ. Γράφημα 1). Με άλλα λόγια, η δυνατότητα διαμόρφωσης προσωπικού προγράμματος για κάθε φοιτητή συνίσταται στο 44% του προγράμματος.

   Τα Υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα στο σύνολο των οκτώ εξαμήνων ανέρχονται σε 29 και αντιστοιχούν σε 132 ΕCTS και 56% του συνολικού φόρτου εργασίας των φοιτητών. Σημειώνεται ότι στα Υποχρεωτικά μαθήματα συμπεριλαμβάνονται και τα Υποχρεωτικά μαθήματα της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 13% του συνολικού φόρτου εργασίας τους και του 17% των Υποχρεωτικών μαθημάτων (βλ. Γράφημα 2).

   Τα Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (ΥΕ) είναι συνολικά 20 μαθήματα και αντιστοιχούν στο 34% του συνολικού φόρτου εργασίας των φοιτητών (82 ECTS). Δεκαοκτώ μαθήματα (18 X 4 = 72 ECTS) αφορούν έξι μαθήματα από κάθε ομάδα επιστημών – τις Επιστήμες της Αγωγής (ΕΑ), τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΑΕ) και των Θετικών Επιστημών (ΘΕ). Στα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα συγκαταλέγονται και δύο μαθήματα Πρακτικής Άσκησης (2 Χ 5 = 10 ECTS).

   Τα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) που μπορούν να επιλέξουν οι φοιτητές είναι 6 (6 Χ 4=24 ECTS) και αντιστοιχούν στο 10% του συνολικού φόρτου εργασίας των φοιτητών.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email