Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 • panepistimio aigaiou
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης εστιάζει στην κριτική ερμηνεία των παιδαγωγικών φαινομένων και στην εξήγηση των συναρτήσεων τους με άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την Αγωγή και την Εκπαίδευση χρησιμοποιώντας μεθόδους ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας και αξιοποιώντας επιστημονικές γνώσεις από γειτονικούς κλάδους των Επιστημών της Παιδαγωγικής.

   Το Π.Τ.Δ.Ε. παρέχει στους φοιτητές πανεπιστημιακή εκπαίδευση με στόχο την τεκμηριωμένη οργάνωση της παιδαγωγικής δράσης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

   Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τη σημερινή μορφή του ιδρύθηκε το 1984, μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΠΔ 83/1984, ΦΕΚ 31/20-03-1984) και αποτελεί συνέχεια της Παιδαγωγικής Ακαδημίας της Ρόδου, που βρισκόταν σε λειτουργία από το 1947.

   Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι:

   • Να προσφέρει σύγχρονες, καινοτόμες και ευέλικτες σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής, προσαρμοσμένες στις ευρύτερες επιστημονικές, κοινωνικές και επαγγελματικές ανάγκες.
   • Να καλλιεργήσει στους/στις φοιτητές/τριες και μελλοντικούς/ές δασκάλους/ες πνεύμα ελεύθερης αναζήτησης της γνώσης, συλλογικής προσπάθειας και δημοκρατικής συμπεριφοράς.
   • Να συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη της ανθρωπιστικής παιδείας, στον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως επίσης στην κοινωνική και οικολογική ευαισθητοποίηση των αυριανών δασκάλων και πολιτών.
   • Να καταστήσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες φορείς βελτίωσης της κοινωνικής ζωής και της εξισορροπημένης ανάπτυξης του τόπου τους.
   • Να καλλιεργήσει στους φοιτητές και τις φοιτήτριές του το αίσθημα της ατομικής και συλλογικής ευθύνης απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα και τις κοινωνικές ανισότητες.
   • Να συμβάλει στην καλλιέργεια πνεύματος φιλίας και συνεργασίας και στην προώθηση της αλληλοκατανόησης και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών και των πολιτισμών.
   • Να τους παρέχει τα εφόδια για την ανάπτυξη της αυτενέργειας, της προσωπικής έκφρασης και της κριτικής ικανότητας των μαθητών και μαθητριών τους.

   Παράλληλα το Τμήμα επιδιώκει:

   • Την εκπαίδευση και εμβάθυνση στις βασικές έννοιες όλων των συνιστωσών της Εκπαίδευσης.
   • Τη θεμελίωση της θεωρίας μέσα από την πειραματική εμπέδωση που παρέχουν τα εργαστήρια και την πρακτική εξάσκηση σε συνθήκες σχολείου.
   • Την ενημέρωση στα σύγχρονα θέματα και προβλήματα της Παιδείας.
   • Την καλή προετοιμασία των φοιτητών και φοιτητριών για ενδεχόμενη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
   • Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, την υποστήριξη ερευνών διεθνούς κύρους, σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα και Πανεπιστήμια.
   • Την κατάρτιση στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και άλλων σύγχρονων εργαλείων εκπαίδευσης.
  • Το πρόγραμμα σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσπαθεί να εξασφαλίσει ακαδημαϊκή ποιότητα, παρέχοντας σε θεωρητικό επίπεδο τις βάσεις που χρειάζεται ο σύγχρονος εκπαιδευτικός της Α’βάθμιας εκπαίδευσης στα κύρια γνωστικά αντικείμενα των ανθρωπιστικών, κοινωνικών και θετικών επιστημών. Καλύπτει όλο το φάσμα των επιστημών της αγωγής, από την παιδαγωγική θεωρία και τις θεωρίες μάθησης, έως την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και την κλινική και γνωστική ψυχολογία. Καλύπτει επίσης τις ανθρωπιστικές, τις κοινωνικές και τις θετικές επιστήμες, δίνοντας όμως έμφαση σε εκείνα τα γνωστικά πεδία που επικεντρώνονται στη λεγόμενη «διδακτική μετατόπιση» των επιστημονικών γνώσεων, δηλαδή στη μετατροπή τους σε αντικείμενα του σχολικού προγράμματος (Διδακτική της Γλώσσας, Διδακτική των Μαθηματικών, Διδακτική της Φυσικής, Διδακτική της Ιστορίας).

   Το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ανταποκρινόμενο στις διαρκώς μεταβαλλόμενες παραμέτρους της εκπαίδευσης, συνδυάζει την εμπεριστατωμένη και κριτική γνώση στα πεδία των ανθρωπιστικών, κοινωνικών και θετικών επιστημών με νέα γνωστικά αντικείμενα όπως οι νέες τεχνολογίες, η δίγλωσση εκπαίδευση, η περιβαλλοντική εκπαίδευση κ.α. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις πάνω σε εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα. Το Πρόγραμμα Σπουδών εντάσσει νέα γνωστικά αντικείμενα στο βαθμό που αυτό υπαγορεύεται από τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα. Η προσέγγιση μεγάλου φάσματος επιστημονικών πεδίων παρέχει τη δυνατότητα επίτευξης περισσότερων, αλλά ισότιμων ως προς το αποτέλεσμα, συνθέσεων ατομικού προγράμματος σπουδών, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ατομικές κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των φοιτητών – φοιτητριών στο πλαίσιο γενικών κατευθύνσεων.

   H κατάρτιση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) αποτελεί την πρωταρχική διαδικασία στο σχεδιασμό του Τμήματος. Το ΠΠΣ διαμορφώνεται από την Επιτροπή Σπουδών του Τμήματος σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των φοιτητών, τη διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων και τις εξελίξεις στον επιστημονικό χώρο της εκπαίδευσης.

   Το Πρόγραμμα Σπουδών διακρίνεται στις παρακάτω ενότητες:

   • Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Επιστήμες
   • Κοινωνικές-Ανθρωπιστικές Επιστήμες και η Διδακτική τους
   • Θετικές Επιστήμες-Νέες Τεχνολογίες και η Διδακτική τους
   • Ελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία-Λαογραφία και η Διδακτική τους
   • Ξένες Γλώσσες
   • Πρακτικές Ασκήσεις

   Ενώ τα μαθήματα του Τμήματος χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

   • Υποχρεωτικά
   • Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικά
   • Ελεύθερης Επιλογής

   Το κάθε μάθημα έχει συγκεκριμένο αριθμό διδακτικών μονάδων ο οποίος υπολογίζεται στη λήψη του πτυχίου από το Τμήμα. Από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 έχει εφαρμοστεί στο Τμήμα και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS), σύμφωνα με το Ν.3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ. Α/02-08-2005), το Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69 τ.Α/20-03-2007) και το ΦΕΚ 1466 τ. Β’/13-08-2007.

   Πτυχιακή Εργασία

   Επίσης στο Τμήμα είναι θεσμοθετημένη και η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας η οποία είναι προαιρετική, πιστώνεται με 16 ECTS και απαλλάσσονται από 4 μαθήματα επιλογής (ένα από κάθε Τομέα). Πτυχιακή εργασία μπορούν εκπονήσουν φοιτητές που βρίσκονται χρονολογικά στο τέταρτο έτος και πάνω.

   Για τη λήψη Πτυχίου απαιτούνται συνολικά 46 μαθήματα ή 242 ECTS:

   Α) 20 Υποχρεωτικά μαθήματα (5 ανά Τομέα): 20 X 6 ECTS = 120 ECTS

   Β) 10 Πρακτικές Ασκήσεις: 54 ECTS

   Γ) 4 Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά (1 από κάθε Τομέα):  4 X 5 ECTS = 20 ECTS

   Δ) 12 Επιλεγόμενα (τρία ανά Τομέα):  12 X 4 ECTS = 48 ECTS

   Ε) Για μία από τις Ξένες Γλώσσες είναι απαραίτητη η επιτυχής ολοκλήρωση της για την λήψη πτυχίου χωρίς ο βαθμός των μαθημάτων αυτών να υπολογίζεται στο Μ.Ο. του πτυχίου. Οι κάτοχοι Proficiency ή το αντίστοιχο Γερμανικό απαλλάσσονται από τα δύο πρώτα επίπεδα και υποχρεούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς το τρίτο επίπεδο.

   Οι ως άνω προϋποθέσεις λήψης Πτυχίου εφαρμόζονται για τους πρωτοετείς φοιτητές που εισήχθησαν κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14.

   Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα είναι 4 ακαδημαϊκά έτη, τα οποία είναι χωρισμένα σε 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα:

   • Τα πρώτα 5 ακαδημαϊκά εξάμηνα περιλαμβάνουν παρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, σεμιναρίων και ερευνών.
   • Κατά το 6ο εξάμηνο, 7ο και 8ο εξάμηνο των σπουδών οι φοιτητές πέραν των μαθημάτων συμμετέχουν και στη διενέργεια Πρακτικών Ασκήσεων (Π.Α.), οι οποίες είναι θεσμοθετημένες στο Π.Σ. του Τμήματος και αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο αριθμό διδακτικών μονάδων που υπολογίζονται στις διδακτικές μονάδες που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email