Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 320/83 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1986-87.  Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, μαζί με το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, αποτελούν την Παιδαγωγική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

   Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  παρέχει:

   1. προπτυχιακό τετραετή κύκλο σπουδών,
   2. πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και
   3. δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στις Επιστήμες της Αγωγής.

   Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης έχει τους ακόλουθους τρεις τομείς:

   • Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών,
   • Τομέας Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών,
   • Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού.

   Στόχοι & Φιλοσοφία Προγράμματος Σπουδών

   Το Παιδαγωγικό Τµήµα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. αποσκοπεί στη διαμόρφωση δασκάλων/σσών µε δημοκρατική συνείδηση, οι οποίοι/ες εναντιώνονται σε κάθε ρατσιστική και σεξιστική λογική, σε κάθε λογική κοινωνικών διακρίσεων.

   Επιδιώκει τη διαμόρφωση δασκάλων/σσών που αντιμετωπίζουν µε θετικό πνεύμα τον μετασχηματισμό της εκπαίδευσης στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης μιας κοινωνίας η οποία θα διέπεται από τις αρχές της δικαιοσύνης, της Δημοκρατίας, της ελευθερίας και της ισότητας. Δασκάλων/σσών που σέβονται τον πλουραλισμό των διαφορετικών θεωρητικών απόψεων και πρακτικών στην εκπαίδευση.

   Δασκάλων/σσών οι οποίοι/ες γνωρίζουν, κατανοούν και μπορούν να χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους εργασία τις παιδαγωγικές, ψυχολογικές, κοινωνιολογικές και φιλοσοφικές θεωρίες, καθώς και τις διαφορετικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων που αναφέρονται στους σκοπούς, στο περιεχόμενο και στις μεθόδους διδασκαλίας κάθε γνωστικού αντικειμένου.

   Δασκάλων/σσών οι οποίοι/ες έχουν μια ουσιαστική ανθρωπιστική καλλιέργεια µε την έννοια του σεβασμού και της κατανόησης της φύσης και των διαφορετικών πολιτισμών, καθώς και µε την έννοια της διαρκούς ενεργητικής παρέμβασης στα κοινά.

  • Απαιτήσεις Προγράμματος

   Το Πρόγραμμα Σπουδών αποτελείται από:

   1. Υποχρεωτικά μαθήματα Πρακτικής Άσκησης,
   2. Υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα Πρακτικής Άσκησης,
   3. Υποχρεωτικά μαθήματα,
   4. Επιλεγόμενα μαθήματα, και
   5. Μαθήματα που συνδέονται με Επάρκεια στην Ξένη Γλώσσα, τον Πληροφοριακό Γραμματισμό, την Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών και την Ποιοτική – Ποσοτική Ανάλυση Δεδομένων.

   Για τη λήψη του πτυχίου απαιτούνται 240 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) κατανεμημένες σε 8 εξάμηνα. Από αυτές:

   • 30 Πιστωτικές Μονάδες προέρχονται από τα Υποχρεωτικά μαθήματα Πρακτικής Άσκησης,
   • 10 από τα Υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα Πρακτικής Άσκησης,
   • 92 από τα Υποχρεωτικά μαθήματα,
   • 100 από τα Επιλεγόμενα μαθήματα, και
   • 8 από την Ξένη Γλώσσα, τον Πληροφοριακό Γραμματισμό, τη Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών και την Ποιοτική – Ποσοτική Ανάλυση Δεδομένων (2 πιστωτικές μονάδες για το κάθε ένα αντίστοιχα).

   Αν, για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. αποχωρήσεις μελών Δ.Ε.Π.), κάποιο από τα υποχρεωτικά μαθήματα σταματήσει να προσφέρεται, αντικαθίσταται αυτόματα από οποιοδήποτε επιλεγόμενο μάθημα. Σε αυτή την περίπτωση, προκειμένου να συμπληρωθούν οι 240 Πιστωτικές Μονάδες που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, αυξάνεται ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων από τα επιλεγόμενα μαθήματα και μειώνεται ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων από τα υποχρεωτικά μαθήματα.

   Πιο συγκεκριμένα:

   • Τα Υποχρεωτικά μαθήματα Πρακτικής Άσκησης είναι 5, ένα στο πρώτο έτος, ένα στο δεύτερο έτος, ένα στο τρίτο έτος και δύο στο τέταρτο έτος με 6 Πιστωτικές Μονάδες το κάθε ένα. Η συμμετοχή στις πρακτικές ασκήσεις, δηλαδή οι παρακολουθήσεις και οι διδασκαλίες σε σχολεία, και στα 4 έτη σπουδών είναι υποχρεωτική για την απόκτηση του πτυχίου. Τα Υποχρεωτικά μαθήματα Πρακτικής Άσκησης έχουν κωδικό αριθμό που αρχίζει από ΥΜΠ.
   • Τα Υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα Πρακτικής Άσκησης προσφέρονται στο τελευταίο έτος σπουδών και κάθε φοιτητής και φοιτήτρια πρέπει να εξεταστεί με επιτυχία σε 2 από αυτά. Κάθε Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα Πρακτικής Άσκησης πιστώνεται με 5 ECTS. Τα Υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα Πρακτικής Άσκησης έχουν κωδικό που αρχίζει από ΥEΜΠ.
   • Τα Υποχρεωτικά μαθήματα είναι 23 και ονομάζονται έτσι, επειδή είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές και όλες τις φοιτήτριες. Δηλαδή δεν είναι δυνατή η απόκτηση του πτυχίου χωρίς την επιτυχή εξέταση σε όλα τα Υποχρεωτικά μαθήματα. Κάθε Υποχρεωτικό μάθημα πιστώνεται με 4 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Τα Υποχρεωτικά μαθήματα έχουν κωδικό αριθμό που αρχίζει από ΥΜ.
   • Τα Επιλεγόμενα μαθήματα ονομάζονται έτσι, επειδή μπορούν να επιλεγούν ελεύθερα από ένα μεγάλο αριθμό μαθημάτων. Κάθε Επιλεγόμενο μάθημα πιστώνεται με 4 ECTS και για την λήψη του πτυχίου είναι απαραίτητη η επιτυχής εξέταση σε 25 Επιλεγόμενα μαθήματα που αντιστοιχούν σε 100 ECTS. Στα επιλεγόμενα μαθήματα εντάσσεται και η εκπόνηση Προπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας που πιστώνεται με 12 ECTS. Επιπλέον, στα Επιλεγόμενα μαθήματα προσμετρώνται και τα μαθήματα που μπορούν να επιλέξουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες από άλλα Τμήματα του Α.Π.Θ. Τα μαθήματα αυτά δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 20 Πιστωτικές Μονάδες και πρέπει να υπολογίζονται έτσι ώστε το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων ανά εξάμηνο να μην υπερβαίνει αλλά και να μην είναι μικρότερο από 30. Τα επιλεγόμενα μαθήματα έχουν κωδικό που αρχίζει από ΕΜ. Στα επιλεγόμενα μαθήματα περιλαμβάνονται και αυτά που απευθύνονται στους μουσουλμάνους φοιτητές και φοιτήτριες της μειονότητας της Θράκης που εισάγονται σύμφωνα με το άρθρο του νόμου . Αυτά τα επιλεγόμενα μαθήματα έχουν κωδικό ΕΜ, πιστώνονται με 4 ECTS, λειτουργούν ως επιπλέον υποχρεωτικά μαθήματα για τους μουσουλμάνους φοιτητές και φοιτήτριες και αντικαθιστούν ισάριθμα επιλεγόμενα μαθήματα (ΕΜ) του Προγράμματος Σπουδών.
   • Η επιτυχής εξέταση στην Ξένη Γλώσσα, στον Πληροφοριακό Γραμματισμό, στη Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών και στην Ποιοτική – Ποσοτική Ανάλυση Δεδομένων είναι απαραίτητη για την απόκτηση του πτυχίου. Κάποια από τα μαθήματα για τις ξένες γλώσσες προσφέρονται από το Τμήμα, ενώ άλλα προσφέρονται από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Α.Π.Θ., όπου και εξετάζονται.
   • Υποχρεωτική είναι η παρακολούθηση των Εργαστηρίων σε όσα μαθήματα προβλέπονται.
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email