Νοσηλευτική

 • Panepistimio Leykosias
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Με δίδακτρα
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Περιγραφή Προγράμματος

    

   Σκοποί

   Να είναι σε θέση οι φοιτητές:

   1. Να προσφέρουν αποδοτική, αποτελεσματική και εξατομικευμένη φροντίδα με τη χρήση της κατάλληλης αξιολόγησης, διάγνωσης, προγραμματισμού και εφαρμογής των μεθόδων της νοσηλευτικής διεργασίας.
   2. Να αναλύουν την αποτελεσματική έκβαση της πρακτικής με τη χρήση των κατάλληλων θεωριών και ερευνών που εφαρμόζονται στην πράξη.
   3. Να χρησιμοποιούν την καλύτερη προσέγγιση στα πιθανά προβλήματα, προσφέροντας τις καταλληλότερες λύσεις
   4. Να διαθέτουν αναλυτικές/συνθετικές ικανότητες, για να ενσωματώνουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που έχουν εξασφαλισθεί, μέσα από τη διαδικασία εκπαίδευσής τους στην πρακτική και την επαγγελματική τους ανάπτυξη.

   Στόχοι

   Το πρόγραμμα έχει ένα ακαδημαϊκό και πρακτικό προσανατολισμό των δεξιοτήτων . Επικεντρώνεται στη μελέτη και την ανάλυση των τελευταίων τάσεων και εξελίξεων στον τομέα της υγείας και της ακαδημαϊκής κοινότητας της νοσηλευτικής , αλλά ταυτόχρονα αντικατοπτρίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των τοπικών παρόχων και του Εθνικού Συστήματος Υγείας, έτσι ώστε:

   1. Να λειτουργούν εντός των πλαισίων της προσωπικής και επαγγελματικής ικανότητας ώστε να επεκτείνουν αυτά τα πλαίσια κατά το δυνατόν καλύτερα.
   2. Να ενεργούν υπόλογα και υπεύθυνα ως φοιτητές, με πρότυπα τους σωστούς επαγγελματίες και τους εξειδικευμένους Νοσηλευτές.
   3. Να είναι ευπροσάρμοστοι και ελαστικοί εντός της πρακτικής τους και του ρόλου τους ως επαγγελματίες, ώστε να έχουν αυτοπεποίθηση και ικανότητα μέσα σε μία δυναμική υπηρεσία υγειονομικής περίθαλψης.
   4. Να λειτουργούν ως μέλη μέσα στη διεπαγγελματική- διεπιστημονική ομάδα υγείας, καθώς και να μεριμνούν για τις διασυνδέσεις με άλλες υπηρεσίες.
   5. Να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους πολίτες.
   6. Να αναπτυχθούν ως επαγγελματίες υγείας έχοντας τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν Μεταπτυχιακά Προγράμματα και να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή, καθώς επίσης να αναπτυχθεί και η φιλοσοφία της δια βίου μάθησης

   Προοπτικές Σταδιοδρομίας

   Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα μπορούν να εργοδοτηθούν στην Κύπρο και το εξωτερικό ως Νοσηλευτές Πρώτου Επιπέδου στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα υγείας που περιλαμβάνει, νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας, στέγες φροντίδας ηλικιωμένων, κοινοτικά ιατρεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις, τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες δομές υγείας.

   Επιπλέον, το πρόγραμμα Νοσηλευτικής έχει εγκριθεί ως άμεσα μεταβιβάσιμο ευρωπαϊκού τίτλου σπουδών και οι απόφοιτοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου για να μπορούν να εργοδοτηθούν οπουδήποτε στην Ευρώπη, με την προϋπόθεση να πληρούν τις απαιτήσεις ως προς τη γνώση της γλώσσας της χώρας αυτής.

   Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

   Οι απόφοιτοι μπορούν επίσης να επιλέξουν να σπουδάσουν και να διευρύνουν την εκπαίδευσή τους και την κλινική τους εμπειρία, εγγραφόμενοι σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα για το Μεταπτυχιακό τίτλο MSc ή PhD, τα οποία προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο ή σε άλλα Πανεπιστήμια της Κύπρου ή του εξωτερικού ή μέσω του Προγράμματος μάθησης εξ αποστάσεως. Το πτυχίο της Νοσηλευτικής μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για εισαγωγή στην Ιατρική (κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο), ή σε άλλα συναφή με την υγεία επαγγέλματα.

   Μαθησιακά Αποτελέσματα

   Μετά την περάτωση του προγράμματος, ο απόφοιτος πρέπει να είναι σε θέση να:

   1. Παρέχει αποδοτική, αποτελεσματική , εξατομικευμένη φροντίδα , με κατάλληλη αξιολόγηση, διάγνωση, σχεδιασμό, υλοποίηση και την αξιολόγηση των μεθόδων νοσηλευτικής φροντίδας.
   2. Αναλύει την αποτελεσματική έκβαση της πρακτικής, με τη χρήση κατάλληλων θεωριών και έρευνας, που εφαρμόζονται στην πράξη.
   3. Έχει προσωπική και επαγγελματική επάρκεια με τη δυνατότητα προσαρμογής των πλαισίων φροντίδας στους ασθενείς, κατά περίπτωση.
   4. Είναι υπεύθυνος ως επαγγελματίας και ως πρότυπο για τους φοιτητές και τους συνεργάτες του.
   5. Προσαρμόζεται και να είναι ευέλικτος μέσα στο πλαίσιο της νοσηλευτικής πρακτικής, με αυτοπεποίθηση και ικανότητα σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.
   6. Χρησιμοποιεί κατάλληλες προσεγγίσεις για επίλυση προβλημάτων στη νοσηλευτική πρακτική.
   7. Αναπτύξει αναλυτική και συνθετική ικανότητα για εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων, που αποκτήθηκαν μέσω της εκπαιδευτικής του διαδικασίας.
   8. Συμμετέχει ως βασικό μέλος της δια- επαγγελματικής ομάδας και στις επαφές με άλλους φορείς.
   9. Επικοινωνεί σωστά και αποτελεσματικά.
   10. Αναπτύξει τη φιλοσοφία της δια βίου μάθησης, ως επαγγελματίας υγείας.
  • Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 240 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

   Ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) είναι 2.0. Παρά το γεγονός ότι με το βαθμό ‘D-‘ το μάθημα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ο απαιτούμενος μέσος όρος είναι το ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

   Επιπλέον οι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν 2300 ώρες πρακτικής άσκησης για να μπορούν να αποφοιτήσουν και να μπορούν να εγγραφούν στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου.

   Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

   Semester 1

   • Στοιχεία Βιολογίας 6 ECTS Credits
   • Χημεία 3 ECTS Credits
   • Στοιχεία Ανατομίας και Φυσιολογίας 6 ECTS Credits
   • Βασική Νοσηλευτική (Παροχή Φροντίδας) 6 ECTS Credits
   • Βασική Νοσηλευτική (Διαχείριση Φροντίδας) 6 ECTS Credits
   • Ηθική και Δεοντολογία στη Νοσηλευτική 3 ECTS Credits

   Semester 2

   • Αγγλικά για Νοσηλευτές I 6 ECTS Credits
   • Δια Βίου Φροντίδα (Παροχή Φροντίδας) 6 ECTS Credits
   • Κοινωνιολογία στη Νοσηλευτική 3 ECTS Credits
   • Ψυχολογία στη Νοσηλευτική 3 ECTS Credits
   • Δια Βίου Φροντίδα (Διαχείριση Φροντίδας) 6 ECTS Credits
   • Παθολογική Φυσιολογία 6 ECTS Credits

   Semester 3

   • Εφαρμογές Μικροϋπολογιστών 2 ECTS Credits
   • Ψυχοκοινωνική Προσέγγιση Υγείας (Παροχή Φροντίδας) 9 ECTS Credits
   • Ψυχοκοινωνική Προσέγγιση Υγείας (Διαχείριση Φροντίδας) 9 ECTS Credits
   • Φαρμακολογία 5 ECTS Credits
   • Εισαγωγή στη Διατροφολογία 5 ECTS Credits

   Semester 4

   • Στοιχεία Βιοφυσικής 6 ECTS Credits
   • Μικροβιολογία 6 ECTS Credits
   • Δευτεροβάθμια Φροντίδα – Χειρουργική Νοσηλευτική 9 ECTS Credits
   • Δευτεροβάθμια Φροντίδα – Παθολογική Νοσηλευτική 9 ECTS Credits

   Semester 5

   • Αγγλικά για Νοσηλευτές IΙ 6 ECTS Credits
   • Φροντίδα Ηλικιωμένων (Παροχή Φροντίδας) 9 ECTS Credits
   • Φροντίδα Ηλικιωμένων (Διαχείριση Φροντίδας) 9 ECTS Credits
   • Ψυχολογία της Υγείας 6 ECTS Credits

   Semester 6

   • Πολιτισμική Ανθρωπολογία 6 ECTS Credits
   • Στατιστική Ι 6 ECTS Credits
   • Παιδιατρική Νοσηλευτική 9 ECTS Credits
   • Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας 9 ECTS Credits

   Semester 7

   • Φροντίδα Χρονίως Πασχόντων 10 ECTS Credits
   • Επείγουσα Νοσηλευτική Φροντίδα 10 ECTS Credits
   • Πτυχιακή Εργασία 10 ECTS Credits

   Semester 8

   • Σεμινάρια Νοσηλευτικής 4 ECTS Credits
   • Εξειδικευμένες Μονάδες Φροντίδας (Παροχή Φροντίδας) 10 ECTS Credits
   • Εξειδικευμένες Μονάδες Φροντίδας (Διαχείριση Φροντίδας) 10 ECTS Credits
   • Διαπολιτισμική Νοσηλευτική 6 ECTS Credits

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email