Νομική

 • Panepistimio Leykosias
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Με δίδακτρα
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Περιγραφή Προγράμματος

   Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει πτυχίο νομικής το οποίο στελεχώνεται από εξειδικευμένους και έμπειρους καθηγητές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήρη κατάλογο μαθημάτων τόσο στην ελληνική, όσο και στην αγγλική γλώσσα. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει αναγνωρισθεί από το κυπριακό Νομικό Συμβούλιο για σκοπούς επαγγελματικής αναγνώρισης των αποφοίτων του, ως και από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο και ομοταγές πανεπιστημιακό ίδρυμα με τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. Επίσης, διατηρεί ειδική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα μαζί με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Loyola των ΗΠΑ.

   Σκοπός του προγράμματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές γνώστες των διάφορων πτυχών της νομικής επιστήμης και να τους εφοδιάσει με τα αναγκαία ακαδημαϊκά προσόντα ώστε να είναι σε θέση να ασκήσουν το δικηγορικό επάγγελμα ή να εργαστούν ως νομικοί σύμβουλοι σε ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς ή και ως συμβολαιογράφοι.

   Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εμβάθυνση σε θεμελιώδεις και εξειδικευμένους τομείς της νομικής επιστήμης οι οποίοι έχουν σημαντική θεωρητική και πρακτική σημασία και η κατανόηση της νομικής μέσα σε ένα συγκριτικό ευρωπαϊκό περιβάλλον ως αυτό έχει διαμορφωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναδεικνύεται η φύση και η λειτουργία του κρατικού δικαίου μέσα από την πρόσμειξή του και τον αλληλοεπηρεασμό του με το ευρωπαϊκό δίκαιο, αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο το δίκαιο ερμηνεύεται και εφαρμόζεται στην πράξη, με ιδιαίτερα μελέτη τόσο των θεωρητικών παραμέτρων και διαμαχών, όσο και της παραγωγής πρακτικής και εφαρμοσμένης γνώσης στην αντιμετώπιση των σημερινών προβλημάτων και προκλήσεων.

   Προοπτικές Σταδιοδρομίας

   Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι θα μπορούν να εργοδοτηθούν σε πεδία που σχετίζονται με το νομικό επάγγελμα, όπως δικηγόροι, δικαστές, συμβολαιογράφοι, νομικοί σύμβουλοι, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, ιδιωτικές εταιρείες κ.ο.κ.

   Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

   Μετά την απόκτηση πτυχίου οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν κατευθείαν τις σπουδές τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (LLM ή Μεταπτυχιακό στο Δίκαιο και Πολιτική), ως επίσης και στο Διδακτορικό Πρόγραμμα (PhD) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

   Μαθησιακά Αποτελέσματα

   Ο φοιτητής μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αναμένεται να:

   1. Αναπτύξει γνώσεις για τις βασικές και απαραίτητες έννοιες, όρους, αρχές, μοντέλα και θεωρίες και να τις εφαρμόζει στη διερεύνηση συγκεκριμένων ζητημάτων στο γνωστικό πεδίο της Νομικής
   2. Αναπτύξει συγκεκριμένες θεωρίες και μοντέλα για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων στο δίκαιο
   3. Αντιστοιχεί την εμπειρική με τη θεωρητική γνώση και να συζεύξει τις δύο προκειμένου να κατανοεί και να αντιμετωπίζει συγκεκριμένα ζητήματα
   4. Αναλύει και αξιολογεί προβλήματα και προτεινόμενες λύσεις στο πεδίο της νομικής επιστήμης (εμπειρική και κανονιστική προσέγγιση)
   5. Αξιολογεί διαδικασίες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση προβλημάτων στη νομική επιστήμη
   6. Εντοπίζει ζητήματα προτεραιότητας τα οποία τυγχάνουν ή πρέπει να τύχουν αντιμετώπισης στο ευρωπαϊκό και συγκριτικό δίκαιο
   7. Αναπτύξει ικανότητες στον εντοπισμό προβληματικών περιοχών ή ζητημάτων τα οποία πρέπει να τύχουν ανάλυσης και αξιολόγησης
   8. Εφαρμόζει τα αναγκαία μέσα και δυνατότητες στην αντιμετώπιση προβλημάτων που θα έχουν εντοπιστεί
   9. Οικοδομήσει αναλυτικές και επικοινωνιακές ικανότητες στο εργασιακό περιβάλλον είτε αυτό είναι σε κρατικό είτε σε υπερ-εθνικό επίπεδο
   10. Αποκτήσει διαχειριστικές ικανότητες σύμφωνα με τη διάρθρωση, λειτουργία και απαιτήσεις του νομικού επαγγέλματος
   11. Αποκτήσει εφόδια και δυνατότητες για συνεχή ανάπτυξη των ατομικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων
  • Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 240 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

   Ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) είναι 2.0. Παρά το γεγονός ότι με το βαθμό ‘D-‘ το μάθημα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ο απαιτούμενος μέσος όρος είναι το ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

   Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

   Section: A – Major Requirements

   • Constitutional Law I 6 ECTS Credits
   • Constitutional Law II 6 ECTS Credits
   • Law of Contract I 6 ECTS Credits
   • Law of Contract II 6 ECTS Credits
   • Legal System and Method I 6 ECTS Credits
   • Legal System and Method II 6 ECTS Credits
   • Jurisprudence 6 ECTS Credits
   • Family Law I 6 ECTS Credits
   • Family Law II 6 ECTS Credits
   • European Union Law I 6 ECTS Credits
   • European Union Law II 6 ECTS Credits
   • Law of Torts I 6 ECTS Credits
   • Law of Torts II 6 ECTS Credits
   • Criminal Law I 6 ECTS Credits
   • Criminal Law II 6 ECTS Credits
   • Land Law I 6 ECTS Credits
   • Land Law II 6 ECTS Credits
   • Company Law I 6 ECTS Credits
   • Company Law II 6 ECTS Credits
   • Labour Law I 6 ECTS Credits
   • Public International Law I 6 ECTS Credits
   • Public International Law II 6 ECTS Credits
   • Law of Trusts I 6 ECTS Credits
   • Law of Trusts II 6 ECTS Credits

   Section: B – Κύρια Μαθήματα

   • Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου 6 ECTS Credits
   • Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου 6 ECTS Credits
   • Συνταγματικό Δίκαιο 6 ECTS Credits
   • Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 6 ECTS Credits
   • Γενικό Ενοχικό Δίκαιο 6 ECTS Credits
   • Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο 6 ECTS Credits
   • Οικογενειακό Δίκαιο 6 ECTS Credits
   • Εμπορικό Δίκαιο και Δίκαιο Αξιογράφων 6 ECTS Credits
   • Δικηγορική Δεοντολογία 6 ECTS Credits
   • Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο 6 ECTS Credits
   • Ευρωπαϊκό Δίκαιο 6 ECTS Credits
   • Γενικό Ποινικό Δίκαιο 6 ECTS Credits
   • Ειδικό Ποινικό Δίκαιο 6 ECTS Credits
   • Δίκαιο Αδικοπραξιών 6 ECTS Credits
   • Εμπράγματο Δίκαιο 6 ECTS Credits
   • Δίκαιο Εμπορικών Εταιρειών 6 ECTS Credits
   • Διοικητικό Δίκαιο 6 ECTS Credits
   • Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο 6 ECTS Credits
   • Κληρονομικό Δίκαιο 6 ECTS Credits
   • Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο 6 ECTS Credits
   • Αστικό Δικονομικό Δίκαιο I 6 ECTS Credits
   • Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ 6 ECTS Credits
   • Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο Ι 6 ECTS Credits
   • Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ 6 ECTS Credits
   • Δίκαιο Απόδειξης Ι 6 ECTS Credits
   • Δίκαιο Απόδειξης ΙΙ 6 ECTS Credits
   • Εργατικό Δίκαιο 6 ECTS Credits
   • Εμβάθυνση Αστικού Δικαίου και Αστικού Δικονομικού Δικαίου 6 ECTS Credits
   • Εμβάθυνση Δημοσίου Δικαίου 6 ECTS Credits
   • Εμβάθυνση Εμπορικού Δικαίου 6 ECTS Credits
   • Εμβάθυνση Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας 6 ECTS Credits

   Section: C – Electives | Μαθήματα Επιλογής

   • English for Law I 6 ECTS Credits
   • English for Law II 6 ECTS Credits
   • Introduction to the US Law 6 ECTS Credits
   • Judicial Psychology 6 ECTS Credits
   • Legal Ethics 6 ECTS Credits
   • Roman Law 6 ECTS Credits
   • Law and Religion 6 ECTS Credits
   • Legal Anthropology 6 ECTS Credits
   • Sociology of Law 6 ECTS Credits
   • Diplomacy 6 ECTS Credits
   • Law of International Conflict 6 ECTS Credits
   • Commercial Law I 6 ECTS Credits
   • Commercial Law II 6 ECTS Credits
   • Criminology 6 ECTS Credits
   • Immigration Law and Policy 6 ECTS Credits
   • Maritime Law 6 ECTS Credits
   • Conflict of Laws I 6 ECTS Credits
   • Conflict of Laws II 6 ECTS Credits
   • Internet Law 6 ECTS Credits
   • Civil and Criminal Procedure I 6 ECTS Credits
   • Medical Law and Bioethics 6 ECTS Credits
   • Law of the Sea 6 ECTS Credits
   • Banking Law I 6 ECTS Credits
   • Banking Law II 6 ECTS Credits
   • Energy and Environmental Law 6 ECTS Credits
   • International Human Rights Law 6 ECTS Credits
   • European Human Rights Law 6 ECTS Credits
   • Public Procurement Law 6 ECTS Credits
   • International Organisations 6 ECTS Credits
   • Comparative Law 6 ECTS Credits
   • Law Clinic 6 ECTS Credits
   • EU Competition Law 6 ECTS Credits
   • Transnational Economic Law 6 ECTS Credits
   • Law of International Trade 6 ECTS Credits
   • Labour Law II 6 ECTS Credits
   • EU Intellectual Property Law 6 ECTS Credits
   • Media Law 6 ECTS Credits
   • Air Law 6 ECTS Credits
   • Sports Law 6 ECTS Credits
   • International Criminal Law 6 ECTS Credits
   • Οργάνωση και Λειτουργία Δημόσιας Διοίκησης 6 ECTS Credits
   • Εισαγωγή στο Αμερικάνικο Δίκαιο 6 ECTS Credits
   • Δικαστική Ψυχολογία 6 ECTS Credits
   • Ιστορία του Δικαίου 6 ECTS Credits
   • Εκκλησιαστικό Δίκαιο 6 ECTS Credits
   • Φιλοσοφία του Δικαίου 6 ECTS Credits
   • Νομική Ανθρωπολογία 6 ECTS Credits
   • Κοινωνιολογία του Δικαίου 6 ECTS Credits
   • Συνταγματική Ιστορία 6 ECTS Credits
   • Διπλωματική Ιστορία 6 ECTS Credits
   • Δίκαιο Ανηλίκων 6 ECTS Credits
   • Ανακριτική 6 ECTS Credits
   • Δίκαιο Διεθνών Διενέξεων 6 ECTS Credits
   • Δίκαιο της Θάλασσας 6 ECTS Credits
   • Εγκληματολογία 6 ECTS Credits
   • Διεθνείς Οργανισμοί και Διεθνείς Σχέσεις 6 ECTS Credits
   • Σωφρονιστική 6 ECTS Credits
   • Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι 6 ECTS Credits
   • Σεξουαλική Εγκληματικότητα 6 ECTS Credits
   • Δίκαιο Αλλοδαπών, Μετανάστευσης και Ασύλου 6 ECTS Credits
   • Ναυτικό Δίκαιο 6 ECTS Credits
   • Φορολογικό Δίκαιο 6 ECTS Credits
   • Δίκαιο Διαδικτύου 6 ECTS Credits
   • Ιατρικό Δίκαιο και Βιοηθική 6 ECTS Credits
   • Δίκαιο Εμπορικών Ασφαλειών 6 ECTS Credits
   • Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης 6 ECTS Credits
   • Τραπεζικό Δίκαιο 6 ECTS Credits
   • Δίκαιο και Οικονομία 6 ECTS Credits
   • Διαιτησία-Διαμεσολάβηση 6 ECTS Credits
   • Πολιτειολογία 6 ECTS Credits
   • Κοινοβουλευτικό Δίκαιο και Πρακτική 6 ECTS Credits
   • Δίκαιο Ενέργειας και Περιβάλλοντος 6 ECTS Credits
   • Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή 6 ECTS Credits
   • Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο 6 ECTS Credits
   • Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 6 ECTS Credits
   • Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 6 ECTS Credits
   • Πτωχευτικό Δίκαιο 6 ECTS Credits
   • Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων 6 ECTS Credits
   • Συγκριτικό Δίκαιο 6 ECTS Credits
   • Νομική Κλινική 6 ECTS Credits
   • Ειδικά Θέματα-Σεμινάρια 6 ECTS Credits
   • Δίκαιο Ανταγωνισμού 6 ECTS Credits
   • Εργατικό Δίκαιο (Συλλογικό) 6 ECTS Credits
   • Δίκαιο Διεθνούς Εμπορίου 6 ECTS Credits
   • Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας 6 ECTS Credits
   • Δίκαιο Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 6 ECTS Credits
   • Αεροπορικό Δίκαιο 6 ECTS Credits
   • Ποινολογία 6 ECTS Credits
   • Αθλητικό Δίκαιο 6 ECTS Credits
   • Διεθνές Ποινικό Δίκαιο 6 ECTS Credits

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email