Μηχανικών Ορυκτών πόρων

 • polytexneio kritis
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης δημιουργήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 52/83 (ΦΕΚ 27, τεύχος Α/1-3-83) και υποδέχθηκε τους πρώτους φοιτητές τον Οκτώβριο του 1987. Σκοπός της είναι η εκπαίδευση Μηχανικών ικανών να καλύπτουν ευρύ φάσμα επιστηµονικοτεχνικών δραστηριοτήτων για την αναζήτηση, εκμετάλλευση, επεξεργασία ορυκτών πρώτων υλών καθώς και την περιβαλλοντική γεωτεχνολογία. Η Σχολή διαθέτει ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών καθώς και πολυδύναμη εργαστηριακή υποδομή (πλαισιωμένη από 12 εργαστήρια και 8 ερευνητικές μονάδες) και είναι σε θέση να προσφέρει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς εργασίας.

   Υποδιαιρείται σε Τομείς, ο καθένας από τους οποίους περιλαμβάνει έναν αριθμό συγγενών γνωστικών αντικειμένων:

   • Τοµέας Ανίχνευσης & Εντοπισµού Ορυκτών Πόρων
   • Τοµέας Μεταλλευτικής Τεχνολογίας
   • Τοµέας Εκµετάλλευσης Ορυκτών

   Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις και σύγχρονες αντιλήψεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη πρωτότυπων γνωστικών αντικειμένων ή αντικειμένων που δεν έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα σε άλλα ΑΕΙ της χώρας. Διαμορφώνει κατάλληλα το πρόγραμμα σπουδών και προσανατολίζει ανάλογα τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών της ώστε να συμβαδίζει με το πνεύμα της σύγχρονης τεχνολογίας και ανάπτυξης, λαμβάνοντας πάντοτε υπ’ όψη την αλληλουχία ανθρώπου, ορυκτών πόρων, περιβάλλοντος και οικονομικής ανάπτυξης.

   Στόχοι της Σχολής

   Ο πλανήτης µας διέρχεται µία περίοδο δραµατικής ανάπτυξης και ουσιαστικών αλλαγών. Οι οικονοµικές δραστηριότητες έχουν πολλαπλασιαστεί και, σύµφωνα µε τα Ηνωµένα Έθνη, προβλέπεται να πενταπλασιαστούν ή και να δεκαπλασιαστούν τον επόµενο µισό αιώνα. Αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα, η βιοµηχανική ανάπτυξη έχει αυξηθεί περισσότερο από πενήντα φορές ενώ το 80% αυτής της αύξησης πραγµατοποιήθηκε µετά το 1950. Τέτοια µεγέθη απεικονίζουν και προαναγγέλλουν σημαντικότατες επιδράσεις στις παγκόσµιες επενδύσεις, όπως υποδομές και κατοικίες, µεταφορές, γεωργία, βιοµηχανία και ορυκτούς πόρους.

   Κύριος µοχλός της οικονοµικής ανάπτυξης είναι η σύγχρονη τεχνολογία αλλά και οι δραστηριότητες που βασίζονται στους ορυκτούς πόρους, στα δάση, στις θάλασσες και στη ροή των υδάτων. Για παράδειγµα, η χρήση υδρογονανθράκων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κλπ) έχει αυξηθεί σχεδόν κατά τριάντα φορές κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα.

   Είναι, λοιπόν, προφανές ότι οι ορυκτές πρώτες ύλες, όπως είναι τα µεταλλεύµατα, τα βιοµηχανικά ορυκτά, οι σπάνιες γαίες, τα δομικά και διακοσμητικά πετρώματα, το πετρέλαιο, οι γαιάνθρακες, το φυσικό αέριο, καθώς και οι πηγές γεωθερµικής ενέργειας αποτελούν την υλική υποδοµή του σύγχρονου πολιτισµού και µία από τις κύριες πηγές της οικονοµικής ανάπτυξης. Οι συνεχώς µεταβαλλόµενες ανάγκες σε ορυκτές πρώτες ύλες επιβάλλουν την ανάπτυξη και χρησιµοποίηση µεθόδων αναζήτησης (έρευνας), εξόρυξης και εκµετάλλευσής τους, οι οποίες να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που χαρακτηρίζουν αυτούς τους τομείς. Η συνεχής αυτή εξέλιξη είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την εκπαίδευση επιστηµόνων μηχανικών ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που προκύπτουν, πράγµα που συνεπάγεται τη διαµόρφωση ανάλογων γνωστικών αντικειµένων και ειδικοτήτων προσαρµοσµένων στις σύγχρονες αντιλήψεις της επιστήµης και τεχνολογίας.

   Στόχος της Σχολής1 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Μηχ.Ο.Π.) είναι η εκπαίδευση Μηχανικών ικανών να καλύπτουν ευρύ φάσµα επιστηµονικοτεχνικών δραστηριοτήτων για την αναζήτηση, εξόρυξη, εκµετάλλευση, επεξεργασία ορυκτών πρώτων υλών σεβόμενοι πάντοτε το περιβάλλον. Εκτός από τις ορυκτές πρώτες ύλες, στα ενδιαφέροντα της Σχολής ενδεικτικά αναφέρονται και τα υπόγεια ύδατα, η όρυξη σηράγγων, ορύξεις πετρωμάτων και καθαίρεση κατασκευών με τη χρήση των εκρηκτικών υλών, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα από τη ρύπανση των εδαφών και του υπεδάφους, λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, π.χ. προστασία των υπόγειων υδάτων από την δημιουργία χώρων απόθεσης απορριµµάτων, υπαίθριων και υπόγειων εκμεταλλεύσεων, μεταλλουργικών διεργασιών και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα σε εγκαταλειμένους ταμιευτήρες. Επίσης, έµφαση δίνεται στους τοµείς του ορυκτού πλούτου που διαδραµατίζουν πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονοµίας, έτσι ώστε να καλύπτονται οι σηµερινές αλλά και οι µελλοντικές ανάγκες της οικονομίας. Οι τομείς αυτοί είναι τα βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα, τα δομικά και διακοσμητικά πετρώματα και τεχνητά υλικά, και οι ορυκτοί πόροι που σχετίζονται με την παραγωγή και εκμετάλλευση ενέργειας. Ο καθορισμός των στόχων της Σχολής και η όλη συγκρότηση του προγράμματος σπουδών διαπνέονται από μία ολοκληρωμένη και διεπιστημονική – διατομεακή αντίληψη που λαμβάνει υπ’ όψη την αλληλουχία ανθρώπου, ορυκτών πόρων, περιβάλλοντος, αειφόρου και οικονομικής ανάπτυξης.

   Η Σχολή Μηχ.Ο.Π. ανταποκρινόµενη στο πνεύµα της προσαρµογής στις σύγχρονες αντιλήψεις της επιστήµης και τεχνολογίας, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη γνωστικών αντικειµένων που δεν υπάρχουν ή δεν έχουν αναπτυχθεί µέχρι σήµερα σε άλλα ΑΕΙ της χώρας αλλά και διεπιστημονικέςδιατομεακές συνδέσεις (π.χ. Ορυκτολογία – Γεωλογία – Γεωφυσική – Γεωστατιστική – Εκμετάλλευση), διαµορφώνοντας κατάλληλα το πρόγραµµα σπουδών και προσανατολίζοντας ανάλογα τις ερευνητικές δραστηριότητες των µελών του. Πιο συγκεκριµένα, η Σχολή προσφέρει τη βασική εκπαίδευση του Μηχανικού, συγχρόνως με εκμάθηση των νέων τεχνολογιών όπως για παράδειγµα αυτόµατη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, εντοπισµό συγκεντρώσεων ορυκτών και παρατηρήσεις γεωδυναµικών φαινοµένων µε δορυφόρους, γεωφυσικές τεχνικές υψηλής διακριτικής ικανότητας για αρχαιολογία, γεωδυναµική, γεωτεχνικά έργα και περιβαλλοντικές εφαρµογές, αξιολόγηση πρώτων υλών µε χρήση ηλεκτρονικής µικροσκοπίας, κ.λπ.

   Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι απόφοιτοι της Σχολής Μηχ.Ο.Π., οι οποίοι µετά το πέρας των σπουδών τους αποκτούν τον τίτλο του Διπλωματούχου Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, έχουν την κατάρτιση που τους επιτρέπει να ανταποκριθούν στις ανάγκες της οικονοµίας της χώρας µας και να αντιμετωπίσουν την πρόκληση του διεθνούς ανταγωνισµού. Η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων διασφαλίζεται βάσει του Προεδρικού Διατάγµατος 99/2018 (ΦΕΚ 187/5-11-2018 τ.Α’), βλέπε ενότητα «Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα ».

  • Το πρόγραµµα µαθηµάτων προβλέπει τη διδασκαλία 5 έως 9 µαθηµάτων ανά εξάµηνο που αντιστοιχούν σε 24 έως 32 διδακτικές ώρες εβδοµαδιαίως – 30 ECTS (στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι ώρες ασκήσεων και εργαστηρίων). Τα δύο πρώτα έτη περιλαµβάνουν βασικά µαθήµατα όπως Μαθηµατικά, Φυσική, Χηµεία, Μηχανική, Φυσικοχηµεία κ.ά., όπως προβλέπει και το πρόγραµµα άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Τα µεγαλύτερα έτη περιλαµβάνουν µαθήµατα που αποσκοπούν στην ειδικότερη κατάρτιση των σπουδαστών στα αντικείµενα που πραγµατεύεται η Σχολή.

   Σύμφωνα με την νομοθεσία (παρ. 2, αρθ. 33, Ν4009/2011, και παρ. 1, αρθ. 56, Ν4415/2016 και τις τροποποιήσεις αυτών), κάθε φοιτητής υποχρεούται µέσα σε διάστηµα που ορίζεται από την Κοσμητεία και ανακοινώνεται από την Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων στην ιστοσελίδα των ακαδημαϊκών ανακοινώσεων του Ιδρύματος καθώς και της Σχολής, να δηλώσει ηλεκτρονικά τα µαθήµατα τα οποία επιθυµεί να παρακολουθήσει. Ένας φοιτητής έχει το δικαίωµα της παραίτησης από κάποια µαθήµατα και της πιθανής αντικατάστασής τους από άλλα σε διάστηµα που ανακοινώνεται στις προαναφερόμενες ιστοσελίδες. Οι φοιτητές δεν µπορούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε µάθηµα, το οποίο δεν συµπεριέλαβαν στη δήλωσή τους.

   Σύμφωνα με την απόφαση συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Σχολής (2 ης/8.10.2014), επιτρέπεται σε κάθε φοιτητή να εγγραφεί σε κάθε εξάµηνο σε αριθµό µαθηµάτων ως εξής:

   • για το πρώτο εξάμηνο σπουδών έως επτά (7) μαθήματα
   • για το δεύτερο εξάμηνο σπουδών έως οκτώ (8) μαθήματα
   • για το τρίτο εξάμηνο και άνω έως δεκαπέντε (15) μαθήματα
   • Στο συνολικό αριθμό των μαθημάτων της δήλωσης υπολογίζονται όλα τα μαθήματα Ξένων Γλωσσών, όλα τα μαθήματα Ασκήσεων Υπαίθρου καθώς και το μάθημα της Θερινής Πρακτικής Άσκησης.

   Οι φοιτητές οι οποίοι εισάγονται στο ΠΚ επιτρέπεται να εγγραφούν µόνο στα µαθήµατα του ΚΠΣ του 1ου εξαµήνου και στη συνέχεια του 2ου εξαμήνου.

   Σύμφωνα με την απόφαση συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Σχολής (9 ης/09.06.2016), οι φοιτητές ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2016-2017 και μεταγενέστερων, όταν θα βρίσκονται στο τέταρτο έτος σπουδών τους (και πιο συγκεκριμένα στο 7ο εξάμηνο) δεν θα μπορούν να εγγραφούν στα υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου εάν δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού αριθμού μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών τους κατά τα προηγούμενα έτη.

   Οι προπτυχιακοί φοιτητές κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής τους εργασίας µπορούν να εγγράφονται και σε µεταπτυχιακά µαθήµατα µετά από συνεννόηση µε τον επιβλέποντα καθηγητή και έγκριση από τη ΓΣΣ. Σε τέτοια περίπτωση, η επιτυχής παρακολούθηση των µεταπτυχιακών μαθημάτων δεν συνυπολογίζεται στις απαιτούµενες υποχρεώσεις για απόκτηση διπλώµατος αλλά αναφέρεται στο Παράρτημα Διπλώματος.

   Σε περίπτωση που ένας φοιτητής εγγράφηκε σε ένα µάθηµα και δεν ανταποκρίθηκε στις προϋποθέσεις επιτυχίας σ’ αυτό και το εν λόγω µάθηµα: (α) καταργηθεί από το πρόγραµµα σπουδών, (β) αντικατασταθεί µε ένα άλλο ισοδύναµο, ή (γ) δεν διδάσκεται για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα, ο φοιτητής είναι υποχρεωµένος να συµπληρώσει τις αντίστοιχες ΔΜ/ECTS από ένα άλλο µάθηµα υποχρεωτικό ή κατ’ επιλογή υποχρεωτικό του ιδίου ή συγγενούς γνωστικού αντικειµένου, ακολουθώντας τις Μεταβατικές Διατάξεις του Προγράμματος Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους που έχει εγγραφεί ο φοιτητής. Εάν δεν υπάρχει µάθηµα το οποίο να πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις τότε η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής αναλαµβάνει να προτείνει στην Γ.Σ. της Σχολής ένα µάθηµα για τη συµπλήρωση των αντιστοίχων ΔΜ/ECTS. Η πολύ καλή γνώση τουλάχιστον µίας ευρωπαϊκής γλώσσας ευρείας διάδοσης είναι απόλυτα απαραίτητη για την παρακολούθηση των µαθηµάτων της Σχολής.

   Κύκλοι Σπουδών

   Τα µαθήµατα είναι οργανωµένα σε τρεις κύκλους σπουδών:

   • Κύκλος Α: Κύκλος εκμετάλλευσης και γεωτεχνικών έργων.
   • Κύκλος Β: Κύκλος επεξεργασίας βιομηχανικών ορυκτών και μεταλλευμάτων.
   • Κύκλος Γ: Κύκλος αξιοποίησης ενεργειακών πόρων.

   Οι κύκλοι σπουδών δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να οργανώσουν καλύτερα τα µαθήµατα που θα παρακολουθήσουν ανάλογα µε τις θεµατικές ενότητες των ενδιαφερόντων τους. Η προσπάθεια είναι να υπάρχουν από κάθε θεµατική ενότητα (γνωστικό αντικείµενο) ένα µάθηµα υποχρεωτικό για όλους τους φοιτητές και ένα µάθηµα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό ανάλογα µε τον κύκλο παρακολούθησης. Για το λόγο αυτό θεωρείται ότι οι φοιτητές έχουν πάρει τις γενικές γνώσεις που απαιτούνται από τη Σχολή και απλώς εξειδικεύονται περισσότερο σε ορισµένα γνωστικά αντικείμενα.

   Οι κύκλοι σπουδών έχουν συνολικά και στα τρία εξάµηνα στα οποία εφαρµόζονται (7ο , 8ο και 9ο ) τον ίδιο αριθµό διδακτικών µονάδων, όµως πιθανόν να διαφοροποιούνται οι διδακτικές µονάδες σε κάθε κύκλο ανά εξάµηνο. Στο 7ο εξάµηνο οι φοιτητές επιλέγουν τον κύκλο σπουδών τον οποίο θα παρακολουθήσουν στη συνέχεια.

   Εάν ένας φοιτητής επιλέξει κύκλο σπουδών και περάσει κάποια μαθήματα και στην συνέχεια αποφασίσει να αλλάξει κύκλο, τα μαθήματα που πέρασε από τον αρχικό κύκλο επιλογής του δεν προσμετρούνται στα απαιτούμενα μαθήματα για τη λήψη διπλώματος. Τα μαθήματα θα φαίνονται στην αναλυτική βαθμολογία αλλά δεν θα προσμετρούνται στον τελικό βαθμό πτυχίου. Βασική προϋπόθεση για να αλλάξει κύκλο ένας φοιτητής είναι η έγκριση αίτησής του από την Γ.Σ.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email