Κοινωνική Εργασία

 • Panepistimio Leykosias
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Με δίδακτρα
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Περιγραφή Προγράμματος

   Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Εργασίας λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και τους κινδύνους που θέτουν σε αμφισβήτηση την ικανότητα των κρατών να προωθήσουν την κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη, την πολιτισμική πολυμορφία και την ενδυνάμωση των ατόμων, των οικογενειών, των ομάδων, των οργανισμών και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο απώτερος στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει επαγγελματίες της κοινωνικής εργασίας που θα επιδεικνύουν τις αξίες και τις αρχές δεοντολογίας του επαγγέλματος και θα είναι ικανοι να ασκήσουν γενικού περιεχομένου πρακτική στην κοινωνική εργασία.

   Προοπτικές Σταδιοδρομίας

   Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Κοινωνικής Εργασίας μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος στην Κύπρο και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως Κοινωνικοί Λειτουργοί απασχολούνται σε ένα ευρύ πλέγμα κοινωνικών-προνοιακών προγραμμάτων. Ενδεικτικά πλαίσια εργοδότησης στην Κύπρο είναι:

   • Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
   • Κέντρα ανοικτής και κλειστής Φροντίδας
   • Υπηρεσίες Υγείας και Ψυχικής Υγείας
   • Υπηρεσίες για Αλλοδαπούς και Μετανάστες
   • Πολυδύναμα Κέντρα Δήμων και Κοινοτήτων
   • Σχολικές Μονάδες
   • Κέντρα Νεότητας
   • Συμβουλευτικά Κέντρα Απεξάρτησης
   • Ειδικές Υπηρεσίες στην Αστυνομία
   • Μη-Κυβερνητικές, Μη-Κερδοσκοπικές Οργανώσεις και τα Δίκτυα των Εθελοντικών Φορέων του κοινωνικού τομέα.

   Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

   Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί σε σπουδές δεύτερου κύκλου (Μεταπτυχιακές Σπουδές).

   Μαθησιακά Αποτελέσματα

   Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Εργασίας στοχεύει στην παροχή μια ολοκληρωμένης, και συνεκτικής εκπαίδευσης για φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα για την άσκηση αποτελεσματικής πρακτικής στο χώρο της Κοινωνικής Εργασίας. Ειδικότερα, στοχεύει να:

   1. Εφοδιάσει τους φοιτητές με κατανόηση και κατάλληλες δεξιότητες, προκειμένου να καταστούν ικανοί να λειτουργούν με αποτελεσματικότητα στα πλαίσια ενός ποικιλόμορφου, πολυπολιτισμικού και διεπιστημονικού περιβάλλοντος.
   2. Παρέχει ευκαιρίες για την ανάπτυξη μιας ευρείας προοπτικής για τις ανθρώπινες ανάγκες, ευκαιρίες ίσης μεταχείρισης και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα από την κατανόηση των προγραμμάτων κοινωνικής ευημερίας.
   3. Προετοιμάσει τους φοιτητές για την παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο τομέα των Κοινωνικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Πολιτικής

   Στόχοι Προγράμματος Κοινωνικής Εργασίας

   1. Ανάπτυξη αξιών, επαγγελματικής ηθικής, δεοντολογίας του επαγγέλματος και κατανόηση της κοινωνικής δικαιοσύνης
   2. Προαγωγή της ικανότητας των φοιτητών να αξιολογούν αποτελεσματικά τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων των υπηρεσιών, να σχεδιάζουν, και να υλοποιούν ανάλογα προγράμματα
   3. Ανάπτυξη της γνώσης και των δεξιοτήτων των φοιτητών για την εφαρμογή της άσκηση γενικής πρακτικής με άτομα, οικογένειες, μικρές ομάδες ή/και κοινότητες.

   Επιπλέον φιλοδοξεί να:

   • Προωθήσει τη διεπιστημονική και εφαρμοσμένη έρευνα στην Κοινωνική Εργασία και σε τομείς της Κοινωνικής Πολιτικής για την ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών κοινωνικής προστασίας και πολιτικών.
   • Προσφέρει ευκαιρίες εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης σε επαγγελματίες Κοινωνικούς Λειτουργούς μέσω ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης.
   • Προετοιμάσει το έδαφος για τη διεξαγωγή μεταπτυχιακών σπουδών στον τομέα της παροχής βοήθειας Επαγγελμάτων στα πλαίσια του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

   Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα

   Με την ολοκλήρωση των σπουδών στην Κοινωνική Εργασία θα απονεμηθούν πτυχίο στους φοιτητές που είναι σε θέση να:

   1. Αναγνωρίζουν τις αξίες και τις αρχές του κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματος.
   2. Εφαρμόζουν θεωρητικές προσεγγίσεις μεθόδων κοινωνικής εργασίας στην πρακτική άσκηση
   3. Εφαρμόζουν με συνέπεια μεθόδους διάγνωσης και ανάλυσης των αναγκών των εξυπηρετούμενων
   4. Αναπτύσσουν δεξιότητες σε συνεργατικό πλαίσιο και να επιδεικνύουν δεξιότητες ικανότητα διεπαγγελματικής συνεργασίας
   5. Απεικονίζουν δεξιότητες επικοινωνίας στην Κοινωνική Εργασία.
  • Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 240 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

   Ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) είναι 2.0. Παρά το γεγονός ότι με το βαθμό ‘D-‘ το μάθημα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ο απαιτούμενος μέσος όρος είναι το ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

   Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

   1ο Εξάμηνο

   • Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία 6 ECTS Credits
   • Γενική Ψυχολογία I 6 ECTS Credits
   • Αρχές Κοινωνιολογίας 6 ECTS Credits
   • Ανάγνωση και Συγγραφή Κειμένων για Κοινωνικούς Επιστήμονες 6 ECTS Credits
   • Αγγλική Ορολογία για Κοινωνικούς Λειτουργούς Ι 6 ECTS Credits

   2ο Εξάμηνο

   • Βασικές Αρχές της Πρακτικής της Κοινωνικής Εργασίας 6 ECTS Credits
   • Υπηρεσίες και Προγράμματα Κοινωνικής Πρόνοιας 6 ECTS Credits
   • Κοινωνική Ψυχολογία 6 ECTS Credits
   • Κοινωνικά Προβλήματα 6 ECTS Credits
   • Αγγλική Ορολογία για Κοινωνικούς Λειτουργούς ΙΙ 6 ECTS Credits

   3ο Εξάμηνο

   • Μέθοδοι και Πρακτικές της Κοινωνικής Εργασίας με Άτομα Ι 6 ECTS Credits
   • Μέθοδοι και Πρακτικές της Κοινωνικής Εργασίας με Oμάδες Ι 6 ECTS Credits
   • Μέθοδοι και Πρακτικές της Κοινοτικής Κοινωνικής Εργασίας I 6 ECTS Credits
   • Εξελικτική Ψυχολογία 6 ECTS Credits
   • Δεξιότητες Συνέντευξης στην Κοινωνική Εργασία 6 ECTS Credits

   4ο Εξάμηνο

   • Μέθοδοι και Πρακτικές της Κοινωνικής Εργασίας με Άτομα ΙΙ 6 ECTS Credits
   • Μέθοδοι και Πρακτικές της Κοινωνικής Εργασίας με Oμάδες ΙΙ 6 ECTS Credits
   • Μέθοδοι και Πρακτικές της Κοινοτικής Κοινωνικής Εργασίας IΙ 6 ECTS Credits
   • Κράτος και Τοπική Αυτοδιοίκηση 6 ECTS Credits
   • Ψυχολογία της Απόκλισης 6 ECTS Credits

   5ο Εξάμηνο

   • Πρακτική Άσκηση στην Κοινωνική Εργασία I 6 ECTS Credits
   • Κοινωνική Εργασία με Οικογένειες 6 ECTS Credits
   • Ποσοτική Έρευνα στην Κοινωνική Εργασία 6 ECTS Credits
   • Δίκαιο στην Πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας 6 ECTS Credits
   • Γάμος και Οικογένεια 6 ECTS Credits

   6ο Εξάμηνο

   • Πρακτική Άσκηση στην Κοινωνική Εργασία IΙ 8 ECTS Credits
   • Κοινωνική Εργασία με Παιδιά και Νέους 6 ECTS Credits
   • Ποιοτική Έρευνα στην Κοινωνική Εργασία 6 ECTS Credits
   • Διαπολιτισμική Κοινωνική Εργασία 6 ECTS Credits
   • Κοινωνική Εργασία και Ανθρώπινη Σεξουαλικότητα 6 ECTS Credits

   7ο Εξάμηνο

   • Πρακτική Άσκηση στην Κοινωνική Εργασία IΙΙ 12 ECTS Credits
   • Διοίκηση Κοινωνικών Οργανώσεων 6 ECTS Credits
   • Κοινωνική Εργασία με Ηλικιωμένους 6 ECTS Credits
   • Κοινωνική Εργασία σε Πλαίσια Υγείας 6 ECTS Credits

   8ο Εξάμηνο

   • Κοινωνική Εργασία και Εξαρτήσεις 6 ECTS Credits
   • Κοινωνική Εργασία με Άτομα με Αναπηρίες 6 ECTS Credits
   • Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική 6 ECTS Credits
   • Κοινωνική Εργασία σε Εκπαιδευτικά Πλαίσια 6 ECTS Credits
   • Κοινωνικός Σχεδιασμός και Κοινωνικά Δίκτυα 6 ECTS Credits

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email