Διοίκηση Τουρισμού

 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το πρόγραμμα σκοπεύει να παρέχει στους φοιτητές/τριες τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση τους για επαγγελματική σταδιοδρομία στην τουριστική αγορά εργασίας.

   Αντικείμενο – Σκοπός

   Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων με την μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη «Διοίκηση Τουρισμού», προετοιμάζοντας νέους επιστήμονες που θα είναι σε θέση να στελεχώνουν με επιτυχία θέσεις στον τουριστικό κλάδο.  Το πρόγραμμα αφορά έναν διεπιστημονικό τομέα και προάγει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στον τουρισμό, ο οποίος αποτελεί τον μεγαλύτερο κλάδο της ελληνικής οικονομίας συνεισφέροντας σχεδόν το 20% του εγχώριου Α.Ε.Π.

   Στρατηγικός σκοπός της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) είναι να καταστεί το πρόγραμμα «Διοίκηση Τουρισμού», σημείο αναφοράς και πόλος ανάπτυξης της εξ αποστάσεως τουριστικής εκπαίδευσης. Στόχοι του προγράμματος είναι:

   • Η προαγωγή του γνωστικού πεδίου του Τουρισμού και των εφαρμογών του.
   • Η δημιουργία και ανάπτυξη στελεχών του Τουρισμού με θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις.
   • Η κάλυψη αναγκών της αγοράς εργασίας του τουριστικού κλάδου.
   • Η καλλιέργεια και προαγωγή της έρευνας στο χώρο του Τουρισμού.

   Οι κυριότεροι λόγοι που τεκμηριώνουν την ανάγκη δημιουργίας του εξ αποστάσεως προπτυχιακού προγράμματος στην Διοίκηση Τουρισμού προσδιορίζονται ως ακολούθως:

   • Η ζήτηση στην Ελλάδα για προπτυχιακές σπουδές στον Τουρισμό είναι ιδιαίτερα υψηλή.
   • Σπουδές με ανάλογο περιεχόμενο και θεματική στόχευση δεν προσφέρονται με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση από τα Πανεπιστήμια και ΑΤΕΙ της χώρας, αποκλείοντας έτσι την πρόσβαση σε γνώση των ήδη εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο που αδυνατούν να έχουν καθημερινή φυσική παρουσία κατά την διάρκεια των σπουδών τους.
   • Η ανάπτυξη ενός σύγχρονου και καινοτομικού προγράμματος σπουδών στην Διοίκηση Τουρισμού συνεισφέρει στην ανταγωνιστικότητα του ΕΑΠ, γιατί ολοκληρώνει την προσφορά γνώσης και δεξιοτήτων από το προπτυχιακό επίπεδο στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων».

   Μαθησιακά Αποτελέσματα

   Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος «Διοίκηση Τουρισμού», οι απόφοιτες/οι του αναμένεται να:

   • Έχουν αποκτήσει ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο σε ένα φάσμα αντικειμένων που σχετίζονται με τη Διοίκηση του Τουρισμού και των Τουριστικών Επιχειρήσεων/ Οργανισμών.
   • Έχουν αναπτύξει τις αναγκαίες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της Διοίκησης του Τουρισμού και των Τουριστικών Επιχειρήσεων/Οργανισμών, που θα τους καταστήσουν ικανούς να σταδιοδρομήσουν τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
   • Αντιλαμβάνονται τις επιρροές και αλληλεπιδράσεις μεταξύ οικονομικής συγκυρίας, χρηματοδοτικών δυνατοτήτων, κυβερνητικής πολιτικής, επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τουριστικής βιομηχανίας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
   • Έχουν αναπτύξει εκτεταμένη γνώση των διεπιστημονικών στοιχείων του τουριστικού φαινομένου που εξηγούν τη φύση και την ανάπτυξη του σε μικροοικονομικό και μακροοικονομικό επίπεδο.
   • Αναλύουν τη συνθετότητα της οικονομικής διάστασης του τουρισμού και τη διασύνδεση της με την τουριστική ανάπτυξη και την άσκηση τουριστικής πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.
   • Είναι σε θέση ως στελέχη των επιχειρήσεων και οργανισμών τους να συνεισφέρουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιχειρηματικών στρατηγικών και πολιτικών τουριστικής ανάπτυξης, βασιζόμενοι στην ανάλυση των παραγόντων της αγοράς και του ευρύτερου πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος.
   • Αξιολογούν με κριτικό πνεύμα και επιλέγουν τις κατάλληλες οικονομικές και στατιστικές μεθόδους καθώς και τεχνικές διαχείρισης για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους σε τουριστικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.
   • Μπορούν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ενσωμάτωσης στην επιχείρηση και οργανισμό τους, τόσο των νέων τεχνολογιών όσο και των οργανωτικών αλλαγών που προσιδιάζουν στο εξελισσόμενο τουριστικό περιβάλλον.
   • Έχουν αναπτύξει τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες δια βίου μάθησης που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η συνεχής επαγγελματική τους ανάπτυξη και που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις συναφών μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον το επιθυμούν.

   Ελάχιστη Διάρκεια Φοίτησης: 4 ακαδημαϊκά έτη

   Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 240

   Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:

   -με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 1015 – Travel, TourismandLeisure

   -με βάση το επίπεδο σπουδών: 6

   Διδακτικό Υλικό: Το διδακτικό υλικό των ΘΕ του προγράμματος προσφέρεται ψηφιακά.


   Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

   Προσφερόμενες θέσεις για το εαρινό εξάμηνο: 300

   Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.

   Η γνώση της Αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ και του Διαδικτύου είναι απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση του προγράμματος.

   Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.

   Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00.

   Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 16ης Ιανουαρίου  2020 και ώρα 12:00

  • Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρκεί τέσσερα (4) έτη τα οποία διαιρούνται σε οκτώ (8) εξάμηνα. Τα πρώτα επτά (7) εξάμηνα περιλαμβάνουν τρεις (3) Θεματικές Ενότητες δέκα (10) πιστωτικών μονάδων έκαστη (ECTS). Το όγδοο εξάμηνο περιλαμβάνει έξι (6) Θεματικές Ενότητες δέκα (10) πιστωτικών μονάδων έκαστη (ECTS), εκ των οποίων οι φοιτητές/τριες καλούνται να επιλέξουν τις τρεις (3).

   Η διάρθρωση του Προγράμματος ανά έτος και εξάμηνο σπουδών έχει ως εξής:

    Α’ Έτος Σπουδών 

   1ο Εξάμηνο

   ΔΙΤ11 Εισαγωγή στον Τουρισμό και την Φιλοξενία (Υ, 10 ECTS)

   ΔΙΤ12 Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (Υ, 10 ECTS)

   ΔΙΤ13 Οικονομική Τουριστικών Επιχειρήσεων (Υ, 10 ECTS)

   2ο Εξάμηνο

   ΔΙΤ21 Λογιστική Τουριστικών Επιχειρήσεων (Υ, 10 ECTS)

   ΔΙΤ22 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε Επιχειρήσεις Φιλοξενίας (Υ, 10 ECTS)

   ΔΙΤ23 Τουριστική Νομοθεσία (Υ, 10 ECTS)

    

   Β’ Έτος Σπουδών

   3ο Εξάμηνο

   ΔΙΤ31 Διοίκηση Τουριστικών Φορέων και Οργανισμών (Υ, 10 ECTS)

   ΔΙΤ32 Κοινωνιολογία Τουρισμού (Υ, 10 ECTS)

   ΔΙΤ33 Οικονομική του Τουρισμού (Υ, 10 ECTS)

   4ο Εξάμηνο

   ΔΙΤ41 Διοίκηση και Οργάνωση Εκδηλώσεων (Υ, 10 ECTS)

   ΔΙΤ42 Μεταφορές στον Τουρισμό (Υ, 10 ECTS)

   ΔΙΤ43 Χρηματοοικονομική Τουριστικών Επιχειρήσεων (Υ, 10 ECTS)

    

   Γ’ Έτος Σπουδών

   5ο Εξάμηνο

   ΔΙΤ51 Τουριστική Γεωγραφία (Υ, 10 ECTS)

   ΔΙΤ52 Μέθοδοι Έρευνας στον Τουρισμό (Υ, 10 ECTS)

   ΔΙΤ53 Τουριστικό Μάρκετινγκ (Υ, 10 ECTS)

   6ο Εξάμηνο

   ΔΙΤ61 Σχεδιασμός και Πολιτική Τουρισμού (Υ, 10 ECTS)

   ΔΙΤ62 Επικοινωνία και Διαχείριση Κρίσεων στον Τουρισμό (Υ, 10 ECTS)

   ΔΙΤ63 Μάνατζμεντ και Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στις Τουριστικές Επιχειρήσεις (Υ, 10 ECTS)

    

   Δ’ Έτος Σπουδών

   7ο Εξάμηνο

   ΔΙΤ71 Τουριστική Ανάπτυξη (Υ, 10 ECTS)

   ΔΙΤ72 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στον Τουρισμό (Υ, 10 ECTS)

   ΔΙΤ73 Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού (Υ, 10 ECTS)

   8ο Εξάμηνο

   ΔΙΤ81 Πολιτισμός και Τουρισμός: Διαχείριση και Προβολή (Ε, 10 ECTS)

   ΔΙΤ82 Περιβαλλοντική Διαχείριση στον Τουρισμό (Ε, 10 ECTS)

   ΔΙΤ83 Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών (Ε, 10 ECTS)

   ΔΙΤ84 Συστήματα Διανομής Τουριστικού Προϊόντος (Ε, 10 ECTS)

   ΔΙΤ85 Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουριστική Πολιτική (Ε, 10 ECTS)

   ΔΙΤ86 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στον Τουρισμό (Ε, 10 ECTS)

   Υ: Υποχρεωτική

   Ε: Επιλογής

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email