Διοίκηση Επιχειρήσεων (Bachelor of Business Administration in Hospitality Management)

 • Panepistimio Leykosias
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Με δίδακτρα
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Περιγραφή Προγράμματος

   Ο γενικός στόχος αυτού του πτυχίου είναι να παρουσιάσει μια ισορροπημένη εικόνα του κόσμου των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα παρέχει μια κρίσιμη μελέτη όχι μόνο των θεωρητικών και πρακτικών πτυχών των διευθυντικών λειτουργιών στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, αλλά και της ολοκλήρωσης και της σύνθεσης αυτών των λειτουργιών εντός των πολύπλοκων περιβαλλοντικών ρυθμίσεων που διαχειρίζονται, με ιδιαίτερη έμφαση στις τοπικές ανάγκες και συμφέροντα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του πτυχίου, οι μαθητές εκπαιδεύονται να σκέφτονται αποτελεσματικά για την επιχείρηση ως σύνολο και να εκτιμήσουν την αλληλεξάρτηση των διαφόρων λειτουργιών των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

   Το Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων έχει ως στόχο να:

   1. Να παρέχει φοιτητές με γνώση των θεωρητικών και πρακτικών πτυχών της λειτουργίας των διαφόρων τύπων των επιχειρηματικών οργανώσεων.
   2. Να παρακινήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν το ρόλο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον σύγχρονο κόσμο.
   3. Να παρακινήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τη συνειδητοποίηση της αλλαγής και την ολοκληρωμένη φύση των προβλημάτων των επιχειρήσεων και την ικανότητα για να εξερευνήσουν και να ασχοληθούν με αυτά τα προβλήματα.
   4. Να αναπτύξει στους μαθητές την ικανότητα της ανάλυσης, της σύνθεσης και της αξιολόγησης στο πλαίσιο των επιχειρηματικών αποφάσεων.

   Προοπτικές Σταδιοδρομίας

   Το πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές τα απαραίτητα εργαλεία και τις δεξιότητες για την εξασφάλιση μιας θέσης τόσο στον κερδοσκοπικό όσο και στο μη κερδοσκοπικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση του πτυχίου, οι απόφοιτοι μπορούν είτε να συνεχίσουν μια επαγγελματική σταδιοδρομία ή να υποβάλουν αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές. Θα μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση για θέσεις στους τομείς της διοίκησης, της λογιστικής, του μάρκετινγκ, της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και της επικοινωνίας των επιχειρήσεων. Βασισμένοι στο ύφος της παράδοσης και της αξιολόγησης της ύλης που διδάχτηκε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι μαθητές θα έχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο να μπορούν να εργοδοτηθούν πιο εύκολα σε σύγκριση με τους φοιτητές άλλων προγραμμάτων των επιχειρήσεων.

   Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

   Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί σε σπουδές δεύτερου κύκλου (Μεταπτυχιακές Σπουδές)

   Μαθησιακά Αποτελέσματα

   Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:

   1. Επιδείξουν τη γνώση των επιχειρηματικών διαδικασιών και την ικανότητα να αξιολογήσουν την ελκυστικότητα της βιομηχανίας, να εντοπίζουν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες για την επιχειρηματική δραστηριότητα σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον.
   2. Επιλέγουν και εφαρμόζουν κατάλληλη ποσοτικές ή ποιοτικές μεθοδολογίες για την ανάλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών και αναλυτικών εργαλείων απαραίτητα για την υποστήριξη των αποφάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο των οργανώσεων.
   3. Αναπτύξουν ηγετικές και οργανωτικές δεξιότητες προς την επικοινωνιακή οπτική, εμπνέοντας τους εργαζόμενους και την προωθώντας την καινοτομία και την αλλαγή.
   4. Εντοπίζουν και αξιολογούν ηθικά ζητήματα και να μεταδίδουν εύλογες λύσεις για πραγματικές καταστάσεις.
   5. Αποδεικνύουν την ικανότητά τους στο να μεταδίδουν εύλογες λύσεις για πραγματικές καταστάσεις.
   6. Αναπτύξουν την κατανόηση της επιστήμης της διοίκησης, με έμφαση στις ιστορικές, πολιτικές, τον πολιτισμικές και θεσμικές δυνάμεις που μοιράζονται οι σύγχρονες επιχειρήσεις.
   7. Αποκτήσουν μια συστηματική κατανόηση των προβλημάτων που σχετίζονται με τη διοίκηση και τα εννοιολογικά εργαλεία για την ανάλυση και αξιολόγηση των θεμάτων διοίκησης.
   8. Αποκτήσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη των ικανοτήτων λήψης αποφάσεων.
  • Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 240 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

   Ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) είναι 2.0. Παρά το γεγονός ότι με το βαθμό ‘D-‘ το μάθημα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ο απαιτούμενος μέσος όρος είναι το ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

   Section: A – Υποχρεωτικά Μαθήματα Προγράμματος

   • Λογιστική Ι 6 ECTS Credits
   • Λογιστική ΙΙ 6 ECTS Credits
   • Διοικητική Λογιστική 6 ECTS Credits
   • Πληροφοριακά Συστήματα Λογιστικής 6 ECTS Credits
   • Επιχειρησιακή Ηθική 6 ECTS Credits
   • Δίκαιο των Επιχειρήσεων 6 ECTS Credits
   • Επιχειρησιακή Επικοινωνία 6 ECTS Credits
   • Οργανωσιακή Συμπεριφορά 6 ECTS Credits
   • Διεθνείς Επιχειρήσεις 6 ECTS Credits
   • Μεθοδολογία Έρευνας 6 ECTS Credits
   • Στρατηγική και Πολιτική των Επιχειρήσεων 6 ECTS Credits
   • Διπλωματική Εργασία 6 ECTS Credits
   • Μικροοικονομική 6 ECTS Credits
   • Μακροοικονομική 6 ECTS Credits
   • Βασικές Δεξιότητες Γραφής στην Αγγλική 6 ECTS Credits
   • Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά 6 ECTS Credits
   • Χρηματοοικονομικά Επιχειρήσεων 6 ECTS Credits
   • Χρηματοοικονομική Διοίκηση 6 ECTS Credits
   • Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση 6 ECTS Credits
   • Χρηματοοικονομική Ανάλυση 6 ECTS Credits
   • Ποσοτικές Μέθοδοι 6 ECTS Credits
   • Επιχειρησιακή Διοίκηση 6 ECTS Credits
   • Αναλυτική Λήψη Αποφάσεων 6 ECTS Credits
   • Εισαγωγή στη Διοίκηση 6 ECTS Credits
   • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 6 ECTS Credits
   • Μάρκετινγκ 6 ECTS Credits

   Section: B – Μαθήματα Μάρκετινγκ

   • Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ 6 ECTS Credits
   • Μάρκετινγκ και Κοινωνική Ευθύνη 6 ECTS Credits
   • Στρατηγική Μάρκετινγκ 6 ECTS Credits
   • Συμπεριφορά Καταναλωτή 6 ECTS Credits

   Section: C – Μαθήματα Μαθηματικών

   • Μαθηματικά και Εφαρμοσμένος Λογισμός 6 ECTS Credits
   • Στατιστική Ι 6 ECTS Credits
   • Στατιστική ΙΙ 6 ECTS Credits

   Section: D – Μαθήματα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστήμων

   • Γενική Ψυχολογία I 6 ECTS Credits
   • Αρχές Κοινωνιολογίας 6 ECTS Credits

   Section: E – Μαθήματα Computers

   • Εφαρμογές Λογισμικού Επιχειρήσεων 6 ECTS Credits
   • Διαχείρηση Έργων 6 ECTS Credits
   • Τεχνολογίες Κοινωνικών Δικτύων 6 ECTS Credits
   • Έννοιες Συστημάτων Πληροφορικής 6 ECTS Credits
   • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 6 ECTS Credits
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email