Προπόνηση και Πρόληψη Τραυματισμών στο Ποδόσφαιρο

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.350€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ ιδρύεται με στόχο να ανταποκριθεί στον διεθνή ανταγωνισμό και να συμπορευτεί με τις ραγδαίες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας σε ένα από τα πιο δημοφιλή αθλήματα του πλανήτη

   • Συνδέει την προπονητική διαδικασία με ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα του σύγχρονου ποδοσφαίρου, την πρόληψη τραυματισμών
   • Συνδυάζει την επιστημονική βάση της προπόνησης στο ποδόσφαιρο με την αγωνιστική πράξη
   • Προετοιμάζει στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις στην επιδημιολογία των τραυματισμών στο ποδόσφαιρο και συγκεκριμένες προπονητικές τεχνικές πρόληψης
   • Ενσωματώνει τις νέες τεχνικές αξιολόγησης και καθοδήγησης της προπόνησης στο σύγχρονο ποδόσφαιρο

   Δείτε την προκήρυξη:

    

    Στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), το οποίο παρέχει : Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Προπόνηση και πρόληψη τραυματισμών στο Ποδόσφαιρο. 

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση από 22 Ιουνίου μέχρι και 13 Ιουλίου 31 Αυγούστου 2020 αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή ταχυδρομικά στη Γραμματεία του ΤΕΦΑΑ Σερρών του ΑΠΘ (Άγιος Ιωάννης, 62 110 Σέρρες, τηλ. 2310-991050., fax: 2310-991049)

   Αριθμός εισακτέων, είκοσι (25) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες. 

   Με την υποβολή της αίτηση υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι αποδέχονται ρητά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες του Προγράμματος (GDPR- Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, ΕΕ2016/679). 

   Το ΠΜΣ απευθύνεται στις παρακάτω κατηγορίες ενδιαφερομένων:

   1.  σε πτυχιούχους όλων των ΤΕΦΑΑ της χώρας, 
   2. σε πτυχιούχους Τμημάτων Φυσικής Αγωγής της αλλοδαπής, των οποίων τα πτυχία αναγνωρίστηκαν ως ισότιμα (ΔΟΑΤΑΠ) με τα Ελληνικά,
   3. σε πτυχιούχους άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών). Οι πτυχιούχοι της κατηγορίας αυτής θα αποτελούν κατ’ ανώτατο όριο το 20% του συνόλου των εισαγομένων φοιτητών.

   Διαδικασία επιλογής 

   Α. Προϋποθέσεις 

   Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση του/της υποψήφιου/ας και να προχωρήσει η διαδικασία της μοριοδότησης των προσόντων του/της, πρέπει να πληρούνται δυο βασικές προϋποθέσεις: 

   1. Η τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) με πιστοποιητικό τουλάχιστον «Lower» για την Αγγλική ή πτυχίο αντίστοιχου επιπέδου από τις άλλες γλώσσες. Τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα.
   2. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής (συμπεριλαμβανομένων και ομότιμων καθηγητών/τριών).

   Β. Δικαιολογητικά: 

   Οι αιτήσεις των υποψηφίων πέραν των δύο παραπάνω προϋποθέσεων, πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

   1. Αντίγραφο πτυχίου και βεβαίωση ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής,
   2. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας (μεταφρασμένο),
   3. Αντίγραφο πτυχίου ειδικότητας ποδοσφαίρου και βεβαίωση ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής,
   4. Βεβαίωση εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας 
   5. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής (συμπεριλαμβανομένων και ομότιμων καθηγητών/τριών)
   6. Βεβαιώσεις επαγγελματικής προϋπηρεσίας
   7. Δικαιολογητικά δημοσιεύσεων
   8. Δικαιολογητικά ανακοινώσεων
   9. Οποιαδήποτε άλλο δικαιολογητικό το οποίο αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και αναφέρεται στην εκάστοτε προκήρυξη.

   Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων, αποστέλλονται σε μορφή pdf στην ιστοσελίδα: [email protected] ή στη Γραμματεία ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

   Επισημαίνεται ότι την ημέρα κατάθεσης της αίτησης ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλλει ΟΛΑ τα δικαιολογητικά και δεν γίνεται δεκτή η συμπληρωματική ή και η εκπρόθεσμη κατάθεση δικαιολογητικών.

   Οι υποψήφιοι που θα φοιτήσουν στο ΠΜΣ επιλέγονται με αντικειμενικά κριτήρια. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από τριμελή επιτροπή επιλογής, η οποία ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

   Γ. Προϋποθέσεις και κριτήρια εισαγωγής 

   Γ.1. Προϋποθέσεις

   Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση και να προχωρήσει η διαδικασία της μοριοδότησης των προσόντων του κάθε υποψηφίου πρέπει να πληρούνται δυο βασικές προϋποθέσεις: 

   1. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής (συμπεριλαμβανομένων και ομότιμων καθηγητών/τριών) σύμφωνα με πρότυπο το οποίο διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
   2. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) με πιστοποιητικό τουλάχιστον «Lower» για την Αγγλική ή πτυχίο αντίστοιχου επιπέδου από τις άλλες γλώσσες. Τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα. 

   Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/-α έχει αποφοιτήσει από αγγλόφωνο, γερμανόφωνο, ή γαλλόφωνο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής και αυτό αποδεικνύεται από τον τίτλο σπουδών του/της δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της απαιτούμενης ξένης γλώσσας και όπως περιγράφεται παραπάνω. 

   Γ.2. Κριτήρια Εισαγωγής 

   Κάθε υποψήφιος που καλύπτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, αξιολογείται και κατατάσσεται με βάση τα μόρια που συγκεντρώνει από επιμέρους κριτήρια. Κάθε κριτήριο έχει διαφορετική αξιολογική βαρύτητα. Τα κριτήρια για τη μοριοδότηση των υποψηφίων είναι τα παρακάτω: 

   1. Βαθμός πτυχίου (50 μόρια)
    Βαθμός Πτυχίου (ΤΕΦΑΑ, Άλλου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Χ 5
   1. Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (10 μόρια)
    Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, ανεξάρτητα από τη βαθμολογία της, αξιολογείται με 10 μόρια. Πιστοποιείται από τον σχετικό βαθμό που αναγράφεται στην αναλυτική βαθμολογία του υποψηφίου.
   2.  Πιστοποιητικό Ειδικότητας (Μέγιστος αριθμός μορίων 10 μόρια).
    Μοριοδοτείται μέχρι ένα (1) πιστοποιητικό ειδικότητας ως εξής:
    I. Βαθμός Πιστοποιητικού Ειδικότητας στο Ποδόσφαιρο ή την Προπόνηση Αποκατάστασης Κακώσεων και Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος ή τη Λειτουργική Διαχείριση Τραυματισμένων Αθλητών και Ασκουμένων ή την Αθλητιατρική ή την Ορθοπαιδική Χειρουργική ή την φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση.
    Βαθμός πιστοποιητικού Ειδικότητας Χ 1 μόριο
    II. Βαθμός Πιστοποιητικού Ειδικότητας στην προπονητική άλλου αθλήματος.
    Βαθμός πιστοποιητικού Ειδικότητας Χ 0,5 μόριο
   1. Αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία (Μέγιστη βαθμολογία 14 μόρια) 

   4α. Στην επιστημονική περιοχή του ΠΜΣ 

   Για κάθε ένα (1) έτος εργασίας χορηγείται 1 μόριο 

   Η επαγγελματική προϋπηρεσία στην περίπτωση 4α) εμπίπτει στην επιστημονική περιοχή του ΠΜΣ και συγκεκριμένα αφορά τις εξής ιδιότητες (όπως αναφέρεται ρητά στη βεβαίωση του φορέα απασχόλησης): 

   α. Προπονητής/τρια Ποδοσφαίρου,
   β. Υπεύθυνος/η ή μέλος του προπονητικού ή τεχνικού επιτελείου αθλητικών συλλόγων ποδοσφαίρου ή ποδοσφαιρικών εταιριών ή ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας
   γ. Υπεύθυνος/η ή μέλος του ιατρικού επιτελείου αθλητικών συλλόγων ποδοσφαίρου ή ποδοσφαιρικών εταιριών ή ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας 

   Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με τα εξής δικαιολογητικά:

   α) Συμβάσεις με το Δημόσιο ή με ΝΠΔΔ.
   β) Βεβαιώσεις από το Υπουργείο Παιδείας.
   γ) Πιστοποιητικά ασφάλισης.
   δ) Συμβόλαια με Αθλητικές Ομοσπονδίες ή αποδείξεις πληρωμής από τις Ομοσπονδίες.

   Στα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αναγράφεται καθαρά το αντικείμενο εργασίας, το είδος της σχέσης εργασίας και ο ακριβής χρόνος απασχόλησης του/της υποψηφίου/-ας στη θέση αυτή. Δικαιολογητικά που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες δεν γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας και δεν αξιολογούνται. 

   4β. Προϋπηρεσία σε άλλο γνωστικό αντικείμενο 

   Προϋπηρεσία η οποία δεν εμπίπτει στη περίπτωση 4α) και αφορά στην γνωστική περιοχή εξειδίκευσης του/της υποψηφίου /ας, λαμβάνεται υπόψη ως εξής: 

   Για κάθε ένα (1) έτος εργασίας χορηγείται 0,5 μόριο 

   Η προϋπηρεσία των περιπτώσεων 4α και 4β αθροιστικά λαμβάνει το μέγιστο 14 μόρια. 

   1. Δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά (6 μόρια) 
   • Αξιολογούνται μέχρι δύο δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων. 
   • Ελληνικά και διεθνή περιοδικά με επιτροπή σύνταξης (editorial board) σε βάση δεδομένων = 6 μόρια για τον 1ο, 4 μόρια για το 2ο, και 3 μόρια για τον 3ο συγγραφέα με την προϋπόθεση να είναι ερευνητική εργασία και όχι ανασκόπηση βιβλιογραφίας. 
   • Ελληνικά και διεθνή περιοδικά με επιτροπή σύνταξης εκτός βάσεων δεδομένων = 4 μόρια για τον 1ο, 3 μόρια για το 2ο, και 2 μόρια για τον 3ο συγγραφέα με την προϋπόθεση να είναι ερευνητική εργασία και όχι ανασκόπηση βιβλιογραφίας. 
   • Ελληνικά και διεθνή περιοδικά χωρίς επιτροπή σύνταξης λαμβάνουν μηδέν (0) μόρια. 

   Δημοσιεύσεις που δεν καλύπτουν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις δεν υπολογίζονται για την αξιολόγηση του υποψηφίου (π.χ. δημοσιεύσεις σε εφημερίδες ή στον περιοδικό τύπο). Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν αντίτυπο της δημοσιευμένης εργασίας και της σελίδας που αναγράφεται η επιτροπή σύνταξης του περιοδικού (editorial board). Η επιτροπή αξιολόγησης των κριτηρίων έχει το δικαίωμα να κρίνει κατά περίπτωση τις εργασίες που είναι δημοσιευμένες σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά εκτός βάσεων δεδομένων. Αν η εργασία είναι υπό δημοσίευση, τότε πρέπει επιπλέον να κατατεθεί η βεβαίωση αποδοχής από τη σύνταξη του περιοδικού. 

   1. Προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (10 μόρια) 
   • Αξιολογούνται μέχρι δύο ανακοινώσεις. Το σύνολο των μορίων και για τα δύο είδη των ανακοινώσεων (προφορικές και αναρτημένες) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 μόρια. 
   • Η συμμετοχή σε κάθε ανακοίνωση αξιολογείται για τον 1ο συγγραφέα με 5 μόρια, και για το 2ο με 3 μόρια. 
   • Ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει το πλήρες αντίγραφο της ανακοίνωσης καθώς και το αντίγραφο των πρακτικών του συνεδρίου, στο οποίο έγινε η ανακοίνωση. 

   ΣΥΝΟΛΟ: 100 μόρια 

   Περιπτώσεις ισοβαθμίας 

   • Η ισοβαθμία μεταξύ υποψηφίων στην τελευταία θέση καθίσταται αδύνατη αφού λαμβάνεται υπόψη η διαφορά στο δεκαδικό ψηφίο των μορίων που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη και το τρίτο δεκαδικό, κτλ. 
   • Ανακοίνωση πίνακα κατάταξης υποψηφίων στις 15 Ιουλίου 2020. Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων από 16 μέχρι και 17/7/2020. Ανακοίνωση τελικού πίνακα επιτυχόντων στις 22/7/2020. Εγγραφές επιτυχόντων από 01 μέχρι και 15/9/2020. 

   Δ. Τρόπος εγγραφής 

   • H αρχική εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται σε ημερομηνίες που ορίζονται στην προκήρυξη κάθε ακαδημαϊκού έτους. Κατά την αρχική εγγραφή οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταθέτουν επιπλέον των δικαιολογητικών που υπέβαλαν με την αίτησή τους και τα εξής: (α) Αίτηση εγγραφής (β) Δήλωση ατομικών στοιχείων, (γ) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους (δ) υπεύθυνη δήλωση και (ε) το αρχικό τέλος εγγραφής στο πρόγραμμα, όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό. Οι θέσεις των επιτυχόντων που δεν θα εγγραφούν εμπρόθεσμα αναπληρώνονται από άλλους επιτυχόντες, που προέρχονται από τον πίνακα επιλαχόντων με βάση τη σειρά επιτυχίας. Υποψήφιοι φοιτητές /τριες δεν δικαιούνται να ζητήσουν αίτηση αναστολής από το πρόγραμμα πριν την εγγραφή τους. 

   Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματέα του ΠΜΣ, την κ. Δήμητρα Γκιμπιρίτη, τον κ. Τουλούπη Κωνσταντίνο, τηλ: 2310-991050,51 και από την ηλεκτρονική σελίδα www.phed-sr.auth.gr.

  • Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ Εξάμηνο:

   • Εργοφυσιολογία στο ποδόσφαιρο  6 ECTS
   • Προπόνηση τεχνικής και τακτικής στο ποδόσφαιρο 6 ECTS
   • Εμβιομηχανική των τραυματισμών ποδοσφαίρου  6 ECTS
   •  Πρόληψη τραυματισμών στο ποδόσφαιρο  6 ECTS
   • Φυσική κατάσταση στο ποδόσφαιρο  6 ECTS

   Β’ Εξάμηνο:

   • Προπόνηση δύναμης και ισχύος στο ποδόσφαιρο 6 ECTS
   • Μέθοδοι Έρευνας – Στατιστική  6 ECTS
   •  Προγράμματα επανένταξης στην προπόνηση μετά από τραυματισμό στο ποδόσφαιρο 6 ECTS
   • Νέες τεχνολογίες στο ποδόσφαιρο 6 ECTS
   • Αξιολόγηση της απόδοσης και καθοδήγηση της προπόνησης ποδοσφαίρου  6 ECTS

   Γ’ Εξάμηνο:

   •  Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (Master’s Thesis) 30 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ  ECTS Προγράμματος: 90

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email