Προηγμένη Μηχανική Ενεργειακών Συστημάτων

 • panepistimio ditikis makedonias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως αντικείμενο την κατανόηση των Βασικών αρχών και τεχνολογιών, αλλά και την εμβάθυνση σε προηγμένες μεθόδους ανάλυσης, σχεδιασμού, βελτιστοποίησης και ελέγχου ενεργειακών συστημάτων, συνδυάζοντας περιοχές των επιστημών του Μηχανικού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή τους σε καινοτόμες, φιλικές προς το περιβάλλον ενεργειακές τεχνολογίες και τη συμβολή τους στην διάδοση αυτών.

   Σκοπός είναι να εξοπλίσει τους φοιτητές με τις προηγμένες διεπιστημονικές δεξιότητες που απαιτούνται για το σχεδιασμό, τη Βελτιστοποίηση και την αξιολόγηση της τεχνικής και οικονομικής Βιωσιμότητας των ενεργειακών συστημάτων.

   Στα πλαίσια αυτά οι φοιτητές θα αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις που διέπουν την σύγχρονη υπολογιστική μηχανική, τις ενεργειακές τεχνολογίες και της διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων, ζητήματα που χαρακτηρίζονται από διεπιστημονικότητα, διευρύνοντας το χαρακτήρα του ΠΜΣ. Θα εξοικειωθούν με τις τελευταίες τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για το σχεδιασμό ενεργειακών συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της Ανάλυσης Πεπερασμένων Στοιχείων (FEA) και να εστιάσουν σε πτυχές όπως η αξιοπιστία, η ασφάλεια, η λειτουργία, η συντήρηση και η τεχνικό-περιβαλλοντική ανάλυση νέων λύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Οι στόχοι του προγράμματος ΠΜΣ περιλαμβάνουν:
   •Την ανάπτυξη και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στις τεχνολογίες διαχείρισης και αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων (Ορυκτών και Ανανεώσιμων)
   •Την κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών από τον χώρο των Θετικών επιστημών και των επιστημών Μηχανικού
   •Την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους καθώς και τον εμπλουτισμό των γνώσεων και την απόκτηση κριτικής ικανότητας για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με θέματα διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίησης ορυκτών και φυσικών πόρων.
   •Την παροχή της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εξειδίκευσης έμπειρων μηχανικών, επιστημόνων και τεχνολόγων αλλά και της εκπαίδευσης νέων μηχανικών, επιστημόνων και τεχνολόγων σε νέες τεχνολογίες και μεθόδους σχεδιασμού που αφορούν στη διαχείριση και αξιοποίηση ορυκτών και φυσικών ενεργειακών πόρων.
   •Την διευκόλυνση της προσαρμοστικότητας των εκπαιδευόμενων στις ραγδαίες αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στον ενεργειακό τομέα.
   •Την μετεκπαίδευση νέων απόφοιτων μηχανικών και επιστημόνων και την προετοιμασία τους για ερευνητική εργασία στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το ΜΠΣ μέσω της εκπόνησης μεταπτυχιακών εργασιών.
   •Την διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο Π.Μ.Σ., με την εισαγωγή και τήρηση αυστηρών κανόνων και διεθνών προτύπων υλοποίησης προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών.
   •Την δημιουργία πρωτότυπου διδακτικού / εποπτικού υλικού υψηλού επιπέδου γνώσεων, θεωρητικών αναλύσεων και πρακτικών ασκήσεων, για όλα τα μαθήματα και τις εργαστηριακές ασκήσεις σε ηλεκτρονική μορφή για την διδασκαλία μέσω ηλεκτρονικών μέσων.
   •Την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκπαίδευση με την εφαρμογή πρωτοποριακών καινοτομιών της ηλεκτρονικής διδασκαλίας και αξιολόγησης στα μαθήματα με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   To Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Προηγμένη Μηχανική Ενεργειακών Συστημάτων – Advanced Engineering of Energy Systems”, για το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022.

   Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εμβάθυνση σε προηγμένες μεθόδους ανάλυσης, σχεδιασμού, βελτιστοποίησης και ελέγχου ενεργειακών συστημάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίησή τους σε καινοτόμες, φιλικές προς το περιβάλλον, ενεργειακές εφαρμογές, καθώς και τη συμβολή τους στην διάδοση αυτών. Σκοπός του Προγράμματος είναι να εξοπλίσει τους φοιτητές με τις προηγμένες διεπιστημονικές δεξιότητες που απαιτούνται για το σχεδιασμό, τη βελτιστοποίηση, και την αξιολόγηση της τεχνικής και οικονομικής βιωσιμότητας των ενεργειακών συστημάτων.

   Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου ΠΜΣ είναι σημαντική η οικονομική υποστήριξη του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP AG), ο οποίος σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκηεπιδοτεί το μεγαλύτερο μέρος των διδάκτρων των φοιτητών του ΠΜΣ, στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (Πρόγραμμα Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων) που υλοποιεί στις περιοχές διέλευσης του αγωγού.

   Με την πρωτοβουλία αυτή, ο TAP επενδύει σε νέους και νέες επιστήμονες και στηρίζει την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση.

   Στο πλαίσιο του ΠΜΣ ενισχύεται η συνεργασία των φοιτητών με εταιρείες από την Ελλάδα και το εξωτερικό μέσω: διοργάνωσης σεμιναρίων, πραγματοποίησης επισκέψεων στις εγκαταστάσεις τους, μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, και πρακτικής άσκησης.

   Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην “Προηγμένη Μηχανική Ενεργειακών Συστημάτων”. Για τη χορήγηση του ΜΔΕ απαιτείται: α) επιτυχής εξέταση σε πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα και πέντε (5) μαθήματα επιλογής του ΠΜΣ και β) εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας. Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για το ΜΔΕ είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο πρώτα έχουν δομημένη μορφή µε τακτική υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων, γραπτές εξετάσεις και εργασίες, ενώ το τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση ολοκληρωμένης και ανεξάρτητης Μεταπτυχιακής Εργασίας.

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ που προέρχονται από Τμήματα Μηχανικών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Πιο συγκεκριμένα, απευθύνεται σε απόφοιτους διπλωματούχους Μηχανικούς Σχολών Πολυτεχνείων ή Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων και Πτυχιούχους Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ. Δεκτοί γίνονται επίσης και τελειόφοιτοι των ιδίων Σχολών/Τμημάτων με την προϋπόθεση ότι θα αποφοιτήσουν κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020. Κατ΄ εξαίρεση, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ που προέρχονται από άλλα Τμήματα, αν τεκμηριώνουν πολυετή επαγγελματική εμπειρία καταλλήλου επιπέδου σε σχετικά αντικείμενα. Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ είναι έως σαράντα (40) ανά έτος.

   Η επιλογή των φοιτητών και φοιτητριών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ’ του ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του άρθρου 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ. Ειδικότερα, στα ακαδημαϊκά κριτήρια επιλογής περιλαμβάνονται ιδίως ο βαθμός του πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς και η σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας.

   Το κόστος της φοίτησης στο ΠΜΣ περιλαμβάνει δίδακτρα ύψους 4.000€, εκ των οποίων τα 2/3 επιδοτούνται από τον TAP, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της φοίτησης των φοιτητών/τριών και  λήψης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος τους.

   Για το εν λόγω ΠΜΣ, το κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από την επιχορήγηση των διδάκτρων της εταιρείας TAP AG, τα τέλη φοίτησης φοιτητών/τριων, τυχόν έσοδα από τον Π/Υ του ΠΔΜ ή του ΥΠ.Π.Ε.Θ., χορηγίες φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και πόρους από προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΔΜ.

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει μέχρι τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 να υποβάλουν ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΠΜΣ (Διεύθυνση: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Μπακόλα Νίκου & Σιαλβέρα, Κοζάνη, Τ.Κ.50132) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   • Αίτηση υποψηφιότητας (υπάρχει στην ιστοσελίδα http://advens.uowm.gr του ΠΜΣ). Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί και ηλεκτρονικά στο email: [email protected].
   • Αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος.
   • Αντίγραφο της Αναλυτικής βαθμολογίας Πτυχίου ή Διπλώματος.
   • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   • Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή επαγγελματικό φορέα. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και να υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο υπογεγραμμένο από τον/την αποστολέα.
   • Αντίγραφο πιστοποίησης γλωσσομάθειας της αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας (επίπεδο Β2).
   • Τίτλοι σπουδών, εκτός του βασικού, εάν υπάρχουν.
   • Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας.
   • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
   • Απλές φωτοτυπίες άλλων εγγράφων τα οποία πιθανά υποστηρίζουν την αίτηση του/της υποψηφίου/ας (επιπρόσθετα προσόντα όπως πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων κλπ.).

   Για την επιλογή των φοιτητών θα ληφθούν υπόψη οι σπουδές, ο γενικός βαθµός διπλώµατος ή πτυχίου τωνυποψηφίων, η επίδοση στα συναφή προς το ΠΜΣ µαθήµατα και στη διπλωµατική εργασία, η γνώση ξένων γλωσσών (με έμφαση στην Αγγλική), η ερευνητική δραστηριότητα, η επαγγελµατική εµπειρία και οι συστατικές επιστολές.

   Οι υποψήφιοι/ες μπορεί, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής, να κληθούν σε προφορική συνέντευξη η οποία και θα συνεκτιμηθεί στην τελική επιλογή.

   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε: στον Επ. Καθηγητή Δημήτρη Γιαγκόπουλο ([email protected]), τον Επ. Καθηγητή Γιώργο Πανάρα ([email protected]) ή στη Γραμματεία του Προγράμματος, κα. Άννα Τζήκα ([email protected], τηλ. 24610-56604, 24610-56762, κατά τις ώρες 10.00-13.00).

   Πληροφοριακό υλικό είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://advens.uowm.gr.

   * Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων παρατάθηκε έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2020.

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90).Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών ανά κατεύθυνση έχει ως εξής:

   1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1st Term)
   Τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα από τον κάτωθι προσφερόμενο κατάλογο:

   • Θερμορευστομηχανική / 7.5 ECTS
   • Τεχνολογίες Παραγωγής και Αποθήκευσης Ενέργειας / 7.5 ECTS
   • Υπολογιστικές Μέθοδοι Σχεδιασμού και Βελτιστοποίησης Κατασκευών / 7.5 ECTS
   • Ανάλυση Κινδύνου και Αξιοπιστία Ενεργειακών Συστημάτων / 7.5 ECTS

   2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2nd Term)
   Πέντε (5) μαθήματα επιλογής από τον κάτωθι προσφερόμενο κατάλογο:

   • Υπολογιστική Ρευστομηχανική / 6 ECTS
   • Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας / 6 ECTS
   • Μέθοδοι Ανάλυσης Τάσεων: Θεωρία, Προσομοίωση, Πείραμα
   • Έλεγχος Δομικής Ακεραιότητας Μηχανικών Συστημάτων
   • Μέθοδοι Βελτιστοποίησης Ενεργειακών Συστημάτων
   • Επεξεργασία και Διαχείριση Πειραματικών Δεδομένων
   • Διαχείριση Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών Συστημάτων
   • Ανάλυση Κύκλου Ζωής Ενεργειακών Συστημάτων

   3η ΠΕΡΙΟΔΟΣ (3rd Term)

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Masterthesis) / 30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Προηγμένη Μηχανική Ενεργειακών Συστημάτων

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email