Προηγμένη Κλινική Νοσηλευτική (Advanced Clinical Nursing)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Προηγμένη Κλινική Νοσηλευτική» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα εξής επιστημονικά αντικείμενα:

   Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική / Intensive Care Nursing,
   Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων / Nursing of Cardiovascular Diseases και
   Χειρουργική Νοσηλευτική / Surgical Nursin

   Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι απόφοιτοι αποκτούν τα κατάλληλα εφόδια για την επιλογή τους και την απασχόληση σε εξειδικευμένους χώρους Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας, Κλινικών και Χειρουργείων.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, προκηρύσσει 30 θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021,βάσει του Ν.4485/2017 στοΠρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): «Προηγμένη Κλινική Νοσηλευτική» (AdvancedClinicalNursing) με τις εξής ειδικεύσεις:

   1. Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική / IntensiveCareNursing(10 θέσεις)
   2. ΝοσηλευτικήΚαρδιαγγειακώνΝόσων / Nursing of Cardiovascular Diseases (10 θέσεις)
   3. Χειρουργική Νοσηλευτική / SurgicalNursing(10 θέσεις)

   σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσηςτης Συγκλήτου ΕΚΠΑ 788/29-06-2018 (ΦΕΚ 3555/Β/2018) και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ(αναμένετε ΦΕΚ τροποποίησης).

   Αίτηση υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλουν κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων: Επιστημών Υγείας (Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής των Ενόπλων Δυνάμεων), και αντιστοίχων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Νοσηλευτικής καθώς και άλλων Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας των ΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

   Σκοπός του ΠΜΣ «Προηγμένη Κλινική Νοσηλευτική» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία Επείγουσας Νοσηλευτικής, Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Νόσων και Χειρουργικής Νοσηλευτικής.

   Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα κατατίθεται ηλεκτρονικά στο email: [email protected]από 01.07.2020 έως 10.07.2020 και από 07-09-2020 έως 09-10- 2020,(υπεύθυνος κ. Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος, τηλέφωνο: 210 7461499).

   Ύστερα από τον έλεγχο των συνημμένων δικαιολογητικών θα αποστέλλεται ως απάντηση ο Αριθμός Πρωτοκόλλου. Οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν σε έντυπη μορφή, εις διπλούν, τα συνημμένα δικαιολογητικά κατά την ημερομηνία προσέλευσης στη συνέντευξη.

   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

   1. Αίτηση Συμμετοχής (έντυπο του Τμήματος).
   2. Βιογραφικό σημείωμα.
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (αποφοίτησης) όπου φαίνεται ο βαθμός πτυχίου.
   4. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών.
   5. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
   6. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή για τις αντίστοιχες Νοσηλευτικές Ειδικεύσεις.
   7. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με σύστημα κριτών, εάν υπάρχουν.
   8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
   9. Πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ΜΟΝΟ όσοι προέρχονται από ιδρύματα της αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

   Αίτηση που δεν θα συνοδεύεται από τα παραπάνω απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα γίνεται δεκτή.

   Όλοι οι υποψήφιοι δίνουν γραπτές εξετάσεις για να διαπιστωθούν οι γνώσεις τους στην αγγλική γλώσσα και ορολογία (δεν δίνεται εξεταστέα ύλη στους υποψηφίους).

   Στη διαδικασία των συνεντεύξεων για την επιλογή των εισακτέων λαμβάνουν μέρος ΜΟΝΟ οι επιτυχόντες στις εξετάσεις της Αγγλικής γλωσσας.

   Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάσητα ακόλουθα κριτήρια:

   – Βαθμός πτυχίουσε ποσοστό 20%
   – Μέσος όρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ σε ποσοστό 30%(τα σχετικά μαθήματα, θα καθοριστούν από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ)
   – Ερευνητικήδραστηριότητα σε ποσοστό 10%
   – Προηγηθείσα σχετική εργασιακή/κλινική εμπειρία σε ποσοστό 10%. Πιο συγκεκριμένα, προηγηθείσα εργασιακή/κλινική εμπειρία ³ 2 ετών βαθμολογείται με δέκα (10), ενώ μικρότερης διάρκειας γίνεται η ανάλογη ποσόστωση.
   – Προφορικήσυνέντευξησε ποσοστό 30%

   Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν συγκεντρώσει από την παραπάνω διαδικασία το βαθμό 5, με άριστα το 10, θεωρούνται αποτυχόντες και δεν γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων.

   Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί οι ισοβαθμήσαντες ως υπεράριθμοι.

   Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν να εγγραφούν στο Πρόγραμμα,εάν υπάρχουν, οι επιλαχόντες με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα.

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

   Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Προηγμένη Κλινική Νοσηλευτική»οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 2000€ (500 ευρώ ανά εξάμηνο). Η καταβολή του τέλους φοίτησης, γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου (πρώτη δόση με την εγγραφή).

   • Οι γραπτές εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα για τον Ά κύκλο αιτήσεων (01.07.2020 έως 10.07.2020)θα πραγματοποιηθούν στις 14/07/2020 και ώρα 16.00 έως 17.30 στο Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, Παπαδιαμαντοπούλου 123 Γουδή (θα πραγματοποιηθεί έλεγχος ταυτοπροσωπίας).
   • Η ανακοίνωση των επιτυχόντων στην Αγγλική γλώσσα θα γίνει στις 15-07-2020στην ιστοσελίδα του Τμήματος(www.nurs.uoa.gr), βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησής τους.
   • Οι συνεντεύξεις (όσων επιτύχουν στην Αγγλική γλώσσα) θα πραγματοποιηθούν στις 16/07/2020(η ώρα θα ανακοινωθεί με νεότερη ανακοίνωση),στο Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, Παπαδιαμαντοπούλου 123 Γουδή.Οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν σε έντυπη μορφή, εις διπλούν, τα συνημμένα δικαιολογητικά κατά την ημερομηνία προσέλευσης τους.
   • Τα τελικά αποτελέσματα των επιτυχόντων-επιλεγέντων του Προγράμματος θα ανακοινωθούν μετά την έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος στην ιστοσελίδα του Τμήματος(www.nurs.uoa.gr), βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

   Σημ: Κατά τον Ά κύκλο αιτήσεων (01.07.2020 έως 10.07.2020) θα πληρωθεί έως το 50% των θέσεων κάθε Ειδίκευσης του Προγράμματος (έως πέντε 5 ΜΦ). Ο συνολικός αριθμός των προκηρυχθεισών θέσεων της κάθε Ειδίκευσης θα πληρωθεί ύστερα και από τη διαδικασία Επιλογής και του ΄Β κύκλου αιτήσεων (από 07-09-2020 έως 09-10-2020).

  • Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.
   Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.
   Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα

   Α. Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

   1. Ειδίκευση: Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική

   Α΄ Εξάμηνο
   Βιοστατιστική 7 ECTS
   Επικοινωνία – Διαπροσωπικές σχέσεις  7 ECTS
   Ερευνητική Μεθοδολογία 7 ECTS
   Ηλεκτρονική Υγεία και εφαρμογές της 4.5 ECTS
   Μαθήματα επιλογής
   Το Δίκαιο της Υγείας 4.5 ECTS
   Διαπολιτισμική υγεία 4.5 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο
   Τεχνικές συγγραφής επιστημονικής εργασίας 4.5 ECTS
   Ειδικά Κλινικά θέματα 5.5 ECTS
   Κιρκάδιοι ρυθμοί στην υγεία και στη νόσο 4.5 ECTS
   Ειδικές θεραπείες στην Εντατική 10 ECTS
   Μαθήματα Επιλογής
   Ειδικά θέματα στη Νοσηλευτική 5.5 ECTS
   Διαχείριση ασθενών με οξέα καρδιαγγειακά προβλήματα 5.5 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο
   Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας 7 ECTS
   Ειδικά Θέματα Επειγοντολογίας 7 ECTS
   Διακομιδές βαρέως πασχόντων, προνοσοκομειακή φροντίδα και Τηλεϊατρική 7 ECTS
   Διαταραχές της Αναπνοής στον Ύπνο 4.5 ECTS
   Μαθήματα Επιλογής
   Αγγειακή προσπέλαση 4.5 ECTS
   Εντατική θεραπεία και μαζικό τραύμα 4.5 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Δ΄ Εξάμηνο
   Κλινική Άσκηση : 120 ώρες 10 ECTS
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 20 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   2. Ειδίκευση: Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων

   Α΄ Εξάμηνο
   Βιοστατιστική 7 ECTS
   Επικοινωνία – Διαπροσωπικές σχέσεις 7 ECTS
   Ερευνητική Μεθοδολογία 7 ECTS
   Ηλεκτρονική Υγεία και εφαρμογές της 4.5 ECTS
   Μαθήματα Επιλογής
   Το Δίκαιο της Υγείας 4.5 ECTS
   Διαπολιτισμική Υγεία 4.5 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο
   Τεχνικές συγγραφής επιστημονικής εργασίας 4,5 ECTS
   Ειδικά Θέματα στη Νοσηλευτική 5,5 ECTS
   Ειδικά Κλινικά Θέματα  5,5 ECTS
   Κιρκάδιοι ρυθμοί στην υγεία και στη νόσο 4,5 ECTS
   Διαχείριση ασθενών με οξέα καρδιαγγειακά προβλήματα 5,5 ECTS
   Διαχείριση ασθενών με χρόνια καρδιαγγειακά προβλήματα 4,5 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο
   Παρεμβατικές διαδικασίες στη διάγνωση και αντιμετώπιση της καρδιαγγειακής νόσου 5 ECTS
   Οργάνωση – Διοίκηση ειδικών καρδιολογικών Μονάδων 4,5 ECTS
   Πρόληψη καρδιαγγειακής νόσου 4,5 ECTS
   Καρδιακή αποκατάσταση 4,5 ECTS
   Ενίσχυση της αυτοφροντίδας ασθενών με χρόνια νοσήματα 4,5 ECTS
   Αγωγή υγείας 7 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Δ΄ Εξάμηνο
   Κλινική Άσκηση: 120 ώρες 10 ECTS
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 20 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   3. 3. Ειδίκευση: Χειρουργική Νοσηλευτική

   Α΄ Εξάμηνο
   Βιοστατιστική 7 ECTS
   Επικοινωνία – Διαπροσωπικές σχέσεις 7 ECTS
   Ερευνητική Μεθοδολογία 7 ECTS
   Ηλεκτρονική Υγεία και εφαρμογές της 4.5 ECTS
   Μαθήματα Επιλογής
   Το Δίκαιο της Υγείας 20 4.5 ECTS
   Διαπολιτισμική Υγείας 20 4,5 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο
   Ειδικά θέματα στη Νοσηλευτική 24 5.5 ECTS
   Ειδικά Κλινικά θέματα 24 5.5 ECTS
   Κιρκάδιοι ρυθμοί στην υγεία και στη νόσο 20 4.5 ECTS
   Τεχνικές συγγραφής επιστημονικής εργασίας 20 4.5 ECTS
   Προσέγγιση χειρουργικού ογκολογικού αρρώστου 20 4.5 ECTS
   Διαχείριση ασθενών με οξέα καρδιαγγειακά προβλήματα 24 5.5 ECTS
   Σύνολο 30

   Γ΄ Εξάμηνο
   Ειδικά χειρουργικά νοσηλευτικά προβλήματα 30 7 ECTS
   Περιεγχειρητική νοσηλευτική 30 7 ECTS
   Ενίσχυση της αυτοφροντίδας ασθενών με χρόνια νοσήματα 20 4.5 ECTS
   Αγγειακή προσπέλαση 20 4.5 ECTS
   Εντατική Θεραπεία και Μαζικό Τραύμα 20 4,5 ECTS
   Μαζικές καταστροφές.. Παιδιά και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού 10 2,5 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Δ΄ Εξάμηνο
   Κλινική Άσκηση: 120 ώρες 10 ECTS
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 20 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Προηγμένη Κλινική Νοσηλευτική (Advanced Clinical Nursing)

   1. I am sorting out relevant information about gate io recently, and I saw your article, and your creative ideas are of great help to me. However, I have doubts about some creative issues, can you answer them for me? I will continue to pay attention to your reply. Thanks.

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email