Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.400€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως αντικείμενο τις νέες τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία και την εφαρμογή τους στο σχεδιασμό, στη κατασκευή και στην λειτουργία Πλοίων, Πλωτών Κατασκευών και Στόλων. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε ναυπηγικές και ειδικές μηχανολογικές τεχνολογίες αιχμής καθώς και σε θέματα σχεδιασμού και προηγμένων εφαρμογών των τεχνολογιών αυτών.

   Στόχοι του προγράμματος είναι:

   • Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του επιστημονικού δυναμικού της χώρας στο πεδίο της ναυτιλίας, των θαλασσίων μεταφορών και του θαλάσσιου τουρισμού.
   • Η ισόρροπη αλληλεπίδραση μεταξύ των θεωρητικών γνώσεων και των πρακτικών ικανοτήτων ώστε οι απόφοιτοι να διαθέτουν υψηλή θεωρητική κατάρτιση αλλά ταυτόχρονα τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες που επιβάλλουν οι γρήγορες τεχνολογικές εξελίξεις και η αγορά εργασίας
   • Η εξειδίκευση των Ναυπηγών Μηχανικών και των Μηχανικών συναφών κλάδων στις μεθόδους και τεχνικές της έρευνας, ώστε να καθίστανται ικανοί για παραγωγή νέας γνώσης και ώριμοι για τον επόμενο κύκλο των μεταπτυχιακών τους σπουδών, τις διδακτορικές σπουδές.

   Ειδικότερα, ο απόφοιτος του Π.Μ.Σ. θα είναι ικανός:

   • Να αναλύει απαιτήσεις, να αξιολογεί και να επιλέγει τεχνολογικές λύσεις σε ό, τι αφορά τις ανάγκες σχεδίασης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης Πλοίων, Πλωτών Κατασκευών και Στόλων.
   • Να αξιοποιεί με βέλτιστο τρόπο αναπτυξιακά εργαλεία λογισμικού και τεχνολογίες σχεδίασης.
   • Να αναλύει και να σχεδιάζει σύνθετα συστήματα και υποσυστήματα πλοίων.
   • Να αξιοποιεί τις τεχνολογίες τρισδιάστατης μοντελοποίησης και αριθμητικών μεθόδων στο σχεδιασμό Πλοίων και Πλωτών Κατασκευών.
   • Να αναλύει και επιλύει σύνθετα εφαρμοσμένα προβλήματα στη λειτουργία και συντήρηση πλοίων.
   • Να αντιλαμβάνεται την αλληλεπίδραση των τεχνολογιών από το φυσικό επίπεδο ως και το επίπεδο της εφαρμογής για την αποδοτικότερη χρήση τους.

   Ο απώτερος σκοπός του ΠΜΣ είναι να καταστήσει ένα διευρυμένο διεπιστημονικό σύνολο αποφοίτων ικανό να κατανοεί, θεωρητικά και πρακτικά, όλες τις σύγχρονες ναυπηγικές τεχνολογίες και μεθόδους, και να είναι σε θέση να σχεδιάσει και αντιμετωπίσει όλες τις σχετικές εφαρμογές ναυπηγικής/ναυτικής μηχανολογίας που εμπλέκονται σε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο επίλυσης τεχνικών αλλά και οικονομικών, αναπτυξιακών και κοινωνικών προβλημάτων.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία (Φ.Ε.Κ. 3311/τ. Β’/10-08-2018).

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως αντικείμενο τις νέες τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία και την εφαρμογή τους στο σχεδιασμό, στη κατασκευή και στην λειτουργία Πλοίων, Πλωτών Κατασκευών και Στόλων. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε ναυπηγικές και ειδικές μηχανολογικές τεχνολογίες αιχμής καθώς και σε θέματα σχεδιασμού και προηγμένων εφαρμογών των τεχνολογιών αυτών.

   Στόχοι του προγράμματος είναι:
   √ Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του επιστημονικού δυναμικού της χώρας στο πεδίο της ναυτιλίας, των θαλασσίων μεταφορών και του θαλάσσιου τουρισμού.
   √ Η ισόρροπη αλληλεπίδραση μεταξύ των θεωρητικών γνώσεων και των πρακτικών ικανοτήτων ώστε οι απόφοιτοι να διαθέτουν υψηλή θεωρητική κατάρτιση αλλά ταυτόχρονα τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες που επιβάλλουν οι γρήγορες τεχνολογικές εξελίξεις και η αγορά εργασίας
   √ Η εξειδίκευση των Ναυπηγών Μηχανικών και των Μηχανικών συναφών κλάδων στις μεθόδους και τεχνικές της έρευνας, ώστε να καθίστανται ικανοί για παραγωγή νέας γνώσης και ώριμοι για τον επόμενο κύκλο των μεταπτυχιακών τους σπουδών, τις διδακτορικές σπουδές.

   Ο απώτερος σκοπός του ΠΜΣ είναι να καταστήσει ένα διευρυμένο διεπιστημονικό σύνολο αποφοίτων ικανό να κατανοεί, θεωρητικά και πρακτικά, όλες τις σύγχρονες ναυπηγικές τεχνολογίες και μεθόδους, και να είναι σε θέση να σχεδιάσει και αντιμετωπίσει όλες τις σχετικές εφαρμογές ναυπηγικής/ναυτικής μηχανολογίας που εμπλέκονται σε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο επίλυσης τεχνικών αλλά και οικονομικών, αναπτυξιακών και κοινωνικών προβλημάτων.

   Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: «Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία».

   Χρονική Διάρκεια: Το Π.Μ.Σ. διαρκεί τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Το πρώτο και το δεύτερο διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνουν διδασκαλία (παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις και εξετάσεις). Το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει την διδασκαλία ενός μαθήματος και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

   Δίδακτρα: Το ύψος των τελών φοίτησης είναι 2400€ ανά φοιτητή για όλο το πρόγραμμα. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε τρείς (3) ισόποσες δόσεις των 800€ κατά την εγγραφή σε κάθε εξάμηνο (έως 1 εβδομάδα πριν την έναρξη των μαθημάτων). Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που διαχειρίζεται τα έσοδα του Π.Μ.Σ. και προσκομίζεται σχετική απόδειξη στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

   Διεξαγωγή Μαθημάτων: Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών στη Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω (Αγ. Σπυρίδωνα, 122 43, Αιγάλεω) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

   Υποψήφιοι: Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Ναυπηγικής ή/και Ναυτικής Μηχανολογίας Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και Τ.Ε.Ι., καθώς και πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι άλλων συναφών Τμημάτων τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Διαδικασία Επιλογής: Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. και επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

   • Γενικός βαθμός πτυχίου 25%
   • Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. 20%
   • Τυχούσα ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου 10%
   • Επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου ή τεκμηριωμένη ενασχόλησή του με τα αντικείμενα του προγράμματος 10%
   • Συνέντευξη του υποψηφίου 35%

   Σε κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια (Κ1-Κ5) ο υποψήφιος βαθμολογείται στην κλίμακα 0- 10. Ο γενικός τύπος υπολογισμού της τελικής βαθμολογίας (Β) του κάθε υποψηφίου βάσει των ανωτέρω κριτηρίων και της αντίστοιχης βαρύτητάς τους έχει ως εξής:
   Β = Κ1 × 0.25 + Κ2 × 0.2 + Κ3 × 0.1 + Κ4 × 0.1+ Κ5 × 0.35

   Απαραίτητη θεωρείται η γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

   Υποβολή Αιτήσεων – Δικαιολογητικά Υποψηφιότητας: Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο διάστημα από 05/07/2020 έως και 15/09/2020, 28/09/2020 . Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

   1. Αίτηση υποψηφιότητας, σε τυποποιημένο έντυπο διαθέσιμο στη σελίδα http://www.na.uniwa.gr/applications/,
   2. Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία νομίμως επικυρωμένα. (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.)
   3. Βιογραφικό σημείωμα
   4. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το ΠΜΣ του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών. Επιπλέον οι υποψήφιοι θα αναφέρονται στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος. Στο τέλος του εν λόγω κειμένου θα περιγράφουν τις επιδιώξεις τους μετά την ολοκλήρωση του ΠΜΣ.
   5. Δύο (2) συστατικές επιστολές (γραπτές) από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους.
   6. Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικής).
   7. Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν)

   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιπρόσθετα φοιτητές που διενεργούν την πρακτική τους άσκηση με τις εξής προϋποθέσεις:

   ⇒ Να έχουν εκπληρώσει όλες τις άλλες υποχρεώσεις λήψης πτυχίου και η περάτωση της πρακτικής τους άσκηση να είναι η αποκλειστική και μοναδική εκκρεμότητα.
   ⇒ Η πρακτική άσκηση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

   Οι υποψήφιοι που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία προσκομίζουν μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά (1-7) και σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος που ανήκουν, η οποία να πιστοποιεί ότι πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.

   Δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν και οι τελειόφοιτοι υπό την προϋπόθεση ότι με την έναρξη των μαθημάτων θα έχουν προσκομίσει πιστοποιητικό αποφοίτησης ή αντίγραφο πτυχίου.

   H Γραμματεία του Π.Μ.Σ. παρέχει πληροφορίες σχετικές με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα.

   Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών: Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία» του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών.

   Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
   Σχολή Μηχανικών
   Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών
   Υπ΄ όψιν: κας Μαρίας Ανδριτσάκη
   Αγ. Σπυρίδωνος, 122 43, Αιγάλεω (Πανεπιστημιούπολη  Άλσους Αιγάλεω)
   Τηλ: 210 5385310

   Οι αιτήσεις για την Προκήρυξη του νέου κύκλου του ΠΜΣ «Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία», του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 παρατείνονται έως την Δευτέρα 28/09/2020.

  • Το πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ «Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία», εκτός από την θεωρητική εκπαίδευση, δίνει έμφαση στην εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών μέσω της εκπόνησης εργασιών και projects στο πλαίσιο των διαφόρων μαθημάτων. Το πρόγραμμα δομείται ως εξής:

   Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και υποδιαιρείται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Στο 1ο εξάμηνο προσφέρονται έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα και στο 2ο εξάμηνο προσφέρονται πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 – 3 ώρες θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας και αντιστοιχεί σε πέντε με έξι πιστωτικές μονάδες – 5-6 ECTS (βλ. πίνακα που ακολουθεί). Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε (26) είκοσι έξι πιστωτικές μονάδες – ECTS και ένα υποχρεωτικό μάθημα αποτελούμενο από 2 ώρες θεωρητικής διδασκαλίας και αντιστοιχεί σε (4) τέσσερεις πιστωτικές μονάδες – ECTS . Επιπλέον, θα προσφέρονται σε μηνιαία βάση μαθήματα σε θέματα τεχνολογιών αιχμής στο πλαίσιο σεμιναρίου στο οποίο θα διδάσκουν προσκεκλημένοι ομιλητές από την ημεδαπή και αλλοδαπή.

   Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε.  κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, τα εξειδικευμένα σεμινάρια και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του, που αντιστοιχούν στο σύνολο σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες.

   Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Αναλυτικότερα, το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Π.Μ.Σ. έχει ως εξής:

   Μαθήματα ανά εξάμηνο

   1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Υπολογιστικές Μέθοδοι για Μηχανικούς Υποχρεωτικό ΜΠ1 5
   • Υπολογιστική ρευστοδυναμική με εφαρμογές στη Ναυπηγική και τη Ναυτική μηχανολογία Υποχρεωτικό ΜΠ2 5
   • Ειδικά Θέματα Ναυτικών Μηχανών Diesel και Φυσικού Αερίου Υποχρεωτικό ΜΠ3 5
   • Σύγχρονες αισθητήριες διατάξεις πλοίου Υποχρεωτικό ΜΠ4 5
   • Δομική Σχεδίαση Πλοίου Υποχρεωτικό ΜΠ5 5
   • Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό ΜΠ6 5

   Σύνολο: 30

   2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Έλεγχος Ταλαντώσεων σε Εγκαταστάσεις Πρόωσης Πλοίου Υποχρεωτικό ΜΠ7 6
   • Υδροδυναμική συμπεριφορά πλοίου σε θαλάσσιους κυματισμούς Υποχρεωτικό ΜΠ8 6
   • Προηγμένος Τρισδιάστατος Σχεδιασμός Συστημάτων Πλοίου Υποχρεωτικό ΜΠ9 6
   • Τεχνολογία Προστασίας από την Διάβρωση Υποχρεωτικό ΜΠ10 6
   • Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική Υποχρεωτικό ΜΠ11 6
   Σύνολο: 30

   3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας Υποχρεωτικό ΜΠ12 4
   • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Υποχρεωτικό ΜΠ13 26
   Σύνολο: 30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email