Loading...

Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.400
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως αντικείμενο τις νέες τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία και την εφαρμογή τους στο σχεδιασμό, στη κατασκευή και στην λειτουργία Πλοίων, Πλωτών Κατασκευών και Στόλων. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε ναυπηγικές και ειδικές μηχανολογικές τεχνολογίες αιχμής καθώς και σε θέματα σχεδιασμού και προηγμένων εφαρμογών των τεχνολογιών αυτών.

    

   Στόχοι του προγράμματος είναι:

    

   • Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του επιστημονικού δυναμικού της χώρας στο πεδίο της ναυτιλίας, των θαλασσίων μεταφορών και του θαλάσσιου τουρισμού.
   • Η ισόρροπη αλληλεπίδραση μεταξύ των θεωρητικών γνώσεων και των πρακτικών ικανοτήτων ώστε οι απόφοιτοι να διαθέτουν υψηλή θεωρητική κατάρτιση αλλά ταυτόχρονα τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες που επιβάλλουν οι γρήγορες τεχνολογικές εξελίξεις και η αγορά εργασίας
   • Η εξειδίκευση των Ναυπηγών Μηχανικών και των Μηχανικών συναφών κλάδων στις μεθόδους και τεχνικές της έρευνας, ώστε να καθίστανται ικανοί για παραγωγή νέας γνώσης και ώριμοι για τον επόμενο κύκλο των μεταπτυχιακών τους σπουδών, τις διδακτορικές σπουδές.

    

   Ειδικότερα, ο απόφοιτος του Π.Μ.Σ. θα είναι ικανός:

    

   • Να αναλύει απαιτήσεις, να αξιολογεί και να επιλέγει τεχνολογικές λύσεις σε ό, τι αφορά τις ανάγκες σχεδίασης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης Πλοίων, Πλωτών Κατασκευών και Στόλων.
   • Να αξιοποιεί με βέλτιστο τρόπο αναπτυξιακά εργαλεία λογισμικού και τεχνολογίες σχεδίασης.
   • Να αναλύει και να σχεδιάζει σύνθετα συστήματα και υποσυστήματα πλοίων.
   • Να αξιοποιεί τις τεχνολογίες τρισδιάστατης μοντελοποίησης και αριθμητικών μεθόδων στο σχεδιασμό Πλοίων και Πλωτών Κατασκευών.
   • Να αναλύει και επιλύει σύνθετα εφαρμοσμένα προβλήματα στη λειτουργία και συντήρηση πλοίων.
   • Να αντιλαμβάνεται την αλληλεπίδραση των τεχνολογιών από το φυσικό επίπεδο ως και το επίπεδο της εφαρμογής για την αποδοτικότερη χρήση τους.

    

   Ο απώτερος σκοπός του ΠΜΣ είναι να καταστήσει ένα διευρυμένο διεπιστημονικό σύνολο αποφοίτων ικανό να κατανοεί, θεωρητικά και πρακτικά, όλες τις σύγχρονες ναυπηγικές τεχνολογίες και μεθόδους, και να είναι σε θέση να σχεδιάσει και αντιμετωπίσει όλες τις σχετικές εφαρμογές ναυπηγικής/ναυτικής μηχανολογίας που εμπλέκονται σε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο επίλυσης τεχνικών αλλά και οικονομικών, αναπτυξιακών και κοινωνικών προβλημάτων.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Αιτήσεις υποψηφιότητας για εισαγωγή στο ΠΜΣ «Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία» για το ακαδ. έτος 2019 – 2020

    

   Οι αιτήσεις για την Προκήρυξη του νέου κύκλου του ΠΜΣ «Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία», του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 παρατείνονται έως την Δευτέρα 30/09/2019.

    

   Προϋποθέσεις Συμμετοχής

    

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Ναυπηγικής ή/και Ναυτικής Μηχανολογίας Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και Τ.Ε.Ι., καθώς και πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι άλλων συναφών Τμημάτων τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τα μέλη των κατηγοριών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών που πληρούν τις προηγούμενες προϋποθέσεις, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος. Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι τέσσερις (24) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εισαχθεί και ο τελευταίος ισοψηφών υποψήφιος. Στο Π.Μ.Σ. μπορούν, κατόπιν αποφάσεως της Σ.Ε., να συμμετέχουν ως υπεράριθμοι φοιτητές πτυχιούχοι οι οποίοι επέτυχαν σε εξετάσεις του I.K.Y. στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του ΙΚΥ σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

    

    

   Απαιτούμενα Δικαιολογητικά – Υποβολή Αιτήσεων

    

   Οι υποψήφιοι υποβάλλουν προς τη Γραμματεία του Τμήματος για κάθε ακαδημαϊκό έτος τα εξής δικαιολογητικά:

    

   1. Αίτηση υποψηφιότητας (.docx, .pdf)
   2. Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία νομίμως επικυρωμένα. (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ)
   3. Βιογραφικό σημείωμα
   4. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το ΠΜΣ του Τμήματος ΝαυπηγώνΜηχανικών. Επιπλέον οι υποψήφιοι θα αναφέρονται στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος. Στο τέλος του εν λόγω κειμένου θα περιγράφουν τις επιδιώξεις τους μετά την ολοκλήρωση του ΠΜΣ.
   5. Δύο (2) συστατικές επιστολές (γραπτές) από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους
   6. Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικής), όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α
   7. Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν)

    

   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιπρόσθετα φοιτητές που διενεργούν την πρακτική τους άσκηση με τις εξής προϋποθέσεις:

    

   • Να έχουν εκπληρώσει όλες τις άλλες υποχρεώσεις λήψης πτυχίου και η περάτωση της πρακτικής τους άσκηση να είναι η αποκλειστική και μοναδική εκκρεμότητα.
   • Η πρακτική άσκηση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

    

   Οι υποψήφιοι που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία προσκομίζουν μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά (1-7) και σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος που ανήκουν, η οποία να πιστοποιεί ότι πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.

    

    

   Δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν και οι τελειόφοιτοι υπό την προϋπόθεση ότι με την έναρξη των μαθημάτων θα έχουν προσκομίσει πιστοποιητικό αποφοίτησης ή αντίγραφο πτυχίου.

    

   H Γραμματεία του Π.Μ.Σ. παρέχει πληροφορίες σχετικές με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα. H επάρκεια της ελληνομάθειας πιστοποιείται κατόπιν αποφάσεως της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

    

    

   Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων

    

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

   ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
   Κ1 Γενικός βαθμός πτυχίου 25%
   Κ2 Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. 20%
   Κ3 Τυχούσα ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου 10%
   Κ4 Επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου ή τεκμηριωμένη ενασχόλησή του με τα αντικείμενα του προγράμματος 10%
   Κ5 Συνέντευξη του υποψηφίου 35%

   Σε κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια (Κ1-Κ5) ο υποψήφιος βαθμολογείται στην κλίμακα 0-10. Ο γενικός τύπος υπολογισμού της τελικής βαθμολογίας (Β) του κάθε υποψηφίου βάσει των ανωτέρω κριτηρίων και της αντίστοιχης βαρύτητάς τους έχει ως εξής:

   Β = Κ1 × 0.25 + Κ2 × 0.2 + Κ3 × 0.1 + Κ4 × 0.1+ Κ5 × 0.35

    

   Απαραίτητη θεωρείται η γνώση της Αγγλικής η οποία τεκμηριώνεται όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α. H προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή φοιτητών στο Π.Μ.Σ. γίνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου για το επόμενο Ακαδημαϊκό Έτος. H σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται μέσω των ιστοσελίδων του Ιδρύματος.

    

   Οι διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων ολοκληρώνονται μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, οπότε με ευθύνη της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων, η τελική έγκριση του οποίου γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

    

    

   Εγγραφή

    

   H εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται υποχρεωτικά από 10-20 Οκτωβρίου. Κατά την εγγραφή τους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταθέτουν επιπλέον των δικαιολογητικών που υπέβαλαν με την αίτησή τους και τα εξής:

    

   1. Δήλωση ατομικών στοιχείων
   2. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Δήμου ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους
   3. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν ότι δεν φοιτούν σε άλλο Π.M.Σ.

    

   Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης είναι δυνατή η εγγραφή μεταπτυχιακού φοιτητή εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, με απόφαση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου.

  • Το πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ «Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία», εκτός από την θεωρητική εκπαίδευση, δίνει έμφαση στην εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών μέσω της εκπόνησης εργασιών και projects στο πλαίσιο των διαφόρων μαθημάτων. Το πρόγραμμα δομείται ως εξής:

    

   Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και υποδιαιρείται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Στο 1ο εξάμηνο προσφέρονται έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα και στο 2ο εξάμηνο προσφέρονται πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 – 3 ώρες θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας και αντιστοιχεί σε πέντε με έξι πιστωτικές μονάδες – 5-6 ECTS (βλ. πίνακα που ακολουθεί). Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε (26) είκοσι έξι πιστωτικές μονάδες – ECTS και ένα υποχρεωτικό μάθημα αποτελούμενο από 2 ώρες θεωρητικής διδασκαλίας και αντιστοιχεί σε (4) τέσσερεις πιστωτικές μονάδες – ECTS . Επιπλέον, θα προσφέρονται σε μηνιαία βάση μαθήματα σε θέματα τεχνολογιών αιχμής στο πλαίσιο σεμιναρίου στο οποίο θα διδάσκουν προσκεκλημένοι ομιλητές από την ημεδαπή και αλλοδαπή.

    

   Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε.  κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, τα εξειδικευμένα σεμινάρια και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του, που αντιστοιχούν στο σύνολο σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες.

    

   Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Αναλυτικότερα, το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Π.Μ.Σ. έχει ως εξής:

   Μαθήματα ανά εξάμηνο

   1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

   A/A Μάθημα Τύπος Κωδικός Πιστωτικές Μονάδες
   1 Υπολογιστικές Μέθοδοι για Μηχανικούς Υποχρεωτικό ΜΠ1 5
   2 Υπολογιστική ρευστοδυναμική με εφαρμογές στη Ναυπηγική και τη Ναυτική μηχανολογία Υποχρεωτικό ΜΠ2 5
   3 Ειδικά Θέματα Ναυτικών Μηχανών Diesel και Φυσικού Αερίου Υποχρεωτικό ΜΠ3 5
   4 Σύγχρονες αισθητήριες διατάξεις πλοίου Υποχρεωτικό ΜΠ4 5
   5 Δομική Σχεδίαση Πλοίου Υποχρεωτικό ΜΠ5 5
   6 Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό ΜΠ6 5
   Σύνολο: 30

    

   2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

   3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

   A/A Μάθημα Τύπος Κωδικός Πιστωτικές Μονάδες
   1 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας Υποχρεωτικό ΜΠ12 4
   2 Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Υποχρεωτικό ΜΠ13 26
   Σύνολο: 30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ