Προηγμένες Τεχνολογίες Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού

 • panepistimio patron
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  (Π.Μ.Σ.) έχει  ως  γνωστικό αντικείμενο  την ειδίκευση στην περιοχή του Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού και ειδικότερα στις κατευθύνσεις:
   (i) Σχεδιασμός και Παραγωγή,
   (ii) Ενεργειακά Συστήματα, και
   (iii) Υπολογιστική – Πειραματική Μηχανική και Προηγμένα Υλικά καλύπτοντας την εν λόγω θεματολογία τόσο στην θεωρητική όσο και στην πρακτική της διάσταση.

   Σκοπός του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. είναι:
   α. η εκπαίδευση σε πεδία τεχνολογικής αιχμής στο αντικείμενο του Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού, η εξοικείωση στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, η προώθηση της επιστημονικής αριστείας και έρευνας, η καλλιέργεια και ανάπτυξη ηγετικών δυνατοτήτων,
   β.  η διεύρυνση και προώθηση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στα επί μέρους αντικείμενα του Π.Μ.Σ.,
   γ. η διερεύνηση πραγματικών προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει ο τομέας της τεχνολογίας και παραγωγής στη χώρα μας και διεθνώς και η αναπτυξιακή προσπάθεια προώθησης της τεχνολογίας και βελτίωσης της παραγωγικής δομής στην Ελλάδα,
   δ. η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές σε συναφείς με το αντικείμενο του ΠΜΣ επιστημονικές περιοχές,
   ε. η δημιουργία στελεχών με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο και αναβαθμισμένες γνώσεις και δεξιότητες ανάλυσης στη σύγχρονη τεχνολογία του Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού, ικανών να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σύγχρονου διεθνούς τεχνολογικού περιβάλλοντος,
   στ. ο εφοδιασμός των φοιτητών με γνώσεις και αναλυτικά ερευνητικά εργαλεία τα οποία θα τους επιτρέψουν να εργαστούν ως επαγγελματικά στελέχη σε θέσεις αυξημένης ευθύνης στην βιομηχανική παραγωγή και σε αναπτυξιακές εταιρείες οι οποίες  έχουν ως αντικείμενο την βιώσιμη ανάπτυξη.

   Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Προηγμένες Τεχνολογίες Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού» και στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

   1. Σχεδιασμός και Παραγωγή
   2. Ενεργειακά Συστήματα
   3. Υπολογιστική – Πειραματική Μηχανική και Προηγμένα Υλικά

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

   Το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Προηγμένες Τεχνολογίες Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού – Advanced Technologies in Mechanical and Aeronautical Engineering» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 για απόκτηση ΔΜΣ.

   Οι μεταπτυχιακές σπουδές που οργανώνει το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών στοχεύουν: (α) η εκπαίδευση σε πεδία τεχνολογικής αιχμής στο αντικείμενο του Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού, η εξοικείωση στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, η προώθηση της επιστημονικής αριστείας και έρευνας, η καλλιέργεια και ανάπτυξη ηγετικών δυνατοτήτων, (β) η διεύρυνση και προώθηση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στα επί μέρους αντικείμενα του Π.Μ.Σ., (γ) η διερεύνηση πραγματικών προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει ο τομέας της τεχνολογίας και παραγωγής στη χώρα μας και διεθνώς και η αναπτυξιακή προσπάθεια προώθησης της τεχνολογίας και βελτίωσης της παραγωγικής δομής στην Ελλάδα, (δ) η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές σε συναφείς με το αντικείμενο του ΠΜΣ επιστημονικές περιοχές, (ε) η δημιουργία στελεχών με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο και αναβαθμισμένες γνώσεις και δεξιότητες ανάλυσης στη σύγχρονη τεχνολογία του Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού, ικανών να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σύγχρονου διεθνούς τεχνολογικού περιβάλλοντος και (στ) ο εφοδιασμός των φοιτητών με γνώσεις και αναλυτικά ερευνητικά εργαλεία τα οποία θα τους επιτρέψουν να εργαστούν ως επαγγελματικά στελέχη σε θέσεις αυξημένης ευθύνης στην βιομηχανική παραγωγή και σε αναπτυξιακές εταιρείες οι οποίες  έχουν ως αντικείμενο την βιώσιμη ανάπτυξη.

   Το πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Τμήματος Μηχανολόγων  και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στις ειδικεύσεις:

   • Σχεδιασμός και Παραγωγή
   • Ενεργειακά Συστήματα
   • Υπολογιστική – Πειραματική Μηχανική και Προηγμένα Υλικά

   Για τη χορήγηση του ΔΜΣ απαιτείται  η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε έξι υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και η εκπόνηση και επιτυχής παρουσίαση επιστημονικής Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Ο κατάλογος των μεταπτυχιακών μαθημάτων περιέχεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος, στην διεύθυνση: http://www.mead.upatras.gr/metaptuxiaka-mathimata/

   Η διάρκεια σπουδών για το ΔΜΣ είναι δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο στους τριάντα (30).

   Αιτήσεις για ένταξη στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορούν να υποβάλλουν:

   • Διπλωματούχοι τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Αεροναυπηγών Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανικών καθώς και διπλωματούχοι άλλων τμημάτων μηχανικών πανεπιστημίων ή πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής
   • Πτυχιούχοι τμημάτων σχολών θετικών επιστημών πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής
   • Πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ αντικειμένων συναφών με αυτό του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
   • Τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του  πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

   Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

   Τα κριτήρια για την ένταξη στο Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ είναι τα παρακάτω:

   • η συμβατότητα του(ων) πτυχίου(ων) του/της υποψηφίου με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, εδάφιο 4.2 του Εσωτερικού Κανονισμού (σύμφωνα με τα ανωτέρω)
   • ο βαθμός πτυχίου ο οποίος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του (6.5)
   • τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ
   • τη διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο) ή/και πιθανή ερευνητική (δημοσιεύσεις)/επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ
   • συνέντευξη του υποψηφίου (συνεκτίμηση της προσωπικότητας, της επιστημονικής συγκρότησης και των συστατικών επιστολών)
   • άλλα προσόντα (π.χ. άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, γνώση άλλων ξένων γλωσσών, ικανότητα χρήσης Η/Υ κ.τ.λ.)

   Η αξιολόγηση των αιτήσεων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται από ειδική επιτροπή και με κριτήρια που ορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 έως και Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020 το αργότερο στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών τα εξής δικαιολογητικά:

   1. Εμπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων μέσω του συνδέσμου:
   https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm
   (Προσοχή: στο παραπάνω link υπάρχουν δύο (2) αιτήσεις που πρέπει να συμπληρωθούν. Η μία είναι με τα στοιχεία σας για την εισαγωγή στο ψηφιακό σύστημα και η άλλη είναι η αίτηση υποψηφιότητας (διαθέσιμη και στον ιστότοπο του Τμήματος  http://www.mead.upatras.gr/aitiseis/) όπου θα αναφέρεται και η προτιμώμενη ειδίκευση)
   2. Αντίγραφο τίτλων προπτυχιακών σπουδών
   3. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών
   4. Αντίγραφο τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών
   5. Αναλυτική βαθμολογία μεταπτυχιακών σπουδών
   6. Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας
   7. Περίληψη διπλωματικής / πτυχιακής εργασίας
   8. Περίληψη μεταπτυχιακής εργασίας
   9. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
   10. Τρεις (3) συστατικές επιστολές
   11. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (αριθ.)
   12. Γραπτή έκθεση με περιγραφή των στόχων (επιστημονικούς, επαγγελματικούς κλπ.)
   13. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
   14. Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες (με το επώνυμο γραμμένο στη πίσω όψη, μέσα σε φάκελο)
   15. Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα στοιχεία που περιέχονται στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι αληθή
   16. Απόφαση ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α / ΔΟΑΤΑΠ για τους τίτλους της αλλοδαπής

   • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφού συμπληρωθούν οι δύο (2) αιτήσεις (Νο.1 από τα δικαιολογητικά) θα πρέπει να τυπωθούν και να κατατεθούν υπογεγραμμένες στην Γραμματεία του Τμήματος μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

   Μετά από αρχική εξέταση των αιτήσεων, η Ειδική Επιτροπή θα επιλέξει τους υποψηφίους που θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη. Στη συνέντευξη εξετάζονται τόσο η επιστημονική και τεχνική κατάρτιση του υποψηφίου όσο και η έφεσή του για ερευνητική εργασία.

   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος, στην διεύθυνση:
   http://www.mead.upatras.gr (Μεταπτυχιακές Σπουδές → Εσωτερικός Κανονισμός)

   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ  12-08-2020

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε εξήντα (60).

   Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική γλώσσα. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική ή Αγγλική.

   Για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα καθώς και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά τα δύο εξάμηνα (Α’ και Β’ εξάμηνα).

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά ειδίκευση και εξάμηνο ως εξής:

   Ειδίκευση: Σχεδιασμός και Παραγωγή

   Ειδίκευση: Ενεργειακά Συστήματα

   Ειδίκευση: Υπολογιστική – Πειραματική Μηχανική και Προηγμένα Υλικά

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email