Προηγμένες τεχνολογίες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο ‘Προηγμένες τεχνολογίες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών’ είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη φύση ενός γνωστικού αντικειμένου το οποίο χαρακτηρίζεται από μία έντονη δυναμική εξαιτίας της ταχύτατα μεταβαλλόμενης τεχνολογίας, που αποζητά όχι μόνο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό αλλά και προσωπικό που θα μπορέσει άμεσα να προσαρμόσει και εξελίξει τις γνώσεις του σε νέα ζητούμενα. Το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. έχει το πλεονέκτημα να υποστηρίζει υψηλού επιπέδου εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε όλο το φάσμα της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών μέσω ενός προσεκτικά σχεδιασμένου προσανατολισμού σε Κατευθύνσεις μέσα στις οποίες υπάρχει μία ισόρροπη κατανομή διαθέσιμων μεταπτυχιακών μαθημάτων. Η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής δημιουργεί τα εχέγγυα για τη μετουσίωση της εξειδικευμένης γνώσης που προσφέρεται μέσω των μεταπτυχιακών μαθημάτων σε μία ολοκληρωμένη ερευνητική αναζήτηση. Η ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διατριβής όχι μόνο θα κατοχυρώσει την εξειδίκευση αλλά επιπλέον θα δημιουργήσει νέα ερεθίσματα για πιθανή μελλοντική εκκίνηση διδακτορικών σπουδών.

   Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) σε ‘Προηγμένες τεχνολογίες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών’ με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

   (α) Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής

   (β) Τεχνολογίες Συστημάτων και Δικτύων Επικοινωνιών

   (γ) Τεχνολογίες Συστημάτων Ενέργειας και Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜ&ΜΥ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στα πλαίσια λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Προηγμένες Τεχνολογίες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών» και σύμφωνα με την Υ.Α. 83/57/24-04-2018 (ΦΕΚ 1763/17-05-2018 τ΄Β)  και τον Κανονισμό του Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ 2342/20-06-2018 τ.Β΄), καλεί

   1. Διπλωματούχους Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.) ή σχετικής ειδικότητας.
   2. Διπλωματούχους Πολυτεχνικών Σχολών άλλων ειδικοτήτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Πτυχιούχους Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή Πτυχιούχους Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου,

   που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος για απόκτηση τίτλου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), σε μία από τις παρακάτω Κατευθύνσεις Ειδίκευσης:

   α. Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής.
   β. Τεχνολογίες Συστημάτων και Δικτύων Επικοινωνιών.
   γ. Τεχνολογίες Συστημάτων Ενέργειας και Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών

   να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις υποψηφιότητας μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00.

   Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε σαράντα δύο (42) άτομα.

   Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε μαθήματα καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό του Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ 2342/20-06-2018 τ. Β΄).

   Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας με τα παρακάτω δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].
   Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να κατατεθούν και σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020:

   1. Αίτηση Υποψηφιότητας (διατίθεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος).
   2. Αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος.
    Ο βαθμός του Πτυχίου ή Διπλώματος δε μπορεί να είναι μικρότερος του έξι και μισό (6,5).
    Τελειόφοιτοι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα, αλλά γίνονται δεκτοί μόνο εφόσον προσκομίσουν «βεβαίωση περάτωσης», πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
   3. Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας Πτυχίου ή Διπλώματος από τον ΔΟΑΤΑΠ, για τους αποφοίτους Α.Ε.Ι. του εξωτερικού.
   4. Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων όλων των ετών.
   5. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
   6. Αντίγραφα βεβαιώσεων τυχόν επαγγελματικής εμπειρίας σε επιστημονική περιοχή συναφή προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
   7. Αποδεικτικά στοιχεία τυχόν ερευνητικής δραστηριότητας ή/και αντίγραφα ερευνητικών εργασιών.
   8. Αντίγραφα πιστοποιητικών πολύ καλής γνώσης (επίπεδο Β2) μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής) για τους ημεδαπούς.
   9. Πρόσφατες Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον δύο).  Η κάθε επιστολή να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected].
   10. Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων (Δ.Μ.Σ. ή/και Δ.Δ.).
   11. Έκθεση σκοπιμότητας στην οποία να αναλύονται τα κίνητρα για την επιλογή του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. σε συνδυασμό με τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα του/της υποψηφίου/ας.
   12. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή τους.

   Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση δεν πρέπει να ξεπερνούν το μέγεθος των 15 ΜΒ.

   Οι υποψήφιοι  που δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας (επιπέδου Β2) θα εξετασθούν γραπτώς στην ξένη γλώσσα (Αγγλική ή Γαλλική ή Γερμανική), επί πλέον δε οι αλλοδαποί και στην Ελληνική, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020.

   Απαλλάσσονται της παραπάνω εξέτασης όσοι υποψήφιοι είναι κάτοχοι Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 ή πιστοποιητικού αντίστοιχου επιπέδου προς αυτό καθώς και οι Πτυχιούχοι ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής, στα οποία η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική γλώσσα.

   Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν απαλλαγή από την ξένη γλώσσα και δεν προσέλθουν στην καθορισμένη ημερομηνία για την εξέταση αυτής, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής.

   Τέλος, οι υποψήφιοι που καλύπτουν και τις προϋποθέσεις της γλώσσας (πιστοποιητικό ή επιτυχείς εξετάσεις) θα προσέλθουν για συνέντευξη ενώπιον της Συντονιστικής Επιτροπής την Τετάρτη 12  Φεβρουαρίου 2020.

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90) με διάρκεια φοίτησης τριών εξαμήνων.
   Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα τα οποία ισοκατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ και Β΄). Από το σύνολο των οκτώ (8) μεταπτυχιακών μαθημάτων, τουλάχιστον τέσσερα (4) μαθήματα θα πρέπει να ανήκουν στην Κατεύθυνση Ειδίκευσης του Μεταπτυχιακού Φοιτητή. Κάθε μάθημα ισοδυναμεί με επτά και μισή (7,5) πιστωτικές μονάδες ECTS (European Credit Transfer System).
   Κατά το τρίτο (Γ΄) εξάμηνο των σπουδών απαιτείται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής η οποία ισοδυναμεί με τέσσερα (4) μαθήματα δηλαδή με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS.

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών εδώ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email