Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες» του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου πρακτική εκπαίδευση των υποψηφίων στις Βιοεπιστήμες, την ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων και την προετοιμασία τους για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή στελέχωσης ερευνητικών κέντρων. Απευθύνεται σε αποφοίτους Τμημάτων Βιολογικών Επιστημών (πχ Βιολογίας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Χημείας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, αλλά και Ιατρικών και Γεωπονικών Σχολών).

   Οι κατευθύνσεις του ΠΜΣ είναι:

   1. Γενετική, εξελικτική και συγκριτική βιολογία
   2. Φυσιολογία-Τοξικολογία
   3. Δομική και Λειτουργική Βιοχημεία
   4. Βιοοργανική Χημεία
   5. Μοριακή Μικροβιολογία
   6. Μοριακή Βιολογία και Γονιδιωματική
   7. Βιοτεχνολογία Φυτών και Περιβάλλοντος
   8. Βιοπληροφορική

   Κατά τη διάρκεια του διετούς αυτού Προγράμματος, οι φοιτητές θα εμβαθύνουν σε τεχνικές μοριακής βιολογίας, γονιδιωματικής και βιοχημικής ανάλυσης, θα αποκτήσουν κριτική προσέγγιση στην πρωτότυπη βιβλιογραφία, θα εκπονήσουν το δικό τους πρωτότυπο ερευνητικό project και, τέλος, θα συγγράψουν μια ερευνητική πρόταση που θα μπορούσε να αποτελέσει προοίμιο της διδακτορικής τους έρευνας.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες» (ΠΜΣ/ΠΥΒ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

   Ο σκοπός του ΠΜΣ/ΠΥΒ είναι η ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων των υποψηφίων και η προετοιμασία τους για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή στελέχωσης ερευνητικών κέντρων.

   Δικαίωμα υποβολής αίτησης στο ΠΜΣ-ΠΥΒ έχουνκάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου πτυχίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου τίτλου ξένου Πανεπιστημίου σε συγγενές αντικείμενο, προερχόμενοι από Τμήματα Βιολογικών Επιστημών (π.χ Βιολογίας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Χημείας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, αλλά και Ιατρικών Σχολών)ή συναφών Τμημάτων ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ.

   Η φοίτηση είναι δωρεάν.

   Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο ΠΜΣ/ΠΥΒ ξεκινούν το χειμερινό εξάμηνο.Η διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα εξάμηνα.

   Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ-ΠΥΒ κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο δέκα (10). Ο ακριβής αριθμός καθορίζεται από την ΣΕ μετά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων ανάλογα με το επίπεδο των υποψηφίων.

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητώνγίνεται με την συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

   1. Γενικού βαθμού πτυχίου,
   2. Βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ,
   3. Επίδοσης στη διπλωματική εργασία όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο,
   4. Τυχόν ερευνητικής δραστηριότητας του υποψηφίου,
   5. Συστατικών επιστολών
   6. Καλής γνώσης της Αγγλικής (για τους ελληνόφωνους απαιτείται τουλάχιστον πτυχίο Lower και εξέταση σε απόδοση ενός επιστημονικού κειμένου από τα αγγλικά στα ελληνικά και από τα ελληνικά στα αγγλικά) και τέλος
    Γενικότερης παρουσίας των υποψηφίων κατά την προφορική συνέντευξη που διεξάγεταιαπό την Επιτροπή Επιλογής στην αγγλική γλώσσα.

   Σε περίπτωση που ο υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής αδυνατεί να παραστεί στην συνέντευξη, θα αξιολογείται μέσω τηλεδιάσκεψης από μέλη της Επιτροπής Επιλογής. H προφορική συνέντευξη περιλαμβάνει ερωτήσεις πάνω σε θέματα Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας,  Κυτταρικής Βιολογίας, Μικροβιολογίας, Γενετικής και Φυσιολογίας (στην αγγλική γλώσσα), καθώς και σε θέματα ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει:

   – στην διαπίστωση του κατά πόσον τα δικαιολογητικά  αντανακλούν τη γενική κατάρτιση του υποψηφίου και την εικόνα που σκιαγραφούν οι συστατικές επιστολές και

   – στη διαπίστωση τυχόν ειδικών αναγκών και ιδιαιτεροτήτων του υποψηφίου (ανάλογα με τις προηγηθείσες σπουδές) στην περίπτωση που θα γίνει δεκτός (ειδικά προπτυχιακά μαθήματα, κλπ).

   Αιτήσεις υποψηφιοτήτων μπορούν να υποβάλλονται μέχρι πλήρωσης θέσεων ή το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 17 Αυγούστου 2020.

   Ο φάκελος συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Έντυπη αίτηση (υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)
   2. Βιογραφικό Σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές και την ερευνητική και επαγγελματικήδραστηριότητα.
   3. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ όταν απαιτείται.
   4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων.
   5. Αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας.
   6. Τουλάχιστον δύο Συστατικές Επιστολές (από Πανεπιστημιακούς, ερευνητές ή εξέχουσες προσωπικότητες). Οι επιστολές θα αποστέλλονται απ’ ευθείας σε ηλεκτρονική μορφή από τους ίδιους τους συνιστώντες στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], ή ταχυδρομικά από τον υποψήφιο σε σφραγισμένο φάκελο

   Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές. Αυτοί μπορούν να γίνουν δεκτοί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης των σπουδών τους πριν την έναρξη των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανωτέρω δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας θα πρέπει να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://aec.bio.uth.gr

   Για περισσότερες πληροφορίεςhttp://aec.bio.uth.grή στο τηλέφωνο 2410-565257, κα.Τότσικα Βασιλική, καθημερινά 10.00 – 14.00, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Βιόπολις, Μεζούρλο Λάρισας, 41500, Λάρισα.

  • Oι μεταπτυχιακές σπουδές στο ΠΜΣ/ΠΥΒ ξεκινούν το χειμερινό εξάμηνο. H ακριβής ημερομηνία καθορίζεται κατ’ έτος από την ΣΕ.

   H διάρκεια σπουδών που οδηγεί στη λήψη του MΔE είναι τέσσερα εξάμηνα με δυνατότητα χρονικής παράτασης έως ένα εξάμηνο για την ολοκλήρωση των σπουδών.

   Η διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων γίνεται στην Αγγλική γλώσσα. Σεμινάρια και διαλέξεις πραγματοποιούνται στην Αγγλική. Παρουσιάσεις, εξετάσεις και η συγγραφή της μεταπτυχιακής διατριβής από τους ΜΦ γίνεται επίσης στην Αγγλική γλώσσα.

   Τα μεταπτυχιακά μαθήματα διενεργούνται από πρωτότυπες δημοσιεύσεις και άρθρα ανασκόπησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη της κρίσης των ΜΦ.

   H αξιολόγηση της απόδοσης των ΜΦ στα μαθήματα και τις προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις καθώς και η συνολική εκτίμηση για τις δυνατότητες του MΦ να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος, αποτελούν βασικά κριτήρια για τη συνέχιση των σπουδών των ΜΦ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα μετά την πάροδο δωδεκαμήνου. Στο διάστημα αυτό ο/η MΦ υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει τις 3 προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις και να έχει ελάχιστο μέσο όρο βαθμολογίας 7/10 στα μαθήματα που προβλέπει το Πρόγραμμα Σπουδών και στις 3 προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις (οι δύο μέσοι όροι δεν συμψηφίζονται). H έγκριση για τη συνέχιση των σπουδών γίνεται από τη Σ.Ε. του ΠΜΣ.

   Κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με ειδικά σεμινάρια προσκεκλημένων ομιλητών και επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα σωστών πρακτικών παρουσίασης εργασιών, δεοντολογίας, ασφάλειας εργαστηρίων και συγγραφής ερευνητικών προτάσεων.

   Η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων που ορίζονται από το Πρόγραμμα Σπουδών είναι υποχρεωτική. Το περιεχόμενο και η διάρκεια των μαθημάτων καθορίζονται κάθε χρόνο από τον υπεύθυνο του μαθήματος που έχει την ευθύνη και αρμοδιότητα να επικαιροποιεί την ύλη τους. Η αξιολόγηση της επίδοσης των ΜΦ στα διάφορα μαθήματα και δραστηριότητες είναι ένας συνδυασμός παρουσιάσεων, γραπτών εργασιών και εξετάσεων, όπως αυτό κρίνεται πλέον αρμόζον από τους υπεύθυνους καθηγητές. Σε περίπτωση αποτυχίας οι ΜΦ έχουν τη δυνατότητα επανεξέτασης.  Σε περίπτωση αποτυχίας διαγράφονται από το ΠΜΣ.

   Συνοπτικά, τα προσφερόμενα μαθήματα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες / ECTS ορίζονται ως εξής:

    

   Κωδικός μαθήματοςΜΑΘΗΜΑΤΑΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
   Α’ Εξάμηνο
   ΠΥΒ-101Τεχνικές Βιοχημικής ανάλυσης10
   ΠΥΒ-102Τεχνικές Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής10
   ΠΥΒ-103Παρουσιάσεις πρωτότυπων εργασιών-110
   Β’ Εξάμηνο
   ΠΥΒ-201Προχωρημένες Εργαστηριακές Ασκήσεις20
   ΠΥΒ-202Παρουσιάσεις πρωτότυπων εργασιών-210
   Γ’ Εξάμηνο
   ΠΥΒ-301Εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας – Διατριβή30
   Δ’ Εξάμηνο
   ΠΥΒ-401Εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας – Διατριβή (συνέχεια)10
   ΠΥΒ-402Συγγραφή Ερευνητικής Πρότασης20
   Σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS)120
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email