Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.800€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» (MSc in Advanced Design, Technology & Management of Wooden Products), είναι αυτό που αναφέρεται στις διεθνώς αναγνωρισμένες εξειδικεύσεις: α) Σχεδιασμός προϊόντων, β) Τεχνολογία & Κατασκευές και γ) Μάνατζμεντ & Μάρκετινγκ, που αναφέρονται στις επιστήμες του ξύλου.

   Αποστολή του Π.Μ.Σ. είναι: η δημιουργία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών επιχειρήσεων και υπηρεσιών, αλλά και επιχειρηματιών και ερευνητών σε θέματα: διεξαγωγής εφαρμοσμένης έρευνας για τις προηγμένες και ολοκληρωμένες μεθόδους στρατηγικής διαχείρισης, σχεδιασμού, παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου και αποτελεσματικής διάθεσης καινοτόμων προϊόντων ξύλου και επίπλων ξεκινώντας από την σύλληψη της ιδέας, την έρευνα αγοράς, συνεχίζοντας στο σχεδιασμό, την κατασκευή, τον έλεγχο, την πιστοποίηση και καταλήγοντας στην προώθηση και επιτυχή εμπορική πορεία αυτών σε συνεργασία με κατάλληλους φορείς για την βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς τους. Επιπρόσθετα το πρόγραμμα προετοιμάζει τους φοιτητές για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» με τις εξής τρεις (3) εξειδικεύσεις: α) Σχεδιασμός προϊόντων, β) Τεχνολογία & Κατασκευές και γ) Μάνατζμεντ & Μάρκετινγκ, του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με την 24/28.5.2020 (Θέμα 5ο) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και το ΦΕΚ 1975/22.5.2020, τ’Β επανίδρυσης του ΠΜΣ, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την εισαγωγή τους σε αυτό, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021.

   Δεκτοί στο ΠΜΣ γίνονται: α) Πτυχιούχοι ΑΕΙ, απόφοιτοι του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας ή συναφούς ειδικότητας, β) Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, Πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών, Οικονομικών, Διοίκησης, Μάρκετινγκ, γ) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) με σχετική συνάφεια στο αντικείμενο του εν λόγω ΜΠΣ που κατά περίπτωση κρίνονται από την αρμόδια επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών φοιτητών, δ) Πτυχιούχοι ΑΕΙ της αλλοδαπής, συναφούς ειδικότητας, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

   Οι εγγραφές στο Π.Μ.Σ. πραγματοποιούνται κατά το δεύτερο 15θήμερο του Σεπτεμβρίου 2020, ενώ τα μαθήματα θα αρχίσουν στις αρχές Οκτωβρίου 2020 και θα πραγματοποιούνται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού στην Καρδίτσα, στην ελληνική γλώσσα. Το πρόγραμμα των μαθημάτων υλοποιείται κάθε Παρασκευή (απόγευμα) και Σάββατο, προκειμένου να διευκολύνονται εργαζόμενοι φοιτητές που βρίσκονται σε μακρινή απόσταση από την Καρδίτσα.

   Το ΠΜΣ προσφέρεται σε πλήρη φοίτηση και η διάρκεια των σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το 3ο εξάμηνο προσφέρεται για την εκπόνηση της  μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα και στη συνέχεια η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

   Ο ανώτατος αριθμός των φοιτητών που θα γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα αυτό για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 ανέρχεται στους τριάντα (30).

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2020 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], πλήρως συμπληρωμένη την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είναι διαθέσιμη στις  ιστοσελίδες του Π.Μ.Σ. http://msc.fwsd.uth.gr/ και του Τμήματος ΔΕΞΥΣ:  [email protected]

   Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο διάστημα αυτό στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Β. Γρίβα 11-13, 43100 – Καρδίτσα) αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν ταχυδρομικά συστημένο φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

   1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
   2. Πλήρες και ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα των υποψηφίων.
   3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας (ή Παραρτήματα Διπλωμάτων) ή υπεύθυνη δήλωση ότι αναμένεται η ολοκλήρωση της αποφοίτησής τους 10 ημέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων.
   4. Βεβαίωση αναγνώρισης και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής).
   5. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών.
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής, εκπαιδευτικής εμπειρίας και  εν γένει επιστημονικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν).
   7. Συστατικές επιστολές (εφόσον υπάρχουν).
   8. Τέσσερις (4) φωτογραφίες ταυτότητας

   Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθεί και σε έντυπη μορφή μαζί με τον φάκελο των παραπάνω δικαιολογητικών.

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) φάσεις: 16 Ιουλίου και 10 Σεπτεμβρίου 2020. Αυτή θα έχει ως βάση τη συνολική βαθμολόγηση (σε κλίμακα 1 – 100) με τα παρακάτω κριτήρια (σε παρένθεση φαίνεται ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου): α) τον γενικό βαθμό πτυχίου/διπλώματος με ελάχιστη βαθμολογία «Λίαν Καλώς» (30%), β) το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας (10%), γ) τις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (5%), δ) την κατοχή άλλων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών (5%), ε) την συναφή επαγγελματική εμπειρία (10%), στ) τις συστατικές επιστολές (10%) και ζ) τη συνέντευξη (30%). Δεκτοί στο ΠΜΣ γίνονται υποψήφιοι με τον μεγαλύτερο συνολικό βαθμό. Κατ’ εξαίρεση και μόνο στην περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός εισακτέων (μέχρι τους 30) μπορεί να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι με γενικό βαθμό πτυχίου «Καλώς», σύμφωνα με τεκμηριωμένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

   Η Επιτροπή Επιλογής θα καλέσει σε συνέντευξη – προφορική εξέταση όσους από τους υποψήφιους πληρούν τις τυπικές και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις.

   Το Π.Μ.Σ. – ΣΤΕΜΑ-ΠΡΟΞΥαυτοχρηματοδοτείται και τα συνολικά δίδακτρα είναι 2.800 € ανά φοιτητή και για τα τρία (3) εξάμηνα σπουδών, τα οποία καταβάλλονται τμηματικά σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, τον Σεπτέμβριο και τον Ιανουάριο του κάθε ακαδημαϊκού έτους.

   Σημειώνεται ότι δίνονται δύο (2) υποτροφίες αριστείας σε κάθε εξάμηνο (1ο & 2ο) στους φοιτητές που συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία στα αντίστοιχα μαθήματα. Υποτροφίες δίνονται σε ειδικές περιπτώσεις και από επιχειρήσεις του κλάδου.

   Επιπρόσθετα, όπως προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 35 «Δωρεάν φοίτηση – υποτροφίες» του Ν. 4485/2017, από το συνολικό αριθμό των εισακτέων φοιτητών απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης το 30% των φοιτητών με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

   Πληροφορίες παρέχονται από τους:

   • Γραμματεία του Π.Μ.Σ. , κα Πολυξένη Κλήμου, Τηλ.: 24410-64730, e-mail: [email protected]
   • Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Καθηγητή Ι. Παπαδόπουλο, τηλ. 693-7384777, e-mail: [email protected];
   • Ιστοσελίδες του Π.Μ.Σ. ΣΤΕΜΑ-ΠΡΟΞΥ http://msc.fwsd.uth.gr/ και του Τμήματος ΔΕΞΥΣ: http://fwsd.uth.gr/
  • Το ΠΜΣ προσφέρεται σε πλήρη ή μερική φοίτηση. Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Το 3ο και 5ο εξάμηνο αντίστοιχα, προσφέρεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η ολοκλήρωση της οποίας μπορεί να παραταθεί κατά 1-2 ακόμη εξάμηνα σπουδών, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

   Για σοβαρό λόγο – υγείας ή οικογενειακό ή επαγγελματικό – φοιτητές του ΠΜΣ μπορούν να ζητήσουν προσωρινή διακοπή της φοίτησης τους για ένα ή δύο εξάμηνα σπουδών. Το αίτημα θα πρέπει να τεκμηριώνεται κατάλληλα με την προσκόμιση δικαιολογητικών. Το αίτημα εξετάζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και εφόσον γίνει δεκτό, το διάστημα της διακοπής δεν προσμετρείται στον ανώτατο χρόνο περάτωσης των σπουδών τους.

   Το Πρόγραμμα Σπουδών «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες σε κάθε περίπτωση διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας.

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Κάθε μάθημα του Π.Μ.Σ. αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες ECTS. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε δέκα (10) μαθήματα και να ολοκληρώσει με επιτυχία τη διπλωματική τους εργασία.

   Στο 2ο εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν την επιλογή μιας από τις τρεις εξειδικεύσεις που προσφέρονται και να επιλέξουν επιπλέον ένα μάθημα επιλογής από τα προσφερόμενα ανά εξειδίκευση, πέραν των υπολοίπων τεσσάρων μαθημάτων της εξειδίκευσης αυτής, για να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες.

   Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS.

   Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες.

   Οι φοιτητές μερικής φοίτησης υποχρεούνται να δηλώσουν στο 1ο και 3ο εξάμηνο τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου της πλήρους φοίτησης και στο 2ο και 4ο εξάμηνο τα μαθήματα του 2ου εξαμήνου της πλήρους φοίτησης.

   Α΄ Εξάμηνο

   A/AΤΥΠΟΣ
   (Υ/Ε*)
   ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣΩΡΕΣΠΙΣΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
   1ΥΚαινοτόμα Προϊόντα ΞύλουΝταλός Γεώργιος26
   2ΥΔιοίκηση Παραγωγής και ΛειτουργιώνΚαραγκούνη Γλυκερία26
   3ΥΜάρκετινγκ νέων προϊόντωνΠαπαδόπουλος Ιωάννης26
   4ΥΕφαρμογές 4ης Βιομηχανικής ΕπανάστασηςΚαραγεώργος Αντώνιος26
   5ΥΣύγχρονα συστήματα CADΝτιντάκης Ιωάννης26
   Σύνολο ωρών και ECTS1030
   • Υ-υποχρεωτικά Ε-επιλογής

   Β΄ Εξάμηνο

   Ειδίκευση: Σχεδιασμός Προϊόντων

   A/AΤΥΠΟΣ
   (Υ/Ε*)
   ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣΩΡΕΣΠΙΣΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
   1ΥΠροηγμένα Συστήματα CAD-CAMΝτιντάκης Ιωάννης26
   2ΥΣύγχρονες μέθοδοι του designΝτιντάκης Ιωάννης26
   3ΥΨηφιοποίηση και προτυποποίηση – 3D PrintingΝτιντάκης Ιωάννης26
   4ΥΕρευνητική ΜεθοδολογίαΠαπαδόπουλος ΙωάννηςΤρίγκας Μάριος

   Καραγκούνη Γλυκερία

   Νταλός Γεώργιος

   Καραγεώργος Αντώνιος

   Ντιντάκης Ιωάννης

   26
   5EΜάθημα Επιλογής*26
   Σύνολο ωρών και ECTS1030
   • Υ-υποχρεωτικά Ε-επιλογής

   Μαθήματα Επιλογής*

   A/AΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣΩΡΕΣΠΙΣΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
   1Ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών και μέσων συσκευασίας – ΠιστοποίησηΝταλός Γεώργιος26
   2Ευφυείς Τεχνολογίες Αυτοματισμών σε Έπιπλα και Εσωτερικούς ΧώρουςΚαραγεώργος Αντώνιος26
   3Τεχνολογίες φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων ξύλουΛυκίδης Χαράλαμπος26
   4Σύγχρονες μέθοδοι κοστολόγησης παραγωγήςΠαπαδόπουλος Ιωάννης26
   5Τεχνολογία, Καινοτομία και ΕπιχειρηματικότηταΚαραγκούνη Γλυκερία26

    

   Ειδίκευση: Τεχνολογία και Κατασκευές

   A/AΤΥΠΟΣ
   (Υ/Ε*)
   ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣΩΡΕΣΠΙΣΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
   1ΥΠοιοτικός έλεγχος πρώτων υλών και μέσων συσκευασίας – ΠιστοποίησηΝταλός Γεώργιος26
   2ΥΝέες Τεχνικές ΞυλοκατασκευώνΣκαρβέλης Μιχαήλ – Κακαράς Ιωάννης – Νινίκας Κων/νος26
   3ΥΕυφυείς Τεχνολογίες Αυτοματισμών σε Έπιπλα και Εσωτερικούς ΧώρουςΚαραγεώργος Αντώνιος26
   4ΥΕρευνητική ΜεθοδολογίαΠαπαδόπουλος ΙωάννηςΤρίγκας Μάριος

   Καραγκούνη Γλυκερία

   Νταλός Γεώργιος

   Καραγεώργος Αντώνιος

   Ντιντάκης Ιωάννης

   26
   5EΜάθημα Επιλογής*26
   Σύνολο ωρών και ECTS1030
   • Υ-υποχρεωτικά Ε-επιλογής

   Μαθήματα Επιλογής*

   A/AΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣΩΡΕΣΠΙΣΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
   1Τεχνολογίες φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων ξύλουΛυκίδης Χαράλαμπος26
   2Προηγμένα Συστήματα CAD-CAMΝτιντάκης Ιωάννης26
   3Ψηφιοποίηση και Διαδραστική Σχεδίαση – 3D PrintingΝτιντάκης Ιωάννης26
   4Βασικές αρχές βιοοικονομίας και η εφαρμογή τους στο σύγχρονο επιχειρείνΚαραγκούνη ΓλυκερίαΠαπαδόπουλος Ιωάννης

   Τρίγκας Μάριος

   Νταλός Γεώργιος Λυκίδης Χαράλαμπος – Νινίκας Κων/νος

   26
   5Τεχνολογία, Καινοτομία και ΕπιχειρηματικότηταΚαραγκούνη Γλυκερία26

    

   Ειδίκευση: Μάνατζμεντ & Μάρκετινγκ

   A/AΤΥΠΟΣ
   (Υ/Ε*)
   ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣΩΡΕΣΠΙΣΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
   1ΥΤεχνολογία, Καινοτομία και ΕπιχειρηματικότηταΚαραγκούνη Γλυκερία26
   2ΥΣύγχρονες μέθοδοι κοστολόγησης παραγωγήςΠαπαδόπουλος Ιωάννης26
   3ΥΒασικές αρχές βιοοικονομίας και η εφαρμογή τους στο σύγχρονο επιχειρείνΚαραγκούνη ΓλυκερίαΠαπαδόπουλος Ιωάννης

   Τρίγκας Μάριος

   Νταλός Γεώργιος Λυκίδης Χαράλαμπος – Νινίκας Κων/νος

   26
   4ΥΕρευνητική ΜεθοδολογίαΠαπαδόπουλος ΙωάννηςΤρίγκας Μάριος

   Καραγκούνη Γλυκερία

   Νταλός Γεώργιος

   Καραγεώργος Αντώνιος

   Ντιντάκης Ιωάννης

   26
   5EΜάθημα Επιλογής*26
   Σύνολο ωρών και ECTS1030
   • Υ-υποχρεωτικά Ε-επιλογής

   Μαθήματα Επιλογής*

   A/AΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣΩΡΕΣΠΙΣΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
   1Τεχνολογίες φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων ξύλουΛυκίδης Χαράλαμπος26
   2Νέες Τεχνικές ΞυλοκατασκευώνΣκαρβέλης Μιχαήλ – Κακαράς Ιωάννης – Νινίκας Κων/νος26
   3Ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών και μέσων συσκευασίας – ΠιστοποίησηΝταλός Γεώργιος26
   4Σύγχρονες μέθοδοι του designΝτιντάκης Ιωάννης26
   5Ψηφιοποίηση και προτυποποίηση – 3D PrintingΝτιντάκης Ιωάννης26

    

   Γ΄ Εξάμηνο

   Διπλωματική Εργασία

   A/AΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΠΙΣΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
   1Διπλωματική εργασία30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email