Προηγμένες Εφαρμογές στη Χημική Μηχανική

 • panepistimio patron
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο τις Προηγμένες Εφαρμογές στη Χημική Μηχανική καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα χημικών τεχνολογιών αιχμής αλλά και βασικών επιστημών. Σκοπός του Προγράμματος είναι η μύηση νέων επιστημόνων στην ερευνητική διαδικασία και η εξειδικευμένη παροχή γνώσεων στις περιοχές της Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, του Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τις Φυσικές, Χημικές και Βιοχημικές Διεργασίες και την  Προσομοίωση, Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Διεργασιών. Το Π.Μ.Σ. στοχεύει επίσης στην περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και στην προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, με συνεκτίμηση των αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (εαρινό εξάμηνο), την εισαγωγή είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Προηγμένες Εφαρμογές στη Χημική Μηχανική». 

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Χημικών Μηχανικών, όλων των υπόλοιπων Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών, των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, των Τμημάτων των Σχολών Επιστήμης και Τεχνολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης, καθώς και των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μια ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών προς επικύ- ρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομί- ζεται πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προ- σκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών. 

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε οκτώ (8) συνολικά εξαμηνιαία μεταπτυχιακά μαθήματα (τέσσερα στο Α ́Εξάμηνο και τέσσερα στο Β ́) και να εκπονήσουν επιτυχώς Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία στο Γ ́ Εξάμηνο, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος.

   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 αίτηση εισαγωγής μέσω της δικτυακής πύλης: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm και να καταχωρήσουν τα απαραίτητα στοιχεία τους ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στο εγχειρίδιο χρήσης, καθώς να προσκομίσουν σε έντυπη μορφή εντός της προθεσμίας υποβολής, στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Έντυπη αίτηση (το έντυπο μεταφορτώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος).
   2. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα.
   3. Τρεις συστατικές επιστολές (το έντυπο μεταφορτώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος).
   4. Αντίγραφο διπλώματος/πτυχίου (εφόσον υπάρχει).
   5. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (εφόσον υπάρχουν).
   6. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.
   7. Αποδεικτικό Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά, επιπέδου Lower τουλάχιστον-σε περίπτωση που υποψήφιος δεν κατέχει πτυχίο αγγλικών, υποχρεούται να εξεταστεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων ως προς την ικανότητα κατανόησης Αγγλικού κειμένου).
   8. Γραπτή έκθεση όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί ο υποψήφιος την εισαγωγή του στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος και οι γενικότεροι στόχοι του (επιστημονικοί, επαγγελματικοί κ.λπ.). 9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

   Μετά από αρχική εξέταση των αιτήσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (Ε.Α.Υ.) θα επιλέξει τους υποψηφίους που θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη. Στη συνέντευξη εξετάζονται και συνυπολογίζονται σύμφωνα με τον αλ- γόριθμο που αναφέρεται στον Κανονισμό του ΠΜΣ:
   (i) η τεχνική και επιστημονική του κατάρτιση στο αντικείμενο 
   του ΠΜΣ,
   (ii) η αποτίμηση της πιθανής ερευνητικής δραστηριότητάς του και το τυχόν δημοσιευμένο έργο του υποψηφίου το οποίο έχει προέλθει από ερευνητική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών του,
   (iii) η ποιότητα των απαιτούμενων τριών συστατικών επιστολών, και
   (iv) η εκτίμηση της προσωπικότητάς του. 

   Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος. 

   Πληροφορίες: www.chemeng.upatras.gr Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Καραθεοδωρή 1, Πανεπιστημιούπολη, GR 265 04 Πατρα Αρμόδια υπάλληλος: Χρυσούλα Πυλή τηλ: +30 2610969500, ή στα τηλ.: +30 2610969501-3, Fax: +30 2610 969532, E-mail: [email protected] 

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ή ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 90 ECTS.

   Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά οκτώ (8) εξαμηνιαία μαθήματα (τέσσερα στο Α’ εξάμηνο και τέσσερα στο Β’ εξάμηνο) και να εκπονήσουν επιτυχώς Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης κατά το Γ’ εξάμηνο. Τα μαθήματα πιστώνονται με συνολικό φόρτο εργασίας 60 ECTS (30 ECTS στο Α’ εξάμηνο και 30 ECTS στο Β’ εξάμηνο) και η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία με συνολικό φόρτο εργασίας 30 ECTS.

   Τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά, κορμού, και επιλογής, ως εξής:

   Ειδικότερα, και ανάλογα με το αν έχουν Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ή όχι, οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (Μ.Φ.) υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς:

   (i) Μεταπτυχιακοί φοιτητές με Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού:

   (*) Τα μαθήματα επιλέγονται από τις λίστες ‘’ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ’’ και ‘’ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ’’.

   Οι Μ.Φ. υποχρεούνται πέραν των δυο μαθημάτων Ερευνητική Μεθοδολογία Ι και ΙΙ στο τέλος των δύο πρώτων εξαμήνων (Α’ και Β’) να έχουν πάρει συνολικά τουλάχιστον 2 μαθήματα κορμού και 4 μαθήματα επιλογής.

   (ii) Μεταπτυχιακοί φοιτητές με Δίπλωμα/Πτυχίο από άλλη Σχολή:

   (**) Τα μαθήματα επιλέγονται από τις λίστες ‘’ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ’’ και ‘’ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ’’.

   Οι Μ.Φ. υποχρεούνται πέραν των τεσσάρων μαθημάτων Ερευνητική Μεθοδολογία Ι και ΙΙ και Βασικές Αρχές Χημικής Μηχανικής Ι και ΙΙ στο τέλος των δύο πρώτων εξαμήνων (Α’ και Β’) να έχουν πάρει συνολικά τουλάχιστον 1 μάθημα κορμού και 3 μαθήματα επιλογής.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email