Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής – Ανάπτυξη Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης (ΠΡΟΑΛΤΕΝ)

 • papei
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής – Ανάπτυξη Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης» (Advanced Informatics and Computing Systems – Software Development and Αrtificial Intelligence) έχει ως αντικείμενο τη συντονισμένη ανάπτυξη και οργάνωση των ερευνητικών κατευθύνσεων της επιστήμης της Πληροφορικής και των νέων Τεχνολογιών και ειδικότερα αυτών που αφορούν σε τομείς υψηλής προτεραιότητας για τη χώρα μας.

   Το «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής – Ανάπτυξη Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης» (Advanced Informatics and Computing Systems – Software Development and Αrtificial Intelligence) θεραπεύει αμιγώς τα πλέον προηγμένα ζητήματα επιστήμης στο χώρο της Πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών. Το περιεχόμενο και η φυσιογνωμία του προγράμματος έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ιδιαίτερες επιστημονικές ανάγκες που προκαλεί η ταχύτατη εξέλιξη της Πληροφορικής και νέων Τεχνολογιών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

   Τόσο τα υποχρεωτικά μαθήματα, όσο και τα μαθήματα επιλογής, έχουν επιλεγεί ώστε να προσφέρουν στο μεταπτυχιακό φοιτητή την ειδίκευση που απαιτούν οι πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας.

   Οι σκοποί του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής – Ανάπτυξη Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης» (Advanced Informatics and Computing Systems – Software Development and Αrtificial Intelligence) του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, είναι οι εξής:

   • Η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στο αντικείμενο του προγράμματος σπουδών.
   • Η προετοιμασία και εκπαίδευση εξειδικευμένων και ικανών μεταπτυχιακών επιστημόνων ερευνητών και στελεχών που θα προωθήσουν την ανάπτυξη της χώρας και των Ελληνικών επιχειρήσεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας και των Νέων Τεχνολογιών, του Πολιτισμού και της Οικονομίας.
   • Η ανάπτυξη της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
   • Η στενή συνεργασία μεταξύ της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και των Επιχειρήσεων για την αποδοχή, χρήση και ανάπτυξη των πλέον προηγμένων συστημάτων Πληροφορικής και Υπηρεσιών.
   • Η συνεργασία με Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Επιστημονικούς Οργανισμούς, που ασχολούνται με θέματα Πληροφορικής, Νέων Τεχνολογιών, με τομείς του Πολιτισμού, της Οικονομίας κ.α.

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

   Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων με σκοπό τη συμμετοχή στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής – Ανάπτυξη Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης (ΠΡΟΑΛΤΕΝ)» που διοργανώνει για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2020-2021. 

   Το ΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής – Ανάπτυξη Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης» (“Advanced Informatics and Computing Systems – Software Development and Artificial Intelligence”) έχει διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων (δυο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων παρακολούθησης μεταπτυχιακών μαθημάτων και ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής) και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στα «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» στις εξής κατευθύνσεις: 

   α) Ευφυείς Τεχνολογίες Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή/Intelligent Technologies for Human – Computer Interaction (ΕΤΕΑΥ/ITHCI), β) Προηγμένες Τεχνολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού/Advanced Software Development Technologies (ΠΡΟΤΑΛ/ASDT),
   γ) Τεχνολογίες Ηλεκτρονικών και Κινητών Υπηρεσιών/e-Service and m-Service 
   Technologies (ΤΗΚΥ/eSmST).

   Στο Π.Μ.Σ. (M.Sc.) γίνονται δεκτοί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, μετά από επιλογή, κατά προτεραιότητα πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Τμημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων, Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Μηχανικών Τ.Ε., Σχολών Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών, Τμημάτων Ψηφιακών Μέσων, Επικοινωνίας και Πολιτισμικής Διαχείρισης ή/και άλλων συναφών με τις κατευθύνσεις ειδικοτήτων, καθώς και πτυχιούχοι Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών και ΤΕΙ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της ημεδαπής, και ομοταγών Ιδρυμάτων ΑΕΙ της αλλοδαπής. Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί εντός Οκτωβρίου 2020. 

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από 19 Μαρτίου 2020 έως και 30 Ιουνίου 2020 15 Σεπτεμβρίου 2020

   Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στον διαδικτυακό τόπο: http://www.cs.unipi.gr/registration/aics-sdai.php και να αποστείλουν την αίτηση και τα κάτωθι δικαιολογητικά αναγράφοντας το Ονοματεπώνυμό τους στο e-mail [email protected]. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές και ταχυδρομικώς εφόσον αποσταλούν προς το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. 

   Τα σχετικά έγγραφα είναι τα ακόλουθα: 

   • Συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής στο Π.Μ.Σ. Το έντυπο της αίτησης παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και τους δικτυακούς τόπους του Τμήματος: http://www.cs.unipi.gr/ (ανακοίνωση «Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων») 
   • Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ (νόμιμα επικυρωμένου), ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). 
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου, ή να προκύπτει η βαθμολογία του υποψηφίου μέχρι την ημέρα της αίτησης. 
   • Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας ή/και άλλων γλωσσών εάν υπάρχουν. Σε περίπτωση μη προσκόμισης από υποψήφιο πιστοποιητικού γνώσης Αγγλικής, η Επιτροπή Επιλογής θα αξιολογήσει το επίπεδο γνώσης Αγγλικής του υποψηφίου. 
   • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα. 
   • Αντίγραφα από τυχόν άλλα πτυχία ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχου ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). 
   • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια ή ανάτυπα άλλου συγγραφικού έργου. 
   • Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και επαγγελματικού έργου. 
   • Κάθε άλλο πιστοποιητικό για έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου. 
   • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου. 
   • Μία πρόσφατη φωτογραφία, η οποία επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. 
   • Δύο Συστατικές Επιστολές 

   Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής – Ανάπτυξη Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης» http://www.cs.unipi.gr/aics-sdai 

   Κριτήρια επιλογής για την αξιολόγηση και κατάταξη υποψηφίων του ΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής – Ανάπτυξη Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης» 

   Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από Επιτροπή μελών ΔΕΠ (Επιτροπή Επιλογής), που συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης. Τα κριτήρια επιλογής καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών (όπως μόρια, συντελεστές) γίνονται γνωστά στους υποψηφίους με την προκήρυξη του ΠΜΣ και είναι τα ακόλουθα: 

   1. Βαθμός πτυχίου (30%)
   2. Συνάφεια του Τμήματος προέλευσης με το ΠΜΣ (30%)
   3. Είδος και εύρος εργασιακής ή/και ερευνητικής εμπειρίας (5%)
   4. Συστατικές επιστολές από μέλη ∆ΕΠ ΑΕΙ ή / και από εργοδότη (3%)
   5. Γνώση Αγγλικής γλώσσας (2%)
   6. Συνέντευξη (30%) 

   Διεύθυνση Π.Μ.Σ «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής – Ανάπτυξη Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης»:
   Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534 Γραμματεία Π.Μ.Σ «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής – Ανάπτυξη Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης» 5ος όροφος Γραφείο 503 Τηλ 210 – 4142105, 210 – 4142263 Φαξ 210- 414 2264 Email: [email protected]

  • Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε δυο (2) επιπλέον εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

   Για την απονομή του ΔΜΣ (M.Sc.) απαιτούνται:

   ● κατά το πρώτο εξάμηνο, για όλες τις κατευθύνσεις, η παρακολούθηση των πέντε υποχρεωτικών μαθημάτων της επιλεγείσας ειδίκευσης και ενός μαθήματος εκ των προσφερόμενων κατά το εξάμηνο αυτό από το πρόγραμμα σπουδών ως υποχρεωτικών μαθημάτων άλλων ειδικεύσεων ή ως μαθημάτων ελεύθερης επιλογής.
   ● κατά το δεύτερο εξάμηνο, για όλες τις ειδικεύσεις, η παρακολούθηση των πέντε υποχρεωτικών μαθημάτων της επιλεγείσας κατεύθυνσης και ενός μαθήματος εκ των προσφερόμενων κατά το εξάμηνο αυτό από το πρόγραμμα σπουδών ως υποχρεωτικών μαθημάτων άλλων ειδικεύσεων ή ως μαθημάτων ελεύθερης επιλογής.
   ● κατά το τρίτο εξάμηνο η εκπόνηση και συγγραφή μεταπτυχιακής διατριβής.
   Οι γλώσσες διδασκαλίας του Π.Μ.Σ.(M.Sc. Program) είναι η Ελληνική ή/και η Αγγλική.

   Κάθε μάθημα ισοδυναμεί με πέντε (5) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η Μεταπτυχιακή Διατριβή ισοδυναμεί με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Συνολικά, το ΠΜΣ ισοδυναμεί με ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Αναλυτικά, η δομή του προγράμματος μαθημάτων του ΔΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής – Ανάπτυξη Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης» (Advanced Informatics and Computing Systems – Software Development and Αrtificial Intelligence) έχει ως ακολούθως:

   Κατεύθυνση «Ευφυείς Τεχνολογίες Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή (ΕΤΕΑΥ)»

   1ο εξάμηνο
   Αναγνώριση Προτύπων και Μηχανική Μάθηση 5 ECTS
   Αλγοριθμικές Τεχνικές και Εφαρμογές 5 ECTS
   Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού  5 ECTS
   Τεχνητή Νοημοσύνη 5 ECTS
   Ολοκληρωμένα Περιβάλλοντα Ανάπτυξης Λογισμικού 5 ECTS
   Μάθημα Επιλογής 5 ECTS

   2ο εξάμηνο
   Ανάπτυξη Παιχνιδιών και Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας 5 ECTS
   Ευφυή Εικονικά Περιβάλλοντα 5 ECTS
   Προηγμένη Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή με Τεχνητή Αίσθηση 5 ECTS
   Προσαρμοστικά Συστήματα Διδασκαλίας 5 ECTS
   Αναγνώριση Ομιλίας και Ήχου 5 ECTS
   Μάθημα Επιλογής 5 ECTS


   Κατεύθυνση «Προηγμένες Τεχνολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού (ΠΡΟΤΑΛ)»

   1ο εξάμηνο
   Αναγνώριση Προτύπων και Μηχανική Μάθηση 5 ECTS
   Ανάπτυξη Λογισμικού για τον Παγκόσμιο Ιστό 5 ECTS
   Προηγμένα Θέματα Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού (Java)  5 ECTS
   Αλγοριθμικές Τεχνικές και Εφαρμογές 5 ECTS
   Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού 5 ECTS
   Μάθημα Επιλογής 5 ECTS

   2ο εξάμηνο
   Ανάπτυξη Λογισμικού για Κινητές Συσκευές 5 ECTS
   Υπολογιστική Νέφους 5 ECTS
   Τεχνολογίες Εξατομίκευσης Λογισμικού 5 ECTS
   Ασφαλής Προγραμματισμός 5 ECTS
   Προηγμένα Θέματα Λογισμικού Υπηρεσιών Ιστού 5 ECTS
   Μάθημα Επιλογής 5 ECTS


   Κατεύθυνση «Τεχνολογίες Ηλεκτρονικών και Κινητών Υπηρεσιών (ΤΗΚΥ)»

   1ο εξάμηνο
   Διαχείριση Δεδομένων Καθ. Ι. Θεοδωρίδης  5 ECTS
   Αναγνώριση Προτύπων και Μηχανική Μάθηση 5 ECTS
   Ολοκληρωμένα Περιβάλλοντα Ανάπτυξης Λογισμικού 5 ECTS
   Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού 5 ECTS
   Ανάπτυξη Λογισμικού για τον Παγκόσμιο Ιστό 5  ECTS
   Μάθημα Επιλογής 5 ECTS

   2ο εξάμηνο
   Προσαρμοστικά Συστήματα Διδασκαλίας 5 ECTS
   Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 ECTS
   Διαχείριση Γεωγραφικής Πληροφορίας Καθ. Ι. Θεοδωρίδης 5 ECTS
   Συστήματα Λογισμικού Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 5 ECTS
   Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 5 ECTS
   Μάθημα Επιλογής 5 ECTS


   3ο εξάμηνο
   Μεταπτυχιακή Διατριβή 30 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email