Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1.200€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση στη μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων συστημάτων και μεθόδων στο πεδίο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

   Σκοπός του Προγράμματος είναι να δώσει τα κατάλληλα εφόδια στους κατόχους του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης να εμβαθύνουν στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων και στην εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων στο πεδίο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας σε συνδυασμό με την προαγωγή της έρευνας στο προαναφερθέν πεδίο. Το πρόγραμμα θα καλύπτει όλο το φάσμα του Υλικού, του Λογισμικού και των σύγχρονων μεθόδων εφαρμογής των Θετικών Επιστημών, της Τεχνολογίας και των Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης, στην Ιατρική και τις άλλες Βιοεπιστήμες.

   Το Π.Μ.Σ. δίνει έμφαση στην απόκτηση τόσο θεωρητικών γνώσεων όσο και πρακτικών δεξιοτήτων με στόχο τη δημιουργία μεταπτυχιακών αποφοίτων με υψηλή θεωρητική κατάρτιση, τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως σε θέσεις αυξημένης ευθύνης, στις συμβατές ανάγκες που επιβάλλουν οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά εργασίας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλης, υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και μελέτης πραγματικών περιπτώσεων.

   Ειδικότερα, ο απόφοιτος του Π.Μ.Σ. θα είναι ικανός να αναλύει απαιτήσεις, να αξιολογεί και να επιλέγει τεχνολογικές λύσεις, σε ό,τι αφορά στις ανάγκες ενός Νοσοκομείου και των άλλων Οργανισμών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Βασικής και Κλινικής Έρευνας κτλ. σε εξοπλισμό και συστήματα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Επίσης θα είναι ικανός να αξιοποιεί με βέλτιστο τρόπο αναπτυξιακά εργαλεία Λογισμικού και Τεχνολογίες Εξοπλισμού.

   Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: «Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία».

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   ΑντικείμενοΤο τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος με τίτλο: Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση στη μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων συστημάτων και μεθόδων στο πεδίο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Σκοπός του Προγράμματος είναι να δώσει τα κατάλληλα εφόδια στους κατόχους του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης να εμβαθύνουν στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων και στην εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων στο πεδίο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας σε συνδυασμό με την προαγωγή της έρευνας στο προαναφερθέν πεδίο. Το πρόγραμμα θα καλύπτει όλο το φάσμα του Υλικού, του Λογισμικού και των σύγχρονων μεθόδων εφαρμογής των Θετικών Επιστημών, της Τεχνολογίας και των Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης, στην Ιατρική και τις άλλες Βιοεπιστήμες. Το Π.Μ.Σ. δίνει έμφαση στην απόκτηση τόσο θεωρητικών γνώσεων όσο και πρακτικών δεξιοτήτων με στόχο τη δημιουργία μεταπτυχιακών αποφοίτων με υψηλή θεωρητική κατάρτιση, τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως σε θέσεις αυξημένης ευθύνης, στις συμβατές ανάγκες που επιβάλλουν οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά εργασίας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλης, υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και μελέτης πραγματικών περιπτώσεων. Ειδικότερα, ο απόφοιτος του Π.Μ.Σ. θα είναι ικανός να αναλύει απαιτήσεις, να αξιολογεί και να επιλέγει τεχνολογικές λύσεις, σε ό,τι αφορά στις ανάγκες ενός Νοσοκομείου και των άλλων Οργανισμών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Βασικής και Κλινικής Έρευνας κτλ. σε εξοπλισμό και συστήματα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Επίσης θα είναι ικανός να αξιοποιεί με βέλτιστο τρόπο αναπτυξιακά εργαλεία Λογισμικού και Τεχνολογίες Εξοπλισμού. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο: «Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία». Χρονική διάρκεια. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της προβλεπόμενης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

   Δίδακτρα: Σύνολο: 1200 ευρώ ανά φοιτητή για όλο το πρόγραμμα, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Καταβολή: 400 ευρώ κατά την εγγραφή σε κάθε εξάμηνο (έως 1 εβδομάδα πριν την έναρξη των μαθημάτων). 

   Τα δίδακτρα καταβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

   Διεξαγωγή μαθημάτων. Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής στην Πανεπιστημιούπολη Ι του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με απογευματινό/βραδινό ωράριο, 3 φορές την εβδομάδα. 

   Υποψήφιοι. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας), καθώς και πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι άλλων συναφών Τμημάτων κατεύθυνσης Τεχνολογικής, Θετικής και Επιστημών Υγείας των Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ. Διαδικασία Επιλογής. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. και επικυρώνεται από την Συνέλευση του Τμήματος. 

   Υποβολή αιτήσεων – Δικαιολογητικά υποψηφιότητας: 

   Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 1η Ιουνίου έως 17 Ιουλίου 2020. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα: 

   1. Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Παράρτημα Α) ή από τον ιστότοπο: https://bme.uniwa.gr/studies/postgraduate/asmbt/call/
   2. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
   3. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
   4. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική δραστηριότητα του υποψηφίου.
   5. Βεβαίωση Καλής Γνώσης Ξένης Γλώσσας (Παράρτημα Β)
   6. Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου κ.λπ., εφόσον υπάρχουν.
   7. Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να ενισχύσει την επιλογή του υποψηφίου.
   8. Δύο συστατικές επιστολές.
   9. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας. 10. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. Οι φωτογραφίες προσκομίζονται μόνο σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου. 11. Κείμενο προθέσεων παρακολούθησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (Παράρτημα Γ).
   • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι επί πτυχίω φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις τους για την λήψη πτυχίου, έως την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. 
   • Απαραίτητη προϋπόθεση οι υποψήφιοι που θα υποβάλλουν αίτηση και θα πραγματοποιήσουν εγγραφή ανεξαρτήτως Τμήματος ή Ιδρύματος αποφοίτησης να μην είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
   • Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών: 

   Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία Π.Μ.Σ. του Τμήματος « Μηχανικών Βιοϊατρικής »
   Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
   Πανεπιστημιούπολη Ι Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής
   Υπ’ όψιν: Κας Καλλιόπης Θειακού
   Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10, Αιγάλεω Αθήνα Τηλ.: 210 5385318 

  • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Μαθήματα του 1ου Εξαμήνου

   ΜΤΜΒΙΤ 11 (1 Εξάμηνο) Θέματα Σύγχρονης Φυσικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική Τεχνολογία (υποχρεωτικό) (5 ECTS)
   ΜΤΜΒΙΤ 12 (1 Εξάμηνο) Μαθηματικές μέθοδοι και εφαρμογές στις σύγχρονες Βιοεπιστήμες (υποχρεωτικό) (5 ECTS)
   ΜΤΜΒΙΤ 13 (1 Εξάμηνο) Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τις άλλες Βιοεπιστήμες (υποχρεωτικό) (5 ECTS)
   ΜΤΜΒΙΤ 14 (1 Εξάμηνο) Αναδυόμενες Τεχνολογίες στη σύγχρονη in vitro Διαγνωστική, Μοριακή Βιολογία και Βιοπληροφορική (υποχρεωτικό) (5 ECTS)
   ΜΤΜΒΙΤ 15 (1 Εξάμηνο) Αναδυόμενες Τεχνολογίες στη σύγχρονη in vivo Διαγνωστική, την Τηλεϊατρική και Εξατομικευμένη Ιατρική (υποχρεωτικό) (5 ECTS)
   ΜΤΜΒΙΤ 16 (1 Εξάμηνο) Μικρο/ Νανοτεχνολογία, Μοριακή Διαγνωστική και Θεραπεία και Εμφυτεύματα (υποχρεωτικό) (5 ECTS)
   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (30 ECTS)

   Μαθήματα του 2ου Εξαμήνου
   ΜΤΜΒΙΤ 21 (2 Εξάμηνο) Βιοϊατρικά Ηλεκτρονικά και Ιατρική Οργανολογία, Εμβιομηχανική, Προσθετικές Διατάξεις (υποχρεωτικό) (5 ECTS)
   ΜΤΜΒΙΤ 22 (2 Εξάμηνο) Προχωρημένες Μέθοδοι Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας (υποχρεωτικό) (5 ECTS)
   ΜΤΜΒΙΤ 23 (2 Εξάμηνο) Επιστήμη της Εικόνας και Αναδυόμενες Τεχνολογίες στην Ιατρική Απεικόνιση (υποχρεωτικό) (5 ECTS) (5 ECTS)
   ΜΤΜΒΙΤ 24 (2 Εξάμηνο) Μεγάλες Θεραπευτικές και Διαγνωστικές Εγκαταστάσεις, Διασφάλιση Ποιότητας και Ακτινοπροστασία (υποχρεωτικό) (5 ECTS)
   ΜΤΜΒΙΤ 25 (2 Εξάμηνο) Η ΒΙΤ της κατ’ οίκον Επιτήρησης Υγείας και της Νοσηλείας, Διαδικτυακή Διαχείριση Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (υποχρεωτικό)
   ΜΤΜΒΙΤ 26 (2 Εξάμηνο) Διασφάλιση Ποιότητας ΒΙΤ, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Τεχνικά Πρότυπα (Standards), Ιατρικά Πρωτόκολλα και Κατευθυντήριες Οδηγίες (υποχρεωτικό) (5 ECTS)
   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (30 ECTS)

   Μαθήματα του 3ου Εξαμήνου
   ΜΤΜΒΙΤ 31 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας ΠΜΣ Σειρά προαιρετικών διαλέξεων: Κοινωνικές Μελέτες Επιστήμης στη Βιοϊατρική Τεχνολογία (30 ECTS)
   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (90 ECTS)

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email