Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.600€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής» – «Advanced Control Systems and Robotics» διοργανώνεται από το Γενικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ). Το ΠΜΣ λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 και διεξάγεται στους χώρους του συγκροτήματος Ευρίπου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στα Ψαχνά Ευβοίας.

   Αντικείμενα του προγράμματος είναι τα Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και η Ρομποτική.

   Σκοπός του προγράμματος είναι η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα με προηγμένες τεχνολογίες πληροφορικής, η εξειδίκευση των φοιτητών σε αυτά και η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον χώρο της βιομηχανίας, των παραγωγικών μονάδων (διεργασιών και κατεργασιών), στις μεταφορές, και τα βιοσυστήματα, στη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στα προαναφερόμενα αντικείμενα.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Γενικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εδρεύει στα Ψαχνά Ευβοίας,  πλησίον της Χαλκίδας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  συμμετοχής ως μεταπτυχιακοί φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στα πλαίσια του Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής-Advanced Control 

   Systems and Robotics» για Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στα «Προηγμένα Συστήματα  Ελέγχου και Ρομποτικής» (MSc in Advanced Control Systems and Robotics). Το ΠΜΣ λειτουργεί από το 2014  και πλέον η λειτουργεία του διέπεται από την απόφαση επανίδρυσης (ΦΕΚ 3379/13-8-2020, τ. Β΄) και τον  Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ 3351/11-8-2020, τ. Β΄). 

   Το ΠΜΣ διεξάγεται στους χώρους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στα Ψαχνά  Ευβοίας, πλησίον της Χαλκίδας. 

   Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων του ΠΜΣ και εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής  Εργασίας είναι η Ελληνική ή η Αγγλική. 

   Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα γίνεται απογευματινές ώρες σύμφωνα με πρόγραμμα που θα αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. 

   Αντικείμενο – Σκοπός του ΠΜΣ 

   Αντικείμενα του προγράμματος είναι τα Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής.  

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα με  προηγμένες τεχνολογίες πληροφορικής, η εξειδίκευση των φοιτητών σε αυτά και η διαμόρφωση στελεχών  ικανών να ανταποκριθούν στον χώρο της βιομηχανίας, των παραγωγικών μονάδων (διεργασιών και  κατεργασιών), στις μεταφορές, και τα βιοσυστήματα, στη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και να  προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στα προαναφερόμενα αντικείμενα. 

   Η αναλυτική περιγραφή του ΠΜΣ, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων του ΠΜΣ και των όρων  λειτουργίας του, παρουσιάζονται στην απόφαση επανίδρυσης του ΠΜΣ (ΦΕΚ 3379/13-8-2020, τ. Β΄) και τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ (ΦΕΚ 3351/11-8-2020, τ. Β΄), που είναι αναρτημένα στην  ιστοσελίδα του ΠΜΣ (https://acsr.core.uoa.gr/) 

   Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

   1. Στο ΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου Α΄ κύκλου  σπουδών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συγκεκριμένα: 

   α. πτυχιούχοι ΤΕΙ Τμημάτων Αυτοματισμού, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Τεχνολογίας  Αεροσκαφών, Πληροφορικής ή Τμημάτων ΤΕΙ σε συναφή με τα παραπάνω επιστημονικά  αντικείμενα της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, 

   β. διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Χημικοί  Μηχανικοί, Μηχανικοί Η/Υ, Μηχανικοί Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, οι οποίοι είναι  απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών ή Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίων, ή Τμημάτων  Πολυτεχνικών Σχολών ή Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίων σε συναφή με τα παραπάνω  επιστημονικά αντικείμενα της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, 

   γ. πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικής, Μαθηματικών, Πληροφορικής Πανεπιστημίων ή Τμημάτων  Πανεπιστημίων σε συναφή με τα παραπάνω επιστημονικά αντικείμενα της ημεδαπής ή ομοταγών  αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

   Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8  του άρ. 34 του Ν.4485/17. 

   1. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου  κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης  Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).  
   2. Στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. στην ελληνική  γλώσσα, θεωρείται απαραίτητη η γνώση της ελληνικής γλώσσας που θα αποδεικνύεται από πτυχίο ή  μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελληνικού πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή Απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή  εξατάξιου γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή από εξέταση από  ειδική επιτροπή που θα ορίζεται στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.  
   3. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα  έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές εκπαιδευτικές τους  υποχρεώσεις, το οποίο πρέπει να τεκμαίρεται με βεβαίωση της γραμματείας του Τμήματος όπου  πραγματοποίησαν τις προπτυχιακές σπουδές τους, έως την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για την  αποδοχή τους στο Π.Μ.Σ.. Για τους υποψηφίους αυτής της περίπτωσης, η αξιολόγηση της αίτησης τους θα  γίνει λαμβάνοντας υπόψη τον τρέχοντα μέσο όρο της αναλυτικής βαθμολογίας που θα υποβάλλουν. Ο  υποψήφιος που αξιολογείται με αυτή τη διαδικασία δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει επαναξιολόγηση της  αίτησής του αφού καταθέσει την τελική αναλυτική βαθμολογία, εφόσον αυτό γίνει μετά την ολοκλήρωση  της διεξαγωγής των εξετάσεων και συνεντεύξεων για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. 
   4. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας,  όπως προκύπτει i) από την κατοχή ενός από τα εξής πτυχία: (α) Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για  την αγγλική Γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον Β2, ή άλλο πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας το οποίο  αναγνωρίζεται από το ελληνικό δημόσιο ότι αντιστοιχεί σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (γίνονται δεκτά τα  πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που δέχεται το ΑΣΕΠ ως επιπέδου Β2 και άνω), όπως FIRST CERTIFICATE IN  ENGLISH του Πανεπιστημίου Cambridge, EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH  του Πανεπιστημίου Michigan, και (β) πτυχίο από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο ή πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και  Φιλολογίας, ή ii) από την επιτυχή παρακολούθηση κατά τις προπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ μαθήματος  αγγλικής τεχνικής ορολογίας στον Αυτοματισμό ή iii) από την επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις που θα  διοργανωθούν από το Γενικό Τμήμα στο αντικείμενο αγγλικής τεχνικής ορολογίας στον Αυτοματισμό.

   Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων & Κριτήρια Επιλογής 

   Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] 

   είτε εγγράφως στην διεύθυνση 

   Π.Μ.Σ. «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο  Αθηνών, Ψαχνά Ευβοίας, ΤΚ 34400 

   Ανακοίνωση σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων θα εκδοθεί εντός των  προσεχών ημερών από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ. 

   Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση (εφόσον υποβληθούν ηλεκτρονικά θα πρέπει να είναι σε  ηλεκτρονική μορφή PDF) είναι: 

   • Βιογραφικό σημείωμα  
   • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών  
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή Παραρτήματος Διπλώματος 
   • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν  
   • Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, διακρίσεις (εάν υπάρχουν), κ.λπ. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας  
   • Δύο συστατικές επιστολές  
   • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, εάν υπάρχει, καθώς και της ελληνικής  γλώσσας, αν υπάρχει και εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους. 

   Αιτήσεις υποψηφιότητας που υποβάλλονται με άλλον τρόπο εκτός των προαναφερόμενων, εκπρόθεσμες  αιτήσεις υποψηφιότητας ή αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  απορρίπτονται.  

   Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και  ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόσον το έχουν στην κατοχή τους, ή να ξεκινήσουν τη διαδικασία  αναγνώρισης του βασικού πτυχίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17 και  το άρθρο 101 παρ. 5 του Ν. 4547/18. Ειδικότερα, στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνουν υποχρεωτικά  στην αίτησή τους όλα τα σχετικά έγγραφα, όπως αυτά εκάστοτε προσδιορίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., που  απαιτούνται προκειμένου το Γενικό Τμήμα να υποβάλει στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. την αίτηση αναγνώρισης του  πτυχίου/διπλώματός τους, η οποία προβλέπεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του αρ. 101 του  Ν. 4547/2018. Εφόσον ο υποψήφιος γίνει δεκτός στο Π.Μ.Σ. έχει την υποχρέωση να προσκομίσει στο Γενικό  Τμήμα οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο τυχόν κριθεί απαραίτητο για την έκδοση της αναγνώρισης εκ μέρους  του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εντός προθεσμίας 5 ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της ανάγκης προσκόμισης  των επιπλέον εγγράφων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Σ.Ε.. Εάν ο φοιτητής δεν  προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα ή εάν απορριφθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. η αίτηση αναγνώρισης, ο  φοιτητής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ., χωρίς να έχει δικαίωμα απαίτησης επιστροφής τελών φοίτησης τα  οποία τυχόν έχει καταβάλει. 

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που υπέβαλαν εμπρόθεσμη αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα αναγκαία  δικαιολογητικά, γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά αξιολογική σειρά  βάσει μορίων που συγκεντρώνουν από συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών κριτηρίων και από τη συμμετοχή  τους σε εισαγωγικές εξετάσεις. Με βάση την παραπάνω αξιολογική σειρά, καταρτίζεται κατάλογος που  περιλαμβάνει τους υποψηφίους, οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του  προγράμματος και γίνεται η τελική επιλογή με βάση τη σειρά επιτυχίας τους (οι ισοβαθμήσαντες με τον  τελευταίο επιλέγονται).

   Τα κριτήρια αξιολόγησης με την αντίστοιχη (μέγιστη) βαθμολογία τους σε αριθμό αξιολογικών μορίων,  έχουν ως εξής: 

   Ο αριθμός αξιολογικών μορίων του παραπάνω πίνακα αποτελεί το μέγιστο βαθμό που μπορεί να αποδοθεί,  σύμφωνα με την κρίση της Επιτροπής Επιλογής, σε κάθε περίπτωση κριτηρίου αξιολόγησης. Για το πρώτο  κριτήριο αξιολόγησης, η βαθμολογία προκύπτει από το γινόμενο του μέσου όρου των βαθμών (της κλίμακας  0-10) στα τρία μαθήματα επί τον αριθμό των αξιολογικών μορίων του κριτηρίου, διαιρεμένου διά του  μέγιστου δυνατού βαθμού (10) σε κάθε μάθημα που εξετάζεται ο υποψήφιος. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή  στο Π.Μ.Σ. φοιτητών που συγκεντρώνουν λιγότερα των 50 μορίων. Η βαθμολογία των φοιτητών στην  κλίματα 0-10 γίνεται με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου. Ο μέσος όρος των τριών βαθμολογιών  υπολογίζεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. 

   Ανακοίνωση σχετικά με την ημερομηνία και τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων και των συνεντεύξεων  των υποψηφίων θα εκδοθεί εντός των προσεχών ημερών από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ. 

   Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://acsr.core.uoa.gr/ 

   Οι υποψήφιοι στο Π.Μ.Σ. που έχουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (όπως δυσλεξία), οι οποίες σύμφωνα με  την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογούν την προφορική εξέταση κατά τις εξετάσεις εισαγωγής στην  τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα εξετάζονται προφορικά και στις εξετάσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ, καθώς και στις  λοιπές εξετάσεις μαθημάτων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο ΠΜΣ. 

   Προϋπόθεση για την προφορική εξέταση είναι:  

   α. Σχετική αίτηση του υποψηφίου, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην αίτησή του για εισαγωγή στο  Π.Μ.Σ. 

   β. Η ειδική μαθησιακή δυσκολία να έχει διαπιστωθεί πριν από την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια  Εκπαίδευση και με τις διαδικασίες και δικαιολογητικά που προβλέπονται για να επιτραπεί η  προφορική εξέταση κατά τις εξετάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με την  εκάστοτε κείμενη νομοθεσία. 

   Οι σχετικές αιτήσεις των υποψηφίων θα αξιολογούνται και θα εγκρίνονται από τη Συντονιστική Επιτροπή  του Π.Μ.Σ., πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων. 

   Από την Επιτροπή Επιλογής καταρτίζεται ο πίνακας επιτυχόντων με τους υποψηφίους που κρίνονται  κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος. Η τελική επιλογή γίνεται με βάση τη σειρά  επιτυχίας στον πίνακα των επιτυχόντων (οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο υποψήφιο επιλέγονται σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων), ο οποίος επικυρώνεται από τη  Συνέλευση του Τμήματος και ανακοινώνεται μέσω της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. στον διαδικτυακό τόπο του  προγράμματος.  

   Οι επιτυχόντες ενημερώνονται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και καλούνται να προσέλθουν  για εγγραφή εντός 5 ημερών, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του. Η μη προσέλευση επιλεγέντα  υποψηφίου μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής και εξουσιοδοτείται η  Γραμματεία να ενημερώσει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον πίνακα επιτυχόντων. 

   Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης κατατίθενται στη Γραμματεία του  ΠΜΣ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Η  Σύγκλητος του ιδρύματος, στην οποία διαβιβάζονται τα σχετικά στοιχεία (Πίνακας Αξιολόγησης και Επιλογής  και ενστάσεις) συνοδευόμενα με σχετική εισήγηση της Σ.Ε., τελικώς αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι των  ενστάσεων και αντίστοιχα τροποποιεί ή όχι τον κατάλογο επιτυχόντων και επιλαχόντων. 

   Διάρκεια Φοίτησης 

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)  ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα σε καθεστώς πλήρους φοίτησης, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται  για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

   Για τους εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές  αυτής της κατηγορίας πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα και  να προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη.  

   Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους φοιτητές που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις  απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης, οικονομικούς (που δεν  εμπίπτουν στην περίπτωση απαλλαγής από τέλη φοίτησης), ή άλλους σοβαρούς λόγους που επικαλείται ο  φοιτητής στην αίτησή του και αξιολογούνται αναλόγως από τα αρμόδια όργανα του Π.Μ.Σ.. Ο λόγος που  επικαλείται ο φοιτητής πρέπει να τεκμηριώνεται από κατάλληλα επίσημα έγγραφα που συνοδεύουν την  αίτησή του. 

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε έξι (6)  εξάμηνα σπουδών σε καθεστώς μερικής φοίτησης εκ των οποίων το πέμπτο και το έκτο διατίθενται για την  εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.  

   Οι επιτυχόντες φοιτητές δηλώνουν κατά την εγγραφή τους εάν επιθυμούν να ενταχθούν σε πλήρη ή μερική  φοίτηση και προσκομίζουν τα σχετικά απαραίτητα δικαιολογητικά. Υπάρχει δυνατότητα μεταπήδησης από  την πλήρη στη μερική φοίτηση και αντιστρόφως μόνο για σοβαρούς λόγους. 

   Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα  σε καθεστώς πλήρους φοίτησης και στα εννιά (9) ακαδημαϊκά εξάμηνα σε καθεστώς μερικής φοίτησης. Όσοι  φοιτητές δεν ολοκληρώσουν την φοίτησή τους σε πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα σε καθεστώς πλήρους  φοίτησης και σε εννιά (9) ακαδημαϊκά εξάμηνα σε καθεστώς μερικής φοίτησης, και δεν έχουν λάβει  αναστολή ή παράταση για σοβαρούς λόγους, διαγράφονται. 

   Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης. Είναι  δυνατόν να δοθεί αναστολή σπουδών έως και 2 συνεχόμενων εξαμήνων για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους  (ασθένεια, οικογενειακούς λόγους, στράτευση, οικονομικούς λόγους, κ.ά.). Η αναστολή εγκρίνεται από τη  Σ.Ε. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη  διάρκεια κανονικής φοίτησης.

   Τέλη Φοίτησης– Προϋποθέσεις και Διαδικασία Απαλλαγής – Υποτροφίες  

   Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής» οι μεταπτυχιακοί  φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 2600 ευρώ για το συνολικό χρονικό  διάστημα παρακολούθησης του Π.Μ.Σ. και ειδικότερα: α) σε καθεστώς πλήρους φοίτησης 800 ευρώ ανά  εξάμηνο για τα δύο πρώτα εξάμηνα φοίτησης και 1000 ευρώ για το τρίτο εξάμηνο φοίτησης, β) σε καθεστώς  μερικής φοίτησης 400 ευρώ ανά εξάμηνο για τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα φοίτησης και 500 ευρώ ανά  εξάμηνο για το πέμπτο και το έκτο εξάμηνο φοίτησης. Το προαναφερόμενο ποσό αντιστοιχεί σε 200 ευρώ  τελών φοίτησης για καθένα εκ των οκτώ μαθημάτων που παρακολουθεί ο φοιτητής στα πλαίσια των  σπουδών του και 1000 ευρώ για τη διπλωματική εργασία. Το ποσό των 200 ευρώ αποδίδεται μία μόνο φορά  για κάθε μάθημα, ανεξάρτητα από το εάν θα χρειαστεί επανεγγραφή του σπουδαστή στο μάθημα λόγω  αποτυχίας στις εξετάσεις. Αντιστοίχως, το ποσό των 1000 ευρώ για τη διπλωματική εργασία αποδίδεται μία  μόνο φορά, και ανεξάρτητα του αν τυχόν λάβει χώρα αλλαγή θέματος της διπλωματικής εργασίας ή  επιβλέποντος καθηγητή, ή δοθεί παράταση του χρόνου ολοκλήρωσής της. 

   Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον  διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς,  το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού  διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά  δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη  συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ.. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό  του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.. Αν οι  δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης  ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).  

   Σχετικά με την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης έχουν εκδοθεί οι παρακάτω υπουργικές αποφάσεις: 

   • Υ.Α. υπ’ αριθμ. 131757/Ζ1/2018 «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών  Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 3387/2018, τ. Β΄)
   • Υ.Α. υπ’ αριθμ. 83842/Ζ1/2020 «Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο  διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα (το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του  οικογενειακού).» (ΦΕΚ 2726/2020, τ. Β΄) 

   Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας  επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή. 

   Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στις προαναφερόμενες σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, η  διαδικασία που ακολουθείται για την απαλλαγή των φοιτητών από τέλη φοίτησης έχει ως ακολούθως: Εντός  δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που ενημερώθηκε ο φοιτητής για την αποδοχή  του στο Π.Μ.Σ. μπορεί να καταθέσει αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, συνοδευόμενη από τα  απαιτούμενα σχετικά δικαιολογητικά, όπως αυτά προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις. Η Επιτροπή  Επιλογής επεξεργάζεται τις σχετικές αιτήσεις, διαπιστώνει ποιοι φοιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις για  απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης και τους κατατάσσει σε σειρά ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το  μικρότερο εισόδημα. Οι εργασίες της Επιτροπής ολοκληρώνονται εντός 15 ημερών από την υποβολή του  συνόλου των αιτήσεων και τα αποτελέσματά της υποβάλλονται στη Συνέλευση του Τμήματος. Η απόφαση  περί της απαλλαγής ή μη των φοιτητών εκδίδεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Εάν η Επιτροπή Επιλογής  είναι άλλη από τη Σ.Ε., η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος λαμβάνεται κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. Οι  φοιτητές ενημερώνονται από τη γραμματεία του ΠΜΣ περί της εγκρίσεως ή μη της αιτήσεώς τους μετά την  έκδοση της σχετικής απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος. Φοιτητές των οποίων το αίτημα  απορρίφθηκε δικαιούνται να υποβάλλουν εντός 5 ημερών από την ενημέρωσή τους αίτημα διαγραφής από  το Π.Μ.Σ., χωρίς να έχουν καμία οικονομική υποχρέωση έναντι του προγράμματος. Η Σ.Ε. δικαιούται στην  περίπτωση αυτή να καλέσει επιλαχόντες φοιτητές να εγγραφούν.

   Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται από τους φοιτητές σε εξαμηνιαία βάση και συγκεκριμένα στην αρχή κάθε  εξαμήνου και εντός προθεσμίας που ορίζεται από τη Σ.Ε. και ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του  Τμήματος. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Συνέλευσης. 

   Κατά την πρώτη εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ., οι φοιτητές υποχρεούνται στην καταβολή των τελών φοίτησης  για το 1ο εξάμηνο εντός προθεσμίας που καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης. Η έναρξη της  προθεσμίας ξεκινά: 

   α. από την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ., εφόσον δεν υποβάλλουν αίτηση απαλλαγής από τέλη φοίτησης β. από τη γνωστοποίηση σε αυτούς της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος περί απόρριψης της  αίτησής τους, εφόσον υποβάλλουν αίτηση απαλλαγής από τέλη φοίτησης, η οποία δεν έγινε δεκτή. 

   Η παραπάνω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται με νέα απόφαση της Συνέλευσης. Η μη καταβολή της  πρώτης δόσης των τελών φοίτησης από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία αποτελεί  αιτία διαγραφής. Η απόφαση λαμβάνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος κατόπιν εισήγησης  της ΣΕ, στην οποία ο φοιτητής δικαιούται να καταθέσει αιτιολογημένο αίτημα για παράταση της προθεσμίας  καταβολής των τελών φοίτησης. Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί το αργότερο έως την ημερομηνία λήξης της  προθεσμίας καταβολής των τελών. Διαφορετικά θεωρείται ότι ο φοιτητής έχει υποβάλλει αίτημα διαγραφής  και δικαιούται η ΣΕ να ενημερώσει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον πίνακα  επιτυχόντων.  

   Η μη καταβολή των τελών φοίτησης για τα επόμενα εξάμηνα εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών  αποτελεί λόγο διαγραφής του φοιτητή. Η απόφαση λαμβάνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος  κατόπιν εισήγησης της ΣΕ, στην οποία ο φοιτητής δικαιούται να καταθέσει αιτιολογημένο αίτημα για  παράταση της προθεσμίας καταβολής των τελών φοίτησης.  

   Η καταβολή των τελών φοίτησης βεβαιώνεται με φωτοαντίγραφο της απόδειξης είσπραξης της τράπεζας  των εξαμηνιαίων τελών φοίτησης με πίστωση του λογαριασμού Ε.Λ.Κ.Ε. / ΕΚΠΑ / Π.Μ.Σ. «Προηγμένα  Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής» για τον υπόψη κύκλο σπουδών, το οποίο καταθέτει ο φοιτητής στη  Γραμματεία του ΠΜΣ εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας. Ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού  γνωστοποιείται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ στους φοιτητές μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

   Το Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγεί υποτροφίες σε επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές με ακαδημαϊκά  κριτήρια με σκοπό την επιβράβευση και υποκίνηση των φοιτητών του προγράμματος για την επίτευξη  βελτιωμένων επιδόσεων. Προβλέπονται υποτροφίες που αντιστοιχούν στο 100% των εξαμηνιαίων  διδάκτρων, καθώς και υποτροφίες που αντιστοιχούν στο 50% των εξαμηνιαίων διδάκτρων. Η συνέλευση  του Τμήματος, μετά τη σχετική εισήγηση της Σ.Ε., και ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του  προγράμματος, αποφασίζει τον αριθμό των υποτρόφων ανά τύπο υποτροφίας, και ανά εξάμηνο σπουδών.  Εφόσον δεν υπάρξει διαφορετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, o αριθμός των υποτρόφων ανά  τύπο υποτροφίας ορίζεται ανά εξάμηνο ως εξής: (α) μία πλήρης υποτροφία στο 100% των εξαμηνιαίων  διδάκτρων και (β) δύο μερικής κάλυψης υποτροφίες που καθεμία αντιστοιχεί στο 50% των εξαμηνιαίων  διδάκτρων. 

   Οι υποτροφίες χορηγούνται ανά εξάμηνο με κριτήρια την επίδοση των φοιτητών. Για τους νέους εισακτέους,  κριτήριο είναι το σύνολο των αξιολογικών μονάδων που έχουν λάβει κατά τη φάση της αξιολόγησης των  αιτήσεων των υποψηφίων. Δεν χορηγούνται υποτροφίες σε νέους εισακτέους που έχουν λάβει λιγότερα  των 85 μορίων. Για κάθε επόμενο εξάμηνο λαμβάνεται υπόψη η συνολική επίδοση των φοιτητών σε όλα τα  μαθήματα του προηγούμενου ή των προηγούμενων εξαμήνων, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων στα  οποία ένας φοιτητής απέτυχε. Σε περίπτωση μη παρακολούθησης ενός μαθήματος και μη προσέλευσης στις  εξετάσεις θεωρείται ότι ο βαθμός επίδοσης είναι μηδέν. Δεν χορηγούνται υποτροφίες σε φοιτητές που  έχουν μέσο όρο βαθμολογίας μικρότερο του 8.5. Ο μέσος όρος βαθμολογίας προσδιορίζεται με ακρίβεια  δύο δεκαδικών ψηφίων.

   Δικαιούχοι υποτροφίας είναι μόνο οι φοιτητές πλήρους φοίτησης, οι οποίοι δεν έχουν τύχει απαλλαγής από  τέλη φοίτησης για οικονομικούς λόγους και δεν λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή για τις σπουδές τους  στο Π.Μ.Σ.. 

   Αριθμός Εισακτέων 

   Το ΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής» θα δέχεται μέχρι σαράντα (40) φοιτητές ανά  ακαδημαϊκό έτος. 

   Πληροφορίες: 

   α) ιστοσελίδα του ΠΜΣ, στη διεύθυνση: https://acsr.core.uoa.gr/ 

   β) Π.Μ.Σ. «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο  Αθηνών, Ψαχνά Ευβοίας 34400, κατά τις ώρες: 9:00-15:00, Τηλ. 22280-99673, e-mail: [email protected].

   Οι αιτήσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης μέχρι την 27η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00.

  • Το πρόγραμμα των μαθημάτων σε καθεστώς πλήρους φοίτησης διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο:

   Υποχρεωτικά Μαθήματα:

   • Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Δυναμικών Συστημάτων – Dynamic Systems: Modeling and Simulation 9
   • Ελεγχος Συστημάτων Διακριτών Συμβάντων – Control of Discrete Event Systems 7
   • Μη γραμμικός Έλεγχος – Nonlinear Control 8

   Μαθήματα Επιλογής (1 εκ των 2 παρακάτω)

   • Έλεγχος με Μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης – Automatic Control via Artificial Intelligence Methods 6
   • Περιβαλλοντικός Έλεγχος- Environmental Control 6
    Σύνολο Πιστωτικών μονάδων (ECTS): 30

   Β΄ Εξάμηνο:

   Υποχρεωτικά Μαθήματα

   • Έλεγχος Ρομποτικών Συστημάτων – Control of Robotic Systems 9
   • Συστήματα Βιομηχανικής Πληροφορικής- Industrial Informatics 6
   • Διαφορικά Παίγνια – Differential Gamesl 8

   Μαθήματα Επιλογής (1 εκ των 2 παρακάτω):

   • Ελεγχος Κατεργασιών- Control of Manufacturing Systems 7
   • Ελεγχος σε Συστήματα Μεταφορών- Control of Transportation 7
   • Ελεγχος σε Βιοσυστήματα- Control in Bioprocesses and Systems 7
    Σύνολο Πιστωτικών μονάδων (ECTS): 30

   Γ’ Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία – Master Thesis 30
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 90 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email