Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.400€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα» με δύο κατευθύνσεις:

   1. Κοινοτική Μαιευτική Φροντίδα (Primary Midwifery Care) και
   2. Τεχνολογία στην Μαιευτική (Technology in Midwifery)

   Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση προηγμένων μεθόδων και τεχνολογιών στην μαιευτική φροντίδα που παρέχεται κατά την περιγεννητική περίοδο καθώς επίσης και η δημιουργία επαγγελματιών υγείας με γνώσεις φροντίδας κατά την ίδια περίοδο στην κοινότητα.

   Στόχοι του προγράμματος είναι η παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της παρακολούθησης του εμβρύου με τη χρήση της τεχνολογίας και η προσφορά γνώσεων στους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στην κοινότητα σε τομείς που έχουν να κάνουν με τη ψυχική και σωματική προετοιμασία των εγκύων γυναικών.

   Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει τα κατάλληλα εφόδια στους κατόχους του Π.Μ.Σ. ώστε να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν προγράμματα κοινοτικής μαιευτικής φροντίδας καθώς και να χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν στην μαιευτική τα μέσα που παρέχει η τεχνολογία.

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο «Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα – Master of Science in Advanced and Evidence Based Midwifery Care με δύο κατευθύνσεις: Κοινοτική Μαιευτική Φροντίδα (Primary Midwifery Care) και Τεχνολογία στην Μαιευτική (Technology in Midwifery)» είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση προηγμένων μεθόδων και τεχνολογιών στην μαιευτική φροντίδα που παρέχεται κατά την περιγεννητική περίοδο καθώς επίσης και η δημιουργία επαγγελματιών υγείας με γνώσεις φροντίδας κατά την ίδια περίοδο στην κοινότητα. Σκοπός του προγράμματος είναι οι κάτοχοι του σχετικού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης να διαθέτουν τις σύγχρονες κατάλληλες και υψηλού επιπέδου ειδικές επιστημονικές, κλινικές και βάσει τεκμηρίωσης γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε αυτοδύναμα και βέλτιστα να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν, να συντονίζουν, να αξιολογούν, να ελέγχουν τη μαιευτική φροντίδα, εξελίσσοντας και προάγοντας τη σχετική έρευνα και τεχνογνωσία.

   Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:
   1. Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα αντικείμενα των κατευθύνσεων.
   2. Η συμβατότητα των παρεχόμενων γνώσεων με τις διεθνείς εξελίξεις των σχετικών επιστημών, ερευνητικών κατευθύνσεων και ειδικοτήτων.
   3. Η παραγωγή επιστημονικών στελεχών με τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας.
   4. Εμβάθυνση στις αρχές της κλινικής έρευνας στην Πρωτοβάθμια Μαιευτική Φροντίδα.
   5. Ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα των νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με την Μαιευτική Φροντίδα.
   6. Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.
   7. Στελέχωση Μαιευτικών Μονάδων, από ειδικευμένους επιστήμονες.
   8. Συμβολή στην αναβάθμιση του συστήματος υγείας και άριστη συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Η συντονιστική επιτροπή του Π.Μ.Σ. “Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα”, αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον κύκλο του Π.Μ.Σ. του ακαδημαικού έτους 2020 – 2021, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020

   Αντικείμενο – Σκοπός – Στόχοι. Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο «Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα – Master of Science in Advanced and Evidence Based Midwifery Care με δύο κατευθύνσεις: Κοινοτική Μαιευτική Φροντίδα (Primary Midwifery Care) και Τεχνολογία στην Μαιευτική (Technology in Midwifery)» είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση προηγμένων μεθόδων και τεχνολογιών στην μαιευτική φροντίδα που παρέχεται κατά την περιγεννητική περίοδο καθώς επίσης και η δημιουργία επαγγελματιών υγείας με γνώσεις φροντίδας κατά την ίδια περίοδο στην κοινότητα. Σκοπός του προγράμματος είναι οι κάτοχοι του σχετικού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης να διαθέτουν τις σύγχρονες κατάλληλες και υψηλού επιπέδου ειδικές επιστημονικές, κλινικές και βάσει τεκμηρίωσης γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε αυτοδύναμα και βέλτιστα να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν, να συντονίζουν, να αξιολογούν, να ελέγχουν τη μαιευτική φροντίδα, εξελίσσοντας και προάγοντας τη σχετική έρευνα και τεχνογνωσία. 

   Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι: 1. Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα αντικείμενα των κατευθύνσεων. 2. Η συμβατότητα των παρεχόμενων γνώσεων με τις διεθνείς εξελίξεις των σχετικών επιστημών, ερευνητικών κατευθύνσεων και ειδικοτήτων. 3. Η παραγωγή επιστημονικών στελεχών με τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας. 4. Εμβάθυνση στις αρχές της κλινικής έρευνας στην Πρωτοβάθμια Μαιευτική Φροντίδα. 5. Ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα των νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με την Μαιευτική Φροντίδα. 6. Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα. 7. Στελέχωση Μαιευτικών Μονάδων, από ειδικευμένους επιστήμονες. 8. Συμβολή στην αναβάθμιση του συστήματος υγείας και άριστη συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας. 

   Με βάση αυτούς τους στόχους, το Π.Μ.Σ. έχει σκοπό να διαμορφώσει επιστημονικά στελέχη ικανά να ανταπεξέλθουν σε τομείς επιστημονικού και επαγγελματικού προσανατολισμού που συνάδουν με τα επιμέρους γνωστικά πεδία του προγράμματος. Μέσω της παρούσας προκήρυξης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

   Χρονική διάρκεια – Δίδακτρα.

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Τα δύο πρώτα εξάμηνα αφορούν την παρακολούθηση μαθημάτων και το τρίτο την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 2.400€ και καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις των 800 ευρώ με την έναρξη των εξαμήνων. Με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017 και της υπ. αριθμόν 131757/Ζ1/02-08- 2017 υπουργικής απόφασης, έως το 30% των φοιτητών θα απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά/κοινωνικά κριτήρια. Επιπλέον αυτού του ποσοστού, δύναται να δοθούν υποτροφίες για ακαδημαϊκούς λόγους με κριτήρια και προϋποθέσεις που ορίζονται από την συντονιστική επιτροπή του μεταπτυχιακού προγράμματος και της γενικής συνέλευσης του τμήματος.

   Διεξαγωγή μαθημάτων.

   Τα μαθήματα διεξάγονται, με φυσική παρουσία των φοιτητών, στην κεντρική αίθουσα τηλεδιασκέψεων του Παν. Δυτικής Αττικής. Δύναται η παρακολούθηση να γίνει και εξ αποστάσεως σε ειδικές περιπτώσεις και όταν ο τόπος κατοικίας είναι στην επαρχία ή στο εξωτερικό. Η εκπαιδευτική διαδικασία καθόλη τη διάρκεια των ακαδημαϊκών εξαμήνων υποστηρίζεται από ηλεκτρονικές μορφές εκπαίδευσης ασύγχρονης και σύγχρονης μάθησης μέσω της χρήσης σχετικής πλατφόρμας.

   Υποψήφιοι.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων Μαιευτικής και Ιατρικής της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν κατ’ ελάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε σαράντα (40) κατ’ έτος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εισαχθεί και ο τελευταίος ισόψηφών υποψήφιος. Κατόπιν αποφάσεως της Συντονιστικής Επιτροπής, μπορούν να συμμετέχουν, ως υπεράριθμοι, φοιτητές πτυχιούχοι οι οποίοι επέτυχαν σε εξετάσεις του Ι.Κ.Υ. στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του Ι.Κ.Υ. σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

   Διαδικασία Επιλογής.

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από Επιτροπή που συγκροτεί η Συνέλευση του Τμήματος και επικυρώνεται από τη Συνέλευση. Η επιλογή γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: το γενικό βαθμό του πτυχίου (30%), την τυχόν συγγραφική ή/και ερευνητική δραστηριότητα (15%), την επαγγελματική εμπειρία ή τεκμηριωμένη ενασχόληση με τα αντικείμενα του προγράμματος (15%), συνέντευξη (40%). Για την ημερομηνία της συνέντευξης οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν κατά τη διάρκεια του χρόνου υποβολής αίτησης ή και μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

   Δικαιολογητικά – Υποβολή Αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση mscmidwi.uniwa.gr/aitisi-pms-2020-2021/ την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 15/06/2020 έως 15/09/2020 30/09/2020. 

   Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα εξετάζονται μόνον εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. 

   Τα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω: 

   1. Τίτλοι σπουδών ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών και αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το άρθ. 34, παρ. 7 του ν. 4485/2017. 
   2. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος (εφόσον υπάρχει) και της σχετικής αναλυτικής βαθμολογίας. 
   3. Λεπτομερές Βιογραφικό Σημείωμα. 4. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μαιευτικής. Επιπλέον οι υποψήφιοι θα αναφέρονται στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος. Στο τέλος του εν λόγω κειμένου θα περιγράφουν τις επιδιώξεις τους μετά την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. 
   4. Πιστοποιητικό καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας. 6. Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν). 
   5. Πιστοποιητικό γνώσης της χρήσης Η/Υ 8. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 

   Επιπρόσθετα και προαιρετικά δύναται να προσκομισθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης Προγραμμάτων Διά Βίου Επιμόρφωσης ή/και Μάθησης σε γνωστικά αντικείμενα συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. στην ελληνική γλώσσα οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική. Πληροφορίες. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: http://mscmidwi.uniwa.gr και στη Γραμματεία του μεταπτυχιακού (email: [email protected], τηλ. 2105385849). 

  • Το πρόγραμμα σπουδών αφορά στη διδακτική, εργαστηριακή και ερευνητική απασχόληση για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

   Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και υποδιαιρείται σε τρία εξάμηνα σπουδών:

   • Το πρώτο εξάμηνο έχει έξι υποχρεωτικά μαθήματα κορμού.
   • Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει τρία υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης (Α ή Β κατεύθυνση). Ο κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέξει μαθήματα μίας κατεύθυνσης.

   Κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες – ECTS.

   • Κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία υποβοηθείται από τα εξειδικευμένα σεμινάρια του τρίτου εξαμήνου.

   Η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες -ECTS.


   Μεταπτυχιακά Μαθήματα ανά Εξάμηνο Σπουδών:

   Μαθήματα Α΄ Εξαμήνου:

   Μεθοδολογία της έρευνας.
   ECTS: 5, Υποχρεωτικό Κορμού

   Εκτίμηση της υγείας της γυναίκας.
   ECTS: 5, Υποχρεωτικό Κορμού

   Συμβουλευτική και επικοινωνία.
   ECTS: 5, Υποχρεωτικό Κορμού

   Τεκμηριωμένη λήψη κλινικής απόφασης στη Μαιευτική.
   ECTS: 5, Υποχρεωτικό Κορμού

   Επιδημιολογία – Βιοστατιστική.
   ECTS: 5, Υποχρεωτικό Κορμού

   Διαχείριση επείγοντος στα Μαιευτικά και Νεογνικά περιστατικά – πρωτόκολλα.
   ECTS: 5, Υποχρεωτικό Κορμού

   ΣΥΝΟΛΟ: 30 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

   Μαθήματα Β΄Εξαμήνου:

   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α “Κοινοτική Μαιευτική Φροντίδα”:

   Προαγωγή φυσικού τοκετού – πρωτόκολλα.
   ECTS: 10, Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

   Πρωτοβάθμια Μαιευτική φροντίδα – Μητρικός θηλασμός.
   ECTS: 10, Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

   Περί γεννητική Ψυχική υγεία.
   ECTS: 10, Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

   ΣΥΝΟΛΟ: 30 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β “Τεχνολογία στη Μαιευτική”:

   Βασικές αρχές υπερήχων -Υπερηχογραφία στο α’ τρίμηνο κύησης.
   ECTS: 10, Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

   Υπερηχογραφία στο γ΄ τρίμηνο κύησης.
   ECTS: 10, Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

   Ηλεκτρονική Παρακολούθηση εμβρύου στη κύηση και τον τοκετό.
   ECTS: 10, Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

   ΣΥΝΟΛΟ: 30 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

   Μαθήματα Γ΄ Εξαμήνου:

   Διπλωματική Εργασία.
   ECTS: 30, Υποχρεωτικό

   ΣΥΝΟΛΟ: 30 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

   Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, τα εξειδικευμένα σεμινάρια και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του, που αντιστοιχούν στο σύνολο σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες.
   Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες – ECTS.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email