Προηγµένα Συστήµατα Παραγωγής, Αυτοµατισµού και Ροµποτικής

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το προσφάτως επικαιροποιηµένο Δ.Π.Μ.Σ. «Προηγµένα Συστήµατα Παραγωγής, Αυτοµατισµού και Ροµποτικής» συνδιοργανώνεται από τα Τµήµατα Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (Φ.Ε.Κ. επανίδρυσης: 3446/τ.Β’/12.09.2019), και προσφέρεται αποκλειστικά ως Πρόγραµµα πλήρους φοίτησης µε εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση στην έδρα του Προγράµµατος (Ηράκλειο Κρήτης). Η φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι χωρίς δίδακτρα.

   Σκοποί του Δ.Π.Μ.Σ. είναι: (α) Η παροχή υψηλού επιπέδου ειδικών γνώσεων σε σύγχρονες τεχνολογίες αυτοµατοποίησης και προώθησης της καινοτοµίας σε παραγωγικούς τοµείς της οικονοµίας που σχετίζονται, µεταξύ άλλων, µε τη βιοµηχανία, τη µεταποίηση, την αγροτική
   παραγωγή, την περιβαλλοντική διαχείριση και την ενέργεια, καθώς και (β) Η προαγωγή της επιστηµονικής γνώσης µέσω της προώθησης της έρευνας σε γνωστικά αντικείµενα που άπτονται της ροµποτικής, των συστηµάτων ελέγχου, των σύγχρονων κατασκευαστικών τεχνολογιών και µεθόδων παραγωγής, και των αυτοµατισµών.

   Η χρονική διάρκεια του Προγράµµατος είναι τρία (3) ακαδηµαϊκά εξάµηνα. Κατά τα δύο πρώτα εξάµηνα οι φοιτητές παρακολουθούν συνολικά οκτώ (8) µεταπτυχιακά µαθήµατα, ενώ κατά το τρίτο εξάµηνο εκπονείται µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία. Οι παραδόσεις των µαθηµάτων γίνονται, ως επί το πλείστον, κατά τις απογευµατινές ώρες. Βάσει του κανονισµού σπουδών, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές παρέχουν επικουρικό έργο στα Εργαστήρια των Τµηµάτων που διοργανώνουν το Δ.Π.Μ.Σ. .

   Οι απόφοιτοι του Προγράµµατος θα µπορούν ενδεικτικά:

   § Να καλύψουν ανάγκες για εξειδικευµένο προσωπικό σε παραγωγικές µονάδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε επιχειρήσεις ή οργανισµούς του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα.
   § Να δραστηριοποιηθούν ως αυτοαπασχολούµενοι στο τεχνολογικό πεδίο της µελέτης, σχεδίασης και εφαρµογής προηγµένων συστηµάτων παραγωγής, αυτοµατισµού και ροµποτικής.
   § Να καλύψουν θέσεις έρευνας ή διδασκαλίας στα γνωστικά αντικείµενα που πραγµατεύεται το Δ.Π.Μ.Σ.
   § Να συνεχίσουν σε διδακτορικές σπουδές στα γνωστικά αντικείµενα που πραγµατεύεται το Δ.Π.Μ.Σ

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Ανακοινώνεται η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τους ενδιαφερόµενους που επιθυµούν να παρακολουθήσουν το Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου (ΕΛΜΕΠΑ) “Προηγµένα Συστήµατα Παραγωγής, Αυτοµατισµού και Ροµποτικής” κατά τον 9ο Κύκλο λειτουργίας του Προγράµµατος, µε έναρξη το Χειµερινό Εξάµηνο του Ακαδηµαϊκού Έτους 2020-21.

   Γενικές Πληροφορίες

   Το προσφάτως επικαιροποιηµένο ΔΠΜΣ «Προηγµένα Συστήµατα Παραγωγής, Αυτοµατισµού και Ροµποτικής» συνδιοργανώνεται από τα Τµήµατα Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ (Φ.Ε.Κ. επανίδρυσης: 3446/τ.Β’/12.09.2019), και προσφέρεται αποκλειστικά ως Πρόγραµµα πλήρους φοίτησης µε εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση στην έδρα του Προγράµµατος (Ηράκλειο Κρήτης). Η φοίτηση στο ΔΠΜΣ είναι χωρίς δίδακτρα.

   Σκοποί του ΔΠΜΣ είναι: (α) Η παροχή υψηλού επιπέδου ειδικών γνώσεων σε σύγχρονες τεχνολογίες αυτοµατοποίησης και προώθησης της καινοτοµίας σε παραγωγικούς τοµείς της οικονοµίας που σχετίζονται, µεταξύ άλλων, µε τη βιοµηχανία, τη µεταποίηση, την αγροτική παραγωγή, την περιβαλλοντική διαχείριση και την ενέργεια, καθώς και (β) Η προαγωγή της επιστηµονικής γνώσης µέσω της προώθησης της έρευνας σε γνωστικά αντικείµενα που άπτονται της ροµποτικής, των συστηµάτων ελέγχου, των σύγχρονων κατασκευαστικών τεχνολογιών και µεθόδων παραγωγής, και των αυτοµατισµών.

   Η χρονική διάρκεια του Προγράµµατος είναι τρία (3) ακαδηµαϊκά εξάµηνα. Κατά τα δύο πρώτα εξάµηνα οι φοιτητές παρακολουθούν συνολικά οκτώ (8) µεταπτυχιακά µαθήµατα, ενώ κατά το τρίτο εξάµηνο εκπονείται µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία. Οι παραδόσεις των µαθηµάτων γίνονται, ως επί το πλείστον, κατά τις απογευµατινές ώρες. Βάσει του κανονισµού σπουδών, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές παρέχουν επικουρικό έργο στα Εργαστήρια των Τµηµάτων που διοργανώνουν το ΔΠΜΣ .

   Οι απόφοιτοι του Προγράµµατος θα µπορούν ενδεικτικά:

   • Να καλύψουν ανάγκες για εξειδικευµένο προσωπικό σε παραγωγικές µονάδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε επιχειρήσεις ή οργανισµούς του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα.
   • Να δραστηριοποιηθούν ως αυτοαπασχολούµενοι στο τεχνολογικό πεδίο της µελέτης, σχεδίασης και εφαρµογής προηγµένων συστηµάτων παραγωγής, αυτοµατισµού και ροµποτικής.
   • Να καλύψουν θέσεις έρευνας ή διδασκαλίας στα γνωστικά αντικείµενα που πραγµατεύεται το ΔΠΜΣ.
   • Να συνεχίσουν σε διδακτορικές σπουδές στα γνωστικά αντικείµενα που πραγµατεύεται το ΔΠΜΣ.

   Εισακτέοι

   Στο ΔΠΜΣ “Προηγµένα Συστήµατα Παραγωγής, Αυτοµατισµού και Ροµποτικής” γίνονται δεκτοί µετά από επιλογή απόφοιτοι Τµηµάτων Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, καθώς και συναφών ειδικοτήτων, από ΑΕΙ (Πανεπιστήµια και ΤΕΙ) της ηµεδαπής ή από οµοταγή αναγνωρισµένα από το ΔΟΑΤΑΠ ιδρύµατα της αλλοδαπής. Δικαίωµα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν και οι φοιτητές των παραπάνω κατηγοριών που βρίσκονται στο τέλος των σπουδών τους, µε την προϋπόθεση ότι, εφόσον επιλεγούν, θα έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις λήψης του πτυχίου/διπλώµατός τους έως την έναρξη των µαθηµάτων.

   Ο µέγιστος αριθµός εισακτέων στο ΔΠΜΣ είναι δεκαπέντε (15) φοιτητές. Επιπλέον του αριθµού αυτού γίνονται δεκτοί ως υπεράριθµοι υπότροφοι, καθώς και µέλη των κατηγοριών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

   Υποβολή Φακέλου Υποψηφιότητας

   Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν έως τις 18/9/2020, ή να αποστείλουν ταχυδροµικώς (τελευταία ηµεροµηνία παραλαβής: 18/9/2020) στη Γραµµατεία του ΔΠΜΣ φάκελο υποψηφιότητας µε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση φοίτησης σε τυποποιηµένο έντυπο, το οποίο διατίθεται στην ιστοσελίδα του Προγράµµατος.
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα.
   3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώµατος, συνοδευόµενο από την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ εάν προέρχεται από εκπαιδευτικό ίδρυµα του εξωτερικού. Σε περίπτωση µη-πτυχιούχων υποψηφίων υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται λεπτοµερώς οι εκκρεµείς υποχρεώσεις για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών και τεκµηριώνεται η δυνατότητα κάλυψής τους µέχρι την έναρξη του Προγράµµατος (Οκτώβριος 2020).
   4. Παράρτηµα Διπλώµατος ή πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας για όλους τους προσκοµιζόµενους τίτλους σπουδών.
   5. Πιστοποιητικό από τη Γραµµατεία του Τµήµατος αποφοίτησης (εφόσον είναι διαθέσιµο) στο οποίο προκύπτει η σειρά αποφοίτησης ή η σειρά βαθµολογίας σε σχέση µε τους υπόλοιπους απόφοιτους του Τµήµατος για το ίδιο ακαδηµαϊκό έτος.
   6. Αντίγραφο διπλωµατικής εργασίας (εφόσον προβλέπεται από το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος αποφοίτησης) σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή (αρχείο pdf σε CD που εσωκλείεται στο φάκελο υποψηφιότητας).
   7. Κείµενο προθέσεων φοίτησης (µέχρι δύο σελίδες) στο οποίο περιγράφονται τα επιστηµονικά και επαγγελµατικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και οι λόγοι για τους οποίους επιθυµεί να πραγµατοποιήσει µεταπτυχιακές σπουδές.
   8. Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

   Συµπληρωµατικά, ο φάκελος υποψηφιότητας δύναται να περιλαµβάνει:

   • Αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας ή άλλων ξένων γλωσσών.
   • Συστατικές επιστολές.
   • Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις ή διακρίσεις.
   • Αποδεικτικά ερευνητικών και επαγγελµατικών δραστηριοτήτων.
   • Οποιοδήποτε άλλο συναφές δικαιολογητικό για την ενίσχυση της υποψηφιότητας. Τυχόν συστατικές επιστολές µπορούν να αποσταλούν απευθείας (εντύπως ή ηλεκτρονικά) από τους συντάκτες στη διεύθυνση της Γραµµατείας του ΔΠΜΣ.

   Στοιχεία και διεύθυνση αποστολής του φακέλου υποψηφιότητας

   ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
   ΔΠΜΣ “Προηγµένα Συστήµατα Παραγωγής, Αυτοµατισµού και Ροµποτικής”
   Γραµµατεία Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών
   Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο
   71410 Εσταυρωµένος, Ηράκλειο Κρήτης

   Επιπρόσθετα, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να στείλουν και σε ηλεκτρονική µορφή τη συµπληρωµένη αίτηση φοίτησης, µαζί µε όποια δικαιολογητικά διαθέτουν σε ηλεκτρονική µορφή, στο [email protected] .

   Επιλογή Υποψηφίων

   Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από τριµελή Επιτροπή Επιλογής σε δύο φάσεις. Η πρώτη, προκριµατική, φάση αποσκοπεί στη διαλογή των υποψηφίων που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια αποδοχής στο Πρόγραµµα, µε βάση την πληρότητα του φακέλου υποψηφιότητας και τον αριθµό αξιολογικών µορίων που συγκέντρωσαν. Μοριοδοτούνται ο βαθµός πτυχίου, βαθµοί σε επιλεγµένα προπτυχιακά µαθήµατα, και η ειδική εµπειρία στο αντικείµενο του Προγράµµατος, όπως τεκµηριώνεται από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και µε βάση τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού Σπουδών του Προγράµµατος. Η δεύτερη φάση περιλαµβάνει προσωπική συνέντευξη (η οποία µπορεί να γίνει και µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας τηλε-συνεργασίας) όλων των υποψηφίων που προκρίθηκαν από την πρώτη φάση, για την κατάρτιση του τελικού πίνακα κατάταξής τους. Τα αποτελέσµατα ανακοινώνονται στους υποψηφίους και οι επιτυχόντες καλούνται να εγγραφούν στο Πρόγραµµα πριν από την έναρξη των µαθηµάτων. Σε περίπτωση µη-εγγραφής ενηµερώνονται σχετικά οι επιλαχόντες του πίνακα επιτυχόντων.

   Χρονοδιάγραμμα

   • Προθεσµία υποβολής φακέλου υποψηφιότητας: 18 Σεπτεµβρίου 2020
   • Προσωπικές συνεντεύξεις υποψηφίων: 24-25 Σεπτεµβρίου 2020
   • Ανακοίνωση αποτελεσµάτων: 29 Σεπτεµβρίου 2020
   • Έναρξη µαθηµάτων: Οκτώβριος 2020

   Επικοινωνία

   Λεπτοµέρειες για την οργάνωση και λειτουργία του ΔΠΜΣ είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του Προγράµµατος (https://www.hmu.gr/amsar), ενώ περαιτέρω διευκρινήσεις παρέχονται από τη Γραµµατεία του ΔΠΜΣ, στο τηλ. 2810-379742 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου [email protected]

  • Κατά τη διάρκεια καθενός εκ των δύο πρώτων εξαμήνων (Α’ εξάμηνο και Β’ εξάμηνο) του Δ.Π.Μ.Σ. οι φοιτητές παρακολουθούν τέσσερα (4) μεταπτυχιακά μαθήματα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο (Γ’ εξάμηνο) διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Α’ Εξάμηνο (3 υποχρεωτικά μαθήματα και 1 επιλογής υποχρεωτικό μάθημα)<\p>

   Υποχρεωτικά μαθήματα
   Δυναμική και Έλεγχος (5 ώρες/εβδ.)
   Βιομηχανική Ρομποτική (4 ώρες/εβδ.)
   Μηχανική Όραση (4 ώρες/εβδ.)

   Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα
   Ευφυής Έλεγχος (4 ώρες/εβδ.)
   Έξυπνα Κτίρια και Δίκτυα (4 ώρες/εβδ.)
   Τεχνολογία και Εφαρμογές του Διαδικτύου Αντικειμένων (4 ώρες/εβδ.)

   Β’ Εξάμηνο (3 υποχρεωτικά μαθήματα και 1 επιλογής υποχρεωτικό μάθημα)

   Υποχρεωτικά μαθήματα
   Έλεγχος Ρομποτικών Συστημάτων (5 ώρες/εβδ.)
   Ενσωματωμένα Συστήματα Ελέγχου (4 ώρες/εβδ.)
   CAD/CAM/CNC (4 ώρες/εβδ.)

   Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα
   Συστήματα Laser για Μετρήσεις και Κατεργασίες (4 ώρες/εβδ.)
   Εφαρμοσμένη Μηχανική Μάθηση (4 ώρες/εβδ.)
   Βιομηχανική Συντήρηση και Διαγνωστική Βλαβών (4 ώρες/εβδ.)

   Γ’ Εξάμηνο
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

   Τα προσφερόμενα μαθήματα και η κατανομή αυτών στα Α’ και Β’ εξάμηνα καθορίζονται, για κάθε ακαδημαϊκό έτος, ύστερα από σχετική απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Δ.Π.Μ.Σ.
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email