Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στους κλάδους της Μαθηματικής Επιστήμης

 • Panepistimio Ioanninon
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης και η εμβάθυνση σε γνωστικές περιοχές της Μαθηματικής Επιστήμης όπως αυτές αναπτύσσονται και εξελίσσονται στη σύγχρονη εποχή, με τους διαφόρους κλάδους και τις επιμέρους ειδικεύσεις τους. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων γνώσεων σε όλους τους κλάδους των Μαθηματικών Επιστημών, ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) να έχουν αυξημένες ικανότητες εφαρμογής των σύγχρονων κλάδων, ειδικεύσεων και κατευθύνσεων των Μαθηματικών στο επαγγελματικό τους περιβάλλον.

   Δείτε την προκήρυξη:

   «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στους κλάδους της Μαθηματικής Επιστήμης»

   Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα προβεί στην επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, όπως ορίζεται στο Φ.Ε.Κ. 1727/Β/17.05.2018.

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις εξής ειδικεύσεις:

   • Ειδίκευση Α΄: Μαθηματικά (Ανάλυση – Άλγεβρα – Γεωμετρία) Δυνατότητα πλήρους ή μερικής φοίτησης
   • Ειδίκευση Β΄: Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
   • Ειδίκευση Γ΄: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Πληροφορική

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Έλληνες ή αλλοδαποί πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Στατιστικής ή Επιχειρησιακής Έρευνας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορεί να γίνουν δεκτοί, ύστερα από απόφαση της Σ.Τ., κάτοχοι πτυχίων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικών Σχολών ή Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) ή Οικονομικών Σχολών ή Τμημάτων Πληροφορικής καθώς και οι κάτοχοι Δ.Μ.Σ. συναφούς γνωστικού αντικειμένου που επιθυμούν να αποκτήσουν το Δ.Μ.Σ. του Τμήματος. Δεν γίνονται δεκτοί κάτοχοι Δ.Μ.Σ. ίδιας ειδίκευσης.

   Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην προκήρυξη αυτή έχουν και οι φοιτητές προπτυχιακού προγράμματος σπουδών οι οποίοι θα συμμετέχουν στην εξεταστική περίοδο του προσεχούς Σεπτεμβρίου, με την προϋπόθεση ότι στο τέλος της εξεταστικής περιόδου θα προσκομίσουν, έγκαιρα, σχετική βεβαίωση για την περάτωση των σπουδών τους.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών (Μεταβατικό Κτίριο, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα – 45110, Τηλ: 26510-07492, 07493, 07190, 07428) μέχρι την Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου), τα εξής δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση στην οποία θα εκδηλώνεται ενδιαφέρον για μία μόνο συγκεκριμένη ειδίκευση (έντυπη από τη Γραμματεία ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος, www.math.uoi.gr ).
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου.
   3. Αντίγραφο των τίτλων σπουδών.
   4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών.
   5. Δύο τουλάχιστον ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές.
   6. Αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών του εξωτερικού.
   7. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων εφόσον υπάρχουν.
   8. Πιστοποιητικά διδακτικής ή ερευνητικής απασχόλησης εφόσον υπάρχουν.
   9. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
   10. Εφόσον υπάρχει, πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (Β2), όπως καθορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π.
   11. Για αλλοδαπούς φοιτητές, εφόσον υπάρχει, πιστοποιητικό καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας (Β2), όπως καθορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π.

   Όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια εισαγωγής, όπως αυτά περιγράφονται στον Κανονισμό (ο οποίος μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος), μπορούν να συμμετέχουν σε εξέταση. Η εξέταση αυτή θα διενεργηθεί το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου στο κτίριο του Τμήματος Μαθηματικών. Η συνέντευξη των υποψηφίων θα γίνει την ίδια ημέρα. Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση με τις ημερομηνίες των εξετάσεων. Επιπλέον, η Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα ενημερώσει τους υποψήφιους για την ακριβή ώρα της συνέντευξης.

   Για το A.E. 2020-2021, τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. αρχίζουν την Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2020. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

  • Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα με συνολικό φόρτο τουλάχιστον 60 πιστωτικών μονάδων E.C.T.S. Τα μαθήματα κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα (Α΄ και Β΄) και πιστώνονται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες E.C.T.S. ανά εξάμηνο. Το Γ΄ εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διατριβής και την επιτυχή δημόσια εξέταση του φοιτητή σε αυτή η οποία πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων E.C.T.S. που απαιτούνται για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90), εκ των οποίων οι τριάντα (30) προέρχονται υποχρεωτικά από την Μεταπτυχιακή Διατριβή.

   Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πλήρους φοίτησης οφείλουν να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν τέσσερα (4) μαθήματα ανά εξάμηνο, οι δε μερικής φοίτησης δύο (2) μαθήματα ανά εξάμηνο. Με απόφαση της Σ.Τ. μπορεί να γίνει ανακατανομή των μαθημάτων ανά διδακτικό εξάμηνο.

   Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή των ορίζονται ως εξής:

   ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Α΄ Μαθηματικά (Ανάλυση -Άλγεβρα – Γεωμετρία)

   ΑΝ1 Πραγματική Ανάλυση
   ΑΝ2 Γενική Τοπολογία
   ΑΝ3 Μιγαδική Ανάλυση
   ΑΝ4 Συναρτησιακή Ανάλυση
   ΑΝ5 Διαφορικές Εξισώσεις
   ΑΝ6 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
   ΑΝ7 θεωρία Μέτρου
   ΑΝ8 Αρμονική Ανάλυση
   ΑΝ9 θεωρία Τελεστών
   ΑΝ10 Τοπολογικές Μέθοδοι στις Διαφορικές Εξισώσεις
   ΑΝ11 Κυρτή Ανάλυση
   ΑΝ12 Ανεξάρτητη Σπουδή στην Ανάλυση Ι
   ΑΝ13 Ανεξάρτητη Σπουδή στην Ανάλυση II
   ΑΛ1 Άλγεβρα Ι
   ΑΛ2 Άλγεβρα II
   ΑΛ3 Εφαρμοσμένη Άλγεβρα
   ΑΛ4 Αλγεβρική θεωρία Αριθμών
   ΑΛ5 Ομολογική Άλγεβρα
   ΑΛ6 Ειδικά θέματα Άλγεβρας
   ΓΕ1 Κλασσική Διαφορική Γεωμετρία
   ΓΕ2 Διαφορική Γεωμετρία
   ΓΕ3 Γεωμετρία Riemann
   ΓΕ4 Διαφορική Τοπολογία
   ΓΕ5 Αλγεβρική Τοπολογία Ι
   ΓΕ6 Αλγεβρική Τοπολογία II
   ΓΕ7 Αλγεβρική Γεωμετρία
   ΓΕ8 Ειδικά θέματα Γεωμετρίας

   Στην Ειδίκευση Α΄ απαιτούνται:
   α) Η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ένα (1) από τα μαθήματα ΑΝ1, ΑΝ2 ή ΑΝ4, σε ένα (1) από τα μαθήματα ΓΕ1 ή ΓΕ2 και στο μάθημα ΑΛ1.
   β) Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τέσσερα (4) τουλάχιστον κατ’ επιλογήν μαθήματα από τον ανωτέρω προσφερόμενο κατάλογο μαθημάτων της εν λόγω Ειδίκευσης.
   γ) Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ένα (1) το πολύ κατ’ επιλογήν μάθημα από τον πλήρη κατάλογο των προσφερομένων μαθημάτων των Ειδικεύσεων Α΄, Β΄ και Γ΄.

   ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Β΄ Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα

   ΣΕΕ1 Μαθηματική Στατιστική
   ΣΕΕ2 Γραμμικά Μοντέλα
   ΣΕΕ3 Μαθηματικός Προγραμματισμός
   ΣΕΕ4 Βιοστατιστική
   ΣΕΕ5 Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστικά Πακέτα
   ΣΕΕ6 Πολυδιάστατη Ανάλυση
   ΣΕΕ7 Μη Γραμμικός Προγραμματισμός
   ΣΕΕ8 Θεωρία Δειγματοληψίας
   ΣΕΕ9 Θεωρία Πιθανοτήτων
   ΣΕΕ10 Εφαρμοσμένη Πολυδιάστατη Ανάλυση
   ΣΕΕ11 Χρονοσειρές
   ΣΕΕ12 Υπολογιστική Στατιστική
   ΣΕΕ13 Ανάλυση Επιβίωσης
   ΣΕΕ14 Μη Παραμετρική Στατιστική
   ΣΕΕ15 Στοχαστική Ανάλυση και Εφαρμογές
   ΣΕΕ16 Διαχείριση Κινδύνου
   ΣΕΕ17 Θεωρία Παιγνίων
   ΣΕΕ18 Διαχείριση Αποθεμάτων
   ΣΕΕ19 Ειδικά Θέματα Στατιστικής
   ΣΕΕ20 Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας

   Στην Ειδίκευση Β ‘ απαιτούνται:
   α) Η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα τέσσερα (4) μαθήματα ΣΕΕ1, ΣΕΕ2, ΣΕΕ3 και ΣΕΕ6.
   β) Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τρία (3) τουλάχιστον κατ’ επιλογήν μαθήματα από τον ανωτέρω προσφερόμενο κατάλογο μαθημάτων της εν λόγω Ειδίκευσης.
   γ) Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ένα (1) το πολύ κατ’ επιλογήν μαθήματα από τον πλήρη κατάλογο των προσφερομένων μαθημάτων των Ειδικεύσεων Α΄, Β΄ και Γ΄.

   ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Γ΄ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Πληροφορική

   ΑΑ1 Αριθμητική Ανάλυση
   ΑΑ2 Θεωρία Προσεγγίσεως
   ΑΑ3 Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα Ι
   ΑΑ4 Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα II
   ΑΑ5 Αριθμητική επίλυση συνήθων διαφορικών εξισώσεων
   ΑΑ6 Αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους
   ΑΑ7 Ειδικά Θέματα Αριθμητικής Ανάλυσης
   ΑΑ8 Παράλληλοι Υπολογισμοί
   ΕΜ1 Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Ι
   ΕΜ2 Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών II
   ΕΜ3 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις και Εφαρμογές
   ΕΜ4 Ρευστομηχανική
   ΕΜ5 Δυναμικά Συστήματα και Χάος
   ΕΜ6 Ολοκληρώσιμα Συστήματα
   ΕΜ7 Μορφοκλασματικά Σύνολα και Εφαρμογές (Fractals)
   ΕΜ8 Λογισμός Μιγαδικών Συναρτήσεων και Εφαρμογές
   ΕΜ9 Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
   EM 10 Ειδικά Θέματα Μηχανικής των Ρευστών
   ΠΛ1 Θεωρία Πολυπλοκότητας
   ΠΛ2 Μαθηματική Θεωρία των Υπολογισμών
   ΠΛ3 Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων
   ΠΛ4 Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων
   ΠΛ5 Συμβολικοί Υπολογισμοί
   ΠΛ6 Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
   ΠΛ7 Αλγόριθμοι Κρυπτογράφησης και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
   ΠΛ8 Κατανεμημένα Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές
   ΠΛ9 Ειδικά Θέματα Θεωρητικής Πληροφορικής
   ΠΛ10 Ειδικά Θέματα Πληροφορικής

   Στην Ειδίκευση Γ΄ απαιτούνται:
   α) Η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τρία (3) μαθήματα ΑΑ1, ΕΜ1 και ΠΛ1.
   β) Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τέσσερα (4) κατ’ επιλογήν μαθήματα από τον ανωτέρω προσφερόμενο κατάλογο μαθημάτων της εν λόγω Ειδίκευσης.
   γ) Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ένα (1) κατ’ επιλογήν μάθημα από τον πλήρη κατάλογο των προσφερομένων μαθημάτων των Ειδικεύσεων Α΄, Β΄ και Γ΄

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στους κλάδους της Μαθηματικής Επιστήμης

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email