Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιστορική Έρευνα

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιστορική Έρευνα» στις εξής ειδικεύσεις:
   α) Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας,
   β) Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας και
   γ) Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας.

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Ιστορική Έρευνα είναι ο επιστημονικός κλάδος της Ιστορίας με τις τρεις ειδικεύσεις του, ήτοι α) την Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Ιστορία, β) τη Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία και γ) τη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία.

   Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Ιστορική Έρευνα είναι:

   • να προσφέρει στους φοιτητές του εξειδικευμένη επαγγελματική ερευνητική κατάρτιση σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του κλάδου της Ιστορίας,
   • να τους εξοικειώνει με νέες θεωρητικές προσεγγίσεις και τα σύγχρονα εργαλεία που εφαρμόζονται στην ιστορική έρευνα και
   • να τους διδάσκει τη μέθοδο της διεπιστημονικής προσέγγισης των ιστορικών προβλημάτων.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων εισαγωγής φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιστορική Έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ως εξής:

   Αριθμός Εισακτέων:

   Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα κατ’έτος ορίζεται κατ’ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/ές φοιτήτες/ριες, δέκα (10) ανά ειδίκευση  σπουδών, και κατά κατώτατο όριο σε εννέα (9), τουλάχιστον 3 ανά ειδίκευση σπουδών. Σε περίπτωση που αυτός δεν συγκεντρωθεί , δεν θα λειτουργήσει η εν λόγω ειδίκευση.

   Κατηγορίες Υποψηφίων

   Κατηγορίες Υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί/ές για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιστορική Έρευνα είναι:

   Κάτοχοι πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/ρια του/ης οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με τον Ν. 3328/2005 (Α’ 80). 3. Από τα μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ ως υπεράριθμος/η μόνον ένας/μία κατέτος, εφόσον ) πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 34 παρ. 1, εδάφιο 1 του Ν. 4485/2017 και (β) ο τίτλος σπουδών του/ης και το έργο που επιτελεί στο Ίδρυμα είναι συναφείς με το αντικείμενο και τους σκοπούς του Προγράμματος

   Κριτήρια επιλογής Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνουν: 

   (α) Βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος, όπως προκύπτει από έγγραφο της Γραμματείας (40%)

   (β) Στοιχεία φακέλου: Αναλυτική βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα μεγάλης βαρύτητας σε ECTS και συνάφειας με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ και της επιλεγείσας ειδίκευσης (10%), επιπλέον γλώσσες (5%), δημοσιεύσεις/ερευνητική προϋπηρεσία (5%).

   (γ) Συνέντευξη και επιτυχή προφορική εξέταση (26/10) από τριμελή Επιτροπή, την οποία ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος. Ο βαθμός της συνέντευξηςεξέτασης προσμετράται κατά 15% για τις ειδικεύσεις της Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας και της Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας και κατά 40% για την ειδίκευση της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας.

   (δ) Επιτυχή γραπτή εξέταση (26/10) στη μετάφραση και τον ιστορικό σχολιασμό γραπτών πηγών, συναφών με τις ειδικεύσεις της Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας, καθώς και της Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας από τριμελή Επιτροπή, την οποία ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος (25%)

   Διαδικασία επιλογής 

   Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ.

   Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους/ες τους/ις υποψηφίους/ες και, ύστερα από σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους/ες δεν πληρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια που έχουν καθοριστεί από το Τμήμα. Εν συνεχεία καλεί σε γραπτή εξέταση ή/και σε συνέντευξη και προφορική εξέταση, ανάλογα με την ειδίκευση, τους/ις προκρινόμενους/ες υποψηφίους/ες που έχουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα.

   Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων/ουσών. Αν υπάρχουν περισσότερονες υποψήφιοι/ες με τον ίδιο συνολικό αριθμό μορίων, τότε για την τελική τους κατάταξη λαμβάνονται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου και η επίδοση στα προπτυχιακά μαθήματα ειδίκευσης.

   Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων/ουσών και τυχόν επιλαχόντων/ουσών, αφού επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος, αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος

   ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

   Οι αιτήσεις και ο συνοδευτικός φάκελος προσόντων των υποψηφίων κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος από 01 Σεπτεμβρίου έως και 15.09.2020 σε έντυπη μορφή. Στην αίτηση αναφέρεται η Ειδίκευση του Π.Μ.Σ. την οποία ο υποψήφιος/α επιθυμεί να παρακολουθήσει. Στον φάκελο προσόντων περιλαμβάνονται πλέον του βιογραφικού, αναλυτική βαθμολογία, πιστοποίηση γνώσης επιπέδου Cl μιας ξένης γλώσσας (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική), πιστοποίηση οιουδήποτε βαθμού γνώσης άλλων Ξένων Γλωσσών, τεκμήρια παρακολούθησης επιστημονικών συνεδρίων και ερευνητικής προϋπηρεσίας καθώς και δημοσιεύσεις, αν υπάρχουν

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

   Ειδίκευση Αρχαίας και Ρωμαϊκής Ιστορίας 

   Ύλη 

   α) Αρχαία Ελληνική Ιστορία: από την κατάρρευση των μυκηναϊκών ανακτόρων έως το τέλος της Ελληνιστικής εποχής.
   β) Ρωμαϊκή Ιστορία: από τη δημιουργία της res publica (τέλη 6ου αιώνα π.Χ.) έως την περίοδο της Τετραρχίας

   Ενδεικτική βιβλιογραφία 

   1. H. Bengtson (ελλην. μετάφρ. Α. Γαβρίλης), Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας, Μέλισσα, Αθήνα 19912.
   2. Francois Lefevre (ελλην. Μετάφρ. Α. Κεφαλά Μ. Καρδαμίτσα), Ιστορία του Αρχαίου Ελληνικού Κόσμου, Ινστιτούτο του ΒιβλίοΚαρδαμίσα, Αθήνα 2016.
   3. M. F. Baslez (ελλην. Μεταφρ. Μ. Στεφάνου), Πολιτική Ιστορία του Αρχαίου Ελληνικού Κόσμου, Σ. Πατάκης Αθήνα 2013.
   4. J.M. Hall (ελλην. Μεταφρ.επιμέλεια Ι.Κ. Ξυδόπουλος), Αρχαία Ελληνική Ιστορία: Η αρχαϊκή περίοδος 1200479 π.Χ., Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2013.
   5. K. Davies (ελλην. Μεταφρ. Γ. Τσολάκης, επιμ. Ι.Κ. Ξυδόπουλος), Η δημοκρατία και η κλασική Ελλάδα, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2014.
   6. F. W. Walbank (ελλην. μετάφρ. Τ. Δαρβέρης), Ο Ελληνιστικός Κόσμος, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1993.
   7. Κ. Μπουραζέλης, Οι τρόφιμοι της λύκαινας, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2017.
   8. M. Rostovtzeff (ελλην. μετάφρ. Β. Κάλφογλου), Ρωμαϊκή Ιστορία, Εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα 1984.
   9. G. Shipley (ελλην. μετάφρ. Μαργαρίτα Ζαχαριάδου), Ο ελληνικός κόσμος μετά τον Αλέξανδρο, 32330 π.Χ., ΜΙΕΤ, Αθήνα 2015.
   10. H.J. Gehrke, Ιστορία του ελληνιστικού κόσμου, ΜΙΕΤ, Αθήνα 20092

   Γραπτή εξέταση: Μετάφρασηπαράφραση και ιστορικός σχολιασμός χωρίων από αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος corpus γραμματειακών και επιγραφικών πηγών

   Ειδίκευση Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας 

   Ύλη Βυζαντινή Ιστορία (3241453)

   Ενδεικτική βιβλιογραφία 

   1.  Ι. Καραγιαννόπουλου, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, τ. Β ́ και Γ ́ (Ιστορία Μέσης και Ύστερης Βυζαντινής Περιόδου, 7171025 και 10811261).
   2. G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, τ. Βκαι Γ(περίοδος 717 1025 και 10811261).
   3. Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, τ. Β1, Β2 και ΓΙ (περίοδος 717 1025 και 10811261).
   4. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, εκδ. Εκδοτική Αθηνών, τ. 8 και τ. 9 (περίοδος 7171025 και 10811261).
   5. Cecile Morisson, Ο βυζαντινός κόσμος, τ. Α ́, Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2007
   6. Jean-Claude Cheynet, ο βυζαντινός κόσμος, τ. Β, Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 20142
   7. Ρ. Μπενβενίστε, Από τους Βαρβάρους στους Μοντέρνους. Κοινωνική ιστορία και ιστοριογραφικά προβλήματα της μεσαιωνικής Δύσης, Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 20092.
   8. R.H.C. Davis (ελλην. μετάφρ. Γ. Χρηστίδης), Ιστορία της Μεσαιωνικής Ευρώπης. Από τον Μέγα Κωνσταντίνο στον Άγιο Λουδοβίκο, Εκδ. Κριτική, Αθήνα 2011.
   9. Α. Δεληκάρη, Βυζαντινοσλαβικά μελετήματα, Εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2017
   10. Γ. ΜαλιγκούδηΚατσόβσκα, Η μεσαιωνική Ρωσία, Εκδ. Γ. Δαρδανός κ ΣΙΑ, Αθήνα 2013. στ στο 

   Γραπτή εξέταση: Μετάφρασηπαράφραση και ιστορικός σχολιασμός χωρίων από το εγχειρίδιο του Ι. Καραγιαννόπουλου, Η Βυζαντινή Ιστορία από τις πηγές, Θεσσαλονίκη 1987 (έκδοση)

   Ειδίκευση Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας Ύλη (για την προφορική εξέτασηεπιλέγονται 2 από τις 4 θεματικές ενότητες

   Α. Ελληνική Ιστορία, Νεότερη και Σύγχρονη, από την Άλωση έως τη Μεταπολίτευση
   Β. Ευρωπαϊκή Ιστορία, Νεότερη και Σύγχρονη, από την Αναγέννηση έως τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου.
   Γ. Βαλκανική Ιστορία, Νεότερη και Σύγχρονη, από την οθωμανική κατάκτηση έως τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου.
   Δ. Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, από την ίδρυση μέχρι το τέλος της

   Ενδεικτική βιβλιογραφία 

   1. T.C.W Blanning, Ιστορία της Σύγχρονης Ευρώπης, μτφρ. Σπ. Πλουμίδης, Αθήνα: Τουρίκη, 2009.
   2. M. Roberts, Παγκόσμια ιστορία (μτφρ. Ντ. Τριανταφυλλοπούλου), Β ́ τόμος, Αθήνα: Οδυσσέας, 2002.
   3.  J. Joll, Η Ευρώπη 18701970, μτφρ. Ε. Βόγλη Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 2006
   4. Κ. Κωστής, Τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας, Η διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους 18ος21ος αιώνας, Αθήνα, Πατάκης, 2018.
   5. Δ. Παπασταματίου & Φ. Κοτζαγεώργης, Φ., Ιστορία του νέου ελληνισμού κατά τη διάρκεια της οθωμανικής πολιτικής κυριαρχίας. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2015 http://hdl.handle.net/11419/4721
   6. Λ.Σ. Σταυριανός, Τα Βαλκάνια μετά το 1453, μτφρ. Ε. Δελιβάνη, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2007.
   7. Donald Quataert & Halil Inalcik (επιμ.), Οικονομική και κοινωνική ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 16001914, μτφρ. Μ. Δημητριάδου, Αθήνα, εκδ. Αλεξάνδρεια, 2011.
   8. E. Traverso, Διά πυρός και σιδήρου. Περί του ευρωπαϊκού εμφυλίου πολέμου 1914-1945, μτφρ. Νίκος Κούρκουλος, Αθήνα, Εκδόσεις του 21ου,
   9. Θ. Βερέμης & Ι. Κολιόπουλος, Ελλάς, η σύγχρονη συνέχεια. Από το 1821 μέχρι σήμερα, Αθήνα, Καστανιώτης, 2006.
   10. Ε. Βόγλη, Τι πρέπει να γνωρίζει ο ιστορικός για την επιστήμη και το επάγγελμά του; [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2015. https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/3821/2/15176_Vogli_Elpida.pdf
   11. D. Richards, Ιστορία της σύγχρονης Ευρώπης 1789-2000: Από τη γαλλική επανάσταση ως το τέλος του 20ού αιώνα (μτφρ. Φ.Κ. Βώρου), Αθήνα: Παπαδήμας, 2001 

   Η ΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 

   Οι εξετάσεις και οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν από 12 έως και 20 Οκτωβρίου 2020 (Αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί εγκαίρως

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 120. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο και ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

   1η Ειδίκευση: Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας

   Α΄ Εξάμηνο:

   • Πηγές της Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας Υ 15
   • Επιλεγόμενο (από τον κατάλογο των επιλεγόμενων μαθημάτων ΙΑΕ) Ε 15
    Σύνολο ECTS 30

   Β΄ Εξάμηνο:

   • Μεθοδολογία Έρευνας και Ασκήσεις  Υ 15
   • Επιλεγόμενο μάθημα (από τον κατάλογο επιλεγόμενων μαθημάτων ΙΡΩ) Ε 15
    Σύνολο ECTS 30

   Γ΄ Εξάμηνο:

   • Εξειδικευμένη και Εξατομικευμένη Διδασκαλία  Υ 15
   • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Ι Υ 15
    Σύνολο ECTS 30

   Δ΄ Εξάμηνο:

   • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας II  Υ 30
    Σύνολο ECTS 30

   Κατάλογος Επιλεγόμενων Μαθημάτων:

   • Ελληνική Επιγραφική  Ε 15
   • Αρχαία Ελληνική Ιστοριογραφία  Ε 15
   • Νομισματική Ε 15
   • Αρχαϊκή Εποχή  Ε 15
   • Κλασική εποχή Ε 15
   • Ελληνιστική Εποχή Ε 15
   • Μορφές και Θεσμοί Κοινωνικής, Πολιτικής και Θρησκευτικής Οργάνωσης Ε 15
   • Διακρατικές και Διπλωματικές Σχέσεις Ε 15
   • Λατινική Επιγραφική Ε 15
   • Λατινική Ιστοριογραφία ΙΕ 15
   • Ρεπουμπλικανική Περίοδος Ε 15
   • Αυτοκρατορική Περίοδος  Ε 15
   • Οι επαρχίες του Ρωμαϊκού Κράτους Ε 15

    2η Ειδίκευση: Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας

   Α΄ Εξάμηνο:

   • Γραπτές πηγές της Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας Υ 15
   • Επιλεγόμενο μάθημα (από τον κατάλογο επιλεγόμενων μαθημάτων ΙΒΥ) Ε 15
    Σύνολο ECTS 30

   Β΄ Εξάμηνο:

   • Μεθοδολογία Έρευνας και Ασκήσεις Υ 15
   • Επιλεγόμενο μάθημα (από τον κατάλογο επιλεγόμενων μαθημάτων ΙΒΥ ή ΙΣΛ ή ΙΜΕ) Ε 15
    Σύνολο ECTS 30

   Γ’ Εξάμηνο:

   • Εξειδικευμένη και Εξατομικευμένη Διδασκαλία  Υ 15
   • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Ι  Υ 15
    Σύνολο ECTS 30

   Δ΄ Εξάμηνο:

   • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας II Υ 30
    Σύνολο ECTS 30

   Κατάλογος Επιλεγόμενων Μαθημάτων (ΙΒΥ, ΙΣΛ, ΙΜΕ)

   • Διοίκηση και Θεσμοί του Βυζαντίου  Ε 15
   • Οικονομία και Κοινωνία του Βυζαντίου Ε 15
   • Προσωπογραφία και Κοινωνικά Δίκτυα στο Βυζάντιο Ε 15
   • Απονομή Δικαιοσύνης στο Βυζάντιο Ε 15
   • Ιστορική Γεωγραφία του Βυζαντινού Κόσμου Ε 15
   • Ειδικά ΘέματαΠολιτικής και Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Βυζαντίου Ε 15
   • Βυζάντιο και Σλάβοι Ε 15
   • Ιστορία και Πολιτισμός των Νοτιοσλαβικών Λαών Ε 15
   • Βυζάντιο και Δύση (9ος – 15ος αι.)  Ε 15
   • Ταυτότητες και Ετερότητες στην Δυτική Μεσαιωνική Ευρώπη (10ος – 13ος αι.) Ε 15

   3η Ειδίκευση: Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας

   Α΄ Εξάμηνο:

   • Αρχεία και Πηγές της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας  Υ 15
   • Επιλεγόμενο μάθημα (από τον κατάλογο των επιλεγόμενων μαθημάτων ΙΝΣ, IAT, ΙΑΛ) Ε 15
    Σύνολο ECTS 30

   Β΄ Εξάμηνο:

   • Μεθοδολογία Έρευνας και Ασκήσεις  Υ 15
   • Επιλεγόμενο μάθημα (από τον κατάλογο των επιλεγόμενων μαθημάτων ΙΝΣ, ΙΑΤ, ΙΑΛ) Ε 15
    Σύνολο ECTS 30

   Γ΄ Εξάμηνο:

   • Εξειδικευμένη και Εξατομικευμένη Διδασκαλία  Υ 15
   • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Ι  Υ 15
    Σύνολο ECTS 30

   Δ΄ Εξάμηνο:

   • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας II  Υ 30
    Σύνολο ECTS 30

   Κατάλογος Επιλεγόμενων Μαθημάτων (ΙΝΣ, ΙΑΤ, ΙΑΛ)

   • Το Όραμα της Ελευθερίας στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό Ε 15
   • Κλέφτες, Παλικάρια και Αντάρτες: Έλληνες Παράνομοι και Ήρωες Ε 15
   • Πρόσφυγες στα Βαλκάνια (19ος-20ός αι.)  Ε 15
   • Επαναστάσεις στη Νεότερη και Σύγχρονη Εποχή Ε 15
   • Διαβαλκανικές Σχέσεις στον 19ο/20ό αιώνα  Ε 15
   • Θεσμοί και Ιδεολογία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (15ος18ος αι.) Ε 15
   • Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Ε 15
   • Η Εθνογραφική Προοπτική της Κοινωνικής/ Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας Ε 15
   • Εθνογραφία της Ελλάδας: Ιστορία, θεματικές και Γεωγραφικές Εξειδικεύσεις, Μεθοδολογικές Τάσεις Ε 15
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email