Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιστορική Έρευνα

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιστορική Έρευνα» στις εξής ειδικεύσεις:
   α) Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας,

   β) Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας και

   γ) Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας.

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Ιστορική Έρευνα είναι ο επιστημονικός
   κλάδος της Ιστορίας με τις τρεις ειδικεύσεις του, ήτοι
   α) την Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Ιστορία, β) τη Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία και γ) τη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία.

   Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Ιστορική Έρευνα είναι:

   • να προσφέρει στους φοιτητές του εξειδικευμένη επαγγελματική ερευνητική κατάρτιση σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του κλάδου της Ιστορίας,
   • να τους εξοικειώνει με νέες θεωρητικές προσεγγίσεις και τα σύγχρονα εργαλεία που
    εφαρμόζονται στην ιστορική έρευνα και
   • να τους διδάσκει τη μέθοδο της διεπιστημονικής προσέγγισης των ιστορικών προβλημάτων.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη εδώ

    

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 120. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο και ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

  1η Ειδίκευση: Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας

  Α΄ Εξάμηνο:

  • Πηγές της Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας Υ 15
  • Επιλεγόμενο (από τον κατάλογο των επιλεγόμενων μαθημάτων ΙΑΕ) Ε 15
   Σύνολο ECTS 30

  Β΄ Εξάμηνο:

  • Μεθοδολογία Έρευνας και Ασκήσεις  Υ 15
  • Επιλεγόμενο μάθημα (από τον κατάλογο επιλεγόμενων μαθημάτων ΙΡΩ) Ε 15
   Σύνολο ECTS 30

  Γ΄ Εξάμηνο:

  • Εξειδικευμένη και Εξατομικευμένη Διδασκαλία  Υ 15
  • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Ι Υ 15
   Σύνολο ECTS 30

  Δ΄ Εξάμηνο:

  • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας II  Υ 30
   Σύνολο ECTS 30

  Κατάλογος Επιλεγόμενων Μαθημάτων:

  • Ελληνική Επιγραφική  Ε 15
  • Αρχαία Ελληνική Ιστοριογραφία  Ε 15
  • Νομισματική Ε 15
  • Αρχαϊκή Εποχή  Ε 15
  • Κλασική εποχή Ε 15
  • Ελληνιστική Εποχή Ε 15
  • Μορφές και Θεσμοί Κοινωνικής, Πολιτικής και Θρησκευτικής Οργάνωσης Ε 15
  • Διακρατικές και Διπλωματικές Σχέσεις Ε 15
  • Λατινική Επιγραφική Ε 15
  • Λατινική Ιστοριογραφία ΙΕ 15
  • Ρεπουμπλικανική Περίοδος Ε 15
  • Αυτοκρατορική Περίοδος  Ε 15
  • Οι επαρχίες του Ρωμαϊκού Κράτους Ε 15

   2η Ειδίκευση: Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας

  Α΄ Εξάμηνο:

  • Γραπτές πηγές της Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας Υ 15
  • Επιλεγόμενο μάθημα (από τον κατάλογο επιλεγόμενων μαθημάτων ΙΒΥ) Ε 15
   Σύνολο ECTS 30

  Β΄ Εξάμηνο:

  • Μεθοδολογία Έρευνας και Ασκήσεις Υ 15
  • Επιλεγόμενο μάθημα (από τον κατάλογο επιλεγόμενων μαθημάτων ΙΒΥ ή ΙΣΛ ή ΙΜΕ) Ε 15
   Σύνολο ECTS 30

  Γ’ Εξάμηνο:

  • Εξειδικευμένη και Εξατομικευμένη Διδασκαλία  Υ 15
  • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Ι  Υ 15
   Σύνολο ECTS 30

  Δ΄ Εξάμηνο:

  • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας II Υ 30
   Σύνολο ECTS 30

  Κατάλογος Επιλεγόμενων Μαθημάτων (ΙΒΥ, ΙΣΛ, ΙΜΕ)

  • Διοίκηση και Θεσμοί του Βυζαντίου  Ε 15
  • Οικονομία και Κοινωνία του Βυζαντίου Ε 15
  • Προσωπογραφία και Κοινωνικά Δίκτυα στο Βυζάντιο Ε 15
  • Απονομή Δικαιοσύνης στο Βυζάντιο Ε 15
  • Ιστορική Γεωγραφία του Βυζαντινού Κόσμου Ε 15
  • Ειδικά ΘέματαΠολιτικής και Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Βυζαντίου Ε 15
  • Βυζάντιο και Σλάβοι Ε 15
  • Ιστορία και Πολιτισμός των Νοτιοσλαβικών Λαών Ε 15
  • Βυζάντιο και Δύση (9ος – 15ος αι.)  Ε 15
  • Ταυτότητες και Ετερότητες στην Δυτική Μεσαιωνική Ευρώπη (10ος – 13ος αι.) Ε 15

  3η Ειδίκευση: Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας

  Α΄ Εξάμηνο:

  • Αρχεία και Πηγές της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας  Υ 15
  • Επιλεγόμενο μάθημα (από τον κατάλογο των επιλεγόμενων μαθημάτων ΙΝΣ, IAT, ΙΑΛ) Ε 15
   Σύνολο ECTS 30

  Β΄ Εξάμηνο:

  • Μεθοδολογία Έρευνας και Ασκήσεις  Υ 15
  • Επιλεγόμενο μάθημα (από τον κατάλογο των επιλεγόμενων μαθημάτων ΙΝΣ, ΙΑΤ, ΙΑΛ) Ε 15
   Σύνολο ECTS 30

  Γ΄ Εξάμηνο:

  • Εξειδικευμένη και Εξατομικευμένη Διδασκαλία  Υ 15
  • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Ι  Υ 15
   Σύνολο ECTS 30

  Δ΄ Εξάμηνο:

  • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας II  Υ 30
   Σύνολο ECTS 30

  Κατάλογος Επιλεγόμενων Μαθημάτων (ΙΝΣ, ΙΑΤ, ΙΑΛ)

  • Το Όραμα της Ελευθερίας στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό Ε 15
  • Κλέφτες, Παλικάρια και Αντάρτες: Έλληνες Παράνομοι και Ήρωες Ε 15
  • Πρόσφυγες στα Βαλκάνια (19ος-20ός αι.)  Ε 15
  • Επαναστάσεις στη Νεότερη και Σύγχρονη Εποχή Ε 15
  • Διαβαλκανικές Σχέσεις στον 19ο/20ό αιώνα  Ε 15
  • Θεσμοί και Ιδεολογία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (15ος18ος αι.) Ε 15
  • Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Ε 15
  • Η Εθνογραφική Προοπτική της Κοινωνικής/ Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας Ε 15
  • Εθνογραφία της Ελλάδας: Ιστορία, θεματικές και Γεωγραφικές Εξειδικεύσεις, Μεθοδολογικές Τάσεις Ε 15
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ
  Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email