Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμό

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμό» στις εξής ειδικεύσεις:

   • Προϊστορική Αρχαιολογία,
   • Κλασική Αρχαιολογία
   • Βυζαντινή Αρχαιολογία.

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η Αρχαιολογία, η Τέχνη και ο Πολιτισμός με τις τρεις ειδικεύσεις του, ήτοι α) την Προϊστορική Αρχαιολογία, β) την Κλασική Αρχαιολογία και γ) τη Βυζαντινή Αρχαιολογία

   Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμό αποσκοπεί στο

   • να παρέχει δυνατότητες εξειδίκευσης στην αρχαιολογία του ελλαδικού χώρου, των Βαλκανίων και της ανατολικής Μεσογείου , με έμφαση στην πολιτισμική αλλαγή και την τέχνη από την προϊστορία έως και τα μεταβυζαντινά χρόνια,
   • να εξοικειώσει τους ερευνητές με τις νέες τεχνικές ανάλυσης και ερμηνείας του αρχαιολογικού υλικού και
   • να οδηγήσει στην απόκτηση γνώσεων και εμπειριών για τη συνέχιση των σπουδών με στόχο την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων εισαγωγής φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμό για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στις παρακάτω ειδικέυσεις:

   1. Προϊστορική Αρχαιολογία – Θέσεις 5
   2. Κλασική Αρχαιολογία – Θέσεις 5
   3. Βυζαντινή Αρχαιολογία – Θέσεις 7

   Κατηγορίες Υποψηφίων:

   Κατηγορίες Υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμό είναι:

   1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και
   2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων αλλοδαπής.

   Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν  έχει αναγνωριστεί από τον Επιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και  Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α80)

   1. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο Α.Π.Θ.

   Κριτήρια επιλογής 

   Για να γίνει κάποιος δεκτός στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί σε Μ.Δ.Ε. πρέπει να επιτύχει σε γραπτές Εισαγωγικές Εξετάσεις σε δύο (2) μαθήματα της Ειδίκευσης

   Στα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνονται:

   Ι. Επιτυχής συμμετοχή στις εισαγωγικές γραπτές εξετάσεις (40 %). Θεωρείται ότι ο υποψήφιος επέτυχε στις γραπτές εξετάσεις, όταν ο μέσος όρος των βαθμών των δύο εξεταστών σε καθένα από τα δύο μαθήματα της Ειδίκευσης είναι έξι (6) στη βαθμολογική κλίμακα μηδέν έως δέκα (010). Σε περίπτωση απόκλισης άνω των τριών μονάδων, το γραπτό αναβαθμολογείται. Λόγω της ακολουθούμενης εξεταστικής διαδικασίας δεν προβλέπεται η επίδειξη των γραπτών στους εξετασθέντες.

   II. Βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος, σταθμισμένο με τη σειρά κατάταξης του υποψηφίου ως πτυχιούχου, όπως προκύπτει από έγγραφο της Γραμματείας (40 %)

   III. Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική) σε επίπεδο C1. Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους: α) τα αντίστοιχα διπλώματα που αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ. β) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, γ) με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, δ) με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου Ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, ε) με απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

   IV.  Προφορική συνέντευξη (20%). Στην προφορική συνέντευξη λαμβάνονται υπόψητα στοιχεία φακέλου, δηλαδή ο αριθμός και οι βαθμοί των προπτυχιακών μαθημάτων της ειδικότητας, η συναφής με την Ειδίκευση δραστηριότητα, η πιστοποιημένη γνώση άλλων ξένων γλωσσών πέραν της εξεταζόμενης και η εν γένει προσωπική συγκρότηση του υποψηφίου

   Διαδικασία επιλογής 

   Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ

   Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους/τις υποψηφίους/ιες και, ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους/ες δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από το Τμήμα και καλεί σε εξετάσεις και στη συνέχεια, μετά την επιτυχή συμμετοχή τους, καλεί σε συνέντευξη τους/τις προκρινόμενους/ες υποψηφίους, που έχουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων/ουσών. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με τον ίδιο συνολικό αριθμό μορίων, τότε για την τελική τους κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου και η επίδοση στα προπτυχιακά μαθήματα ειδίκευσης. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος

   ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

   Οι αιτήσεις και ο συνοδευτικός φάκελος προσόντων των υποψηφίων κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος από 10 έως και 25 Σεπτεμβρίου 2020 σε έντυπη μορφή. Στην αίτηση αναφέρεται η Ειδίκευση, στην οποία ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να εξεταστεί. Στον φάκελο προσόντων περιλαμβάνονται πλέον του βιογραφικού, αναλυτική βαθμολογία, πιστοποίηση οιουδήποτε βαθμού γνώσης Ξένων Γλωσσών, τεκμήρια παρακολούθησης επιστημονικών συνεδρίων και ερευνητικής προϋπηρεσίας, καθώς και δημοσιεύσεις, αν υπάρχουν

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

   Προϊστορική Αρχαιολογία

   Μάθημα 1: Νεολιθικός Πολιτισμός , Οργάνωση και Χρήση του Χώρου (Αρχιτεκτονική, Οικισμοί, Ταφικές Πρακτικές) στη Νεολιθική Εποχή στην Ηπειρωτική Ελλάδα.

   Μάθημα :  Οι πολιτισμοί της Εποχής του Χαλκού. Οργάνωση και Χρήση του Χώρου (Αρχιτεκτονική, Οικισμοί, Ταφικές Πρακτικές, Ιδεολογία, εικονογραφία και τελετουργία), Τεχνολογία και εμπορικά δίκτυα στην Εποχή του Χαλκού στην Ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά

   Κλασική Αρχαιολογία

   Μάθημα 1: α) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ: Αθήνα και Αττική (αρχαϊκή ρωμαϊκή αυτοκρατορική περίοδος) β) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: αρχαϊκή περίοδος

   Μάθημα 2. α) ΠΛΑΣΤΙΚΗ: ελληνιστική περίοδος  β) ΚΕΡΑΜΙΚΗ: κορινθιακά και αττικά μελανόμορφα αγγεία 

   Βυζαντινή Αρχαιολογία

   Μάθημα 1: Βυζαντινή Αρχιτεκτονική Ύλη: Αρχιτεκτονική της παλαιοχριστιανικής, της πρώϊμης, της μέσης και ύστερης βυζαντινής περιόδου.

   Μάθημα 2. Βυζαντινή Ζωγραφική Ύλη: Μνημειακή Ζωγραφική (τοιχογραφίες και εντοίχια ψηφιδωτά της παλαιοχριστιανικής, της πρώιμης, της μέσης και ύστερης βυζαντινής περιόδου)

   Η ΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 

   Οι εξετάσεις και οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν από 12 έως και 20 Οκτωβρίου 2020. (Αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί)

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 150. Το αναλυτικό πρόγραμμα ανά εξάμηνο και ειδίκευση διαμορφώνεται ενδεικτικά ως εξής από τον κατάλογο των προσφερόμενων μαθημάτων

   1η Ειδίκευση: Προϊστορική  Αρχαιολογία (Ενδεικτική Δομή Έτους)

   Α’ Εξάμηνο:

   • Νησιωτική Αρχαιολογία – Μεθοδολογία και Προβληματική Υ 15
   • Αρχαιοβοτανική – Ανθρωποι και Φυτά στην προϊστορική νοτιοανατολική Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο Υ 15
    Σύνολο ECTS 30

   Β’ Εξάμηνο:

   • Ταφική Αρχαιολογία: η διαχείριση του θανάτου στο προϊστορικό Αιγαίο Υ 15
   • Η οργάνωση των πρώτων γεωργοκτηνοτροφικών κοινοτήτων της Ελλάδας- Περιβάλλον, οικονομία, κοινωνικές πρακτικές Υ 15
    Σύνολο ECTS 30

   Γ΄ Εξάμηνο:

   • Μεθοδολογία συγγραφής εργασίας Υ 10
   • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας Υ 20
    Σύνολο ECTS 30

   Δ’ Εξάμηνο:

   • Εξειδικευμένη και εξατομικευμένη διδασκαλία Υ 10
   • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ΙΙ Υ 20
    Σύνολο ECTS 30

   Ε’ Εξάμηνο:

   • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας III Υ 30
    Σύνολο ECTS 30

   2η Ειδίκευση: Κλασική Αρχαιολογία (Ενδεικτική Δομή Έτους)

   Α’ Εξάμηνο:

     • Πρώιμη ιστορική και αρχαϊκή περίοδος Υ 15
     • Ο βίος των αρχαίων Υ 15
      Σύνολο ECTS 30

   Β’ Εξάμηνο:

     • Κλασική περίοδος Υ 15
     • Ενεπίγραφα μνημεία Υ 15
      Σύνολο ECTS 30

   Γ΄ Εξάμηνο:

     • Μεθοδολογία συγγραφής εργασίας Υ 10
     • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας Ι Υ 20
      Σύνολο ECTS 30

   Δ΄ Εξάμηνο:

     • Εξειδικευμένη και εξατομικευμένη διδασκαλία Υ 10
     • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας I Υ 20
      Σύνολο ECTS 30

   Ε΄ Εξάμηνο:

     • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας IΙΙ Υ 30
      Σύνολο ECTS 30

   3η Ειδίκευση: Βυζαντινή Αρχαιολογία (Ενδεικτική Δομή Έτους)

   Α’ Εξάμηνο:

      • Διάκοσμος και η θεματική του στα Βυζαντινά μνημεία Ι Υ 15
      • Υλικά αντικείμενα του Βυζαντινού Πολιτισμού Ι Υ 15
       Σύνολο ECTS 30

   Β΄ Εξάμηνο:

      • Ειδικά θέματα Βυζαντινής Αρχαιολογίας Ι: Βυζαντινή Ζωγραφική  Υ 15
      • Οργάνωση και χρήση του χώρου στο Βυζάντιο II: Μνημειακή Τοπογραφία Κωνσταντινούπολης Υ 25
       Σύνολο ECTS 30

   Γ΄ Εξάμηνο:

      • Μεθοδολογία συγγραφής εργασίας Υ 10
      • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας Ι Υ 20
       Σύνολο ECTS 30

   Δ’ Εξάμηνο:

      • Εξειδικευμένη και εξατομικευμένη διδασκαλία Υ 10
      • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας II Υ 20
       Σύνολο ECTS 30

   Ε΄ Εξάμηνο:

     • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας IIΙ Υ 30
      Σύνολο ECTS 30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email