Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Οικονομικά

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Οικονομικά»

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι οι προχωρημένες σπουδές στις Οικονομικές Επιστήμες.

   Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η προαγωγή της γνώσης, με την εμβάθυνση στην Οικονομική Θεωρία και με τη ανάπτυξη κριτικής σκέψης για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων οικονομικής πολιτικής.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Οικονομικά. Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι δεκαπέντε (15) φοιτητές/τριες.

   Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί/ες Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) στις Οικονομικές ή συναφείς επιστήμες της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Συναφή (είς) Τμήματα (Σχολές) είναι αυτά(ές) που παρέχουν στους φοιτητές/τριες επαρκή υποδομή στα Οικονομικά και (ή) στις Ποσοτικές Μεθόδους.

   H συνάφεια αξιολογείται κατά περίπτωση από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ.

   Δικαιολογητικά

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή υποψηφιότητας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι:

   1. Αίτηση (έντυπη – το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο βρίσκεται αναρτημένο παρακάτω (Βλέπε  Παράρτημα 3).
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Αντίγραφο πτυχίου με την αντίστοιχη βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας.
   4. Οι φοιτητές/τριες προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι/ες βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο της υποχρεωτικής φοίτησης και επιθυμούν να είναι υποψήφιοι/ες, θα προσκομίζουν σε αυτή τη φάση, μόνον βεβαίωση σπουδών με αναλυτική βαθμολογία.
   5. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίες από ΔΟΑΤΑΠ (αν υπάρχουν).
   6. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
   7. Αποδεικτικά γνώσης αγγλικής (επιπέδου Β2 τουλάχιστον) για τους Έλληνες ή της Ελληνικής από αλλοδαπούς.
   8. Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων (αν υπάρχουν).
   9. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
   10. Μία (1) φωτογραφία.

   Διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων 

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών γίνεται με συνεκτίμηση των παρακάτω (5) κριτηρίων τα οποία σταθμίζονται με συντελεστές βαρύτητας:

   1. Η επίδοση στις γραπτές εξετάσεις  με συντελεστή βαρύτητας 45%
   2. Ο γενικός βαθμός πτυχίου με συντελεστή βαρύτητας 40%, ο οποίος προκύπτει: 40% * βαθμός πτυχίου * % ποσοστό συνάφειας.
   3. Ερευνητικό έργο με συντελεστή βαρύτητας 5%
   4. Η προσωπική συνέντευξη με συντελεστή βαρύτητας 7%
   5. Συστατικές επιστολές 3%

   Υποβολή Αιτήσεων

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση Υποψηφιότητας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα ως εξής:

   1. Ηλεκτρονικά με email: [email protected] (σκαναρισμένα όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά).
   2. Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 υπόψη κας Ωρ. Ντινιτσούδη ή  Απευθείας στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού στα Οικονομικά του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (γραφείο 215), Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη, από τις 10:00 π.μ. έως και τις 13:00 μ.μ

   Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 και λήγει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020.

   Γραπτή εξέταση

   Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει ύλη της Μικροοικονομικής, της Μακροοικονομικής και Ποσοτικών Μεθόδων (Μαθηματικά, Στατιστική, Οικονομετρία), η οποία καλύπτεται σε προπτυχιακό επίπεδο στα περισσότερα Οικονομικά Τμήματα της χώρας. Η εξέταση περιλαμβάνει θέματα θεωρίας, προβλήματα και ασκήσεις, και ερωτήματα πολλαπλών επιλογών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  4  (Βλέπε παρακάτω)

   Η γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020.

   Τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων ανακοινώνονται στην παρακάτω ιστοσελίδα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (http://www.econ.auth.gr)  και στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στα οικονομικά (https://maecon.econ.auth.gr/) .

   Συνεντεύξεις 

   Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων με την υψηλότερη κατάταξη θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020. Το πρόγραμμα διεξαγωγής των συνεντεύξεων των επιτυχόντων θα ανακοινωθεί εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (http://www.econ.auth.gr)  και στην ιστοσελίδα του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στα οικονομικά (https://maecon.econ.auth.gr/ ) .

   Σημειώσεις

   1. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να προσκομίσουν αντίγραφο του πτυχίου τους ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 (με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση μαζί με όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά).
   2. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, οι εισαγωγικές εξετάσεις και οι συνεντεύξεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν και εξ αποστάσεως με τρόπο που θα ορίσει η ΣΕ. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα (https://maecon.econ.auth.gr/ ) και (http://www.econ.auth.gr)   .
   3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας λόγω της πανδημίας, το πρόγραμμα θα προσφερθεί εξ αποστάσεως με σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία.
  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι 90. Οι μεταπτυχιακοί/κες
   φοιτητές/τριες παρακολουθούν μαθήματα στα δύο (2) πρώτα εξάμηνα των σπουδών και στο τρίτο εξάμηνο εκπονούν την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Οι
   διαλέξεις προσφέρονται κατά κύριο λόγο στην Ελληνική Γλώσσα αλλά και στην Αγγλική (προβλέπονται προσκλήσεις ξενόγλωσσων επισκεπτών/τριών καθηγητών/τριών).
   Οι φοιτητές/τριες του ΠΜΣ εκπονούν τη διπλωματική εργασία στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα (με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος).
   Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο:

   • ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Υ 36
   • ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Υ 36
   • ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Υ 36
   • ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Υ 36
   • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Υ 3 6
    Παρακολούθηση 5 υποχρεωτικών μαθημάτων Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   Β΄ Εξάμηνο:

   • ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Υ 3 6
   • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Υ 3 6
   • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ε 36
   • ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ε 36
   • ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ Ε 3 6
   • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε 36
   • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε 36
   • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε 36
   • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε 36
   • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ε 36
   • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ε 36
   • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε 36
   • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε 36
   • ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε 36
   • ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΠΜΣ ΤΟΥ ΑΠΘ Ε 36
    Παρακολούθηση 2 υποχρεωτικών και 3 επιλεγόμενων μαθημάτων
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   Γ΄ Εξάμηνο:

   • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υ – 30
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email