Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιδιωτικού Δικαίου

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. αποσκοπεί:
   (α) στην εμβάθυνση και στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση στις ειδικεύσεις του Αστικού Δικαίου, του Αστικού Δικονομικού Δικαίου και της Ιστορίας του Δικαίου,
   (β) στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης στις ανωτέρω ειδικεύσεις και
   (γ)στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας.

   2. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τον τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» με έμφαση στις ακόλουθες επιστημονικές ειδικεύσεις:
   α)Αστικού Δικαίου,
   β) Αστικού Δικονομικού Δικαίου,
   γ) Ιστορίας του Δικαίου.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Η Συνέλευση του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στις με αριθ. 270/15.7.2020 και 271/28.7.2020 συνεδριάσεις της, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιδιωτικού Δικαίου» του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021:

   Α. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Νομικών Τμημάτων των Νομικών Σχολών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος

   Β. Όρισε ως εξής τον αριθμό εισακτέων και τα μαθήματα ανά Ειδίκευση (Αστικού Δικαίου, Αστικού Δικονομικού Δικαίου και Ιστορίας του Δικαίου) καθώς και τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021:

   Ι. Αριθμός εισακτέων: 30 με εξετάσεις και 5 δικαστικοί λειτουργοί, χωρίς εξετάσεις.

   ΙI. Για την εισαγωγή τους στο Π.Μ.Σ. οι υποψήφιοι θα εξετασθούν σε ένα μάθημα ανάλογα με την Ειδίκευση:
   α) Ειδίκευση του Αστικού Δικαίου: στο μάθημα «Αστικό Δίκαιο»,
   β) Ειδίκευση του Αστικού Δικονομικού Δικαίου: στο μάθημα «Αστικό Δικονομικό Δίκαιο»
   γ) Ειδίκευση της Ιστορίας του Δικαίου: στο μάθημα «Ιστορία του Δικαίου»

   ΙΙΙ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν μια ξένη γλώσσα (αγγλική, γαλλική ή γερμανική). Η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από την υποβολή οικείου κατά περίπτωση τίτλου σπουδών της γλώσσας ή από γραπτή εξέταση, ή από την προσκόμιση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών για τη χορήγηση του οποίου προϋποτίθεται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας σε μία από τις ανωτέρω ξένες γλώσσες. Η επάρκεια του τυχόν υποβαλλόμενου τίτλου σπουδών κρίνεται από την Επιτροπή Εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.

   Οι υποψήφιοι, πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, σε μορφή PDF αποκλειστικά (αποστέλλεται ένα μήνυμα με συνημμένα : ένα αρχείο με την αίτηση και ένα αρχείο με τα λοιπά δικαιολογητικά), στην ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected], της Γραμματείας του Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ., από 1 Σεπτεμβρίου 2020 έως 13 Σεπτεμβρίου 2020, τον οποίο, όσοι επιλεγούν, θα κληθούν να καταθέσουν και σε έντυπη μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους και ο οποίος θα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   i) Αίτηση (Χορηγείται από την Γραμματεία ή εκτυπώνεται από την αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος: www.law.duth.gr)
   ii) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
   iii) Αντίγραφο πτυχίου,
   iv) Αναλυτική Βαθμολογία,
   ν) Τίτλους σπουδών ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής), επικυρωμένο αντίγραφο και
   vi) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

   Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως εντός του μηνός Οκτωβρίου (οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων). Εξεταστέα ύλη είναι όλη η ύλη η οποία αποτελεί περιεχόμενο του κάθε εξεταστέου μαθήματος, εκτός εάν με ανακοίνωση του Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου ορισθεί διαφορετικά.

   Οι υποψήφιοι θα δηλώσουν στο έντυπο της αίτησής τους την ειδίκευση που επιλέγουν.

   Επίσης, στην περίπτωση που δεν υποβληθούν τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας ή οι υποβαλλόμενοι δεν αποδεικνύουν την επαρκή γνώση αυτής, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε μία από τις ως άνω αναφερόμενες ξένες γλώσσες, την οποία θα δηλώσουν στο έντυπο της αίτησής τους.

   Η εξέταση θα γίνει σε νομικό κείμενο γενικού περιεχομένου, θα επιτρέπεται η χρήση του αντίστοιχου λεξικού και θα είναι ενιαία για όλες τις ειδικεύσεις.

   Γ. Όρισε ότι οι υποψήφιοι δικαστικοί λειτουργοί, θα πρέπει να υποβάλουν την σχετική αίτηση, όπως περιγράφεται ανωτέρω από 1/9/2020 έως και 13/9/2020, μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
   ι) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
   ιι) Βεβαίωση της υπηρεσιακής τους καταστάσεως από την αρμόδια υπηρεσία,
   ιιι) Αποδεικτικό επαρκούς γνώσεως μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, ή δήλωση για την γλώσσα στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν,
   ιv) Τις τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις τους και
   v) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

   Γενικές επισημάνσεις:

   -Αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο για μία ειδίκευση.

   -Οι τίτλοι σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθούν σε επικυρωμένα αντίγραφα και να συνοδεύονται από την Πράξη του ΔΟΑΤΑΠ, περί αναγνωρίσεως της ισοτιμίας και της αντιστοιχίας, εφόσον πρόκειται για τίτλο πρώτου επιπέδου και περί αναγνωρίσεως ισοτιμίας για τους τίτλους των λοιπών επιπέδων σπουδών.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής (τηλ.2531039898, 39897, 39876).

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120).

   Ως γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων ορίζεται η Ελληνική. Ως γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται η Ελληνική. Είναι δυνατή η συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από αίτηση του φοιτητή και σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, συνοδευόμενη από ευρεία περίληψη και στην Ελληνική γλώσσα.

   Για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα μαθήματα του Π.Μ.Σ. καθώς και η επιτυχής αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας. Η επιλογή του μαθήματος ως κυρίου καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο της Διπλωματικής Εργασίας και την ειδίκευση στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

   Ο παρακάτω Πίνακας παρουσιάζει τα διδασκόμενα μαθήματα και τις αντιστοιχούσες ECTS.

   Ι. Ειδίκευση: Αστικό Δίκαιο

   1ο Εξάμηνο:
   (επιλέγεται το Αστικό Δίκαιο ως κύριο επιστημονικό αντικείμενο και δύο μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα)

   1. Αστικό Δίκαιο (κύριο επιστημονικό αντικείμενο) 10
   2. Ειδικά θέματα Αστικού Δικαίου (δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   3. Ειδικά θέματα Αστικού Δικονομικού Δικαίου (δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   4. Ειδικά θέματα Ιστορίας του Δικαίου (δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10

   2ο Εξάμηνο:
   (επιλέγεται το Αστικό Δίκαιο ως κύριο επιστημονικό αντικείμενο και δύο μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα)

   1. Αστικό Δίκαιο (κύριο επιστημονικό αντικείμενο) 10
   2. Ειδικά θέματα Αστικού Δικαίου (δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   3. Ειδικά θέματα Αστικού Δικονομικού Δικαίου (δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   4. Ειδικά θέματα Ιστορίας του Δικαίου (δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10

   3ο Εξάμηνο:
   (επιλέγεται το Αστικό Δίκαιο ως κύριο επιστημονικό αντικείμενο και δύο μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα)

   1. Αστικό Δίκαιο (κύριο επιστημονικό αντικείμενο) 10
   2. Ειδικά θέματα Αστικού Δικαίου (δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   3. Ειδικά θέματα Αστικού Δικονομικού Δικαίου (δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   4. Ειδικά θέματα Ιστορίας του Δικαίου (δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10

   4ο Εξάμηνο:
   (επιλέγεται το Αστικό Δίκαιο ως κύριο επιστημονικό αντικείμενο και δύο μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα και παράλληλα συγγράφεται η Μ.Δ.Ε.)

   1. Αστικό Δίκαιο (κύριο επιστημονικό αντικείμενο) 4
   2. Ειδικά θέματα Αστικού Δικαίου (δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 4
   3. Ειδικά θέματα Αστικού Δικονομικού Δικαίου (δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 4
   4. Ειδικά θέματα Ιστορίας του Δικαίου (δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 4
   5. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 18

   ΙI. Ειδίκευση: Αστικό Δικονομικό Δίκαιο

   1ο Εξάμηνο:
   (επιλέγεται το Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ως κύριο επιστημονικό αντικείμενο και δύο μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα)

   1. Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (κύριο επιστημονικό αντικείμενο) 10
   2. Ειδικά θέματα Αστικού Δικαίου (δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   3. Ειδικά θέματα Αστικού Δικονομικού Δικαίου (δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   4. Ειδικά θέματα Ιστορίας του Δικαίου (δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10

   2ο Εξάμηνο:
   (επιλέγεται το Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ως κύριο επιστημονικό αντικείμενο και δύο μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα)

   1. Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (κύριο επιστημονικό αντικείμενο) 10
   2. Ειδικά θέματα Αστικού Δικαίου (δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   3. Ειδικά θέματα Αστικού Δικονομικού Δικαίου (δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   4. Ειδικά θέματα Ιστορίας του Δικαίου (δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10

   3ο Εξάμηνο:
   (επιλέγεται το Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ως κύριο επιστημονικό αντικείμενο και δύο μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα)

   1. Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (κύριο επιστημονικό αντικείμενο) 10
   2. Ειδικά θέματα Αστικού Δικαίου (δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   3. Ειδικά θέματα Αστικού Δικονομικού Δικαίου (δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   4. Ειδικά θέματα Ιστορίας του Δικαίου (δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10

   4ο Εξάμηνο:
   (επιλέγεται το Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ως κύριο επιστημονικό αντικείμενο και δύο μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα και παράλληλα συγγράφεται η Μ.Δ.Ε.)

   1. Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (κύριο επιστημονικό αντικείμενο) 4
   2. Ειδικά θέματα Αστικού Δικαίου (δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 4
   3. Ειδικά θέματα Αστικού Δικονομικού Δικαίου (δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 4
   4. Ειδικά θέματα Ιστορίας του Δικαίου (δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 4
   5. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 18

   III. Ειδίκευση: Ιστορία του Δικαίου

   1ο Εξάμηνο:
   (επιλέγεται η Ιστορία του Δικαίου ως κύριο επιστημονικό αντικείμενο και δύο μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα)

   1. Ιστορία του Δικαίου (κύριο επιστημονικό αντικείμενο) 10
   2. Ειδικά θέματα Αστικού Δικαίου (δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   3. Ειδικά θέματα Αστικού Δικονομικού Δικαίου (δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   4. Ειδικά θέματα Ιστορίας του Δικαίου (δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10

   2ο Εξάμηνο:
   (επιλέγεται η Ιστορία του Δικαίου ως κύριο επιστημονικό αντικείμενο και δύο μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα)

   1. Ιστορία του Δικαίου (κύριο επιστημονικό αντικείμενο) 10
   2. Ειδικά θέματα Αστικού Δικαίου (δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   3. Ειδικά θέματα Αστικού Δικονομικού Δικαίου (δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   4. Ειδικά θέματα Ιστορίας του Δικαίου (δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10

   3ο Εξάμηνο:
   (επιλέγεται η Ιστορία του Δικαίου ως κύριο επιστημονικό αντικείμενο και δύο μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα)

   1. Ιστορία του Δικαίου (κύριο επιστημονικό αντικείμενο) 10
   2. Ειδικά θέματα Αστικού Δικαίου (δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   3. Ειδικά θέματα Αστικού Δικονομικού Δικαίου (δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   4. Ειδικά θέματα Ιστορίας του Δικαίου (δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10

   4ο Εξάμηνο:
   (επιλέγεται η Ιστορία του Δικαίου ως κύριο επιστημονικό αντικείμενο και δύο μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα και παράλληλα συγγράφεται η Μ.Δ.Ε)

   1. Ιστορία του Δικαίου (κύριο επιστημονικό αντικείμενο) 4
   2. Ειδικά θέματα Αστικού Δικαίου (δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 4
   3. Ειδικά θέματα Αστικού Δικονομικού Δικαίου (δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 4
   4. Ειδικά θέματα Ιστορίας του Δικαίου (δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 4
   5. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 18

   Γενικό Σύνολο: 120 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email