Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης» του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. αποσκοπεί στην ανάπτυξη της μεταπτυχιακής έρευνας και διδασκαλίας και στην απόκτηση αντίστοιχης εμπειρίας στα επιστημονικά πεδία του Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εμπορικού Δικαίου εν γένει και του Εργατικού Δικαίου. Eιδικότερα, αποβλέπει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε αναβαθμισμένες, υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές σπουδές, στην προώθηση της επιστήμης και της έρευνας στα εν λόγω επιστημονικά πεδία, στην υποστήριξη νέων εξειδικευμένων επιστημόνων και στην προσέλκυση φοιτητών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα ανωτέρω επιστημονικά πεδία και από χώρες της αλλοδαπής.

   Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης με τις εξής ειδικεύσεις:

   • Συνταγματικού Δικαίου
   • Διοικητικού Δικαίου
   • Φορολογικού Δικαίου

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Η Συνέλευση του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στις με αριθ. 270/15.7.2020 και 271/28.7.2020 συνεδριάσεις της, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης» του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021:

   Α. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Νομικών Τμημάτων των Νομικών Σχολών ή αναγνωρισμένων Νομικών Σχολών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Β. Όρισε ως εξής τον αριθμό εισακτέων και τα μαθήματα ανά Ειδίκευση (Διοικητικού Δικαίου, Συνταγματικού Δικαίου και Φορολογικού Δικαίου) καθώς και τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021:

   Ι. Αριθμός εισακτέων: 39 με εξετάσεις και 6 δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί, μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και ανώτερα και ανώτατα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, χωρίς εξετάσεις.

   ΙI. Για την εισαγωγή τους στο Π.Μ.Σ. οι υποψήφιοι θα εξετασθούν σε ένα μάθημα ανάλογα με την Ειδίκευση: α) Ειδίκευση Διοικητικού Δικαίου: στο μάθημα «Διοικητικό Δίκαιο» β) Ειδίκευση Συνταγματικού Δικαίου: στο μάθημα «Συνταγματικό Δίκαιο» γ) Ειδίκευση Φορολογικού Δικαίου: στο μάθημα «Φορολογικό Δίκαιο»

   ΙΙΙ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν μια ξένη γλώσσα (αγγλική, γαλλική ή γερμανική). Η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από την υποβολή οικείου κατά περίπτωση τίτλου σπουδών της γλώσσας ή από γραπτή εξέταση, ή από την προσκόμιση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών για τη χορήγηση του οποίου προϋποτίθεται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας σε μία από τις ανωτέρω ξένες γλώσσες. Η επάρκεια του τυχόν υποβαλλόμενου τίτλου σπουδών κρίνεται από την Επιτροπή Εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.

   Οι υποψήφιοι, πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, σε μορφή PDF αποκλειστικά (αποστέλλεται ένα μήνυμα με συνημμένα : ένα αρχείο με την αίτηση και ένα αρχείο με τα λοιπά δικαιολογητικά), στην ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected], της Γραμματείας του Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ., από 1 Σεπτεμβρίου 2020 έως 15 Σεπτεμβρίου 2020, τον οποίο, όσοι επιλεγούν, θα κληθούν να καταθέσουν και σε έντυπη μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους και ο οποίος θα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   i) Αίτηση (Χορηγείται από την Γραμματεία ή εκτυπώνεται από την αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος: www.law.duth.gr)
   ii) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
   iii) Αντίγραφο πτυχίου,
   iv) Αναλυτική Βαθμολογία,
   ν) Τίτλους σπουδών ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής), επικυρωμένο αντίγραφο και
   vi) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

   Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Οκτωβρίου. Εξεταστέα ύλη είναι όλη η ύλη η οποία αποτελεί περιεχόμενο του κάθε εξεταστέου μαθήματος, εκτός εάν με ανακοίνωση του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης ορισθεί διαφορετικά.

   Οι υποψήφιοι θα δηλώσουν στο έντυπο της αίτησής τους την ειδίκευση που επιλέγουν.

   Επίσης, στην περίπτωση που δεν υποβληθούν τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας ή οι υποβαλλόμενοι δεν αποδεικνύουν την επαρκή γνώση αυτής, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε μία από τις ως άνω αναφερόμενες ξένες γλώσσες, την οποία θα δηλώσουν στο έντυπο της αίτησής τους.

   Η εξέταση θα γίνει σε νομικό κείμενο γενικού περιεχομένου, θα επιτρέπεται η χρήση του αντίστοιχου λεξικού και θα είναι ενιαία για όλες τις ειδικεύσεις.

   Γ. Όρισε ότι οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί, μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και ανώτερα και ανώτατα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, θα πρέπει να υποβάλουν την σχετική αίτηση, όπως περιγράφεται ανωτέρω από 1/9/2020 έως και 15/9/2020, μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
   ι) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
   ιι) Βεβαίωση της υπηρεσιακής τους καταστάσεως από την αρμόδια υπηρεσία,
   ιιι) Αποδεικτικό επαρκούς γνώσεως μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, ή δήλωση για την γλώσσα στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν,
   ιv) Τις τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις τους και
   v) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

   Γενικές επισημάνσεις:

   -Αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο για μία ειδίκευση.

   -Οι τίτλοι σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθούν σε επικυρωμένα αντίγραφα και να συνοδεύονται από την Πράξη του ΔΟΑΤΑΠ, περί αναγνωρίσεως της ισοτιμίας και της αντιστοιχίας, εφόσον πρόκειται για τίτλο πρώτου επιπέδου και περί αναγνωρίσεως ισοτιμίας για τους τίτλους των λοιπών επιπέδων σπουδών.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής (τηλ., 39898, 39897, 39855).

  • 1. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120).

   2. Ως γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων ορίζεται η Ελληνική. Ως γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται η Ελληνική. Είναι δυνατή η συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από αίτηση του φοιτητή και σχετική απόφαση του επιβλέποντος τη διπλωματική εργασία και του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., συνοδευόμενη από περίληψη του περιεχομένου της και στην Ελληνική γλώσσα.

   Το πρόγραμμα των διδασκόμενων μαθημάτων και των προσφερόμενων διαλέξεων και σεμιναρίων διαμορφώνεται ως εξής:

   Ι. Ειδίκευση: Διοικητικό Δίκαιο

   1ο Εξάμηνο:
   (επιλέγεται το Διοικητικό Δίκαιο ως κύριο επιστημονικό αντικείμενο και δύο μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα)

   • Διοικητικό Δίκαιο(κύριο επιστημονικό αντικείμενο) 10
   • Συνταγματικό Δίκαιο(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   • Φορολογικό Δίκαιο(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   • Πολιτικές Ιδέες και Πολιτικοί Θεσμοί(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   • Πολιτική Ιστορία(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10

   2ο Εξάμηνο:
   (επιλέγεται το Διοικητικό Δίκαιο ως κύριο επιστημονικό αντικείμενο και δύο μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα)

   • Διοικητικό Δίκαιο(κύριο επιστημονικό αντικείμενο) 10
   • Συνταγματικό Δίκαιο(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   • Φορολογικό Δίκαιο(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   • Πολιτικές Ιδέες και Πολιτικοί Θεσμοί(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   • Πολιτική Ιστορία(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10

   3ο Εξάμηνο:
   (επιλέγεται το Διοικητικό Δίκαιο ως κύριο επιστημονικό αντικείμενο και δύο μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα)

   • Διοικητικό Δίκαιο(κύριο επιστημονικό αντικείμενο) 10
   • Συνταγματικό Δίκαιο(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   • Φορολογικό Δίκαιο(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   • Πολιτικές Ιδέες και Πολιτικοί Θεσμοί(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   • Πολιτική Ιστορία(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10

   4ο Εξάμηνο:
   (επιλέγεται το Διοικητικό Δίκαιο ως κύριο επιστημονικό αντικείμενο και δύο μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα και παράλληλα συγγράφεται η Μ.Δ.Ε.)

   • Διοικητικό Δίκαιο(κύριο επιστημονικό αντικείμενο) 4
   • Συνταγματικό Δίκαιο(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 4
   • Φορολογικό Δίκαιο(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 4
   • Πολιτικές Ιδέες και Πολιτικοί Θεσμοί(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 4
   • Πολιτική Ιστορία(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 4
   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 18

   ΙΙ. Ειδίκευση: Συνταγματικό Δίκαιο

   1ο Εξάμηνο:
   (επιλέγεται το Συνταγματικό Δίκαιο ως κύριο επιστημονικό αντικείμενο και δύο μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα)

   • Συνταγματικό Δίκαιο (κύριο επιστημονικό αντικείμενο) 10
   • Διοικητικό Δίκαιο(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   • Φορολογικό Δίκαιο(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   • Πολιτικές Ιδέες και Πολιτικοί Θεσμοί(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   • Πολιτική Ιστορία(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10

   2ο Εξάμηνο:
   (επιλέγεται το Συνταγματικό Δίκαιο ως κύριο επιστημονικό αντικείμενο και δύο μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα)

   • Συνταγματικό Δίκαιο (κύριο επιστημονικό αντικείμενο) 10
   • Διοικητικό Δίκαιο(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   • Φορολογικό Δίκαιο(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   • Πολιτικές Ιδέες και Πολιτικοί Θεσμοί(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   • Πολιτική Ιστορία(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10

   3ο Εξάμηνο:
   (επιλέγεται το Συνταγματικό Δίκαιο ως κύριο επιστημονικό αντικείμενο και δύο μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα)

   • Συνταγματικό Δίκαιο (κύριο επιστημονικό αντικείμενο) 10
   • Διοικητικό Δίκαιο(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   • Φορολογικό Δίκαιο(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   • Πολιτικές Ιδέες και Πολιτικοί Θεσμοί(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   • Πολιτική Ιστορία(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10

   4ο Εξάμηνο:
   (επιλέγεται το Συνταγματικό Δίκαιο ως κύριο επιστημονικό αντικείμενο και δύο μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα και παράλληλα συγγράφεται η Μ.Δ.Ε.)

   • Συνταγματικό Δίκαιο (κύριο επιστημονικό αντικείμενο) 4
   • Διοικητικό Δίκαιο(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 4
   • Φορολογικό Δίκαιο(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 4
   • Πολιτικές Ιδέες και Πολιτικοί Θεσμοί(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 4
   • Πολιτική Ιστορία(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 4
   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 18

   ΙΙΙ. Ειδίκευση: Φορολογικό Δίκαιο

   1ο Εξάμηνο:
   (επιλέγεται το Φορολογικό Δίκαιο ως κύριο επιστημονικό αντικείμενο και δύο μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα)

   • Φορολογικό Δίκαιο(κύριο επιστημονικό αντικείμενο) 10
   • Συνταγματικό Δίκαιο(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   • Διοικητικό Δίκαιο(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   • Πολιτικές Ιδέες και Πολιτικοί Θεσμοί(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   • Πολιτική Ιστορία(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10

   2ο Εξάμηνο:
   (επιλέγεται το Φορολογικό Δίκαιο ως κύριο επιστημονικό αντικείμενο και δύο μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα)

   • Φορολογικό Δίκαιο(κύριο επιστημονικό αντικείμενο) 10
   • Συνταγματικό Δίκαιο(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   • Διοικητικό Δίκαιο(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   • Πολιτικές Ιδέες και Πολιτικοί Θεσμοί(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   • Πολιτική Ιστορία(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10

   3ο Εξάμηνο:
   (επιλέγεται το Φορολογικό Δίκαιο ως κύριο επιστημονικό αντικείμενο και δύο μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα)

   • Φορολογικό Δίκαιο(κύριο επιστημονικό αντικείμενο) 10
   • Συνταγματικό Δίκαιο(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   • Διοικητικό Δίκαιο(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   • Πολιτικές Ιδέες και Πολιτικοί Θεσμοί(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10
   • Πολιτική Ιστορία(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 10

   4ο Εξάμηνο:
   (επιλέγεται το Φορολογικό Δίκαιο ως κύριο επιστημονικό αντικείμενο και δύο μαθήματα ως δευτερεύοντα επιστημονικά αντικείμενα και παράλληλα συγγράφεται η Μ.Δ.Ε.)

   • Φορολογικό Δίκαιο(κύριο επιστημονικό αντικείμενο) 4
   • Συνταγματικό Δίκαιο(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 4
   • Διοικητικό Δίκαιο(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 4
   • Πολιτικές Ιδέες και Πολιτικοί Θεσμοί(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 4
   • Πολιτική Ιστορία(δευτερεύον επιστημονικό αντικείμενο) 4
   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 18
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email