Προχωρημένη Φυσική

 • Panepistimiop kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει κάθε χρόνο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, διάρκειας ενός έτους, που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακό Διπλώματος Ειδίκευσης στην “Προχωρημένη Φυσική”. Aπόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να κάνουν αίτηση και εφόσον γίνουν δεκτοί να συνεχίσουν τις σπουδές τους για ακόμη 3 χρόνια ώστε να αποκτήσουν Διδακτορικό Δίπλωμα σε μία από τις προσφερόμενες κατευθύνσεις.

   Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μια σειρά από μεταπτυχιακά μαθήματα γενικής φυσικής, μεταπτυχιακά μαθήματα ειδίκευσης που καλύπτουν όλους τους τομείς της σύχρονης φυσικής και επικαλύπτουν τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες των καθηγητών και ερευνητών του Τμήματος. Η ολοκλήρωση των σπουδών απαιτεί την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

   Το αντικείμενο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πρέπει να άπτεται σε θέματα αιχμής της σύγχρονης φυσικής στους τομείς της Αστροφυσικής και Διαστηµικής Φυσικής, Φυσικής Στοιχειωδών Σωµατιδίων και Κοσµολογίας, Aτοµικής και Μoριακής Φυσικής, Φυσικής Συµπυκνωµένης Ύλης και Εφαρµοσµένης Φυσικής – Φυσικής και Τεχνολογίας Ηµιαγωγών.

   Οι άρτιες ερευνητικές εγκαταστάσεις υποδομής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας καθώς και του Αστεροσκοπείου του Σκίνακα είναι διαθέσιμες σε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος.

   Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προχωρημένη Φυσική» είναι η συνέχεια του υπάρχοντος Π.Μ.Σ. με τον ίδιο τίτλο που οργανώνει και λειτουργεί τοΤμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009.
   Το Π.Μ.Σ. «Προχωρημένης Φυσικής» έχει ως γνωστικό αντικείμενο την Θεωρητική και Πειραματική Φυσική.

   Σκοπός
   του είναι η άρτια εκπαίδευση και ειδίκευση αποφοίτων σε επίπεδο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) καταλλήλων να απασχοληθούν ως στελέχη σε Δημόσιες και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις καιΟργανισμούς, ως ειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα ή ως εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα και δυνατότητες προσφοράς.
   Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις εξής τρείς ειδικεύσεις:

   1. Αστροφυσικής και Διαστημικής Φυσικής,
   2. Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων και Κοσμολογίας,
   3. Συμπυκνωμένης Ύλης και Ατομικής Φυσικής.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την εισαγωγή φοιτητών το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος: 

   • Προχωρημένη Φυσική (διάρκειας 12 μηνών) ΦΕΚ. B 1524/04.05.2018 
   • Φωτονική και Νανοηλεκτρονική (διάρκειας 18 μηνών) ΦΕΚ. Β 1399/25.04.2018 

   Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών είναι η 10η Ιουλίου 2020. 

   Το Τμήμα Φυσικής στοχεύει στην προσέλκυση πολύ καλών υποψηφίων, ικανών να εκμεταλλευθούν την προσφερόμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση για δυναμική σταδιοδρομία στην έρευνα της Φυσικής και των εφαρμογών της. 

   Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr

   Οι υποψήφιοι θα πρέπει α) να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, β) να επεξεργαστούν την αίτηση τους, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία της ιστοσελίδας και αναρτώντας (upload) αρχεία για τα υπόλοιπα στοιχεία, και γ) στο τέλος να πραγματοποιήσουν την οριστική υποβολή, πριν τη λήξη της προθεσμίας. 

   1.  Αίτηση υποψηφιότητας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.
   2.  Έκθεση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία να αναφέρονται συνοπτικά α) τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου που τον οδήγησαν να επιλέξει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, β) οι σχετικές γνώσεις και η εμπειρία του, από παρακολούθηση μαθημάτων, πτυχιακή/διπλωματική εργασία, εργαστηριακή ή ερευνητική απασχόληση και γ) οι προοπτικές σταδιοδρομίας που διαβλέπει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών.
   3.  Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ολοκλήρωσης των απαιτήσεων για την απόκτηση πτυχίου, στην περίπτωση προπτυχιακών σπουδών σε Α.Ε.Ι. της Ελλάδος. Οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής πρέπει επιπροσθέτως να υποβάλουν: Έγγραφα αιτήσεων ή αναγνωρίσεων Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπως προβλέπονται στις διατάξεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών (βλέπε http://gradstudy.physics.uoc.gr ).
    Διευκρίνηση: Είναι δυνατή η υποβολή υποψηφιότητας και σε περιπτώσεις που αναμένεται η δυνατότητα προσκόμισης «βεβαίωσης περάτωσης σπουδών» πριν την λήξη της περιόδου εγγραφών στα ΠΜΣ (Οκτώβριος 2020). Αντί πτυχίου θα πρέπει να δηλωθούν (στο αντίστοιχο πεδίο) οι εκκρεμότητες για την επίτευξη του. 
   4. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων με μέσο όρο
   5. Έγγραφα που πιστοποιούν την επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
   6.  1 φωτογραφία 
   7. Δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές ή ερευνητές οι οποίοι γνωρίζουν προσωπικά την ακαδημαϊκή πορεία του υποψηφίου στις προπτυχιακές του σπουδές και ενδεχόμενη ερευνητική ασχολία, οι οποίες θα σταλούν απ’ ευθείας στη γραμματεία από τους συντάκτες και όχι από τους υποψηφίους. (Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν με e- mail στο [email protected] το πολύ μέχρι τις 10/7/2020). 

   Επιπλέον στοιχεία όπως άλλοι τίτλοι σπουδών, υποτροφίες (όπως ΙΚΥ), επιδόσεις σε εξετάσεις (πχ GRE, TOEFL) ή διαγωνισμούς ακαδημαϊκού χαρακτήρα (Διαγωνισμοί Μαθηματικών, Φυσικής, κλπ.) επαφίενται στην επιλογή του υποψηφίου. 

   Για τα αναρτώμενα σαρωμένα πιστοποιητικά και λοιπά αρχεία
   Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf.
   Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου = 2MB.
   Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων = 20MB. 

   Για τη Φωτογραφία
   Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg
   Μέγιστο Μέγεθος: 2MB
   Διαστάσεις: 200px x 200px 

   Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Προχωρημένη Φυσική» είναι δεκαπέντε (15). 

   Το Π.Μ.Σ. «Προχωρημένη Φυσική» ο του Τμήματος Φυσικής δεν έχει τέλη φοίτησης. 

   Διαδικασία Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

   Οι αιτήσεις μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας προωθούνται στη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία τις εξετάζει. 

   Για την αξιολόγηση των υποψηφίων, η Σ.Ε. ακολουθεί τις διεθνείς πρακτικές δίνοντας ιδιαίτερη, αλλά όχι αποκλειστική, έμφαση στην ακαδημαϊκή επίδοση του υποψηφίου κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών και εκτιμώντας κατά πόσο μπορεί να ενταχθεί αρμονικά στο ακαδημαϊκό και ερευνητικό περιβάλλον του Τμήματος και να ολοκληρώσει τις σπουδές του επιτυχώς. 

   Ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι: α) η ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών στην προβλεπόμενη χρονική διάρκεια, β) οι βαθμοί σε βασικά μαθήματα Φυσικής, γ) η συνάφεια των μαθημάτων επιλογής που παρακολούθησε ο υποψήφιος με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο οποίο κάνει αίτηση, καθώς και η επίδοσή του σε αυτά, δ) ο συνολικός βαθμός πτυχίου, ε) η επίδοση σε πτυχιακή/διπλωματική εργασία (αν υπάρχει), στ) τα ακαδημαϊκά κίνητρα του υποψηφίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές, όπως ο ίδιος τα περιγράφει στην αίτησή του, και ζ) η γνώμη παλαιών καθηγητών του υποψηφίου, δια μέσου των γραπτών συστατικών επιστολών τους ή και προφορικά, για το πώς αυτός θα ενταχθεί και θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος, καθώς και πώς θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες που θα του προσφέρει το Τμήμα Φυσικής. 

   Η επιλογή των εισακτέων στα δύο Π.Μ.Σ. του Τμήματος γίνεται από τη Συνέλευση Τμήματος μετά από εισήγηση του Διευθυντή εκάστου Π.Μ.Σ. ως προεδρεύοντος της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., η οποία εκτελεί χρέη επιτροπής επιλογής των υποψηφίων. 

   Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών των Π.Μ.Σ. σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των αιτήσεων το αργότερο μέχρι τις 3 Αυγούστου 2020. 

   Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής (κα Μ. Ματαλλιωτάκη, τηλ. 2810394004, [email protected]) και από την ιστοσελίδα: http://gradstudy.physics.uoc.gr 

  • Το πρόγραμμα Μαθημάτων περιλαμβάνει:

   • υποχρεωτικά μαθήματα γενικής φυσικής που αντιστοιχούν σε 4 ώρες διδασκαλίας και 2 ώρες ασκήσεωνεργασιών (6 ECTS έκαστο),
   • μαθήματα επιλογής (ανάλογα με την ειδίκευση) που αντιστοιχούν σε 4 ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων-εργασιών (5 ECTS έκαστο) τα οποία επιλέγει ο υποψήφιος, σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες και την  Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.,
   • μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής που αντιστοιχούν στη μελέτη σύγχρονων ερευνητικών θεμάτων και μεθόδων (10 ECTS) και στα εκπαιδευτικά εργαστήρια του Τμήματος Φυσικής (3 ECTS έκαστο), και
   • εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (20 ECTS).

   Τα προσφερόμενα μαθήματα προσφέρονται με την ακόλουθη δομή. Αλλαγές στη σειρά των προσφερόμενων μαθημάτων μπορεί να γίνουν ύστερα από έγκριση της Σ.Ε. με βάση τις διδακτικές ανάγκες των εκάστοτε φοιτητών και τη διαθεσιμότητα των διδασκόντων.

   1Α. Ενδεικτικό Πρόγραμμα: Α’ Εξάμηνο

   • Δύο υποχρεωτικά μαθήματα Γενικής Φυσικής (2x ECTS) -Ένα μάθημα επιλογής Ειδίκευσης (5 ECTS)
   • Μάθημα υποχρεωτικής Επιλογής Διδακτική Εργαστηρίων (3 ECTS)
   • Μάθημα υποχρεωτικής Επιλογής Ερευνητικής Μεθοδολογίας (10 ECTS)

   Σύνολο 30 ECTS

   1B. Ενδεικτικό Πρόγραμμα: Β’ Εξάμηνο

   • Ένα υποχρεωτικό μάθημα Γενικής Φυσικής (6 ECTS)
   • Ένα μάθημα επιλογής Ειδίκευσης (5 ECTS)
   • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (20 ECTS)

   Σύνολο 31 ECTS

   2Α. Κατάλογος Μαθημάτων: Α’ Εξάμηνο

   Μαθήματα Γενικής Φυσικής (υποχρεωτικό, ώρες διδασκαλίας 4, ώρες ασκήσεων 2, 6 ECTS)

   • Κλασσική Ηλεκτροδυναμική
   • Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής

   Μαθήματα Ειδίκευσης Αστροφυσικής και Διαστημικής Φυσικής (επιλογής ειδίκευσης, ώρες διδασκαλίας-ασκήσεων 4, 5 ECTS)

   • Αστροφυσική Υψηλών Ενεργειών -Αστροφυσική III
   • Φυσική Μεσοαστρικής Ύλης
   • Ειδικά Θέματα Αστροφυσικής Ι

   Μαθήματα Ειδίκευσης Φυσικής Υψηλών Ενεργειών και Κοσμολογίας (επιλογής ειδίκευσης, ώρες διδασκαλίαςασκήσεων 4, 5 ECTS)

   • Κβαντική Θεωρία Πεδίων Ι
   • ΚλασσικήΘεωρία Πεδίων και Καθιερωμένο Πρότυπο
   • Συμμετρίες και Θεωρία Ομάδων
   • Ειδικά Θέματα Σύγχρονης Φυσικής Ι

   Μαθήματα Ειδίκευσης ΣυμπυκνωμένηςΎλης και Ατομικής Φυσικής (επιλογής ειδίκευσης, ώρες διδασκαλίαςασκήσεων 4, 5 ECTS)

   • Βασικές Έννοιες Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης
   • Κβαντικά Συστήματα Πολλών Σωματιδίων
   • Προχωρημένη Ατομική και Μοριακή Φυσική
   • Ειδικά Θέματα Συμπυκνωμένης Ύλης Ι
   • Ειδικά Θέματα Ατομικής Φυσικής Ι

   2Β. Κατάλογος Μαθημάτων: Β’ Εξάμηνο

   Μαθήματα Γενικής Φυσικής (υποχρεωτικό, ώρες διδασκαλίας 4, ώρες ασκήσεων 2, 6 ECTS)

   • Κλασσική Μηχανική
   • Προχωρημένη Κβαντομηχανική
   • Στατιστική Φυσική

   Μαθήματα Ειδίκευσης Αστροφυσικής και Διαστημικής Φυσικής (επιλογής ειδίκευσης, ώρες διδασκαλίας-ασκήσεων 4, 5 ECTS)

   • Παραγωγή και Διάδοση Ακτινοβολίας
   • Φυσική Γαλαξιών
   • Αστρική Εξέλιξη και Πυρηνοσύνθεση
   • Ειδικά Θέματα Αστροφυσικής II

   Μαθήματα Ειδίκευσης Φυσικής Υψηλών Ενεργειών και Κοσμολογίας (επιλογής ειδίκευσης, ώρες διδασκαλίαςασκήσεων 4, 5 ECTS)- Σχετικιστική Κβαντομηχανική

   • Κβαντική Θεωρία Πεδίων II
   • Θεωρία Βαρύτητος
   • Κοσμολογία
   • Ειδικά Θέματα Σύγχρονης Φυσικής II

   Μαθήματα Ειδίκευσης ΣυμπυκνωμένηςΎλης και Ατομικής Φυσικής, (επιλογής ειδίκευσης, ώρες διδασκαλίαςασκήσεων 4, 5 ECTS)

   • Προχωρημένες Μέθοδοι Υπολογιστικής Φυσικής
   • Στατιστική Μηχανική εκτός Ισορροπίας
   • Φυσική Ημιαγωγικών Διατάξεων
   • Ειδικά Θέματα Συμπυκνωμένης Ύλης II
   • Ειδικά Θέματα Ατομικής Φυσικής II

   Εναλλακτικά των παραπάνω μαθημάτων επιλογής, οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. μπορούν να κατοχυρώσουν μέχρι 10 ECTS από μαθήματα του Π.Μ.Σ. «ΦΩ-ΝΗ» του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης ή από το πρόγραμμα ERASMUS.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email