Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Ανάπτυξη-Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια νέων καλλυντικών προϊόντων

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,400€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του μεταπτυχιακού είναι η προσφορά στους φοιτητές προηγμένων γνώσεων για α) την αντιμετώπιση των αισθητικών προβλημάτων με καινοτόμα καλλυντικά προϊόντα και τη χρήση σύγχρονων συσκευών της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας β) τη διαχείριση αισθητικών προβλημάτων από τον Αισθητικό επί εδάφους δερματοπαθειών στο βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία και στην ανάπτυξη από τον Κοσμητολόγο καλλυντικών προϊόντων που συστήνονται επικουρικά στις δερματικές παθήσεις γ) την εμπεριστατωμένη κατανόηση των μηχανισμών δράσης των βιοδραστικών συστατικών που ενσωματώνονται σε καλλυντικά προϊόντα δ) την ανάπτυξη (formulation) διαφόρων καλλυντικοτεχνικών μορφών και την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την ανάπτυξη και την παραγωγή ε) τον ποιοτικό έλεγχο, τη διασφάλιση ποιότητας και τις κλινικές μελέτες ασφάλειας και αποτελεσματικότητας καλλυντικών προϊόντων. ΣΤΟΧΟΣ

   Στόχος του μεταπτυχιακού είναι η προσφορά εξειδικευμένων γνώσεων στα πεδία α) Αισθητικής και της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Αισθητική Επιστήμη β) ανάπτυξης καλλυντικών προϊόντων και επίλυσης προβλημάτων κατά την ανάπτυξη γ) ποιοτικού ελέγχου και δ) μελετών ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των καλλυντικών προϊόντων.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α) οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Κατεύθυνσης Αισθητικής και Κοσμητολογίας με τίτλο «Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Ανάπτυξη-Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια νέων καλλυντικών προϊόντων», (ΦΕΚ 2205/Β΄/06-06-2020 και ΦΕΚ 2935/Β’ /17-7-2020) το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Τη διοίκηση του ΠΜΣ ασκεί το τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πα.Δ.Α.

   Το ΠΜΣ στοχεύει στην προσφορά εξειδικευμένων γνώσεων στα πεδία: α) της Αισθητικής και της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Αισθητική Επιστήμη β) της ανάπτυξης καλλυντικών προϊόντων και επίλυσης προβλημάτων κατά την ανάπτυξη γ) του ποιοτικού ελέγχου και δ) μελετών ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των καλλυντικών προϊόντων.

   Σκοπός του μεταπτυχιακού είναι η προσφορά στους φοιτητές προηγμένων γνώσεων για α) την αντιμετώπιση των αισθητικών προβλημάτων με καινοτόμα καλλυντικά προϊόντα και τη χρήση σύγχρονων συσκευών της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας β) τη διαχείριση αισθητικών προβλημάτων από τον Αισθητικό επί εδάφους δερματοπαθειών στο βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία και στην ανάπτυξη από τον Κοσμητολόγο καλλυντικών προϊόντων που συστήνονται επικουρικά στις δερματικές παθήσεις γ) την εμπεριστατωμένη κατανόηση των μηχανισμών δράσης των βιοδραστικών συστατικών που ενσωματώνονται σε καλλυντικά προϊόντα δ) την ανάπτυξη (formulation) διαφόρων καλλυντικοτεχνικών μορφών και την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την ανάπτυξη και την παραγωγή ε) τον ποιοτικό έλεγχο, τη διασφάλιση ποιότητας και τις κλινικές μελέτες ασφάλειας και αποτελεσματικότητας καλλυντικών προϊόντων.

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης σε αμφιθέατρα, εργαστήρια και αίθουσες διδασκαλίας του τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πα.Δ.Α. Δεν υπάρχει δυνατότητα μερικής ή εξ αποστάσεως φοίτησης καθ’ όλη την περίοδο της φοιτήσεως, εκτός αν επιβληθεί η εξ αποστάσεως φοίτηση από εξωτερικές συνθήκες ή συντρέχουν ειδικοί λόγοι που θα αποφασιστούν από τα αρμόδια όργανα. Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι για την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. είναι απαραίτητη η συμμετοχή με φυσική παρουσία σε όλες τις υποχρεώσεις που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών .

   Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων

   Στο Π.Μ.Σ. «Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία : Ανάπτυξη-Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια νέων καλλυντικών προϊόντων» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας, Σχολών Θετικών Επιστημών και συναφών τμημάτων άλλων Σχολών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε είκοσι (20). Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων φοιτητών ξεπερνά των αριθμό των προς πλήρωση θέσεων ή οι υποψήφιοι φοιτητές έχουν διαπιστωμένα σημαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ., τότε με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των εισακτέων. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι μικρότερος του 50 % δηλαδή μικρότερος του (10) αποφασίζει η Σ.Ε. για τη λειτουργία του μεταπτυχιακού. Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34 καθώς και της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του ν. 4485/2017.

   Δίδακτρα

   Για τη συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 800 ευρώ ανά εξάμηνο. Καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις (πρώτη δόση: αμέσως μετά την οριστικοποίηση των επιλεγέντων μεταπτυχιακών φοιτητών και εντός ενός μήνα από την εγγραφή στη Γραμματεία του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών (# 800,00 # €), δεύτερη δόση: εντός των δύο πρώτων εβδομάδων από την έναρξη του β’ εξαμήνου (# 800,00 # €) και τρίτη δόση: εντός των δύο πρώτων εβδομάδων από την έναρξη του γ’ εξαμήνου (# 800,00 # €). Τα σχετικά ποσά κατατίθενται σε τράπεζα, σε λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΠΑ.Δ.Α.

   Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ..

   Κριτήρια Επιλογής Εισακτέων

   Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του παρόντος ΠΜΣ (ΦΕΚ 2935/Β’ /17-7-2020).

   Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

   1. Αίτηση Συμμετοχής
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών ή άλλοι τίτλοι σπουδών/πτυχίων
   4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, και ανακοινώσεις σε συνέδρια εάν υπάρχουν
   5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   7. Δύο συστατικές επιστολές σε κλειστό φάκελο (εφόσον υπάρχουν)
   8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2, εφόσον υπάρχει

   Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.
   Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17, δεν μπορεί να απονεμηθεί δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών α΄ κύκλου από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ.

   Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: από 20 / 08/ 2020 έως 20 / 09 / 2020 (ως ώρα 10μ.μ.)
   Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά σε ένα αρχείο pdf με την ένδειξη Αίτηση Υποψηφιότητας Π.Μ.Σ. 2020 – 2021 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ στο e-mail [email protected] υπόψη Γαρδίκη Β.

   Συνέντευξη

   Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής της συνέντευξης από τη Γραμματεία του ΠΜΣ με μήνυμα στο προσωπικό τους e-mail. Η ημερομηνία διεξαγωγής των συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί με e-mail και τηλεφωνική επικοινωνία σε όσους καταθέσουν αίτηση. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται αποστέλλοντας σχετικό email στη διεύθυνση [email protected] υπόψη Γαρδίκη Β.

  • Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

   Α ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Ειδικά μαθήματα Αισθητικής Ι – 8 ECTS
   • Νεότερα δραστικά συστατικά δερμοκαλλυντικών – 7 ECTS
   • Δερματοπάθειες – Ο ρόλος του Αισθητικού και Κοσμητολόγου – 7 ECTS
   • Έρευνα και ανάπτυξη καλλυντικών προϊόντων Ι – 8 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

   B ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Ειδικά μαθήματα Αισθητικής ΙΙ – 6 ECTS
   • Βιοϊατρική Τεχνολογία στην Αισθητική – 7 ECTS
   • Ποιοτικός έλεγχος καλλυντικών προϊόντων – 8 ECTS
   • Έρευνα και ανάπτυξη καλλυντικών προϊόντων ΙΙ – 9 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

   Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Κλινικές μελέτες – Ασφάλεια και Αποτελεσματικότητα καλλυντικών προϊόντων – 10 ECTS
   • Διπλωματική εργασία – 20 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Ανάπτυξη-Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια νέων καλλυντικών προϊόντων

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email