Προχωρημένες σπουδές στη Φυσική

 • panepistimio patron
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Η οργάνωση και η ανάπτυξη ΠΜΣ με τίτλο Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική με ειδικεύσεις στη Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική και στη Φυσική και Τεχνολογία Υλικών-Φωτονική, βρίσκεται σε άμεση σχέση με τις άλλες Θετικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, τον τομέα των Υλικών και της Ενέργειας, τη Φυσική των Ακτινοβολιών, το Περιβάλλον και γενικά τις προκλήσεις της σύγχρονης Κοινωνίας. Είναι ζωτικής σημασίας για την κοινωνική και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. Το ιδρυόμενο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών θα συμβάλλει στην πρόοδο της γνώσης και στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και στις δύο ειδικεύσεις. Σκοπός του ΠΜΣ είναι η αναβάθμιση των σπουδών σε συγκεκριμένες ειδικότητες της Φυσικής με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού Επιστημονικού Δυναμικού, καθώς και ο περιορισμός της διαρροής προς χώρες της αλλοδαπής των καλύτερων από τους πτυχιούχους των Τμημάτων Φυσικής και άλλων Τμημάτων των Ελληνικών ΑΕΙ.

   Σκοπός του προγράμματος είναι:
   α. η εκπαίδευση σε προχωρημένα εξειδικευμένα και μοντέρνα θέματα Θεωρητικής, Υπολογιστικής Φυσικής και Αστροφυσικής, Φυσικής και Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής με έμφαση 1) στη θεωρητική φυσική και στη μαθηματική μοντελοποίηση προβλημάτων, στην υπολογιστική φυσική και σε μεθόδους προσομοίωσης φαινομένων και διεργασιών, στην Αστροφυσική, 2) στα καινοτόμα υλικά και διατάξεις και 3) στην φυσική των λέιζερ και στην φυσική των αλληλεπιδράσεων ακτινοβολίας-ύλης, ως επίσης στην εξοικείωση στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, στην προώθηση της επιστημονικής αριστείας και έρευνας, στην καλλιέργεια και ανάπτυξη ηγετικών δυνατοτήτων,
   β. η διεύρυνση και προώθηση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στα επί μέρους αντικείμενα του ΠΜΣ,
   γ. η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές σε συναφείς επιστημονικές περιοχές,
   δ. η δημιουργία στελεχών με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο και αναβαθμισμένες δεξιότητες στα σύγχρονα επί μέρους αντικείμενα του ΠΜΣ, ικανών να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος,
   ε. ο εφοδιασμός των φοιτητών με γνώσεις και αναλυτικά ερευνητικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να εργαστούν ως επαγγελματικά στελέχη σε θέσεις αυξημένης ευθύνης στον ιδιωτικό τομέα ή ακόμα στην κεντρική κυβέρνηση και στην περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση.

   Το Π.Μ.Σ. στις «Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική» του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις ακόλουθες ειδικεύσεις:
   1. Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική (Theoretical, Computational Physics, Astrophysics).
   2. Φυσική και Τεχνολογία Υλικών – Φωτονική (Materials Physics and Technology – Photonics).

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στις «Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική» (ΦΕΚ 1607/09.05.2018) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 3010/21.07.2020 τ.Β΄), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017.

   Το ΠΜΣ στις «Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική» έχει ως γνωστικό αντικείμενο την επιστήμη της Θεωρητικής, Υπολογιστικής Φυσικής και Αστροφυσικής, την Φυσική και Τεχνολογία Υλικών, τη Φωτονική και τις εφαρμογές αυτών, καλύπτοντας την εν λόγω θεματολογία τόσο στην θεωρητική της διάσταση όσο και στην πρακτική της.

   Το ΠΜΣ στις «Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική» οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις ακόλουθες δύο (2) ειδικεύσεις:

   1. Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική (Theoretical, Computational Physics, Astrophysics).
   2. Φυσική και Τεχνολογία Υλικών – Φωτονική (Materials Physics and Technology – Photonics).

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων ανά Ειδίκευση:

   1. Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική. Στην ειδίκευση γίνονται κατ’ αρχήν δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής, Μαθηματικών και Γεωλογίας, καθώς και άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλων, της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής.
   2. Φυσική και Τεχνολογία Υλικών-Φωτονική. Στην ειδίκευση γίνονται κατ’ αρχήν δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής, Χημείας, Επιστήμης των Υλικών, καθώς και Τμημάτων Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Χημικών Μηχανικών καθώς και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής.

   Μεταξύ των κριτηρίων επιλογής είναι:

   1. Ο βαθμός πτυχίου/διπλώματος.
   2. Η επίδοση του υποψηφίου στα σχετικά με την ειδίκευση προπτυχιακά μαθήματα που έχει διδαχτεί.
   3. Η χρονική διάρκεια απόκτησης του βασικού του πτυχίου.
   4. Η διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο) ή/και πιθανή ερευνητική (δημοσιεύσεις)/επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.
   5. Η συνέντευξη του υποψηφίου (συνεκτίμηση της προσωπικότητας, της επιστημονικής συγκρότησης και των συστατικών επιστολών).
   6. Άλλα προσόντα.

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

   Ο αριθμός των φοιτητών που γίνονται δεκτοί κατ΄ έτος στην ειδίκευση «Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική» δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από δέκα (10).

   Ο αριθμός των φοιτητών που γίνονται δεκτοί κατ΄ έτος στην ειδίκευση «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών – Φωτονική» δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από είκοσι (20).

   Υποβολή αιτήσεων

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση :
   https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm, από 10.08.2020 μέχρι  20.09.2020τα ακόλουθα:

   • Αίτηση με την οποία ο υποψήφιος εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για συγκεκριμένες ειδικεύσεις (σε έντυπο που βρίσκεται στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση).
   • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
   • Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών ή Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας αν το πτυχίο δεν έχει ακόμα απονεμηθεί.
   • Αναγνώριση βασικού τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ, εφ’ όσον αυτός έχει απονεμηθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής.
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   • Επίσημο τίτλο γνώσης μιας ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχει).
   • Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές (Για υποψήφιους εκτός του Τμήματος Φυσικής).
   • Αντίγραφα πιθανών ερευνητικών εργασιών.

   Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των ως άνω αναφερομένων Τμημάτων υπό την προϋπόθεση ότι, εφόσον επιλεγούν, θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των  επιτυχόντων.

   Διαδικασία επιλογής

   Όσοι υποβάλλουν εμπροθέσμως υποψηφιότητα υποχρεούνται να προσέλθουν σε ουσιαστική συνέντευξη, στις 28.09.2020 και ώρα 10:00 π.μ. Οι χώροι διεξαγωγής των συνεντεύξεων θα γνωστοποιηθούν με ανακοίνωση.

   Η συνέντευξη γίνεται μόνο με φυσική παρουσία του υποψηφίου και μόνο κατά την ως άνω ημερομηνία. Η μη προσέλευσή του υποψηφίου, για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της ανωτέρας βίας, αυτομάτως τον αποκλείει από την επιλογή. Η συνέντευξη θα γίνει με τηλεδιάσκεψη μόνο αν το επιβάλλουν μέτρα πολιτικής προστασίας.

   Επικοινωνία

   Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος (email[email protected], τηλ: 2610 996077 & 2610 996098).

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε ενενήντα (90).

   Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι εξαμηνιαία. Για τη λήψη του ΔΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς: σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα κατά τα δύο εξάμηνα (Α’ και Β’ εξάμηνα για την ειδίκευση «Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική»), καθώς και στα μαθήματα επιλογής που προβλέπονται κατά περίπτωση σε κάθε εξάμηνο προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός πιστωτικών μονάδων και να εκπονήσουν επιτυχώς Διπλωματική Εργασία στο Β’ και Γ΄ εξάμηνο.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

   Ειδίκευση: «Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική»

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (σε παρένθεση το εξάμηνο διδασκαλίας)

   Ειδίκευση: «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών – Φωτονική»

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (σε παρένθεση το εξάμηνο διδασκαλίας)

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email