Προαγωγή Υγείας στην Τρίτη Ηλικία

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,250€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο « Προαγωγή υγείας στην τρίτη ηλικία » παρέχει εξειδικευμένη γνώση αναφορικά με την προαγωγή της υγείας, της ευεξίας, της αυτονομίας και της προστασίας της αξιοπρέπειας σε άτομα τρίτης ηλικία καθώς και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για τον σκοπό αυτό.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι η υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση με στόχο την παροχή γνώσεων στους φοιτητές για τις σύγχρονες εξελίξεις και τη διεπιστημονική προσέγγιση της προαγωγής υγείας των ηλικιωμένων καθώς και την ανάπτυξη διατομεακών πολιτικών και δράσεων.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Προαγωγή Υγείας στην Τρίτη Ηλικία» [Ηealth promotion in third age ]

   Ίδρυση ΠΜΣ (ΦΕΚ 4163/τ Β’/28-9-2020), Κανονισμός σπουδών ( υπό έγκριση στη Σύγκλητο του ΠΑΔΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, όπως ισχύει.

   Γενικές Πληροφορίες

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προαγωγή υγείας στην τρίτη ηλικία » (Ηealth promotion in third age) του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές του πρώτου κύκλου σπουδών του οικείου Τμήματος.

   Οι πτυχιούχοι του Π.Μ.Σ. θα εκπαιδευθούν στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή δράσεων που θα βοηθούν τα άτομα της τρίτης ηλικίας να παραμείνουν δραστήριοι και ενεργοί πολίτες, να ζήσουν με αυτονομία και αξιοπρέπεια και να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη πρόσβαση τους στην ενημέρωση για την προαγωγή και προστασία της υγείας τους.

   Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού ο/ η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να σχεδιάσει και να αναπτύξει πολιτικές οι οποίες θα συμβάλουν:
   -Στην υποστήριξη των ηλικιωμένων ατόμων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα και δραστήρια.
   -Στην προαγωγή υγείας και πρόληψης νόσων στη τρίτη ηλικία.
   -Στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.

   Η χρονική διάρκεια για τις σπουδές που οδηγούν στην απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (Μ.Δ.Σ.) του Προγράμματος ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και διαρθρώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα διδασκαλίας, έκαστο εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS), καθώς και ένα εξάμηνο για τη συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS). Συνολικά απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες για την απόκτηση του Μ.Δ.Σ. Η επιτρεπόμενη διάρκεια ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων για την λήψη του Μ.Δ.Σ. δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα μαθήματα δύνανται να διεξάγονται όλες τις ημέρες της εβδομάδας για τη διευκόλυνση των μεταπτυχιακών φοιτητών/ τριών που έχουν παράλληλη επαγγελματική απασχόληση.

   Το Π.Μ.Σ. «Προαγωγή υγείας στην τρίτη ηλικία» αποσκοπεί στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας από ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο που είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ καθώς και όλων των συναφών επιστημών υγείας και ανθρωπιστικών σπουδών της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής που σχετίζονται με τον ευρύτερο χώρο της υγείας και της προαγωγής της.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, τμημάτων Ιατρικής και Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής, Ψυχολογίας, Ειδικής αγωγής, Βιολογίας, Βιοχημείας, Φαρμακευτικής, Κοινωνικών Επιστημών, καθώς και πτυχιούχοι άλλων συναφών επιστημόνων με τα αντικείμενα και τους σκοπούς του Π.Μ.Σ.

   Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τριάντα (30) .

   Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στα 2.250€ ανά φοιτητή /τρια για όλο το πρόγραμμα και καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις στην έναρξη κάθε εξαμήνου.

   Σε περίπτωση αναμονής για λήψη υποτροφίας και απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να μην καταβάλει τέλη φοίτησης μέχρι την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης.

   Διαδικασία & Χρονοδιάγραμμα Αιτήσεων Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, έως Δευτέρα 12/10/2020, ώρα 22:00. Ειδικότερα υποβάλλονται:

   1. Ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ.
   2. Αντίγραφο/α πτυχίου ή διπλώματος συνοδευόμενο/α από Αναλυτική Βαθμολογία όλων των μαθημάτων ή υποχρεώσεων του τίτλου, όπου αναγράφεται και ο τελικός βαθμός του τίτλου, αριθμητικά και με ακρίβεια. Οι τίτλοι που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας/αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
   3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι τίτλοι σπουδών και ενδεχόμενες ερευνητικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες.
   4. Δύο συστατικές επιστολές
   5. Αντίγραφα τίτλων Αγγλικής γλώσσας ή άλλα πιστοποιητικά.
   6. Σύντομο υπόμνημα αιτιολόγησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ.

   Δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν και οι τελειόφοιτοι/ ες υπό την προϋπόθεση ότι με την έναρξη του πρώτου εξαμήνου των μαθημάτων θα έχουν προσκομίσει πιστοποιητικό αποφοίτησης ή αντίγραφο πτυχίου.

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

   Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

   1. Βαθμός πτυχίου/διπλώματος και βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., σε ποσοστό 15%.
   2. Επίδοση στην Πτυχιακή/Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών (και αν είναι σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.), σε ποσοστό 10%
   3. Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., σε ποσοστό (10%)
   4. Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα σε ποσοστό 10%
   5. Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 5%
   6. Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 50%

   H Γραμματεία του Π.Μ.Σ. παρέχει πληροφορίες σχετικές με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

   Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 έως Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες διεξαγωγής των συνεντεύξεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. https://pcheld.uniwa.gr/

   Επικοινωνία – Πληροφορίες

   Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκέπτονται, την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. https://pcheld.uniwa.gr/ ή να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., καθημερινά από 9 π.μ. έως 13:00, στο 2132010261 ή μέσω email στη διεύθυνση: [email protected], υπόψη κας Ελένης Καραγιάννη ή κ. Κωνσταντίνου Κεσανόπουλου.

  • Για την απόκτηση Μ.Δ.Σ. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Για την ολοκλήρωση των σπουδών οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων ή/και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων δύναται να πραγματοποιηθεί και με εξ αποστάσεως μέσα και μεθόδους διδασκαλίας σε αριθμό μαθημάτων που δεν θα υπερβαίνει το 35% των μαθημάτων του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

   Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο

   • Ψυχική υγεία και τρίτη ηλικία 6 ECTS
   • Επιδημιολογία – Μεθοδολογία Έρευνας 6 ECTS
   • Βιολογία της γήρανσης και Παθοφυσιολογία της τρίτης ηλικίας 6 ECTS
   • Κοινωνικότητα και τρίτη ηλικία: Πρόσβαση, συμμετοχή και υποστήριξη 6 ECTS
   • Πληροφορική και σύγχρονες τεχνολογίες στην υγεία 6 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο

   • Παρηγορητική φροντίδα / Στήριξη των ηλικιωμένων στο τέλος της ζωής τους 6 ECTS
   • Περιβάλλον και αυτονομία στην τρίτη ηλικία 6 ECTS
   • Εκφυλιστικά νοσήματα – Άνοια 6 ECTS
   • Ηθική και πρακτική φιλοσοφία στην τρίτη ηλικία 6 ECTS
   • Ευεξία στην τρίτη ηλικία: Ελεύθερος χρόνος, Διατροφή και άσκηση 6 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο

   • Διπλωματική Εργασία 30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Προαγωγή Υγείας στην Τρίτη Ηλικία

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email