Προαγωγή Ψυχικής Υγείας – Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών (MSc in Mental Heal Promotion-Prevention of Psychiatric Disorders)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Βασικός σκοπός του ΠΜΣ είναι η εντατική και εξειδικευμένη εκπαίδευση των φοιτητών, ώστε μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους να είναι ικανοί να συμβάλλουν στον υψηλότερο δυνατό βαθμό:
   α) στην παραγωγή νέας γνώσης στα επιστημονικά πεδία της προαγωγής της ψυχικής υγείας και της πρόληψης των ψυχιατρικών διαταραχών
   β) στην εφαρμογή στις σύγχρονες κοινωνίες των δεξιοτήτων που απέκτησαν για την προαγωγή και ενίσχυση της ψυχικής υγείας και την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών.

   Είναι, σημαντικό ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας και Πρόληψης Ψυχιατρικών Διαταραχών καθώς και το συγκεκριμένο ΠΜΣ στοχεύουν στην εξειδικευμένη εκπαίδευση τόσο λειτουργών υγείας, όσο και κοινωνικών φορέων που έχουν καθοριστικούς ρόλους στην κοινότητα και έρχονται σε επαφή με το κοινό, ιδιωτικού ή δημοσίου συμφέροντος. Η ανάγκη εφαρμογής τέτοιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων εκφράστηκε και στην «Πράσινη Βίβλο» (2005), που προτάθηκε από την Επιτροπή Δημόσιας Υγείας της Ε.Ε. Για το λόγο αυτό συζητούνται ήδη περαιτέρω προτάσεις συνεργασίας από σημαντικά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, και γίνεται προετοιμασία για την εφαρμογή υψηλού επιπέδου εξ΄ αποστάσεως ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία του νέου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών», διάρκειας τριών (3) εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

   Η έναρξη των μαθημάτων του νέου κύκλου του Π.Μ.Σ. θα γίνει εντός του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και περιλαμβάνει τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   Ο αριθμός των εισακτέων είναι κατ’ ανώτατο όριο 45 (σαράντα πέντε).

   Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε Μεταπτυχιακού Φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1.000 (χίλια) ευρώ ανά εξάμηνο.

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από 2/09/2019 έως 23/09/2019 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., Αλεξανδρουπόλεως 25, 1ος όροφος, τις ημέρες Τρίτη και Τετάρτη και ώρες 11:30-13:30.

   Θερμή παράκληση για την έγκαιρη προσέλευση των υποψηφίων. Ο συνωστισμός για κατάθεση φακέλων υποψηφιότητας τις τελευταίες ημέρες μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των υποψηφίων, η οποία θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας και εντός του προαναφερθέντος ωραρίου.

   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

   1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο, που αναρτάται μαζί με την προκήρυξη του Π.Μ.Σ. στην ιστοσελίδα school.med.uoa.gr.
   2. Αντίγραφο Πτυχίου
   3. Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων.
   4. Αντίγραφο Διπλωματικής Εργασίας (όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο).
   5. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα.
   6. Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, κ.λ.π. που πιστοποιούν όσα αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα.
   7. Βεβαιώσεις Κλινικού ή αντίστοιχα κοινωνικού έργου (εάν υπάρχει, με σφραγίδα του ιδρύματος που τις χορηγεί).
   8. Βεβαιώσεις Ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχει, με σφραγίδα του ιδρύματος που τις χορηγεί).
   9. Πιστοποιήσεις Ξένης Γλώσσας (Κατώτατο Επίπεδο B2).
   10. Δύο Συστατικές Επιστολές (σε χωριστούς κλειστούς φακέλους, από άτομα με μόνιμη σχέση εργασίας σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα).
   11. Σύντομο Σημείωμα στο οποίο οι υποψήφιοι αναφέρουν τα κριτήρια βάσει των οποίων επέλεξαν το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
   12. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου όπου δηλώνεται η εγκυρότητα των στοιχείων που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και στην αίτηση υποψηφιότητας*.

   *Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται:
   «Δηλώνω ότι στην αίτησή μου για υποψηφιότητα συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. “Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών” του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 έχω επισυνάψει τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά σε μορφή πρωτοτύπων εγγράφων ή αντιγράφων, τα οποία είναι γνήσια και έχουν αληθές περιεχόμενο. Δηλώνω, επίσης, ότι όσα πιστοποιητικά έχω καταθέσει σε μορφή απλού φωτοτυπημένου εγγράφου προς απόδειξη των στοιχείων που αναφέρω στην Αίτησή μου και στο Βιογραφικό μου Σημείωμα  είναι γνήσια και έχουν αληθές περιεχόμενο».

   Η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.Μ.Φ.) με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και την  συνέντευξη, όπου θα εκτιμηθούν μεταξύ άλλων η δυνατότητα και το κίνητρο των υποψηφίων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ.

   Ενστάσεις επί της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών είναι δυνατόν να κατατεθούν σε προθεσμία επτά εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της επιλογής.

   Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να καταθέτουν το φάκελό τους με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας, αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

   Προσοχή:
   Α) Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων να εσωκλείονται σε «φάκελο με λάστιχο».
   Β) Οι επιστημονικές εργασίες (π.χ. δημοσιεύσεις, κ.ά.) των υποψηφίων να κατατίθενται σε έντυπη μορφή.
   Γ) Δεκτοί γίνονται μόνο συμπληρωμένοι φάκελοι υποψηφιότητας. Σε κάθε άλλη περίπτωση η αίτηση απορρίπτεται.

   Πληροφορίες: Γραμματεία ΠΜΣ «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας – Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών», Αλεξανδουπόλεως 25, 1ος όροφος, Αθήνα, 11527
   Email επικοινωνίας: [email protected], Τηλέφωνο: 6978842588 (Μόνο Τρίτη – Τετάρτη ώρες 11:30 – 13:30).

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά Ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Τα μαθήματα διεξάγονται κατά βάση στην Ελληνική και κατά περίπτωση στην Αγγλική γλώσσα.

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Προαγωγή Ψυχικής Υγείας – Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών (MSc in Mental Heal Promotion-Prevention of Psychiatric Disorders)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email