Loading...

Προαγωγή και Αγωγή Υγείας (MSc in Health Promotion and Education)

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,600€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ Προαγωγής και Αγωγής Υγείας αποσκοπεί στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση και εξειδίκευση πτυχιούχων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) στα αντικείμενα της Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, τα οποία περιλαμβάνουν τη μελέτη των παραγόντων που επιδρούν στην υγεία και τη μελέτη των τρόπων αντιμετώπισής τους. Οι παράγοντες αυτοί αφορούν πρωτίστως το φυσικό περιβάλλον, το κοινωνικό περιβάλλον και την ανθρώπινη συμπεριφορά. Στα αντικείμενα εκπαίδευσης περιλαμβάνονται επίσης βασικές γνώσεις στατιστικής, επιδημιολογίας, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, παιδαγωγικής και μεθοδολογία έρευνας. Βασικός στόχος του ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες στα πεδία του σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, καθώς και του σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών Προαγωγής Υγείας στη χώρα μας.

   To ΜΔΕ Προαγωγής και Αγωγής Υγείας απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και επαγγελματικών δυνατοτήτων. Επίσης, η οργάνωση του ΠΜΣ προβλέπει ότι ένας σημαντικός αριθμός καθηγητών ΤΕΙ χωρίς μεταπτυχιακό δίπλωμα, θα φοιτούν ετησίως «κατ’ εξαίρεση» στο πρόγραμμα, γεγονός που θα διευρύνει το γνωστικό πεδίο και εκπαιδευτικό επίπεδο της συγκεκριμένης ομάδας ως επαγγελματίες, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά και τυπικά τη θέση τους ως καθηγητές των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων

   Δείτε την προκήρυξη:

   Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών στο Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ και του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

   Το διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» που οργανώνει και λειτουργεί η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ και το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής πρόκειται να δεχθεί φοιτητές/τριες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας. Το πρόγραμμα μαθημάτων αρχίζει τον Οκτώβριο του 2019, είναι διετές με απογευματινές υποχρεωτικές παρακολουθήσεις τριών ημερών ανά εβδομάδα.

   Στο Π.Μ.Σ. «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής, Ψυχολογίας, Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Οδοντιατρικής, Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Σπουδών, Κοινωνιολογίας, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Νοσηλευτικής, Διατροφής, Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Εργασίας, Μαιευτικής και συναφών Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 900 ευρώ ανά εξάμηνο.

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» ολοκληρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.
   Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
   • Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ
   • Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (και πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ για τους/τις πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού)
   • Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακού (ή και μεταπτυχιακού, αν υπάρχει)
    Βιογραφικό Σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία και η επιστημονική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας, καθώς και όποια άλλη επαγγελματική ή εθελοντική δραστηριότητα εκτιμά ο/η ίδιος/α ότι σχετίζεται με το αντικείμενο του ΠΜΣ. Το βιογραφικό σημείωμα πρέπει να συνοδεύουν τα σχετικά αποδεικτικά επαγγελματικής, ερευνητικής ή εθελοντικής δραστηριότητας που έχουν δηλωθεί
   • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 ή καλή Β2) σύμφωνα με το άρθρο 1 π.δ 146/2007. Για τους υποψήφιους που δεν κατέχουν κάποιον από τους παραπάνω τίτλους, η γνώση της αγγλικής γλώσσας θα αξιολογηθεί μέσω της δοκιμασίας απόδοσης περίληψης επιστημονικής δημοσίευσης από τα αγγλικά στα ελληνικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής. Επιπροσθέτως, οι αλλοδαποί /ες υποψήφιοι /ες οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα, όπως αυτό αποδεικνύεται με την υποβολή πτυχίου ή ανάλογου τίτλου σπουδών από ίδρυμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας ή μέσω της επιτυχούς παρακολούθησης μαθημάτων δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους.
   • Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο υπογεγραμμένο από τον καθηγητή ή/και προϊστάμενο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σχετική φόρμα Φόρμα Συστατικής 2018_19
   • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν)
   • Ηλεκτρονικό αντίγραφο διπλωματικής εργασίας του Α΄ ή Β’ κύκλου σπουδών (εάν υπάρχει)
   • Φωτοαντίγραφο ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σελίδας του διαβατηρίου που αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου του.

   Όσοι/ες φοιτητές/τριες προβλέπεται να ολοκληρώσουν το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τους τον Σεπτέμβριο/Οκτώβριο 2019 υποχρεούνται να υποβάλουν, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο Π.Μ.Σ. θα πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών και το επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.

   Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ, τα οποία αξιολογούν τους υποψηφίους με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: – Βαθμό πτυχίου – Προφορική συνέντευξη – Συστατικές επιστολές –  Επίδοση σε δοκιμασία απόδοσης περίληψης επιστημονικής δημοσίευσης από τα αγγλικά στα ελληνικά – Επίδοση σε διπλωματική εργασία (εφόσον υπάρχει) – Ερευνητική & επαγγελματική δραστηριότητα (εφόσον υπάρχει)

   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.
   Η διαδικασία της αξιολόγησης και της επιλογής των φοιτητών/τριών περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:
   Α) Αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ
   Β) Συνέντευξη υποψηφίου από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.


   ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

   Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
   έως  25/07/2019  – ώρες κατάθεσης 10:00 – 14:00
   26, 29 & 30/07/2010  –  ώρες κατάθεσης 13:00 – 15:00
   από 26 έως 30/08/2019  – ώρες κατάθεσης 13:00 – 15:00

   Ο φάκελος υποψηφιότητας κατατίθεται προσωπικά ή αποστέλλεται μέσω υπηρεσίας courier στην ακόλουθη διεύθυνση:

   ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Μ.Σ «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 25 (2ος όροφος) 115 27 Αθήνα
   ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

   τηλ 210-7222723
   e-mail: [email protected]

   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ: Οι συνεντεύξεις για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων φοιτητών/τριών θα λάβουν χώρα την περίοδο 10-20 Σεπτεμβρίου 2019. Ανακοίνωση για τις ακριβείς ημερομηνίες θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. στις αρχές Σεπτεμβρίου 2019.
   Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Χριστίνα Δημητρακάκη, [email protected] (τηλ. επικοινωνίας: 210-722 2723)

  • Το ΔΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, πρακτική άσκηση σε θέματα σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

    

   Α΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες/ εβδομάδα ECTS
   Βασικές αρχές στην Προαγωγή και Αγωγής Υγείας 3 6
   Ψυχολογία της Υγείας 3 6
   Πρακτικά ζητήματα στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας 3 6
   Κοινωνιολογία της Υγείας 3 6
   Επιδημιολογία 3 6
   Σύνολο 15 30
   Β΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες/εβδομάδα ECTS
   Μεθοδολογία έρευνας στην Προαγωγή Υγείας 3 6
   Βασικές αρχές στατιστικής σε μελέτες Προαγωγή και Αγωγής υγείας 3 6
   Δεξιότητες επικοινωνίας – Συμβουλευτική 3 6
   Θέματα Γνωστικής και Κοινωνικής ψυχολογίας 3 6
   Προαγωγή και Αγωγή Υγείας στην Κοινότητα Ι 3 6
   Σύνολο 15 30
   Γ΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες/εβδομάδα ECTS
   Προαγωγή και Αγωγή Υγείας στην Κοινότητα ΙΙ 6 10
   Προαγωγή και Αγωγή Υγείας στο Σχολικό περιβάλλον 6 10
   Προαγωγή και Αγωγή Υγείας στις Υπηρεσίες υγείας 6 10
   Σύνολο 18 30
   Δ΄ Εξάμηνο
     ECTS
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30
   Σύνολο   30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ