Ποσοτική Επενδυτική (Quantitative Investing)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 6,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: , ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Ποσοτική Επενδυτική έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση επιστημόνων σε ειδικές μαθηματικές, στατιστικές και υπολογιστικές τεχνικές, που χρησιμοποιούνται στα χρηματοοικονομικά, την ανάλυση κινδύνου, και την επενδυτική–εκτιμητική ακινήτων, καθώς και την εμβάθυνση σε εκείνες τις οικονομικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την κατανόηση του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν αυτές οι πρακτικές.

   Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία των φοιτητών για την υψηλού επιπέδου στελέχωση του ιδιωτικού ή/και δημόσιου τομέα, διεθνών οργανισμών και γενικότερα στην κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Επίσης το επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων δίνει την δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο.

   Με το πέρας των σπουδών τους οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού:
   1. Θα έχουν ένα ευρύ πεδίο γνώσεων στα μαθηματικά χρηματοοικονομικά και την ανάλυση επενδυτικού κινδύνου.
   2. Θα έχουν το απαιτούμενο φάσμα οικονομικών γνώσεων που είναι απαραίτητα στην κατανόηση των θεμάτων τους, ως ένα μεταπτυχιακό Οικονομικού Τμήματος.
   3. Θα έχουν γνωρίσει εκτενώς τη θεωρία, εφαρμοσμένες αναλυτικές μεθόδους και δομή των αγορών ακινήτων στο διεθνή χώρο.
   4. Θα γνωρίζουν όλα τα στατιστικά και τεχνικά εργαλεία που απαιτούνται για την εις βάθος μοντελοποίηση των αγορών ακινήτων και τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
   5. Θα γνωρίζουν προγραμματισμό σε EXCEL και MATLAB κατάλληλο για να αντιμετωπίζουν προβλήματα χρηματοοικονομικών και ανάλυσης κινδύνου.
   6. Θα έχουν τις απαραίτητες βάσεις για την μοντελοποίηση προβλημάτων χρηματοοικονομικών και ανάλυσης κινδύνου αλλά και για να προχωρήσουν τις σπουδές τους, αν το επιθυμούν, σε ανώτερο επίπεδο.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή νέων φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): Ποσοτική Επενδυτική (Quantitative Investing) 

   Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΕΚ 3071 τ. Β’/31-07-2019 και του Ν.4485/2017. 

   Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Ποσοτική Επενδυτική – Quantitative Investing» σε μια από τις ακόλουθες ειδικεύσεις: 

   Α. «Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου» 

   Β. «Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων» 

   Αντικείμενο του ΠΜΣ αποτελεί η εκπαίδευση των φοιτητών στην εφαρμοσμένη οικονομική σε θέματα του ευρύτερου τομέα Χρηματοοικονομικής, Μαθηματικών και Στατιστικής. Ειδικότερα στην εκπαίδευση επιστημόνων σε ειδικές μαθηματικές, στατιστικές και υπολογιστικές τεχνικές, που χρησιμοποιούνται στα χρηματοοικονομικά και την ανάλυση κινδύνου και την επενδυτική-εκτιμητική ακινήτων, καθώς και την εμβάθυνση σε εκείνες τις οικονομικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την κατανόηση του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν αυτές οι πρακτικές. Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία των φοιτητών για την υψηλού επιπέδου στελέχωση του ιδιωτικού ή/και δημόσιου τομέα, διεθνών οργανισμών και γενικότερα στην κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πολύπλευρη ανάπτυξή της ελληνικής οικονομίας. Επίσης το επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων δίνει την δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο. 

   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

   Η διάρκεια του ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι: 

   Α. «Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου» τέσσερα (4) συνεχή ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η φοίτηση μπορεί να παρέχεται από πρόγραμμα μερικής φοίτησης, η συνολική διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

   Β. «Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων» τρία (3) συνεχή ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η φοίτηση μπορεί να παρέχεται από πρόγραμμα μερικής φοίτησης, η συνολική διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

   Τα μαθήματα, που αρχίζουν τον Οκτώβριο 2020, διεξάγονται είτε δια ζώσης, σε μη εργάσιμες ώρες, είτε με μεθόδους ανοιχτής εξ’  αποστάσεως εκπαίδευσης, αξιοποιώντας καινοτόμες πλατφόρμες και ψηφιακά εργαλεία.

   Για τη συμμετοχή τούς στο ΠΜΣ, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1,500€) ευρώ ανά εξάμηνο για την ειδίκευση «Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου» και στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2,000€) ανά εξάμηνο για την ειδίκευση «Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων». Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου. 

   Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχειά της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. 

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, κάτοχοι τίτλου οικονομικών, νομικών, κοινονικο-πολιτικών, θετικών επιστημών ή πολυτεχνικών τμημάτων του Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

   Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν στο ΠΜΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 είναι πενήντα (50) φοιτητές και στις δύο ειδικεύσεις. 

   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 

   Η επιλογή των εισακτέων ακολουθεί αυστηρώς αξιοκρατικά κριτήρια και γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού του ΠΜΣ. Για την εισαγωγή στο ΠΜΣ θα συνεκτιμηθούν το πτυχίο και ο βαθμός αυτού, η κατοχή δεύτερου πτυχίου Α’ ή  Β’ κύκλου σπουδών, οι συστατικές επιστολές, η προφορική συνέντευξη και η γνώση ξένων γλωσσών. Πρόσθετα προσόντα όπως GMAT ή GRE, επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητική δραστηριότητα, εργασιακή εμπειρία, γνώσεις Η/Υ, συμμετοχή σε σεμινάρια, λαμβάνονται υπόψη. 

   Σε περίπτωσή ισοβαθμίας επιλέγονται οι υποψήφιοι με τον υψηλότερο βαθμό πρώτου πτυχίου. Για τούς φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει τα μαθήματα του πτυχίου κατά τον χρόνο αίτησης στο ΠΜΣ, αλλά που κατά τα άλλα πληρούν τις προϋποθέσεις αίτησης, αντί για τη βαθμολογία πτυχίου υπολογίζεται ο μέσος όρος των βαθμών των μαθημάτων που ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει επιτυχώς μέχρι τον χρόνο αιτήσεων. Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) καταρτίζει τον πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος. 

   Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν να εγγραφούν στο ΠΜΣ οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά κατάταξης τούς στον εγκεκριμένο πίνακα αξιολόγησης. 

   ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος, την αίτηση υποψηφιότητας και τα ακόλουθα δικαιολογητικά έως και Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2020

   – Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Τίτλοι από πανεπιστήμια της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το πάρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

   – Αναλυτική βαθμολογία. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν ολοκληρώσει τον Α’ κύκλο σπουδών (προπτυχιακό), η αναλυτική βαθμολογία θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ο αριθμός των μαθημάτων που υπολείπονται για την απόκτηση του πτυχίου, καθώς και ο μέσος ορός που προκύπτει από τα μαθήματα που συμπεριλαμβάνονται στην αναλυτική που κατατίθεται. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ι στο ΠΜΣ, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο ΠΜΣ είναι η επιτυχής περάτωση των σπουδών πριν την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου του ΠΜΣ.

   – Βιογραφικό σημείωμα 

   – Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο γλωσσομάθειας B2). Απαλλάσσονται του αποδεικτικού γνώσης αγγλικής γλώσσας οι υποψήφιοι που διαθέτουν ικανοποιητική επίδοση στο GMAT ή GRE.

   – Μία ή δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ Τμημάτων στα οποία έχει φοιτήσει ο/η υποψήφιος/α. Οι συστατικές επιστολές κατατίθενται ή αποστέλλονται από τούς υποψηφίους στη γραμματεία του Προγράμματος (ΠΜΣ Ποσοτική Επενδυτική, Ευριπίδου 14, 5ος όροφος, Αθήνα 10559). Εναλλακτικά, αποστέλλονται από τους συντάκτες τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ένδειξη «Συστατική επιστολή για τον/την υποψήφιο/α *ονοματεπώνυμο+» Αν οι συστατικές επιστολές δεν είναι άμεσα διαθέσιμες, θα πρέπει να προσκομισθούν από τον υποψήφιο κατά την συνέντευξη. 

   – Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

   Επισημαίνεται ότι όσοι εκ των υποψηφίων επιλεγούν τελικά για την εισαγωγή τούς στο ΠΜΣ, θα κληθούν να προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, με την προϋπόθεση ότι όποιο πιστοποιητικό  προέρχεται από δημόσιο φορέα, θα προσκομιστεί σε απλό φωτοαντίγραφο, ενώ αν προέρχεται από ιδιωτικό φορέα θα προσκομιστεί σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο.

   Προαιρετικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν κάθε άλλο δικαιολογητικό που θεωρούν ότι ενισχύει την υποψηφιότητά τούς (π.χ. αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κριτές, εάν υπάρχουν,κ.λ.π.) σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία word, pdf), στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας [email protected].

   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

   Για πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος https://qi-uoa.gr/ ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τη Γραμματεία του Προγράμματος (τηλ. 210.368.9813). Περαιτέρω ερωτήματα μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας [email protected] 

   Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ “Ποσοτική Επενδυτική” παρατείνεται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

  • Το πρόγραμμα ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Η φοίτηση περιλαμβάνει δεκαέξι μαθήματα ή δεκατέσσερα μαθήματα και συγγραφή διπλωματικής εργασίας για την ειδίκευση ΜΧΑΚ και δέκα τρία μαθήματα και τρία σεμινάρια για την  ειδίκευση ΕΕΑ.

   Τα μαθήματα κατανέμονται μεταξύ υποχρεωτικών μαθημάτων του παρόντος ΠΜΣ και μαθημάτων επιλογής – είτε του παρόντος ΠΜΣ είτε άλλων ΠΜΣ του Τμήματος. Κάθε υποχρεωτικό ή επιλογής μάθημα αντιστοιχεί σε 7,5 πιστωτικές μονάδες διδασκαλίας. Η διπλωματική εργασία του Δ’ εξαμήνου της ειδίκευσης ΜΧΑΚ, ισοδυναμεί με 15 πιστωτικές μονάδες. Άρα κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες, ενώ για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτούνται συνολικά τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS) για την ειδίκευση ΜΧΑΚ ή ενενήντα (90) για την ειδίκευση ΕΕΑ. Στους φοιτητές δίδεται η δυνατότητα να επιλέγουν τα μαθήματα επιλογής ανεξαρτήτως εξαμήνου φοίτησης.

   Τα μαθήματα μπορεί να συνοδεύονται από φροντιστήρια, εργαστηριακές ασκήσεις και σεμινάρια ελεύθερης επιλογής που βοηθούν τους φοιτητές στο να συμπληρώσουν την κατάρτιση τους, να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση των οικονομικών εννοιών και να πειραματισθούν με πραγματικά δεδομένα.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, η διδασκαλία των οποίων, καθώς και η απαιτούμενη βιβλιογραφία δύναται να είναι στην αγγλική γλώσσα.
   Η Συνέλευση του Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους δύναται να αναπροσαρμόζει την ύλη των μαθημάτων ανάλογα με τις εξελίξεις της επιστήμης, τις ανάγκες των φοιτητών και τη διαθεσιμότητα του διδακτικού προσωπικού.

   Α. Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων για την ειδίκευση ΜΧΑΚ διαμορφώνεται ως εξής:

   Β. Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων για την ειδίκευση ΕΕΑ διαμορφώνεται ως εξής:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email