Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνία και Μέσα

 • panteio
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει έως εξήντα (60) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών (έως είκοσι (20) ανά κατεύθυνση ειδίκευσης) που επιθυμούν να συμμετάσχουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, σε μία από τις τρείς κατευθύνσεις του: 

   1. Πολιτιστική Διαχείριση, 
   2. Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων, 
   3. Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέσα και Τεχνολογία. 

   Το Πρόγραμμα απαιτεί την πλήρη απασχόληση των φοιτητών που θα επιλεγούν κατά τη διάρκεια τριών εξαμήνων. Για την επιτυχή ολοκλήρωσή του, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν την υποχρέωση να συμμετάσχουν ανελλιπώς και να εξετασθούν σε έξι (6) μαθήματα και να εκπονήσουν, υπό την επίβλεψη συμβούλου καθηγητή, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία περίπου 20.000 λέξεων την οποία θα κληθούν να υποστηρίξουν ενώπιον τριμελούς επιτροπής. 

   • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς από 20-06-2020 έως 20-08-2020 στη διεύθυνση:
    Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
    Π.Μ.Σ. «Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνία και Μέσα»
    Λεωφόρος Συγγρού 136, Αθήνα, Τ.Κ. 176 71
    Γραμματεία Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

   Ειδικότερα, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα εξής

   1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου
   2. Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής ή πτυχίου ΤΕΙ. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση που πιστοποιεί την τρέχουσα ακαδημαϊκή τους κατάσταση. Τυχόν επιλογή τους θα τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης των σπουδών τους το αργότερο κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, όπως θα πιστοποιείται από σχετική νόμιμη βεβαίωση που πρέπει να κατατεθεί μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης των τελικών αποτελεσμάτων.
   3. Αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών μαθημά-των. 
   4. Αντίγραφα διπλωμάτων ή τίτλων πιστοποίησης της γλωσσικής επάρκειας. 
   5. Βιογραφικό σημείωμα  Eκτενές υπόμνημα στο οποίο οι υποψήφιοι εκθέτουν τι προσδοκούν από τη φοίτησή τους στο ΠΜΣ. [Κατεβάστε το υπόδειγμα υπομνήματος σε μορφή Word (.doc) ή Acrobat Reader (.pdf) 
   6. Περίληψη των τυχόν δημοσιεύσεων ή άλλων ερευνητικών εργασιών τους και δικαιολογητικά που πιστοποιούν την ενδεχόμενη πρόσθετη ερευνητική, δημιουργική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα.
   7. Δύο συστατικές επιστολές 

   Στις περιπτώσεις 2, 3 και 4 αρκούν ευκρινή φωτοαντίγραφα των εγγράφων κατά την υποβολή της αίτησης. Όσοι επιτύχουν, μπορεί να κληθούν να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα κατά την εγγραφή τους. 

   ΠΡΟΣΟΧΗ : 

   • Αιτήσεις που έχουν σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δε θα γίνουν δεκτές. 
   • Αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο σε μία από τις κατευθύνσεις του ΠΜΣ. 
   • Αιτήσεις που δεν είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένες και δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απορρίπτονται. 
   • Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται δεν επιστρέφονται. 
   • Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές. Το εκπρόθεσμο της αίτησης διαπιστώνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο υποβολής της αίτησης και ο υποψήφιος δεν προσκομίσει την απόδειξη ταχυδρομικής αποστολής της, η αίτηση απορρίπτεται. 

   ➢ Η αίτηση του υποψηφίου συνιστά Υπεύθυνη Δήλωση. Ψευδείς δηλώσεις επισείουν ποινικές κυρώσεις προβλεπόμενες στο Ν. 1599/86. 

   ➢ Καμία αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης δεν είναι εφικτή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. 

   ➢ Κανένα δικαιολογητικό που θα σταλεί μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, με οποιονδήποτε τρόπο, δεν γίνεται δεκτό. 

   Οι υποψήφιοι καλούνται σε γραπτή δοκιμασία τον Σεπτέμβριο του 2020 κατά την οποία αναπτύσσουν θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της εκάστοτε κατεύθυνσης. Όσοι επιτυγχάνουν, καλούνται κατόπιν σε συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής, η οποία αξιολογεί επίσης τους φακέλους τους. Η βαρύτητα των παραπάνω στην τελική αξιολόγηση προκύπτει ως εξής: γραπτή δοκιμασία 40%, φάκελος 30% και συνέντευξη 30%. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

   Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή στη γραπτή δοκιμασία δεν σημαίνει την αποδοχή της πληρότητας του φακέλου των υποψηφίων ούτε διασφαλίζει την εισαγωγή τους στο ΠΜΣ. 

   Ο τόπος της γραπτής δοκιμασίας και τυχόν αλλαγή του χρόνου τέλεσής της, όπως και ο χρόνος και ο τόπος της συνέντευξης, καθώς και τα ονόματα των επιτυχόντων υποψηφίων σε κάθε φάση αξιολόγησης, του τελικού καταλόγου επιτυχόντων περιλαμβανομένου, θα δημοσιευθούν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Η ενημέρωση περί αυτών αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων. 

   Ο βαθμός πτυχίου των υποψηφίων απαιτείται να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς». Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να γίνουν δεκτοί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος υποψήφιοι με μικρότερο βαθμό πτυχίου, αν έχουν βαθμολογηθεί με «λίαν καλώς» στα μαθήματα ή στην τυχόν πτυχιακή τους εργασία που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της εκάστοτε κατεύθυνσης ή εάν διαθέτουν δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο, ή πλούσιο συναφές ερευνητικό, επαγγελματικό, καλλιτεχνικό ή δημιουργικό έργο. 

   Οι υποψήφιοι απαιτείται να γνωρίζουν πολύ καλά μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική (που αποδεικνύεται από σχετικό δίπλωμα γλωσσομάθειας επιπέδου C2), γνώση που αποδεικνύεται από σχετικό δίπλωμα ή από τίτλο σπουδών σε αλλοδαπό πανεπιστήμιο, ειδάλλως διαπιστώνεται από εξέταση ή συνέντευξη. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι απαιτείται να γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική γλώσσα, γνώση που αποδεικνύεται από σχετικό δίπλωμα, ειδάλλως διαπιστώνεται από εξέταση ή συνέντευξη. 

   Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, και εκτός διαδικασίας γραπτής δοκιμασίας, γίνονται δεκτοί έως δύο (2) υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχαν στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού σε γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους (άρθρο 4 παρ.3 ν. 3685/2008, όπως ισχύει), εφόσον καταθέσουν αίτηση και σχετική βεβαίωση υποτροφίας, μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά (πλην των συστατικών επιστολών), εντός της παραπάνω προθεσμίας. 

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας, τα κριτήρια και τις διαδικασίες επιλογής και την οργάνωση και λειτουργία των μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμβουλευτούν τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ, που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 


   Προκήρυξη εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. Κατεύθυνση: «Πολιτιστική Διαχείριση» 

   Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει έως είκοσι (20) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στην Κατεύθυνση «Πολιτιστική Διαχείριση» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνία και Μέσα», που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Πολιτιστική Διαχείριση. 

   Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι των Τμημάτων Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας, Πολιτικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών Σπουδών, Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας, Νομικής, Φιλοσοφικής, Επιστημών της Αγωγής, Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Αρχιτεκτονικής, Καλών Τεχνών, Θεατρικών, Μουσικών ή Κινηματογραφικών Σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι και άλλων Τμημάτων με αυξημένα προσόντα και εμπειρία σε τομέα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της Κατεύθυνσης, με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

   Ενδεικτική βιβλιογραφία για τη γραπτή δοκιμασία: 

   • Αυδίκος, Β. 2014, Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο. 
   • Heinich, N. 2014, Κοινωνιολογία της τέχνης, Αθήνα, Πλέθρον. 
   • Hooper-Greenhill, E. 2006, Το μουσείο και οι πρόδρομοί του, Αθήνα, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς. 
   • Ζορμπά, Μ., 2014, Πολιτική του πολιτισμού. Ευρώπη και Ελλάδα στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, Αθήνα, Πατάκης. 
   • Storey, J. 2015, Πολιτισμική θεωρία και λαϊκή κουλτούρα, Αθήνα, Πλέθρον. 
   • Χαμηλάκης, Γ. 2012, Το έθνος και τα ερείπιά του, Αθήνα, εκδ. του Εικοστού Πρώτου. 

   Προκήρυξη εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. Κατεύθυνση: «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων» 

   Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει έως είκοσι (20) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στην Κατεύθυνση «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνία και Μέσα», που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων. 

   Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι από όλα τα Τμήματα Πανεπιστημίων της ημεδαπής και των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι και άλλων Τμημάτων με αυξημένα προσόντα και εμπειρία σε τομέα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της Κατεύθυνσης, με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

   Ενδεικτική βιβλιογραφία για τη γραπτή δοκιμασία: 

   • Bolz, Ν. Το Αλφαβητάρι των Μέσων. Αθήνα: Σμίλη, 
   • Baecker, D. Επικοινωνία, Αθήνα: Σμίλη, 2008. 
   • Flusser, V. Προς το Σύμπαν των Τεχνικών Εικόνων. Αθήνα: Σμίλη, 2008. 
   • Πολίτης, Π. Η γλώσσα της τηλεοπτικής ενημέρωσης: τα δελτία ειδήσεων της ελληνικής τηλεόρασης (1980-2010). Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Τριανταφυλλίδη, 2014. 
   • Kennedy, G. A. Ιστορία της κλασικής Ρητορικής: Αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής. Αθήνα: Παπαδήμας, 2004. 

   Προκήρυξη εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. Κατεύθυνση: «Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέσα και Τεχνολογία» 

   Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει έως είκοσι (20) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στην Κατεύθυνση «Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέσα και Τεχνολογία» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνία και Μέσα», που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέσα και Τεχνολογία. 

   Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι των Τμημάτων Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας, Πολιτικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών Σπουδών, Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας, Νομικής, Φιλοσοφικής, Επιστημών της Αγωγής, Νέων Μέσων και Ψηφιακών Εφαρμογών, Πληροφορικής και Επιστήμης των Υπολογιστών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι και άλλων Τμημάτων με αυξημένα προσόντα και εμπειρία σε τομέα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της Κατεύθυνσης, με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

   Ενδεικτική βιβλιογραφία για τη γραπτή δοκιμασία: 

   • Λέανδρος, Νίκος (2005). Το διαδίκτυο: Ανάπτυξη και αλλαγή. Αθήνα: Καστανιώτης. 
   • Μπακουνάκης, Νίκος (2014). Δημοσιογράφος ή ρεπόρτερ. Η αφήγηση στις ελληνικές εφημερίδες, 19ος – 20ος αιώνας. Αθήνα: Πόλις. 
   • Gerstlé, Jacques (2014). Η πολιτική επικοινωνία. Αθήνα: Τυπωθήτω-Δαρδανός. 
   • Johnson, Steven (2015). Από που έρχονται οι καλές ιδέες. Η φυσική ιστορία της καινοτομίας. Μετάφραση: Δημήτρης Ποταμιάνος. Επιστημονική Επιμέλεια Μπ. Τσακαρέστου. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο. 
   • McQuail, Denis (2003). Η θεωρία της μαζικής επικοινωνίας για τον 21ο αιώνα. Αθήνα: Καστανιώτης. 
   • Salmon, Christian (2008). Storytelling, η μηχανή που κατασκευάζει ιστορίες και χειραγωγεί τα πνεύματα. Αθήνα: Πολύτροπον. 
   • Webster, Frank (1995). Theories of the information society. London & New York: Routledge. 

   Οι διαδικασίες επιλογής υποψηφίων, εξετάσεων και συνεντεύξεων θα πραγματοποιηθούν κατά το μήνα Σεπτέμβριο (θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος). 

  • Κατεύθυνση «Πολιτιστική Διαχείριση»

   Α ́ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Μεθοδολογία της έρευνας στον πολιτισμό και τις πολιτισμικές σπουδές ΥΠ 10 ECTS
   • Οργάνωση και Διοίκηση Πολιτιστικών Οργανισμών ΥΕ 10 ECTS
   • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού  ΥΕ 10
   • Οπτικός Πολιτισμός ΕΕ 10 ECTS
   • Πολιτισμική Ιστορία ΕΕ 10 ECTS

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Οικονομία του Πολιτισμού ΥΕ 10 ECTS
   • Πολιτιστικόμάρκετινγκ και επικοινωνία ΥΕ 10 ECTS
   • Κοινωνιολογία τουΠολιτισμού ΕΕ 10 ECTS
   • Κινηματογράφος ΕΕ 10 ECTS
   • Μουσειολογία ΕΕ 10 ECTS
   • Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο του ΠολιτισμούΥΕ 10 ECTS

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ECTS

   Κατεύθυνση «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων»

   Α ́ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Μεθοδολογικές προσεγγίσεις Μέσων, Επικοινωνίας & ΠολιτισμούΥΠ 10 ECTS
   • Κοινωνία των Δικτύων, Επικοινωνία και ΠολιτικήΥΕ 10 ECTS
   • Πειθώ και Επιχείρημα ΥΕ 10 ECTS
   • Θεωρία και Ιστορία των Μέσων Επικοινωνίας  ΥΕ 10 ECTS
   • Κριτική της λογοτεχνίας στα ΜΜE  ΥΕ 10 ECTS
   • Επικοινωνία και Τεχνολογία ΥΕ 10 ECTS
   • Γλώσσα και ΜΜΕ  ΥΕ

   Β ́ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Επικοινωνία, Πολιτική και Συναισθήματα ΥΕ 10 ECTS
   • Η Αφήγηση σε Παλαιά και Νέα Μέσα ΥΕ 10 ECTS
   • Κοινωνιολογία του Πολιτισμού ΥΕ 10 ECTS
   • Ψυχολογία και Μέσα ΥΕ 10 ECTS
   • Διοίκηση και Μάρκετινγκ ΥΕ 10 ECTS

   Γ ́ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ECTS

   Κατεύθυνση «Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέσα και Τεχνολογία»

   Α ́ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Μεθοδολογία της έρευνας στα Μέσα και την Επικοινωνία ΥΠ 10 ECTS
   • Παραγωγή Περιεχομένου και Επιχειρήσεις Μέσων ΥΕ 10 ECTS
   • Μέσα και Ψηφιακές Εφαρμογές: Το design ως μέσο επικοινωνίας. Από το παραδοσιακό στο ψηφιακό περιβάλλον  ΥΕ 10 ECTS
   • Ηγεσία και επιχειρηματικότητα στη Δημοσιογραφία ΥΕ 10 ECTS
   • Δημόσιες Πολιτικές και Επικοινωνία ΥΕ 10 ECTS
   • Ψυχολογία των Μέσων και Τεχνολογία ΥΕ 10 ECTS

   Β ́ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Storytelling και αφήγηση στα Μέσα. ΥΕ 10 ECTS
   • Εισαγωγή στις Πρακτικές Δεδομένων  ΥΕ 10 ECTS
   • Διοίκηση και Μάρκετινγκ ΥΕ 10 ECTS
   • Ταυτότητα στον Κυβερνοχώρο: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ακτιβισμός ΥΕ 10 ECTS
   • Σύγχρονο Επικοινωνιακό Περιβάλλον και Αρχαιολογία των Μέσων ΥΕ 10 ECTS
   • Μέσα Επικοινωνίας Διεντοπισμού και Υβριδικά Περιβάλλοντα Επικοινωνίας ΥΕ 10 ECTS

   Γ ́ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email