Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

 • panepistimio aigaiou
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,800€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ:
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπόs του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας στην «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία», είναι η κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών υψηλής εξειδίκευσης στο πεδίο της ανάδειξης πολιτιστικών δεδομένων και της πολιτιστικής προβολής, με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) Στις αρχές του 21ου αι., η ραγδαία ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών και του ψηφιακού πολιτισμού (digital culture) αποτέλεσε το έναυσμα για τη διαμόρφωση ενός κλίματος έντονου αναστοχασμού και προβληματισμού γύρω από το γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής, σε συνάρτηση με το ευρύτερο πεδίο των πολιτιστικών σπουδών. Η εξέλιξη αυτή συνετέλεσε στη ριζική ανατροπή παγιωμένων θεωρητικών αντιλήψεων περί κοινωνίας, πολιτισμού και τεχνολογίας, αλλά και στην οριστική αποδόμηση των παραδοσιακών αναλυτικών ορίων μεταξύ θετικών, θεωρητικών και εφαρμοσμένων επιστημών. Συνέπεια των παραπάνω υπήρξε η διαμόρφωση μίας νέας, δυναμικής συνθήκης, τόσο στη θεωρητική επιστημονική έρευνα, όσο και στα μέσα/μεθόδους καταγραφής, τεκμηρίωσης και παρουσίασης πολιτιστικών δεδομένων.

   Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται η συγκρότηση ενός νέου διεπιστημονικού πεδίου, αυτού της Πολιτισμικής Πληροφορικής και Επικοινωνίας, το οποίο καλλιεργεί τη γόνιμη σύνδεση των πεδίων της κριτικής θεωρίας, των πολιτιστικών σπουδών, αλλά και των τεχνολογικών εξελίξεων που επηρεάζουν την επικοινωνία και τις επικοινωνιακές πρακτικές. Η Πολιτισμική Πληροφοτική και Επικοινωνία αφουγκράζεται και προωθεί την πολιτιστική πολυφωνία, διευρύνει και εμπλουτίζει το εννοιολογικό πλαίσιο της πολιτιστικής πληροφορίας, προσεγγίζει τις πολλαπλές εκφάνσεις και πτυχές του πολιτιστικού αποθέματος μέσα από τις αρχές της διακειμενικότητας, της διάδρασης και της πολυμεσικότητας, και άρα, εν τέλει, είναι σε θέση να δυνητικοποιεί με τρόπο δημιουργικό, πρωτότυπο αλλά και ουσιαστικό, τις σύγχρονες νοηματοδοτήσεις της μνήμης, του πολιτισμού, της κουλτούρας και της ταυτότητας.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου επανιδρύει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία», (ΦΕΚ 3245/08/08/2018, τ. Β’) το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» (MSc in Cultural Informatics and Communication), με τρεις (3) Κατευθύνσεις: 

   Ι) Σχεδίαση Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων
   ΙΙ) Μουσειολογία
   ΙΙΙ) Πολιτισμός και Παραγωγή Ταινιών Ντοκιμαντέρ 

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) για την ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών δεδομένων, καθώς και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας στην Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία, με εξειδίκευση στα πεδία του Ψηφιακού Πολιτισμού, της Μουσειολογίας και του Ντοκιμαντέρ.

   Απευθύνεται σε αποφοίτους Σχολών και Τμημάτων Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και σε επαγγελματίες κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, που δραστηριοποιούνται στα πεδία του ψηφιακού πολιτισμού, της μουσειολογίας και του ντοκιμαντέρ. Επίσης, γίνονται δεκτοί› πτυχιούχοι από› τα Ανώτατα Στρατιωτικά› Εκπαιδευτικά› Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική› Σχολή› Ευέλπιδων, από› τη Σχολή› Ναυτικών Δοκιμών και από› τη Σχολή› Ικάρων (άρθρο 88 Ν.3883/2010 ΦΕΚ 167/24-9-2010, τ. Α ›). Επιπλέον, γίνονται δεκτοί› και πτυχιούχοι από τη Σχολή› Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38 Ν.4249/2014 ΦΕΚ 73 τ. Α ›). Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Προπτυχιακών Σπουδών μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Α ́ εξάμηνο του ΠΜΣ.

   Το Π.Μ.Σ. διαρκεί τρία (3) εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης, το οποίο δεν απαιτεί τη διαρκή φυσική παρουσία των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στην έδρα του Τμήματος (Μυτιλήνη).

   Το πρόγραμμα σπουδών θα υλοποιηθεί με υβριδική (blended) μορφή διδασκαλίας, που συμπεριλαμβάνει διδασκαλίες που απαιτούν φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος, αλλά και διδασκαλίες που ολοκληρώνονται μέσω κάποιας πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (όπως για παράδειγμα ΒΒΒ).

   Σε κάθε ένα από τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών πραγματοποιούνται σύντομης διάρκειας κύκλοι εντατικών διαλέξεων στην έδρα του Τμήματος στη Μυτιλήνη και τακτικά μαθήματα εξ αποστάσεως σε προκαθορισμένα απογεύματα όλες τις υπόλοιπες εβδομάδες. Το Γ ́ εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής διατριβής. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι υποχρεωτική σε ποσοστό τουλάχιστον 75%.

   Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, αλλά η εκπαιδευτική δραστηριότητα συμπεριλαμβάνει και υποχρεωτική ή προαιρετική μελέτη βιβλιογραφίας ή γενικά αναφορών στην αγγλική γλώσσα. Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται τον Οκτώβριο 2020 και η ολοκλήρωση του Προγράμματος (με την κατάθεση και παρουσίαση της διπλωματικής διατριβής) το Φεβρουάριο 2022. Η μέγιστη δυνατότητα παράτασης της φοίτησης στο ΠΜΣ είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. στην «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες κατανέμονται σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) το εξάμηνο. 

   Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ κατ’ ανώτατο όριο εξήντα (60) μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες συνολικά και για τις τρεις Κατευθύνσεις. Οι υποψήφιοι/ες δηλώνουν στην αίτησή τους την προτίμησή τους ως προς την Κατεύθυνση στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν. 

   Ελάχιστες τυπικές προϋποθέσεις για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4485/17 είναι πτυχίο/δίπλωμα α’ κύκλου σπουδών και η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας – εν προκειμένω Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 – πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. 

   Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα ολοκληρωθεί›σε δυο στάδια: αρχικά› οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση τα στοιχειά της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν στη συνέχεια σε προφορικές συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν, είτε με φυσική› παρουσία στην έδρα του Τμήματος είτε διαδικτυακά› ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης που ορίζεται από το Τμήμα. Η προσωπική συνέντευξη του/της κάθε υποψήφιου/ας θα πραγματοποιηθεί στη Μυτιλήνη (έδρα του Τμήματος) το διάστημα 1-3 Οκτωβρίου 2020. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων. Η προσωπική συνέντευξη μπορεί να γίνει και μέσω Skype. Στην περίπτωση αυτή καλούνται οι υποψήφιοι να δηλώσουν στο βιογραφικό τους σημείωμα την επιλογή της συνέντευξης μέσω skype και να συμπεριλάβουν στα προσωπικά τους στοιχεία την κωδική ονομασία τους στο skype. Όσοι/ες ενδιαφερόμενοι/ες δεν καταθέσουν πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2 / Lower από οποιοδήποτε πιστοποιημένο φορέα), μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στο ΠΜΣ με την προϋπόθεση ότι θα ανταποκριθούν με επιτυχία σε γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα, η οποία θα διενεργηθεί αμέσως πριν από τη συνέντευξη στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος. Διευκρινίσεις για τον τρόπο και την ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας στα αγγλικά θα κοινοποιηθούν εγκαίρως από τη Γραμματεία στους/στις ενδιαφερόμενους/νες που δεν έχουν καταθέσει το πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας μέχρι την προθεσμία λήξης υποβολής των αιτήσεων. 

   Για την αξιολόγηση των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν τα παρακάτω κριτήρια: 

   • Ο βαθμός πτυχίου/διπλώματος και η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ 
   • Η επίδοση στην Πτυχιακή/Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών (και αν είναι σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ) 
   • Η ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 
   • Το ερευνητικό, το συγγραφικό και το καλλιτεχνικό έργο 
   • Οι συστατικές επιστολές 
   • Η γενικότερη παρουσία των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη 

   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονικά μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2020 πλήρη φάκελο υποψηφιότητας που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά, ψηφιοποιημένα σε μορφή pdf:

   1. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
   2. Αίτηση υποψηφιότητας που θα συνοδεύεται από κείμενο μίας σελίδας στο οποίο θα τεκμηριώνεται η βούληση και τα κίνητρα του/της υποψηφίου/ας για την εισαγωγή στο συγκεκριμένο ΠΜΣ
   3. Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
   4. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών. Σε περίπτωση κατάθεσης τίτλου που έχει χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού απαιτείται και η υποβολή βεβαίωσης ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
   5. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων με το βαθμό πτυχίου (ή τον μέσο όρο βαθμολογίας, σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α είναι τελειόφοιτος/η)
   6. Αντίτυπο διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας (εφόσον εκπονήθηκε), σε ψηφιακή μορφή
   7. Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2 (εφόσον υπάρχει). Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους απαιτείται επιπλέον βεβαίωση Ελληνομάθειας από πιστοποιημένο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
   8. Ανάτυπα άρθρων που δημοσιεύθηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά, είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με σύστημα των κριτών (εφόσον υπάρχουν)
   9. Αποδεικτικά τυχόν επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας σε συναφή με το ΠΜΣ αντικείμενα (εφόσον υπάρχουν)
   10. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν:
   11. Δύο (2) συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές μπορούν να αποσταλούν από τους συντάξαντες ηλεκτρονικά απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΜΣ ([email protected]) ή να αποσταλούν ταχυδρομικά σε φάκελο, υπογεγραμμένες και σφραγισμένες στο σημείο σφραγίσεως του φακέλου, στην ταχυδρομική διεύθυνση της Γραμματείας ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστημίου Αιγαίου (Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, ΤΚ 81100 Μυτιλήνη). Οι συστατικές επιστολές μπορούν να αποστέλλονται χωριστά από την αίτηση υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων, έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών.

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 15.00, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

   Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων. Τα δίδακτρα ανέρχονται συνολικά σε 2.800 € και καταβάλλονται σε δόσεις, ως ακολούθως: 

   1) Πρώτη δόση ύψους 1.000 € με την εγγραφή. Η εγγραφή θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο με την καταβολή της πρώτης δόσης.
   2) Δεύτερη δόση ύψους 500 € έως τις 31/1/2021. Δεν επικυρώνεται η βαθμολογία των μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου για το/τη φοιτητή/τρια εάν δεν έχει καταβληθεί η δόση των διδάκτρων.
   3) Τρίτη δόση ύψους 800 € έως τις 30/6/2021. Δεν επικυρώνεται η βαθμολογία των μαθημάτων του δευτέρου εξαμήνου για το/τη φοιτητή/τρια εάν δεν έχει καταβληθεί η δόση των διδάκτρων.
   4) Τέταρτη δόση ύψους 500 € έως τις 1/10/2021. 
   Δεν ορίζεται παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας εάν δεν έχει καταβληθεί η δόση των διδάκτρων.

   Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, το μέρος των τελών φοίτησης το οποίο έχει ήδη καταβληθεί›, δεν επιστρέφεται.

   Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, το ΠΜΣ απονέμει υποτροφίες επίδοσης, συνολικού ύψους 3.000€ (1.000€ ανά κατεύθυνση του Π.Μ.Σ.) στους/στις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες που θα συγκεντρώσουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία ανά κατεύθυνση κατά την αποφοίτησή τους από το ΠΜΣ, στην κανονική διάρκεια σπουδών των τριών εξαμήνων. Στους μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες παρέχεται δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο και στους Κανονισμούς – Αποφάσεις του Ιδρύματος.

   Τα αποτελέσματα επιλογής των Υποψηφίων θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του Τμήματος. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/οι προκειμένου να ενημερωθούν για τη δομή, τους κανόνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και για κάθε θέμα που αφορά τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής τους κ.λπ. να λάβουν γνώση του Κανονισμού Λειτουργίας του που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

   Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://ci.aegean.gr.

   Επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις δίνονται στο τηλ. +30 22510 36605 και 36604 και μέσω e-mail, στη διεύθυνση: [email protected]

   Το κείμενο του της Πρόσκλησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., στη διεύθυνση: http://ci.aegean.gr/apply. 

  • Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

   Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

   Το ενδεικτικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. για τις τρεις ειδικεύσεις και κατά τη διάρκεια των τριών εξαμήνων, διαμορφώνεται ως εξής:

   Α) Σχεδίαση Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων

   Η ειδίκευση «Σχεδίασης Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων», εστιάζει στα πιθανά “σενάρια” κάθε “πολιτιστικής προβολής”, σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες αιχμής, όπως τα δισδιάστατα και τρισδιάστατα γραφικά (2D και 3D Graphics), οι κινητές τεχνολογίες (mobile technologies), η εικονική και η μικτή πραγματικότητα (Virtual και Mixed Reality). Η έμφαση αποδίδεται στη σύνθεση θεωρητικών προτύπων που αφορούν στην πολιτιστική αναπαράσταση, με τις πρακτικές καταγραφής, διαχείρισης και προβολής πολιτιστικών δεδομένων με τη μορφή ψηφιακών εφαρμογών. Σ’ αυτό το πλαίσιο, τα μαθήματα συνδυάζουν την απόκτηση γνώσεων όσον αφορά στις μεθόδους και τεχνικές συγκρότησης “ψηφιακών αφηγήσεων” με πολιτιστικό περιεχόμενο, με την εξοικείωση ως προς τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε ποικίλα πεδία για τη δημιουργία διαδικτυακών αλλά και αυτόνομων πολυμεσικών εφαρμογών.

   ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   • Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα Ι (Culture and Digital Media I) – Υ 7 ECTS
   • Τρισδιάστατα γραφικά (3D Graphics) – Υ 7 ECTS
   • Ανάπτυξη παιχνιδιών και εφαρμογών σε περιβάλλοντα μικτής και εικονικής πραγματικότητας Ι (MR/VR Games and Applications Development I) – Υ 10 ECTS
   • Εισαγωγή στη γραφιστική (2D Graphics) – Υ 6 ECTS

   Στο πλαίσιο των παραπάνω μαθημάτων εντάσσεται και η υποχρεωτική παρακολούθηση του Σεμιναρίου στον προγραμματισμό για μηχανές ανάπτυξης παιχνιδιών

   ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   • Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα ΙΙ (Culture and Digital Media IΙ) – Υ 10 ECTS
   • Γραφιστικός σχεδιασμός για διεπαφές χρήστη για Η/Υ, κινητές εφαρμογές και εφαρμογές εικονικής και μικτής πραγματικότητας (Graphical User Interface Design for Desktop, Mobile, VR and MR applications) – Υ 10 ECTS
   • Ανάπτυξη παιχνιδιών και εφαρμογών σε περιβάλλοντα μικτής και εικονικής πραγματικότητας ΙΙ (MR/VR Games and Applications Development II) – Υ 10 ECTS

   Στο πλαίσιο των παραπάνω μαθημάτων εντάσσεται και η υποχρεωτική παρακολούθηση του Σεμιναρίου σε εξειδικευμένα θέματα σχεδιασμού και επιμέλειας ψηφιακών εφαρμογών

   Β) Μουσειολογία

   Η ειδίκευση “Μουσειολογίας” εστιάζει στη σύνθεση των σύγχρονων μουσειολογικών προβληματισμών με τα πρακτικά ζητήματα που συνδέονται με την υλοποίηση μιας έκθεσης σε πραγματικό ή εικονικό χώρο. Έμφαση αποδίδεται σε τεχνολογικές καινοτομίες που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της εκθεσιακής πρακτικής 21 (όπως για παράδειγμα πολυμεσικές εφαρμογές, τεχνολογίες “επαυξημένης πραγματικότητας” [augmented reality]). Σε αυτό το πλαίσιο, τα μαθήματα συνδυάζουν, αφενός, τη συστηματική προσέγγιση ειδικών θεμάτων που αφορούν στη διαχείριση των συλλογών, στην οργάνωση μιας έκθεσης και στην εμβάθυνση της εμπειρίας των επισκεπτών/τριών σε αυτή, και, αφετέρου, στην εξοικείωση με τις ψηφιακές τεχνολογίες που μπορούν να υποστηρίξουν μια έκθεση στο επίπεδο του σχεδιασμού, της παραγωγής και της κατανάλωσής της.

   ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   • Εισαγωγή στη Μουσειολογία (Introduction to Museum Studies) – Υ 6 ECTS
   • Πολιτιστικός Σχεδιασμός Ι (Cultural Planning I) – Υ 6 ECTS
   • Διαχείριση πληροφορίας (Information Management) – Υ 6 ECTS
   • Εισαγωγή στη γραφιστική (2D Graphics) – Υ 6 ECTS
   • Επαύξηση της πολιτιστικής εμπειρίας (Augmented Cultural User Experience) – Υ 6 ECTS

   ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   • Εκθεσιακός Σχεδιασμός (Exhibition Design) – Υ 9 ECTS
   • Πολιτιστικός Σχεδιασμός ΙΙ (Cultural Planning II) – Υ 3 ECTS
   • Οπτικοακουστικά Μέσα και Εκθέσεις (Audiovisual Media and Exhibitions) – Υ 6 ECTS
   • Εκθέσεις και οπτική επικοινωνία (Exhibitions and visual communication) – Υ 6 ECTS
   • Παγκόσμιος Ιστός και Ψηφιακός Πολιτισμός (WWW and Digital Culture) – Υ 6 ECTS

   Γ) Πολιτισμός και Παραγωγή Ταινιών Ντοκιμαντέρ

   Η ειδίκευση «Πολιτισμός και παραγωγή ταινιών ντοκιμαντέρ» εστιάζει στην ανάδειξη πολιτιστικών δεδομένων και πρακτικών με ψηφιακά οπτικοακουστικά μέσα. Συγκεκριμένα, εστιάζει στη σχεδίαση, στην παραγωγή (έρευνα, οργάνωση, εικονοληψία, μοντάζ), στη διανομή και στην κριτική ανάλυση ταινιών ντοκιμαντέρ, με θεματολογία σχετική με την υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά. Έμφαση αποδίδεται στη θεωρία και στην ιστορία των οπτικοακουστικών τεχνών, στο έργο συγκεκριμένων καλλιτεχνών, στις θεματικές ανάδειξης του λαϊκού πολιτισμού, στο πλαίσιο της ευρύτερης σύγχρονης ελληνικής και διεθνούς πρακτικής, που προδιαγράφει συγκεκριμένες νόρμες και φόρμες για την παραγωγή ταινιών ντοκιμαντέρ πολιτιστικού περιεχομένου.

   ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   • Ιστορία και Θεωρία του Ντοκιμαντέρ Ι (History and Theory of Documentary I) – Υ 7 ECTS
   • Μοντάζ και Επεξεργασία Υλικού I (Post Production Techniques I) – Υ 8 ECTS
   • Σενάριο, Σκηνοθεσία και Εικονοληψία (Scriptwriting, Direction and Shooting) – Υ 8 ECTS
   • Οπτικός Πολιτισμός και Ντοκιμαντέρ (Visual Culture and the Documentary Film) – Υ 7 ECTS

   ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   • Ιστορία και Θεωρία του Ντοκιμαντέρ IΙ (History and Theory of Documentary II) – Υ 6 ECTS
   • Ανθρωπολογικό και Κοινωνικό Ντοκιμαντέρ (Anthropological and Social Documentary) – Υ 6 ECTS
   • Πολιτιστικό και Ιστορικό Ντοκιμαντέρ (Cultural and Historical Documentary) – Υ 6 ECTS
   • Ειδικά Θέματα Παραγωγής (Issues in the Documentary Production) – Υ 6 ECTS
   • Μοντάζ και Επεξεργασία Υλικού II (Post Production Techniques II) – Υ 6 ECTS

   Τα προαναφερθέντα προγράμματα μαθημάτων των κατευθύνσεων είναι ενδεικτικά. Ο αριθμός, το είδος και το περιεχόμενο των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών δύνανται να αναπροσαρμόζονται κάθε ακαδημαϊκή χρονιά μετά από εισήγηση της ΣΕ του Π.Μ.Σ. και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ανάλογα με τις ανάγκες επικαιροποίησης του προγράμματος και τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του συνόλου των μαθημάτων κάθε εξαμήνου αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS)

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email