Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές

 • Panepistimiop kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός και Αντικείμενο

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της Πολιτικής Επιστήμης μέσω της εμβάθυνσης σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα και η ανάδειξη νέων ερευνητών και επιστημόνων σε αυτά τα γνωστικά αντικείμενα με υψηλή εξειδίκευση.

   Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι τα επιμέρους ερευνητικά αντικείμενα που ανήκουν στο χώρο της Πολιτικής Επιστήμης, με εμβάθυνση στην ειδίκευση «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές».

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   ΦΕΚ 1635/τ.Β΄/10-05-2018 για την Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114), με τίτλο: «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές», σε αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 194702/Ζ1 (ΦΕΚ 3327/τ.Β΄/ 11-12-2014.)

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 έως είκοσι τέσσερις (24) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο «Πολιτικό Σύστημα και (στις) Δημόσιες Πολιτικές». Δεδομένου ότι το ΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους του ευρύτερου φάσματος των κοινωνικών επιστημών, καθώς και άλλων επιστημών, παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων καθ΄ όλη τη διάρκεια της φοίτησης στο πλαίσιο τόσο των προσφερόμενων μαθημάτων όσο και της εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.). Η διάρκεια του Π.Μ..Σ είναι δώδεκα (12) μήνες για την παρακολούθηση και εξέταση έξι (6) συνολικά υποχρεωτικών μαθημάτων/μαθημάτων ελεύθερης επιλογής και έξι (6) επιπλέον μήνες για την εκπόνηση Μ.Δ.Ε. (Βλ. ΦΕΚ 1635/τ.Β΄/10-05-2018 και Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. σε: http://political.soc.uoc.gr/el/course/10/programma-metaptyxiakwn-spoydwn).

   Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας και δικαιολογητικά μόνον ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr από την 2α Ιουνίου 2019 έως και την 31η Αυγούστου 2019. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επιλέξουν «Προγράμματα Μεταπτυχιακών σπουδών», να ενεργοποιήσουν από την ενότητα Σχολή Κοινωνικών Επιστημών / Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης / Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές» την επιλογή «Αίτηση Υποψηφιότητας» ή «Η αίτησή μου», να συμπληρώσουν τα σχετικά πεδία, να αναρτήσουν (upload) όλα τα δικαιολογητικά στην ενότητα «Επισυναπτόμενα Δικαιολογητικά» και να πραγματοποιήσουν την οριστική υποβολή, πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

   Ο φάκελος υποψηφιότητας (αίτηση και δικαιολογητικά) πρέπει να περιλαμβάνει:

   1. Συμπληρωμένη την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής.
   2. Αντίγραφο πτυχίου ή, σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/-α δεν έχει ακόμα ορκιστεί, βεβαίωση περάτωσης σπουδών στην οποία να αναφέρεται συγκεκριμένος βαθμός πτυχίου. Για τους/τις πτυχιούχους των Α.Ε.Ι. εξωτερικού απαιτείται το αντίγραφο πτυχίου να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση και από πιστοποιητικό ισοτιμίας ή αντιστοιχίας και βαθμολογικής αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ότι έχουν ήδη καταθέσει το πτυχίο τους για αναγνώριση. Σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 7 του Ν. 4485/2017, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ.
   3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών φοίτησης.
   4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   5. Δύο συστατικές επιστολές, εσώκλειστες σε σφραγισμένο φάκελο. Τουλάχιστον μία (1) συστατική επιστολή θα πρέπει να προέρχεται από καθηγητή (οποιασδήποτε βαθμίδας) ΑΕΙ που θα κατατίθεται ή αποστέλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος.
   6. Αντίγραφο αποδεικτικού μίας ή περισσότερων από τις παρακάτω ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά.
   7. Φωτογραφία.

    

   Τα έντυπα των συστατικών επιστολών παρέχονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://political.soc.uoc.gr/el/page/10/87/neo-pms-sto-politiko-systima-stis-dimosies-politikes-enarksi-2018-2019-

    

   Για τα αναρτώμενα σαρωμένα πιστοποιητικά και λοιπά αρχεία

   Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf.

   Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου = 2MB.

   Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων = 20MB.

    

   Για τη Φωτογραφία

   Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg

   Μέγιστο Μέγεθος: 2MB

   Διαστάσεις: 200px x 200px

    

   Οι υποψήφιοι καλούνται να συμμετάσχουν σε γραπτές εξετάσεις, που θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019 στους χώρους του Τμήματος (η ώρα και η αίθουσα εξέτασης αίθουσα θα ανακοινωθεί).

    

   Θεματικό πλαίσιο:

   Όψεις του πολιτικού συστήματος της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας (Θεωρητικές προσεγγίσεις στο Πολιτικό Σύστημα – Στοιχεία του Πολιτεύματος – Κομματικό Σύστημα και Αντιπροσώπευση – Πολιτική Συμπεριφορά και Κρίσεις Εκπροσώπησης – Θεσμική Οργάνωση – Η εξέλιξη στη διάκριση των εξουσιών/λειτουργικών – Οργανωτικές Βάσεις του Κράτους – Πρόεδρος της Δημοκρατίας – Κοινοβουλευτικά Σώματα – Κυβέρνηση – Οι Συνταγματικές Αναθεωρήσεις). Εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο.

    

   Για τις εξετάσεις προτείνεται η ακόλουθη ελάχιστη ενδεικτική βιβλιογραφία:

   1. Andrew Heywood, Εισαγωγή στην πολιτική/ Andrew Heywood · μετάφραση Γιάννης Μεταξάς. – 4η έκδ. – θεσσαλονίκη : Επίκεντρο Α.Ε., 2014.
   2. Will Kymlicka, Η πολιτική φιλοσοφία της εποχής μας : Μια εισαγωγή / Γουίλ Κίμλικα · μετάφραση Γρηγόρης Μολύβας. – Αθήνα : Πόλις, 2005.
   3. Dieter Nohlen, Κομματικό σύστημα και εκλογικά συστήματα / Dieter Nohlen · μετάφραση Μαρία Σίσκου. – 1η έκδ. – Θεσσαλονίκη : Επίκεντρο, 2007.
   4. Αντ. Παντελής, Εγχειρίδιο Συνταγματικού Δικαίου. – Αθήνα : Λιβάνης Α.Ε., 2018.

    

   Τα μαθήματα του προγράμματος αρχίζουν με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική.

   Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές», Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο, κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη και ώρα 10:30-12:30, τηλ.: 28310-77450 και 77451, φαξ: 2831077455.

    

   Ο Πρόεδρος του Τμήματος

   Αθανάσιος Γκιούρας

   Καθηγητής

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα έχουν τη μορφή σεμιναρίου και διακρίνονται σε δύο (2) κατηγορίες, τα μαθήματα κορμού και τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα, διάρκειας τριών (3) ωρών ανά συνάντηση. Συγκεκριμένα, ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει:

   (α)
   σαράντα (40) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση τεσσάρων (4) μαθημάτων κορμού,
   (β) είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση δύο (2) υποχρεωτικών κατ’ επιλογή μαθημάτων και
   (γ) τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
   Η εκπόνηση της Μ.Δ.Ε. ξεκινά στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών.

   Το πρόγραμμα σπουδών ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο έχει ως εξής:

    

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

   Kορμού (ένα από τα παρακάτω)

   • Θεωρίες και έννοιες 10 ECTS
   • Ευρωπαϊκή και Διεθνής Πολιτική 10 ECTS

   Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω) 10 ECTS

   • Θεωρίες Εξουσίας
   • Θεωρίες Δημοκρατίας
   • Πολιτική Οικονομία
   • Διαλεκτική Θεωρία και Πολιτική
   • Κριτική Θεωρία
   • Διαδίκτυο και Πολιτική
   • Πολιτικές Κατάρτισης και Πολιτικές Απασχόλησης
    Μεθοδολογία της Έρευνας
   • Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής
   • Κράτος και Ρύθμιση
   • Χώρος και Πολιτική
   • Συμμετοχικοί Θεσμοί και Τοπική Δημοκρατία
   • Κοινοβουλευτισμός και Θεωρία της Αντιπροσώπευσης
   • Νέες Τεχνολογίες και Δικαιώματα
   • Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές
   • Δημοκρατία και Κοινωνικό Κράτος
   • Συγκριτική Δημόσια Διοίκηση
   • Τεχνικές λήψης απόφασης και εργαλεία αξιολόγησης δημοσίων πολιτικών
   • Διοίκηση αλλαγών και μεταρρυθμίσεων
   • Διοικητική Οργάνωση του Κράτους
   • Θεμελιώδη δικαιώματα στην εθνική και ενωσιακή έννομη τάξη

   ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

    

    

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

   Kορμού

   • Ελληνική Πολιτική 10 ECTS
   • Δημόσια Διοίκηση. Δημόσιες Πολιτικές 10 ECTS

    

   Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω) 10 ECTS

   • Πολιτική αντιπροσώπευση και πολιτικό προσωπικό στη σύγχρονη Ελλάδα
   • Πολιτικός λόγος και πολιτική στη Γ’ Ελληνική Δημοκρατία και
    Εξουσία, κυβέρνηση και ιδεολογία στη μεταπολιτευτική Ελλάδα
   • Πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης
   • Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική
   • Πολιτική και πολιτική κουλτούρα στη Ελλάδα
   • Συνταγματική θεωρία
   • Ιστορία των Πολιτικών και Συνταγματικών Θεσμών
   • Ευρωπαϊκό Δίκαιο
   • Ρατσισμός, Μετανάστευση και Μειονότητες
   • Συγκριτικό Συνταγματικό Δίκαιο
   • Η Πολιτική Οικονομία της Τοπικότητας στην Κίνα
   • Διαδικασίες Διαμόρφωσης και Εφαρμογής Ευρω­παϊκών Πολιτικών
   • Αγορά Εργασίας και Πολιτικές Απασχόλησης
   • Θεσμοί και πολιτικές στο ελληνικό πολιτικό σύστημα
   • Θεσμοί και πολιτικές στο πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
   • Ιστορία των διοικητικών θεσμών

   ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

    

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

    

   Σύνολο ECTS για το Π.Μ.Σ. «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές»: 90

   Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται να επέλθει τροποποίηση στο πρόγραμμα μαθημάτων και ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email