Πολιτική και Διαδίκτυο

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1.950€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Πολιτική και Διαδίκτυο» (Politics in the era of the Internet), θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

   Στόχος του ΠΜΣ είναι τόσο η μελέτη και η διδασκαλία του πεδίου του Πολιτικού (με την ευρεία έννοια) όπως αυτό επαναπροσδιορίζεται μέσα από τις κατακλυσμιαίες οργανωτικές, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές, αλλαγές που φέρνουν στον δημόσιο και ιδιωτικό βίο οι εξελίξεις στην τεχνολογία της επικοινωνίας όσο και η δημιουργία ενός κατάλληλα εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού το οποίο θα μπορεί να εμβαθύνει και να κατανοήσει τις επιμέρους πτυχές αυτών των αλλαγών.

   Η μελέτη της κοινής γνώμης, της πολιτικής ενημέρωσης, της δημόσιας επικοινωνίας, των πολιτικών χρήσεων του διαδικτύου, του ρόλου της προπαγάνδας αποτελούν μερικούς μόνο από τους άξονες θεωρητικής συζήτησης, εμπειρικής ενασχόλησης και αναζήτησης που οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα κληθούν να εμπλακούν μαζί.

   Ο απώτερος στόχος του ΠΜΣ είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με σύνθετα και αλληλένδετα φαινόμενα, έννοιες αλλά και διαδικασίες και εξελίξεις του Πολιτικού που συμβαίνουν στο εγχώριο, διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον, και έχουν άμεσο αντίκτυπο και στον ελλαδικό χώρο. Κατά τούτο, οι φοιτητές θα εξοπλιστούν με τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ως επαγγελματίες στην περιοχή του Πολιτικού στην σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή/ φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ».

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4485/17 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4009/11 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ., όπως ισχύει μετά την έγκρισή του από την Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρίαση 16-3-2018). (ΦΕΚ 4126/20-09-2018)

   Η επιλογή των υποψηφίων υπόκειται στους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις:

   Ι. ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ

   1) Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτές/οί πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής των Τμημάτων Επικοινωνίας, Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Φιλοσοφικών, Κοινωνικών, Νομικών Οικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών καθώς και των Επιστημών της Αγωγής.

   2) Μπορεί, επίσης, να γίνει δεκτή/ός υποψήφια/ος από οποιοδήποτε Τμήμα ή Σχολή Ανώτατης Παιδείας (σύμφωνα με το ν. 4009/2011 ή ισοτίμων βάσει της κείμενης νομοθεσίας) ύστερα από σχετική εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) και αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος (ΣΤ).

   Σε όλες τις περιπτώσεις ο βαθμός του πτυχίου (ή του πιστοποιητικού) της/του υποψηφίας/ου πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6) (με τα αναγκαία πιστοποιητικά ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ  όταν πρόκειται για πτυχίο ξένου ΑΕΙ).

   Η Συνέλευση του Τμήματος με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της μπορεί να κάνει δεκτές αιτήσεις υποψηφίων, οι οποίοι/ες δεν έχουν λάβει στο πτυχίο το βαθμό έξι (6), εφόσον αυτοί/ες διαθέτουν (α) δεύτερο πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο ή (β) αξιόλογο συγγραφικό, ερευνητικό έργο ή αξιόλογη επαγγελματική εμπειρία σε τομείς συναφείς με αυτούς του ΠΜΣ ή (γ) διαθέτουν συνδυασμό περισσοτέρων από τα πρόσθετα αυτά προσόντα. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να πληρούνται κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης της/του υποψηφίας/ου.

   Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν και φοιτήτριες/φοιτητές οι οποίες/οι καθίστανται  πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ  κατά την περίοδο Ιουνίου 2020. Για τη συμμετοχή των φοιτητριών/ών αυτών, απαιτείται πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, από το οποίο να προκύπτει ότι περάτωσαν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2020. Η εγγραφή τους, εφόσον επιλεγούν, θα οριστικοποιηθεί με την έγκαιρη εντός προθεσμίας προσκόμιση του αντίστοιχου πτυχίου.

   ΙΙ. ΑΡΙΘΜΟΣ  ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

   Το Π.Μ.Σ. στην παρούσα φάση θα δεχτεί συνολικά δεκαέξι (16) φοιτήτριες/φοιτητές.

   Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Κανονισμό του ΠΜΣ.

   ΙΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΑΠΟΝΟΜΗΣ  ΤΙΤΛΟΥ

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επικοινωνία & ΜΜΕ ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα και η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Μ.Σ., όπως έχει εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος, για τις οποίες οι υποψήφιες/οι υποχρεούνται να λαμβάνουν γνώση και να τηρούν πιστά.

   Για περισσότερες πληροφορίες επισκέπτεσθε τη διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.media.uoa.gr/grads/

   IV. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

   Οι ενδιαφερόμενες/οι να φοιτήσουν στο  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ)  «Πολιτική και Διαδίκτυο» μπορούν να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ταχυδρομικά και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 31η Αυγούστου 2020 και ώρα 15:00 στη διεύθυνση: Σοφοκλέους 1 Αθήνα, ΤΚ 105 59 1ος όροφος, γραφείο 104, τηλ. 2103689457, από τη Δευτέρα  15/6/2020 έως και την Δευτέρα   31/08/2020 τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

   Στον ταχυδρομικό φάκελο θα εμπεριέχονται σε:

    α)  έντυπη μορφή

   1. Αίτηση (επισυνάπτεται).
   2. Αναλυτική έκθεση των λόγων του ενδιαφέροντός της/του για το ΠΜΣ «Πολιτική και Διαδίκτυο».
   3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
   4. Βιογραφικό σημείωμα (επισυνάπτεται πρότυπο).
   5. Αντίγραφο πτυχίου.
   6. Αντίγραφο τυχόν άλλου τίτλου σπουδών.
   7. Αντίγραφα πτυχίων των γλωσσών Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής επιπέδου αντιστοίχου τουλάχιστον C1 (επικυρωμένα αντίγραφα ή μεταφρασμένα από Δικηγόρο).
   8. Πρόσθετα επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών πέραν αυτού που καταθέτουν για την πιστοποίηση της επάρκειας Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής.
   9. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Σπουδών
   10. Δύο πρωτότυπες συστατικές επιστολές σε σφραγισμένο φάκελο, κατά προτίμηση από πανεπιστημιακούς (μέλη ΔΕΠ).
   11. Πιστοποιητικό επάρκειας στην ελληνική γλώσσα, προκειμένου για αλλοδαπές/ούς.
   12. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για το τυχόν συγγραφικό έργο ή την επαγγελματική εμπειρία που επικαλείται η/ο υποψήφια/ος.
   13. Πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, για πτυχιούχους ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17 όπως ισχύει.

   κι β) σε ηλεκτρονική μορφή (CD)

   1. Αντίγραφο της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας που τυχόν έχει εκπονηθεί για την απόκτηση του υποβαλλομένου τίτλου σπουδών
   2. Αντίγραφα τυχόν ερευνητικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί από την/τον υποψήφια/ο, με σχετική βεβαίωση ή πιστοποιητικό για την αποδοχή της εργασίας.

   Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εξαιρούνται από την κατάθεση των συστατικών επιστολών.

   Οι υποψήφιοι/ες καταθέτουν τα παραπάνω  δικαιολογητικά  επικυρωμένα όπου αυτό είναι απαραίτητο, τα οποία δεν επιστρέφονται.

   V. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

   Η διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων πραγματοποιείται σε δύο στάδια:

   Στο πρώτο στάδιο οι υποψήφιες/οι αξιολογούνται με κριτήρια την επίδοση στις σπουδές τους, την επιστημονική πληρότητα και ωριμότητα, καθώς και τις προοπτικές ακαδημαϊκής τους εξέλιξης που προκύπτουν από τα ανωτέρω στοιχεία και τις γνώσεις ξένων γλωσσών που διαθέτουν, όπως τα προσόντα αυτά προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. Με βάση τα κριτήρια αυτά καταρτίζονται πίνακες αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά.

   Στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιες/οι που προηγούνται στον ανωτέρω πίνακα καλούνται, σε αριθμό ίσο με το διπλάσιο του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων, σε προσωπική συνέντευξη με τη ΣΕ του ΠΜΣ, ή με τους διδάσκοντες που ορίζονται από αυτήν, βάσει της οποίας κρίνονται τα ενδιαφέροντα και η γενική ικανότητα των υποψηφίων να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του ΠΜΣ. Ειδικότερα, η απόδοση των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη αξιολογείται με κριτήριο (α) την αναλυτική σκέψη και την ικανότητα των υποψηφίων για προσέγγιση, με τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο και μεθοδολογικά συνεπή, θεμάτων συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και για ανάπτυξη σχετικής επιχειρηματολογίας, (β) τον βαθμό γνώσης εκ μέρους των υποψηφίων της σχετικής προβληματικής και της συναφούς βιβλιογραφίας και (γ) την εγγύτητα των επιστημονικών ενδιαφερόντων των υποψηφίων προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

   Η τελική κατάταξη των επιτυχόντων στο ΠΜΣ βασίζεται κατά 70% στην αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων βάσει των προσκομιζομένων δικαιολογητικών και κατά 30% στην αξιολόγησή τους μέσω της προσωπικής συνέντευξης.

   VΙ. ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

   Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποχρεούνται να καταβάλλουν τέλη φοίτησης τους στο ΠΜΣ. Το ποσό των τελών για κάθε φοιτητή/τρια ανέρχεται από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 σε 650 Ευρώ ανά εξάμηνο.

   Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου για κάθε χειμερινό εξάμηνο και μέχρι την 30η Ιανουαρίου για κάθε εαρινό εξάμηνο.

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS που απαιτούνται για την απόκτηση του διπλώματος είναι 90.

   Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο:

   • Πολιτική Ενημέρωση και Διαδίκτυο 10
   • Πολιτικές Χρήσεις του Διαδικτύου 10
   • Μεθοδολογία Έρευνας 10

   Σύνολο ECTS 30

   Β΄ Εξάμηνο:

   • Κοινή Γνώμη και Δημοκρατία 10
   • Δημόσια Επικοινωνία και Νέα Μέσα 10
   • Προπαγάνδα και Διαδίκτυο 10

   Σύνολο ECTS 30

   Γ΄ Εξάμηνο:

   • Συγγραφή διπλωματικής εργασίας 30

   Σύνολο ECTS 30

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email