Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία (MSc in Political Science and Sociology)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 880€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του ΠΜΣ «Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία της Πολιτικής Επιστήμης και της Κοινωνιολογίας.

   Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

   Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Α. Υποβολή Αίτησης Υποψηφιότητας

   Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να στείλουν ταχυδρομικά την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 έως την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου), στην παρακάτω διεύθυνση:

   Γραμματεία ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία, Θεμιστοκλέους 6, 2ος ορ., γρ. 1, 106 78 Αθήνα

   Εναλλακτικά, μπορούν να τα υποβάλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ στις ώρες και μέρες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://www.pss.pspa.uoa.gr).

   Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

   1.  Αίτηση υποψηφιότητας
   • Η αίτηση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα: http://www.pss.pspa.uoa.gr
   • Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί με καθαρά και ευανάγνωστα γράμματα και να επικολληθεί φωτογραφία στο καθορισμένο πλαίσιο.

   2.  Πτυχίο ανώτατης σχολής
   • Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17. Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης αντιστοιχίας και ισοτιμίας του πτυχίου κατά τη κατάθεση, θα πρέπει να συνοδεύει την αίτηση υποψηφιότητας βεβαίωση κατάθεσης στον ΔΟΑΤΑΠ.
   • Αν κατά την χρονική στιγμή κατάθεσης της αίτησης υποψηφιότητας δεν έχουν ολοκληρωθεί οι προπτυχιακές σπουδές, αλλά προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέχρι την εγγραφή στο ΠΜΣ, θα πρέπει αντί του πτυχίου να συνοδεύει την αίτηση υποψηφιότητας Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8, Ν. 1599/1986) στην οποία να αναφέρονται (α) το μέσο όρο βαθμολογίας μέχρι τη στιγμή της κατάθεσης, (β) τον αριθμό των μαθημάτων που υπολείπονται για την ολοκλήρωση των σπουδών και (γ) ότι θα κατατεθεί βεβαίωση περάτωσης σπουδών το αργότερο κατά την εγγραφή στο ΠΜΣ.

   3. Αναλυτική βαθμολογία
   •Η αναλυτική βαθμολογία θα πρέπει να είναι η πιο πρόσφατη και να αναφέρεται ο Μέσος Όρος. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, ο υποψήφιος δηλώνει τον Μέσο Όρο του στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση και στο έντυπο της Αίτησης.

   4. Υπόμνημα
   •Στο υπόμνημα, έκτασης μέχρι χίλιες (1.000) λέξεις, αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/ια επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του/της σε μεταπτυχιακό επίπεδο καθώς και τα ερευνητικά του/της ενδιαφέροντα.

   5. Βιογραφικό σημείωμα

   6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

   7. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές
   •Δύο (2) πρόσφατες πρωτότυπες συστατικές επιστολές απευθυνόμενες στο Π.Μ.Σ., κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεσμού και να υποβληθούν σε σφραγισμένο και υπογεγραμμένο φάκελο.

   8. Δείγμα επιστημονικής εργασίας (που έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού μαθήματος, άρθρο δημοσιευμένο σε επιστημονικό περιοδικό, πτυχιακή εργασία, κ.τ.λ.)

   9. Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Αγγλικής Γλώσσας
   •Το επίπεδο γνώσης που απαιτείται για την συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι το Γ1 (πολύ καλή γνώση) και η αντιστοίχιση του κατεχόμενου τίτλου και του επιπέδου γλωσσομάθειας γίνεται με ευθύνη του/της υποψηφίου σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του ΑΣΕΠ.
   •Το αντίγραφο του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας πρέπει να είναι επικυρωμένο είτε από την εκδούσα αρχή είτε από δικηγόρο.
   •Στην περίπτωση κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας δεν χρειάζεται επικύρωση.
   •Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες δεν κατέχουν το δίπλωμα που απαιτείται αλλά πληρούν όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί κατά την κρίση της να προβεί στην εξέτασή τους στα Αγγλικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, εφόσον φτάσουν σε αυτό το στάδιο της επιλογής.

   Διευκρινίζεται πως:
   Μετά την κατάθεσή τους, κανένα από τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφεται.
   Όλα τα φωτοαντίγραφα θα πρέπει να είναι ευκρινή.
   Ελλιπείς φάκελοι δε θα ληφθούν υπόψη.

   Β. Διαδικασία Επιλογής

   Η διαδικασία επιλογής φοιτητών και φοιτητριών πραγματοποιείται σε δύο στάδια:

    1.Έλεγχος και αξιολόγηση φακέλου υποψηφιότητας

   Κατά το πρώτο στάδιο η Επιτροπή Αξιολόγησης αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψηφίων με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στους φακέλους τους και επιλέγει εκείνες που θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας. Ακολούθως αναρτώνται στη ιστοσελίδα του ΠΜΣ τα ονόματα όσων ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρώτο στάδιο.

    2. Συνέντευξη

   Το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας προβλέπει την πρόσκληση σε συνέντευξη των υποψηφίων εκείνων που έχουν επιλεγεί στο προηγούμενο στάδιο. Οι συνεντεύξεις διενεργούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Στόχος της συνέντευξης είναι η διαπίστωση της ικανότητας των υποψηφίων να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα με βάση τις γνώσεις, τα ενδιαφέροντα και τη γενικότερη κατάρτισή τους σε σχέση με το χώρο των Κοινωνικών Επιστημών.

   Αποκλειστική πηγή ενημέρωσης για τη συμμετοχή στη διαδικασία των συνεντεύξεων είναι η ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Η ευθύνη για την ενημέρωση σχετικά με τη συμμετοχή στη διαδικασία των συνεντεύξεων βαρύνει αποκλειστικά τον/την υποψήφιο/ια. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και η γραμματεία του ΠΜΣ δε φέρουν καμία ευθύνη στην περίπτωση που υποψήφιος/ια δεν προσέλθει στη συνέντευξη λόγω μη ενημέρωσης.

   Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η Επιτροπή Αξιολόγησης καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών/τριών, τον οποίο εισηγείται στην Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ, η οποία καταρτίζει τον Πίνακα των Επιτυχόντων, που αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

   Γ. Διαδικασία Αποδοχής της Προσφερόμενης Θέσης & Εγγραφή στο Πρόγραμμα

   Οι επιτυχόντες/ούσες θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη γραμματεία του ΠΜΣ τη φόρμα αποδοχής της προσφερόμενης θέσης, όπως αυτή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών μετά την ανάρτηση του Πίνακα των Επιτυχόντων. Η μη έγκαιρη αποστολή της φόρμας ισοδυναμεί με άρνηση της προσφερόμενης θέσης.

   Μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πίνακα των Επιτυχόντων, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ ανακοίνωση για τις εγγραφές. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών/τριών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες/ούσες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

   Δ. Δίδακτρα

   Για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Προγράμματος κάθε φοιτητής/τρια καταβάλλει το ποσό των 440 ευρώ ανά ακαδημαϊκό έτος. Ανάλογα με τους πόρους του Προγράμματος προσφέρεται η δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, η οποία συνδυάζεται με τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του Π.Μ.Σ.

  • Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

   Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.

   Ως προς τη χρονική τους οργάνωση, τα μαθήματα χωρίζονται σε δύο τύπους:

   Α) Εξαμηνιαία μαθήματα, που οργανώνονται σε εξάμηνα και πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση

   Β) Μαθήματα εντατικής παρακολούθησης, διάρκειας τριάντα πέντε (35) τουλάχιστον διδακτικών ωρών που κατανέμονται σε μία (1) ή δύο (2) εβδομάδες.

   Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

   Όλα τα προσφερόμενα μαθήματα είναι υψηλών προδιαγραφών και απαιτούν από τους φοιτητές και φοιτήτριες εκτεταμένη ανεξάρτητη ιδιωτική μελέτη, προετοιμασία ατομικών και ομαδικών παρουσιάσεων, παρακολούθηση παραδόσεων, συμμετοχή σε σεμινάρια, συγγραφή επιστημονικής εργασίας που βασίζεται σε βιβλιογραφική και αρχειακή έρευνα και έρευνα σε βάσεις δεδομένων, ενεργή συμμετοχή στο μάθημα και στα υποχρεωτικά μαθήματα συμμετοχή σε εξετάσεις.

    

   Α. Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

   1. Ειδίκευση: Πολιτικής Ανάλυσης και Πολιτικής Θεωρίας

   Α΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα ΥποχρεωτικάΔιδ. ώρες/

   εβδομάδα

   ECTS
   Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών310
   Ειδικά Θέματα Πολιτικής Θεωρίας310
   Ένα (1) Μάθημα Επιλογής310
   Σύνολο930

    

   Β΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα ΥποχρεωτικάΔιδ. ώρες/

   εβδομάδα

   ECTS
   Σύγχρονα Ζητήματα Πολιτικής Δράσης και Εκπροσώπησης310
   Μαθήματα Επιλογής 
   Δύο (2) Μαθήματα Επιλογής620
   Σύνολο930

    

   Γ΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα ΕπιλογήςΔιδ. ώρες/

   εβδομάδα

   ECTS
   Τρία (3) Μαθήματα Επιλογής930
   Σύνολο930

    

   Δ΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα ΕπιλογήςΔιδ. ώρες/

   εβδομάδα

   ECTS
   Ένα (1) Μάθημα Επιλογής310
   Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης Πολιτικής Ανάλυσης και Πολιτικής Θεωρίας20
   Σύνολο330

   2. Ειδίκευση: Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνικής Έρευνας

   Α΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα ΥποχρεωτικάΔιδ. ώρες/

   εβδομάδα

   ECTS
   Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών310
   Ειδικά Θέματα Πολιτικής Θεωρίας310
   Ένα (1) μάθημα επιλογής310
   Σύνολο930

    

   Β΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα ΥποχρεωτικάΔιδ. ώρες/

   εβδομάδα

   ECTS
   Κοινωνική Θεωρία και Έρευνα310
   Μαθήματα Επιλογής 
   Δύο (2) Μαθήματα Επιλογής620
   Σύνολο930

    

   Γ΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα ΕπιλογήςΔιδ. ώρες/

   εβδομάδα

   ECTS
   Τρία (3) Μαθήματα Επιλογής930
   Σύνολο930

    

   Δ΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα ΕπιλογήςΔιδ. ώρες/

   εβδομάδα

   ECTS
   Ένα (1) Μάθημα Επιλογής310
   Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνικής Έρευνας20
   Σύνολο330

    

   Τα μαθήματα επιλογής που προσφέρονται κάθε ακαδημαϊκό έτος καθορίζονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των διδασκόντων/ουσών και τις ανάγκες του προγράμματος, με απόφαση της ΣΕ και την έγκριση της Συνέλευσης.

   Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το υποχρεωτικό μάθημα της άλλης ειδίκευσης από εκείνη που έχουν επιλέξει ως μάθημα επιλογής.

   Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του ΠΜΣ έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μέχρι δύο (2) μαθήματα από άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΚΠΑ ή άλλων συναφών ΑΕΙ με την έγκριση της Συνέλευσης.

   Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν, αν επιθυμούν, να παρακολουθήσουν ως ακροατές/τριες περισσότερα μαθήματα επιλογής από τα οριζόμενα ως κατώτατο όριο από το Πρόγραμμα.

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email