Πολιτική, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση (MSc in Policy, Management and Evaluation in Education)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,800€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. είναι σταθερά προσανατολισμένο στο να παρέχει σε εκπαιδευτικούς και υποψήφιους εκπαιδευτικούς τα αναγκαία τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του μεταβαλλόμενου ρόλου τους στις σύγχρονες επιστημονικές και εργασιακές συνθήκες καθώς και στις προκλήσεις για μεταρρυθμίσεις και αλλαγές των εκπαιδευτικών συστημάτων που διαμορφώνονται σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Επιπροσθέτως, το Π.Μ.Σ. προετοιμάζει τις νέες γενιές των ερευνητών στις επιστήμες της εκπαίδευσης οι οποίοι θα είναι σε θέση να συμβάλλουν στην παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης καθώς και στελεχών της εκπαίδευσης που θα προωθούν καινοτομίες και αλλαγές με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία της Εκπαιδευτικής Πολιτικής, της Διοίκησης της Εκπαίδευσης και της Αξιολόγησης στην Εκπαίδευση.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση» (με απόφαση της 8 ης Γενικής Συνέλευσης του τμήματος ΦΠΨ στις 12/06/2019), καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας για:

   • Πενήντα (50) θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Κατεύθυνση «Πολιτική και Διοίκηση στην Εκπαίδευση».
   • Τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Κατεύθυνση «Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση».

   Η εισαγωγή των φοιτητών στις δύο κατευθύνσεις του ΠΜΣ θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

   1. Η φοίτηση στην Κατεύθυνση «Πολιτική και Διοίκηση στην Εκπαίδευση» θα ξεκινήσει στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
   2. Η φοίτηση στην Κατεύθυνση «Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση» θα ξεκινήσει στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
   3. Η χρονική διάρκεια του κύκλου σπουδών κάθε κατεύθυνσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, ακολουθούμενα από μια διπλωματική εργασία, η οποία πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του επόμενου εξαμήνου (4ου).
   4. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

   Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης (επισυνάπτεται στην Προκήρυξη, διατίθεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ σε έντυπη μορφή και από την ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών).
   2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι δεν είστε εγγεγραμμένος/η σε άλλο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.
   3. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα (απλά φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων).
   4. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (ευκρινές φωτοαντίγραφο πρωτότυπου).
   5. Απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
   6. Αναλυτικό κατάλογο προπτυχιακών μαθημάτων (αναλυτική βαθμολογία – ευκρινές φωτοαντίγραφο πρωτοτύπου).
   7. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών που αποδεικνύει την άριστη γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά) για απαλλαγή από τις εξετάσεις (ευκρινές φωτοαντίγραφο πρωτότυπου).
   8. Δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν – φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλίου ή του περιοδικού).
   9. Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.
   10. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας / διαβατηρίου (με αναγραφόμενο το όνομα στο πίσω μέρος, όχι συρραμμένες στην αίτηση).
   11. Πιθανή επαγγελματική εμπειρία (Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας: Φωτοαντίγραφα Καρτέλας Ενσήμων ΙΚΑ ή Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών και Βεβαίωσης Έναρξης Επαγγέλματος)
   12. Αποδεικτικά ερευνητικών, διδακτικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων (εφόσον υπάρχουν).

   (Προσοχή: Τα έγγραφα που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση διατηρούνται στα αρχεία της Γραμματείας και μπορούν να ζητηθούν, για ένα έτος από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Μετά την πάροδο αυτού του διαστήματος όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση καταστρέφονται.)

   Διαδικασία επιλογής
   Η επιλογή διεξάγεται σε δύο στάδια:

   Α. Αρχικά, εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας και ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας:
   α. απαλλάσσονται από την εξέταση σε περίπτωση άριστης γνώσης, σύμφωνα με τα καθιερωμένα διεθνή πρότυπα (επίπεδο C2),
   β. απαλλάσσονται από την εξέταση σε περίπτωση που κατέχουν δίπλωμα τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής και άριστης γνώσης μιας τουλάχιστον άλλης ξένης γλώσσας,
   γ. εξετάζονται στα αγγλικά σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

   Β. Όσοι/ες υποψήφιοι καλύπτουν τις προϋποθέσεις της γλώσσας (πιστοποιητικό ή επιτυχείς εξετάσεις) θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Επιλογής (αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του ΠΜΣ του τμήματος Φ.Π.Ψ.).

   Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα βασιστεί στη συνεκτίμηση:
   1. της συνολικής εκπαιδευτικής τους πορείας και επίδοσης ιδιαίτερα σε τομείς και μαθήματα συναφή προς το αντικείμενο του ΠΜΣ,
   2. των σχετικών δημοσιεύσεων, της ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας,
   3. του περιεχόμενου των συστατικών επιστολών και
   4. της όλης συγκρότησης και επιστημονικής επάρκειας του υποψηφίου, της κοινωνικής δραστηριότητας καθώς και του ενδιαφέροντος για την επιστημονική περιοχή του ΠΜΣ, όπως αυτή θα προκύψει και μέσω της διαδικασίας της συνέντευξης.

   Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης καταρτίζεται πίνακας επιτυχόντων ο οποίος ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (http://epde.ppp.uoa.gr/), και δίδεται προθεσμία δύο εβδομάδων στους επιτυχόντες να αποδεχθούν ή όχι την θέση τους στο Πρόγραμμα με καταβολή της σχετικής προκαταβολής.

   Υποχρεώσεις φοιτητών – Δίδακτρα
   Η λειτουργία του Προγράμματος απαιτεί υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων και πλήρη απασχόληση, και τα μαθήματα θα διεξάγονται κάθε Παρασκευή μεταξύ των ωρών 16.00 – 20.30μμ και Σάββατο 09.30-14.30μμ.

   Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων σε μαθήματα, σεμινάρια καθώς και στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό σπουδών του Π.Μ.Σ.

   Τα δίδακτρα των εκπαιδευομένων, ανέρχονται στο ποσό των 2.800 Ευρώ για το σύνολο του Προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, η παρακολούθηση του Προγράμματος προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων 800 Ευρώ για καθένα από τα 3 εξάμηνα φοίτησης και 400 Ευρώ για το 4ο εξάμηνο (το Π.Μ.Σ προβαίνει σε μείωση διδάκτρων για ένα αριθμό φοιτητών του, βάσει της επίδοσης αλλά και βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων).

   Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών
   Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τις 18/06/2019 έως και 13/09/2019, από Δευτέρα έως και Παρασκευή στις 10.30πμ με 13.00μμ, στη Γραμματεία του ΠΜΣ, Κυψέλη 547, Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος. Δεν θα παραλαμβάνονται οι φάκελοι υποψηφιότητας από 19 Ιουλίου έως και 27 Αυγούστου.

   Επίσης, οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους και ταχυδρομικώς. (σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 13/09/2019), στη διεύθυνση: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας,ΠΜΣ «Πολιτική, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση», Πανεπιστημιούπολη – Τ.Κ. 15784 Ιλίσια, γραφείο 547, (υπόψη κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου ή κας Βαρβάρας Βελή ή κας Ελένης Θεμελίδου),

   Ο Διευθυντής του ΠΜΣ,
   Γεώργιος Παπακωνσταντίνου,
   Καθηγητής Παιδαγωγικής

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας 120 (εκατόν είκοσι) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

   Α’ Εξάμηνο
   Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης (8 ECTS)
   Μεθοδολογία έρευνας στην Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση (8 ECTS)
   Εκπαιδευτική Πολιτική και Σχεδιασμός (8 ECTS)
   Ιστορία Διοίκησης της Εκπαίδευσης: Αλλαγές και μεταρρυθμίσεις (6 ECTS)

   Β’ Εξάμηνο
   Η Εκπαιδευτική πολιτική της Ε.Ε. και Διεθνών οργανισμών (8 ECTS)
   Αυτονομία της σχολικής μονάδας και Διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού της (8 ECTS)
   Ηγεσία και Ποιότητα στη Διοίκηση των Σχολικών Μονάδων (8 ECTS)
   Κοινωνιολογία των Οργανισμών και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (6 ECTS)

   Γ’ Εξάμηνο
   Οικονομικά της εκπαίδευσης και του σχολείου (10 ECTS)
   Το σχολείο ως οργανισμός και κοινότητα μάθησης: Αξιολόγηση και Αποτελεσματικότητα του σχολείου (10 ECTS)
   Πρακτική Άσκηση (Α΄ Μέρος) (10 ECTS)

   Δ’ Εξάμηνο
   Πρακτική Άσκηση (Β΄ Μέρος) (10 ECTS)
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (20 ECTS)

   Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση

   Α’ Εξάμηνο
   Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (8 ECTS)
   Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης (8 ECTS)
   Εκπαιδευτική Πολιτική και Σχεδιασμός (8 ECTS)
   Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (6 ECTS)

   Β’ Εξάμηνο
   Η Αξιολόγηση στον Διεθνή Χώρο: «Λόγοι» και Πολιτικές των Διεθνών Οργανισμών (8 ECTS)
   Διοίκηση, Ηγεσία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών και Στελεχών (8 ECTS)
   Η Αξιολόγηση στην Ελληνική Εκπαίδευση: Θεσμικός λόγος και πρακτικές (8 ECTS)
   Κοινωνικές Διαστάσεις της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης (6 ECTS)

   Γ’ Εξάμηνο
   Αξιολόγηση της Μαθητικής Επίδοσης (10 ECTS)
   Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου: Αυτονομία, Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα της Σχολικής Μονάδας (10 ECTS)
   Πρακτική Άσκηση / Σεμινάρια (10 ECTS)

   Δ’ Εξάμηνο
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Πολιτική, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση (MSc in Policy, Management and Evaluation in Education)

   1. Do you mind if I quote a couple of your articles as long asI provide credit and sources back to your website?My blog site is in the very same niche as yours and my users would certainly benefit from some of the information you present here.Please let me know if this okay with you. Thanks!

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email