Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη (Master in Higher Education Policy: Theory and Praxis)

 • panepistimio patron
 • panepistimio aigaiou
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η ανώτατη εκπαίδευση. Και πιο συγκεκριμένα, η ανώτατη εκπαίδευση ως κοινωνικός θεσμός και ως πεδίο ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η πολιτική ανώτατης εκπαίδευσης ως αυτοτελής επιστημονικός κλάδος της εκπαιδευτικής πολιτικής και των επιστημών της εκπαίδευσης. Η επιλογή της ανώτατης εκπαίδευσης ως αντικειμένου του ΠΜΣ πρέπει να θεωρείται αυτονόητη ως εκ της σημασίας που της αποδίδεται σήμερα διεθνώς για την κοινωνική, οικονομική, τεχνολογική και πολιτισμική ανάπτυξη και πρόοδο. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που σήμερα η ανώτατη εκπαίδευση βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τόσο από πολιτική όσο και από επιστημονική άποψη. Ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης ως ολοκλήρωση της Διαδικασίας της Μπολώνιας διαμορφώνει πλέον ένα νέο διεθνές πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης της ανώτατης εκπαίδευσης και δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις και προσδοκίες για το μέλλον.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημίου Πατρών, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, παρέχει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη (Master’s Degree: Higher Education Policy. Theory and Praxis») (ΦΕΚ 2969 τ. Β’ 24/7/2018). Η διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η φοίτηση προϋποθέτει υποχρεωτική 4 παρουσία στα μαθήματα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2020. Έδρα μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι η Πάτρα.

   Απονεμόμενος τίτλος
   Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη.

   Εισακτέοι
   Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Μ.Σ. για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε είκοσι (20) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

   Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής:
   Απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμετοχή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στην διαδικασία επιλογής για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:

   (α) Οι υποψήφιοι για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή και αντίστοιχων αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ τίτλων Τμημάτων της αλλοδαπής,
   (β) Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης ισότιμο με εκείνο των ελληνικών ΑΕΙ, απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς,
   (γ) Οι επί πτυχίω φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους με την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2020. Οι υποψήφιοι αυτοί θα πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών τους και αναλυτική βαθμολογία στη γραμματεία του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του Πανεπιστημίου Πατρών έως τις 20/9/2020.

   Διαδικασία επιλογής των υποψηφίων
   Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με μοριοδότηση των προσόντων τους. Η μοριοδότηση περιγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ (https://mahep-upatras.gr).

   Υποβολή Υποψηφιότητας
   Οι υποψήφιοι για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών πρέπει να κατεβάσουν την αίτηση υποψηφιότητας από το σύνδεσμο: http://www.elemedu.upatras.gr/index.php/εντυπα

   Στη συνέχεια πρέπει να την υποβάλουν ηλεκτρονικά σε μορφή pdf μέσω της πλατφόρμας https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# από τις 10/6/2020 έως τις 19/07/2020 ή από 01/09/2020 έως 20/9/2020.

   Για όσους κάνουν αίτηση την πρώτη περίοδο (ως τις 19/07/2020), τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν ως τις 26/07/2020. Οι επιλεγέντες θα πρέπει να έχουν κάνει εγγραφή ως τις 28/08/2020. Για όσους κάνουν αίτηση τη δεύτερη περίοδο (ως τις 20/9/2020) τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν ως τις 24/09/2020. Οι επιλεγέντες θα πρέπει να έχουν κάνει εγγραφή ως τις 2/10/2020.

   Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι ηλεκτρονικά σε μορφή pdf μέσω της ανωτέρω πλατφόρμαςείναι τα ακόλουθα:

   1. Συμπληρωμένη την αίτηση υποψηφιότητας.
   2. Βιογραφικό σημείωμα τύπου EUROPASS.
   3. Αντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής, απαιτείται και η υποβολή της επίσημης αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ), οι επί πτυχίω φοιτητές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσουν το πτυχίο τους σύμφωνα με τις προβλέψεις της προκήρυξης.
   4. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου, με ακριβή μέσο όρο.
   5. Λοιπούς τίτλους σπουδών (σε περίπτωση τίτλου αλλοδαπής, απαιτείται και η υποβολή της επίσημης αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ).
   6. Επίσημα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά ξένων γλωσσών.
   7. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται το πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ152/Β6/1504/30-5-2001-(ΦΕΚ 659/τ.Β´).
   8. Επιστημονικά δημοσιεύματα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με διαδικασία επιλογής εισηγήσεων (εάν υπάρχουν).
   9. Βεβαιώσεις πρακτικής άσκησης με αντικείμενο την Ανώτατη Εκπαίδευση (εάν υπάρχουν).
   10. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας σε θέσεις εργασίας με αντικείμενο στην Ανώτατη Εκπαίδευση ή την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τομείς σχετικούς με το αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. (εάν υπάρχουν).
   11. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

   Τέλη εγγραφής
   Τα τέλη εγγραφής ορίζονται σε 3.000 € (ευρώ). Τα τέλη εγγραφής καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις. Η 1η δόση κατατίθεται όπως προβλέπεται από την προκήρυξη, ενώ η 2η και η 3η δόση στις αρχές του 2ου και του 3ου εξαμήνου αντίστοιχα. Με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο και εξ αιτίας του γεγονότος ότι το εν λόγω μεταπτυχιακό είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, η βιωσιμότητά του εξασφαλίζεται με την εγγραφή τουλάχιστον 15 φοιτητών.

   Υποτροφίες
   Το ΔΠΜΣ δίνει υποτροφίες για κοινωνικούς λόγους σε ποσοστό έως 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που θα εισαχθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 35, παράγραφος 2 του Ν. 4485/2017.

   Επικοινωνία και πληροφορίες:
   Γραμματεία του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πανεπιστημίου Πατρών στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στα τηλέφωνα 2610-969700-5.

   Γενικές πληροφορίες για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. https://mahep-upatras.gr https://www.facebook.com/HigherEdu cationPolicyMaster/?notif_t=page_us er_activity

  • Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτείται η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων ECTS (ΠΜ−ECTS). Οι 60 ΠΜ−ECTS αντιστοιχούν στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες των δύο διδακτικών εξαμήνων (ανά 30 ΠΜ−ECTS σε κάθε εξάμηνο), ενώ οι υπόλοιπες 30 ΠΜ−ECTS αντιστοιχούν στην μεταπτυχιακή διατριβή. Για τον ορισμό των πιστωτικών μονάδων ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3374/2005.

   Η παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση του φοιτητή.

   Μέρος του Προγράμματος Σπουδών ή και ολόκληρο το Πρόγραμμα μπορεί να παρέχεται εκτός από την ελληνική και σε ξένη γλώσσα (αγγλική ή/και γαλλική), μετά από απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής. Μέρος του προγράμματος (ως το 35%) μπορεί να προσφέρεται εξ αποστάσεως (Ν.4485/2017, άρθρο 30, παρ. 3).

   Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει σε κάθε ένα από τα δύο πρώτα εξάμηνα τρεις υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (ΘΕ)οι οποίες αντιστοιχούν σε 27 ΠΜ−ECTS συνολικά και ένα σεμινάριο επιστημονικού προβληματισμού (Colloquium) που αντιστοιχεί σε 3 ΠΜ-ECTS.

   Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρθρώνεται ως εξής:

   1ο εξάμηνο

   – ΘΕ 1. Αξίες, Γνώσεις, Αποστολή της Ανώτατης Εκπαίδευσης: Κοινωνικές και Ιστορικές Διαστάσεις (9 ΠΜ-ECTS)

   – ΘΕ 2. Μεθοδολογία Έρευνας (9 ΠΜ-ECTS) (η ΘΕ περιλαμβάνει πρακτική άσκηση)

   – ΘΕ 3. Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ανώτατης Εκπαίδευσης (9 ΠΜ-ECTS)

   – 1o Colloquium (3 ΠΜ-ECTS).

   2o εξάμηνο

   – ΘΕ 4. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (9 ΠΜ-ECTS) (η ΘΕ περιλαμβάνει πρακτική άσκηση)

   – ΘΕ 5. Διακυβέρνηση και Διοίκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης (9 ΠΜ-ECTS) (η ΘΕ περιλαμβάνει πρακτική άσκηση)

   – ΘΕ 6. Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο Ανώτατης Εκπαίδευσης (9 ΠΜ-ECTS)

   – 2oColloquium (3 ΠΜ-ECTS).

   3o εξάμηνο

   – Διπλωματική Εργασία/Μεταπτυχιακή Διατριβή (30 ΠΜ-ECTS).

   Τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών μπορεί να γίνεται με αποφάσεις των Συγκλήτων των συνεργαζομένων Ιδρυμάτων ύστερα από πρόταση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη (Master in Higher Education Policy: Theory and Praxis)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email